Dvasininko mintys

Kun. Rimas Mikalauskas

Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasirengęs kiekvienam geram darbui. ( 2 Tim 3,16)
Šventasis Raštas arba Biblija, paviršutiniškai žvelgiant, yra knyga, kaip ir visos knygos. Vargu ar bent puse Lietuvos raštingų žmonių šią knygą yra laikę rankoje? Dar mažiau bus tokių, kurie bus perskaitę bent jos penktadalį. Susimąstau, ar gali save tūlas vadinti inteligentu, jei nėra susipažinęs su Biblija? Nepažinę šios knygos patiria didelį nuostolį! O ką gali pasakyti, Tamsta, apie save ir savo santykį su šia Knyga?
Mums, krikščionims - evangelikams, Biblija yra aukščiausias mūsų gyvenimo autoritetas. Mūsų sielų dvasinis maistas. Bibliją privalo skaityti, klausyti, jos mokymu maitintis kiekvienas evangelikas. Iš jos pažįstame Dievą ir save, mus supantį pasaulį, jame veikiančius dvasinius ir moralinius dėsnius. Dievo Žodžiu esame maitinami mūsų dvasiniame kūne, juo stiprinamas mūsų tikėjimas - ryšys su Kūrėju ir žmonijos Gelbėtoju. Žodžio šviesoje sprendžiame kas yra žmonijai gerai, o kas yra žalinga. Tiek asmeniškai kiekvienam žmogui, tiek visai tikinčiųjų bendruomenei - Bažnyčiai. Kas gali geriau pasakyti apie šio gyvenimo prasmę, jo tikslą ir apie tai kas bus po to, kai šis pasaulis pasibaigs, jei ne pats šio pasaulio Autorius? Biblija yra mums Dievo Žodis. Pats aukščiausias mūsų gyvenimo autoritetas. Tobulas Dievo Žodis, pagrindas ant kurio statoma Dievo žmonių bendrija.
Biblija nėra viena knyga. Du šios knygos išoriniai viršeliai aprėpia 66 knygų rinkinį. 39 Senojo Testamento ir 27 Naujojo Testamento knygas. Tai - dieviškų knygų biblioteka! Raštų rinkinys. Dievas yra aukščiausiasis Valdovas. Turintis valią. Ne atsitiktinus kaprizus, bet valią, aiškiai išreikštą Raštuose. Todėl Biblija yra studijuojama teologijos mokyklose - Biblijos institutuose, seminarijose ir akademijose. Kandidatai į dvasininkus mokosi Biblijos originalo kalbų: hebrajų ir senosios graikų. Turi pajėgti naudotis originalo tekstu, ne tik Biblijos vertimais. Ir jokia Biblijos vieta neturi būti aiškinama savavališkai. Biblijos dėstymas ir aiškinimas turi atitikti tuos pačius Dievo Žodyje nustatytus dėsnius. To reikalinga mokytis. Mokytis visą gyvenimą. Todėl mes dar vadinami Kristaus mokiniais. Jėzus Kristus yra Mokytojas. Atpirkęs savo žmones, Jis veda tikėjimo keliu. Mokindamas ir maitindamas Žodžiu savo sekėjus. Jis pats yra Žodis tapęs Kūnu šioje žemėje.
Ar laikai save krikščionimi? Gal net evangeliku? Jei taip, ar kasdien pamaitini savo siela Dievo Žodžiu? Ar sieki pažinti Kūrėją ir savo pašaukimo kelią? Imk į rankas šį šventą knygų rinkinį ir prašyk Dievo, kad Jis prabiltų Tavo sielai. Kasdien prašyk dvasinio maisto. Skaityk, klausyk, pasistiprink misijai, kuriai Dievas tave pašaukė į šį pasaulį.