Germaniškyje paminėti Žemaitijos metai

Si­gu­tės KVET­KIE­NĖS nuo­tr.
Nors lapk­ri­tis – ga­na vė­sus ru­dens mė­nuo, Ger­ma­niš­kis kai­to nuo lat­viš­kų, že­mai­tiš­kų, aukš­tai­tiš­kų me­lo­di­jų, gra­žių svei­ki­ni­mų, pa­dė­kų. Sa­lė­je vos til­po į mu­zi­ki­nę drau­gys­tės po­pie­tę „Že­mai­ti­jos me­tus mi­nint, ru­de­nį pa­ly­dint“ at­vy­ku­sių že­mai­čių pul­kas, lat­viai, aukš­tai­čiai.

Prog­ra­mos pra­džio­je ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rė Zi­ta Be­lia­kie­nė pa­skel­bė, jog šiuos me­tus Sei­mas yra pa­skel­bęs Že­mai­ti­jos me­tais, o mū­sų kraš­te gy­ve­na ne­ma­žai že­mai­čių. Pas­vei­ki­no juos ir sve­čius, pa­dė­ko­jo at­vy­ku­sie­siems iš Že­mai­ti­jos me­ni­niams ko­lek­ty­vams ir Tel­šių ra­jo­no Ja­na­po­lio mies­te­lio bend­ruo­me­nės at­sto­vams. Su pa­sta­rai­siais Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­lą „San­ta­ka“ sie­ja il­ga­me­tė drau­gys­tė, už­megz­ta bu­vu­sio O. Mi­lie­nės glo­bos na­mų di­rek­to­riaus Liud­vi­ko Pleš­kio ini­cia­ty­va.

Sa­vo pro­gra­mas, pa­ruoš­tas šiai te­mi­nei po­pie­tei, ro­dė Tel­šių miš­rus vo­ka­li­nis an­samb­lis „Ki­birkš­tė­lė“ , va­do­vau­ja­mas Zo­fi­jos Če­gie­nės, Tel­šių neį­ga­lių­jų inst­ru­men­ti­nis vo­ka­li­nis an­samb­lis „Uno­ra­vi“, ku­riam va­do­vau­ja Ir­man­tas Lu­ko­šius. Pa­si­ro­dė du ko­lek­ty­vai iš Lat­vi­jos: me­no mė­gė­jų gru­pė „Bar­be­li­ši“, ku­rio mu­zi­ki­nį spek­tak­liu­ką re­ži­sa­vo In­gus Pa­vinkš­nis, ir va­do­vės Ol­gos Čer­ny­šo­vos – Stū­riš­kos va­do­vau­ja­mas vo­ka­li­nis an­samb­lis „Vė­ja mei­te­nes“ iš Mi­sos. Ži­no­ma, sve­čius links­mi­no ir pa­čios ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rės va­do­vau­ja­mi Ger­ma­niš­kio folk­lo­ri­nis an­samb­lis „Vi­jok­lis“ bei liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la „San­ta­ka“ iš Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio.

Ren­gi­nio su­ma­ny­to­ja, Ger­ma­niš­kio kul­tū­ri­nės veik­los or­ga­ni­za­to­rė Zi­ta Be­lia­kie­nė „Bir­žie­čių žo­džiui“ var­di­jo il­gą są­ra­šą rė­mė­jų. Sa­kė, esan­ti be ga­lo dė­kin­ga jiems, nes be pa­ra­mos po­pie­tė ne­bū­tų bu­vu­si to­kia tu­ri­nin­ga.