Biržų pilies rūmus papuoš vėtrungės?

LDK Bir­žų ku­ni­gaikš­tys­tės val­dy­to­jo, pi­lies sta­ty­to­jo Bo­gus­la­vo Rad­vi­los pi­lies rū­mų vė­ja­ro­džiai su Rad­vi­lų her­bais – ere­liais.
Bir­žie­čiai di­džiuo­ja­si at­sta­ty­tais rep­re­zen­ta­ci­niais Rad­vi­lų pi­lies rū­mais, vi­sa bas­tio­ni­nio ti­po tvir­to­ve, ku­ri, kaip tei­gia­ma, yra be­ne ge­riau­siai iš­si­lai­kiu­si šiau­rės ry­tų Eu­ro­po­je ir vie­nin­te­lė to­kia Lie­tu­vo­je. Vie­nu me­tu pi­lies rū­mų bokš­te­lius puo­šė ple­vė­suo­jan­čios vė­lia­vos. Jų ne­li­kus, jau se­no­kai sva­jo­ja­ma apie vėt­run­ges. Šių me­tų pra­džia yra vil­tin­ga – Bir­žuo­se lan­kė­si ar­chi­tek­tas Eval­das Pur­lys. Ra­jo­no val­džios at­sto­vai, pi­ly­je įsi­kū­ru­sio mu­zie­jaus „Sė­la“ va­do­vai ir pa­ts ar­chi­tek­tas vėl pra­kal­bo apie vėt­run­ges. Šią idė­ją ti­ki­ma­si sėk­min­gai įgy­ven­din­ti.

Praė­ju­sią sa­vai­tę Bir­žuo­se lan­kė­si UAB Pro­jek­ta­vi­mo ir res­tau­ra­vi­mo ins­ti­tu­to ar­chi­tek­tas Eval­das Pur­lys, ku­ris prieš ke­lis de­šimt­me­čius rū­pi­no­si rep­re­zen­ta­ci­nių tvir­to­vės rū­mų, ku­riuo­se da­bar įsi­kū­ru­si Bir­žų vie­šo­ji bib­lio­te­ka ir Bir­žų kraš­to mu­zie­jus „Sė­la“ at­sta­ty­mo pro­jek­tu. Šis vi­zi­tas bu­vo ma­lo­nus ir se­niai lauk­tas. Bir­žie­čiai ne­nus­to­jo sva­jo­ti – jie ti­ki­si ant pi­lies bokš­te­lių iš­vys­ti vėt­run­ges, ant ku­rių bū­tų ma­to­mas ir Rad­vi­lų gi­mi­nės her­bas.

Bir­žų kraš­to mu­zie­jaus „Sė­la“ di­rek­to­rius Gin­ta­ras But­ke­vi­čius pa­tvir­ti­no in­for­ma­ci­ją apie ar­chi­tek­to vi­zi­tą bei vi­sų bend­rą sva­jo­nę – vėt­run­ges. Di­rek­to­rius džiau­gė­si sa­vi­val­dy­bės va­do­vų pa­lai­ky­mu ir sa­kė, jog sva­jo­nių įgy­ven­di­ni­mas tu­rė­tų pra­si­dė­ti nuo tech­ni­nio pro­jek­to pa­ren­gi­mo.

Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ar­chi­tek­tū­ros ir ur­ba­nis­ti­kos sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas pa­vel­do­sau­gai Da­lius Mi­ke­lio­nis pa­ste­bė­jo, jog pi­lies at­sta­ti­nė­ji­mo me­tu vė­ja­ro­džiai ne­bu­vo at­sta­ty­ti. Tuo me­tu sua­be­jo­ta, ar tei­sin­gai bus su­pras­tas ant jų vaiz­duo­ja­mas Rad­vi­lų her­bas – ere­liai. Šiuo me­tu kliū­čių nė­ra. Mu­zie­jus tu­rė­tų už­sa­ky­ti pro­jek­tą, o ta­da jau atei­tų ir vėt­run­gių ga­mi­ni­mo lai­kas.

Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas pa­tvir­ti­no, kad vėt­run­gių idė­ja gy­vuo­ja se­niai. Jis pa­sa­ko­jo, jog se­niau ant bokš­te­lių kas mė­ne­sį bū­da­vo ke­lia­mos vė­lia­vos, ku­rios grei­tai nu­plyš­da­vo. Jau se­niai sva­jo­ta apie ori­gi­na­lias vėt­run­ges. To­kia idė­ja ap­tar­ta ir su pa­vel­do­sau­gos spe­cia­lis­tais.

Vy­tas Ja­rec­kas pri­si­pa­ži­no lan­kę­sis Pro­jek­ta­vi­mo ir res­tau­ra­vi­mo ins­ti­tu­te pas ar­chi­tek­tą Eval­dą Pur­lį ir kvie­tęs jį at­vyk­ti į Bir­žus ap­tar­ti is­to­ri­nių vėt­run­gių pro­jek­to ga­li­my­bę. Vė­ja­ro­džių tech­ni­niu pro­jek­tu tu­rė­tų pa­si­rū­pin­ti pa­ts mu­zie­jus, o jo įgy­ven­di­ni­mu – sa­vi­val­dy­bė. Bus ieš­ko­ma fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nių.

Pa­sak me­ro, yra ir dau­giau sva­jo­nių, ku­rias pla­nuo­ja­ma įgy­ven­din­ti rea­ly­bė­je. Vie­na to­kių – pa­grin­di­nio pi­lies pa­sta­to ap­švie­ti­mas iš vi­sų pu­sių. Be to, rei­kia pa­si­rū­pin­ti var­tų pa­sta­to ir vie­nos pa­ra­ki­nės re­mon­to dar­bais.

UAB Pro­jek­ta­vi­mo ir res­tau­ra­vi­mo ins­ti­tu­to ar­chi­tek­tas Eval­das Pur­lys pa­tvir­ti­no praė­ju­sį penk­ta­die­nį lan­kę­sis Bir­žuo­se. Jis ne tik ap­ta­ręs vėt­run­gių idė­ją, bet ir bu­vęs už­li­pęs į pi­lies rū­mų bokš­te­lius, ap­žiū­rė­jęs, ko­kios bū­tų ga­li­my­bės pri­tvir­tin­ti vėt­run­ges, ku­rios daž­niau­siai bū­na pa­ga­min­tos iš va­rio. Ap­žiū­rė­jus paaiš­kė­jo, jog bokš­te­lių konst­ruk­ci­jos tin­ka­mos bū­si­moms vėt­run­gėms – jie ge­rai su­ręs­ti, su įsta­ty­tais vamz­de­liais vė­ja­ro­džiams. Vie­na vėt­run­gė, kaip ap­ra­šy­ta do­ku­men­tuo­se, virš pi­lies bokš­te­lio tu­rė­tų bū­ti sta­cio­na­ri (ne­si­su­kio­tų), ant jos bū­tų vaiz­duo­ja­mas Rad­vi­lų her­bas – ere­lis, ki­ta – su­ki­nė­tų­si. Pie­ši­nio ori­gi­na­las yra iš­li­kęs, jis sau­go­mas Moks­lų aka­de­mi­jo­je. Teks­tą prie pie­ši­nio yra pa­ra­šęs pi­lies ko­men­dan­tas Kar­li­kas. Po pie­ši­niu ne­nu­ro­do­ma, kas yra jį pie­šė, au­to­rys­tė – tik spė­lio­nės. Pa­bu­vęs Bir­žuo­se, ap­žiū­rė­jęs pi­lies bokš­te­lius ir ki­tas vie­tas ar­chi­tek­tas Eval­das Pur­lys sa­kė, jog kol kas tik vyks­ta pa­si­ruo­ši­mo dar­bai, yra lau­kia­ma, ka­da bus duo­tas star­tas pro­jek­tui.

Komentarai

Birziete    Tre, 2020-01-29 / 19:13
Malonu skaityti puikias naujienas.Lauksime vel sventes, kokia buvo 1988.m tukstanciams birzieciu .Tai buvo nuostabus renginys-atstatytos pilies atidarymas.Keturiu restauratoriu iskeltos suplevesavo veliavos.
Biržietiss    Sek, 2020-02-02 / 22:31
Kada Biržų savivaldybės ir muziejaus valdžia pradės rimtai galvoti apie pilies fosu (griovių) išvalymą. Kiek metų tai gali tęstis? Daugeliui biržiečių seniai atsibodo tie priaugę ir prirūgę grioviai. Kas ten juose tokio ypatingo kad niekaip neišvaloma. Kas juose saugoma, gal ten gyvena kokios nors saugomos gyvūnų rūšys? Dabartinės Biržų valdžios rinkimų programoje buvo punktas apie piliakalnio griovių išvalymą.Laikas tesėti pažadus ir rasti galimybių fosas iškuopti dar iki pradedant miesto viešųjų erdvių sutvarkymo projektus. Kaip atrodys kada per sutvarkytą pliažą, Radvilos ir Birutės gatves bus vežamas turinys iš fosų. "Biržiečių žodis" irgi gali pasidomėti plačiau šia tema.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.