Biržų pilies rūmus papuoš vėtrungės?

LDK Bir­žų ku­ni­gaikš­tys­tės val­dy­to­jo, pi­lies sta­ty­to­jo Bo­gus­la­vo Rad­vi­los pi­lies rū­mų vė­ja­ro­džiai su Rad­vi­lų her­bais – ere­liais.
Bir­žie­čiai di­džiuo­ja­si at­sta­ty­tais rep­re­zen­ta­ci­niais Rad­vi­lų pi­lies rū­mais, vi­sa bas­tio­ni­nio ti­po tvir­to­ve, ku­ri, kaip tei­gia­ma, yra be­ne ge­riau­siai iš­si­lai­kiu­si šiau­rės ry­tų Eu­ro­po­je ir vie­nin­te­lė to­kia Lie­tu­vo­je. Vie­nu me­tu pi­lies rū­mų bokš­te­lius puo­šė ple­vė­suo­jan­čios vė­lia­vos. Jų ne­li­kus, jau se­no­kai sva­jo­ja­ma apie vėt­run­ges. Šių me­tų pra­džia yra vil­tin­ga – Bir­žuo­se lan­kė­si ar­chi­tek­tas Eval­das Pur­lys. Ra­jo­no val­džios at­sto­vai, pi­ly­je įsi­kū­ru­sio mu­zie­jaus „Sė­la“ va­do­vai ir pa­ts ar­chi­tek­tas vėl pra­kal­bo apie vėt­run­ges. Šią idė­ją ti­ki­ma­si sėk­min­gai įgy­ven­din­ti.

Praė­ju­sią sa­vai­tę Bir­žuo­se lan­kė­si UAB Pro­jek­ta­vi­mo ir res­tau­ra­vi­mo ins­ti­tu­to ar­chi­tek­tas Eval­das Pur­lys, ku­ris prieš ke­lis de­šimt­me­čius rū­pi­no­si rep­re­zen­ta­ci­nių tvir­to­vės rū­mų, ku­riuo­se da­bar įsi­kū­ru­si Bir­žų vie­šo­ji bib­lio­te­ka ir Bir­žų kraš­to mu­zie­jus „Sė­la“ at­sta­ty­mo pro­jek­tu. Šis vi­zi­tas bu­vo ma­lo­nus ir se­niai lauk­tas. Bir­žie­čiai ne­nus­to­jo sva­jo­ti – jie ti­ki­si ant pi­lies bokš­te­lių iš­vys­ti vėt­run­ges, ant ku­rių bū­tų ma­to­mas ir Rad­vi­lų gi­mi­nės her­bas.

Bir­žų kraš­to mu­zie­jaus „Sė­la“ di­rek­to­rius Gin­ta­ras But­ke­vi­čius pa­tvir­ti­no in­for­ma­ci­ją apie ar­chi­tek­to vi­zi­tą bei vi­sų bend­rą sva­jo­nę – vėt­run­ges. Di­rek­to­rius džiau­gė­si sa­vi­val­dy­bės va­do­vų pa­lai­ky­mu ir sa­kė, jog sva­jo­nių įgy­ven­di­ni­mas tu­rė­tų pra­si­dė­ti nuo tech­ni­nio pro­jek­to pa­ren­gi­mo.

Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ar­chi­tek­tū­ros ir ur­ba­nis­ti­kos sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas pa­vel­do­sau­gai Da­lius Mi­ke­lio­nis pa­ste­bė­jo, jog pi­lies at­sta­ti­nė­ji­mo me­tu vė­ja­ro­džiai ne­bu­vo at­sta­ty­ti. Tuo me­tu sua­be­jo­ta, ar tei­sin­gai bus su­pras­tas ant jų vaiz­duo­ja­mas Rad­vi­lų her­bas – ere­liai. Šiuo me­tu kliū­čių nė­ra. Mu­zie­jus tu­rė­tų už­sa­ky­ti pro­jek­tą, o ta­da jau atei­tų ir vėt­run­gių ga­mi­ni­mo lai­kas.

Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas pa­tvir­ti­no, kad vėt­run­gių idė­ja gy­vuo­ja se­niai. Jis pa­sa­ko­jo, jog se­niau ant bokš­te­lių kas mė­ne­sį bū­da­vo ke­lia­mos vė­lia­vos, ku­rios grei­tai nu­plyš­da­vo. Jau se­niai sva­jo­ta apie ori­gi­na­lias vėt­run­ges. To­kia idė­ja ap­tar­ta ir su pa­vel­do­sau­gos spe­cia­lis­tais.

Vy­tas Ja­rec­kas pri­si­pa­ži­no lan­kę­sis Pro­jek­ta­vi­mo ir res­tau­ra­vi­mo ins­ti­tu­te pas ar­chi­tek­tą Eval­dą Pur­lį ir kvie­tęs jį at­vyk­ti į Bir­žus ap­tar­ti is­to­ri­nių vėt­run­gių pro­jek­to ga­li­my­bę. Vė­ja­ro­džių tech­ni­niu pro­jek­tu tu­rė­tų pa­si­rū­pin­ti pa­ts mu­zie­jus, o jo įgy­ven­di­ni­mu – sa­vi­val­dy­bė. Bus ieš­ko­ma fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nių.

Pa­sak me­ro, yra ir dau­giau sva­jo­nių, ku­rias pla­nuo­ja­ma įgy­ven­din­ti rea­ly­bė­je. Vie­na to­kių – pa­grin­di­nio pi­lies pa­sta­to ap­švie­ti­mas iš vi­sų pu­sių. Be to, rei­kia pa­si­rū­pin­ti var­tų pa­sta­to ir vie­nos pa­ra­ki­nės re­mon­to dar­bais.

UAB Pro­jek­ta­vi­mo ir res­tau­ra­vi­mo ins­ti­tu­to ar­chi­tek­tas Eval­das Pur­lys pa­tvir­ti­no praė­ju­sį penk­ta­die­nį lan­kę­sis Bir­žuo­se. Jis ne tik ap­ta­ręs vėt­run­gių idė­ją, bet ir bu­vęs už­li­pęs į pi­lies rū­mų bokš­te­lius, ap­žiū­rė­jęs, ko­kios bū­tų ga­li­my­bės pri­tvir­tin­ti vėt­run­ges, ku­rios daž­niau­siai bū­na pa­ga­min­tos iš va­rio. Ap­žiū­rė­jus paaiš­kė­jo, jog bokš­te­lių konst­ruk­ci­jos tin­ka­mos bū­si­moms vėt­run­gėms – jie ge­rai su­ręs­ti, su įsta­ty­tais vamz­de­liais vė­ja­ro­džiams. Vie­na vėt­run­gė, kaip ap­ra­šy­ta do­ku­men­tuo­se, virš pi­lies bokš­te­lio tu­rė­tų bū­ti sta­cio­na­ri (ne­si­su­kio­tų), ant jos bū­tų vaiz­duo­ja­mas Rad­vi­lų her­bas – ere­lis, ki­ta – su­ki­nė­tų­si. Pie­ši­nio ori­gi­na­las yra iš­li­kęs, jis sau­go­mas Moks­lų aka­de­mi­jo­je. Teks­tą prie pie­ši­nio yra pa­ra­šęs pi­lies ko­men­dan­tas Kar­li­kas. Po pie­ši­niu ne­nu­ro­do­ma, kas yra jį pie­šė, au­to­rys­tė – tik spė­lio­nės. Pa­bu­vęs Bir­žuo­se, ap­žiū­rė­jęs pi­lies bokš­te­lius ir ki­tas vie­tas ar­chi­tek­tas Eval­das Pur­lys sa­kė, jog kol kas tik vyks­ta pa­si­ruo­ši­mo dar­bai, yra lau­kia­ma, ka­da bus duo­tas star­tas pro­jek­tui.