Daugiabučio komendantė: „Visi nori gyventi šilčiau, tačiau bijo skleidžiamų kliedesių“

V. Leš­čins­kie­nės nuotr.
Vabalninke, S. Nėries gatvėje, 21 numeriu pažymėto renovuoto daugiabučio namo bendrijos pirmininkė Dalia Janulytė teigė, kad pirmosios gyventojų sąskaitos už šildymą – triskart mažesnės.
Niekam ne paslaptis, kad tarybiniais laikais statyti daugiabučiai verkiant prašosi renovacijos: vamzdžiai sutrūkinėję, patalpose veisiasi pelėsis, o nemaža dalis šilumos išgaruoja pro namo plyšius ir tai lemia didesnes šildymo sąskaitas. Išeitis – namo renovacija, tačiau niekas nenori papildomos finansinės naštos. Greičiausiai todėl Vabalninke renovacijai ryžosi tik vieno daugiabučio gyventojai.

Sunku būti vieningiems

Vie­nin­te­lio re­no­vuo­to dau­gia­bu­čio, esan­čio Va­bal­nin­ke, S. Nė­ries gat­vė­je 21, bend­ri­jos pir­mi­nin­kė Da­lia Ja­nu­ly­tė sa­ko, kad vi­sos bai­mės  yra tik mi­tas. „Už šil­dy­mą mo­ka­me tris­kart ma­žiau, o ir re­no­vuo­ta­me na­me gy­ven­ti ne­pa­ly­gi­na­mai sma­giau“, — šyp­so­jo­si pa­šne­ko­vė.

Pa­sak D. Ja­nu­ly­tės, nei­gia­mus ste­reo­ti­pus apie re­no­va­ci­ją pa­vy­ko su­griau­ti ne iš kar­to.

„Mes ruo­šė­mės na­mą re­no­vuo­ti 2016 me­tais. Da­lis gy­ven­to­jų pa­si­sa­kė prieš šį pro­ce­są. Ta­da re­no­va­ci­jai bu­vo ski­ria­mas dar di­des­nis, be­veik 50 pro­cen­tų, Vals­ty­bės ir Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) fi­nan­sa­vi­mas. In­ves­ti­ci­nio pro­jek­to pa­ren­gi­mas bū­tų kai­na­vęs apie 300 eu­rų.

2019 me­tais pa­ra­mos su­ma su­ma­žė­jo iki 30 pro­cen­tų, in­ves­ti­ci­nis pro­jek­tas jau kai­na­vo 600 eu­rų. Šim­tap­ro­cen­ti­nio pri­ta­ri­mo re­no­va­ci­jai taip pat ne­bu­vo, bet di­džio­ji da­lis gy­ven­to­jų jau pri­ta­rė. In­ves­ti­ci­niam pro­jek­tui rin­ko­me pi­ni­gus iš sa­vų ki­še­nių“, — pa­sa­ko­jo D. Ja­nu­ly­tė.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/