Biržiečiai ugniagesiai gelbėtojai sėkmingai pasirodė tarptautinėse varžybose

Ne­se­niai iš tarp­tau­ti­nių stip­riau­sio ug­nia­ge­sio var­žy­bų Uk­rai­no­je ir Slo­vė­ni­jo­je grį­žo bir­žie­čiai Bir­žų prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai Ma­rius Gas­pa­rė­nas ir Ro­mual­das Vi­li­mas.

Rug­sė­jo 21–22 d. ant­ro­ji pa­gal pa­jė­gu­mą Lie­tu­vos stip­riau­sių­jų ug­nia­ge­sių rink­ti­nė da­ly­va­vo Uk­rai­no­je vy­ku­sio­se Tarp­tau­ti­nė­se stip­riau­sio­jo ug­nia­ge­sio var­žy­bo­se. Lie­tu­vai at­sto­va­vo ir Bir­žų prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos ug­nia­ge­sys gel­bė­to­jas Ma­rius Gas­pa­rė­nas. Į Bir­žus M. Gas­pa­rė­nas par­si­ve­žė si­dab­ro me­da­lį.

R. Vi­li­mas į var­žy­bas Slo­vė­ni­jo­je vy­ko su I Lie­tu­vos rink­ti­ne ir užė­mė VI vie­tą in­di­vi­dua­lio­se var­žy­bo­se (da­ly­va­vo 70 da­ly­vių), o su ko­le­ga iš Pa­ne­vė­žio K. Gra­ži­niu – V vie­tą tan­de­mų var­žy­bo­se.

Rug­sė­jo 26 die­ną Ma­rių Gas­pa­rė­ną ir Ro­mual­dą Vi­li­mą pa­svei­ki­no Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai: me­ras Vy­tas Ja­rec­kas, me­ro pa­va­duo­to­ja Ast­ra Kor­sa­kie­nė, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vi­das Ei­du­kas. Va­do­vai do­mė­jo­si, ko­kius įspū­džius bir­žie­čiai pa­ty­rė var­žy­bo­se, su ko­kiais iš­šū­kiais su­si­dū­rė. M. Gas­pa­rė­nas ir R. Vi­li­mas pa­pa­sa­ko­jo, kad var­žy­boms tre­ni­ruo­čių Bir­žuo­se neuž­ten­ka: vy­rai du kar­tus per sa­vai­tę va­žia­vo tre­ni­ruo­tis į Šiau­liuo­se esan­čią ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų ren­gi­mo ba­zę. Dar vie­nas rū­pes­tis: kol kas ug­nia­ge­siai ne­tu­ri var­žy­boms skir­tos ap­ran­gos, nau­do­ja tam ne­pri­tai­ky­tą ug­nia­ge­sio ap­ran­gą, kai ki­ti var­žy­bų da­ly­viai da­ly­vau­ja su spe­cia­liai pa­siū­ta var­žy­bų ap­ran­ga.

Ra­jo­no va­do­vai pa­dė­ko­jo vy­rams už ryž­tą ir at­kak­lu­mą, pa­lin­kė­jo sėk­mės nau­jo­se var­žy­bo­se ir sun­kio­je tar­ny­bo­je ir pa­juo­ka­vo, kad kol to­kie vy­rai dir­ba Bir­žų prieš­gais­ri­nė­je gel­bė­ji­mo tar­ny­bo­je, bir­žie­čiai ga­li bū­ti ra­mūs. A. Kor­sa­kie­nė ug­nia­ge­siams gel­bė­to­jams įtei­kė sim­bo­li­nes do­va­nė­lės.

Tai ne pir­ma svar­bi šių vy­rų per­ga­lė. Lie­pos 7 d. Mo­ze­ly­je, Vo­kie­ti­jos Fe­de­ra­ci­nė­je Res­pub­li­ko­je, vy­ku­sia­me Tarp­tau­ti­nia­me stip­riau­sio­jo ug­nia­ge­sio gel­bė­to­jo čem­pio­na­te, tan­de­mų var­žy­bo­se, Ro­mual­das Vi­li­mas ir Ma­rius Gas­pa­rė­nas bu­vo ant­ri. Bir­žie­čiai pui­kiai pa­si­ro­dė ir as­me­ni­nė­se rung­ty­se.