Biržų krašto muziejus „Sėla“ Lietuvos centriniam valstybės archyvui perdavė saugoti reikšmingus dokumentus, parvežtus iš Toronto

Emi­li­jos Rai­bu­žy­tės-Kal­ni­nie­nės nuo­tr.
Lie­tu­vos cent­ri­nio vals­ty­bės ar­chy­vo di­rek­to­rius Da­lius Ži­žys, E. Lans­ber­gie­nė, S. Ku­bi­liū­tė ir G. But­ke­vi­čius
Šiuo me­tu, ka­da mū­sų vals­ty­bės va­do­vas, pre­zi­den­tas G. Nau­sė­da, pra­kal­bo apie par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to pa­lai­kų paieš­kas, Bir­žų kraš­to mu­zie­jus „Sė­la“ į Lie­tu­vos cent­ri­nį vals­ty­bės ar­chy­vą per­da­vė sau­go­ti Lie­tu­vai reikš­min­gų do­ku­men­tų rin­ki­nį – išei­vio Pet­ro Vi­lu­čio as­me­ni­nę ko­res­pon­den­ci­ją. Do­ku­men­tus pe­rė­mė į mu­zie­jų at­vy­kęs Lie­tu­vos cent­ri­nio vals­ty­bės ar­chy­vo di­rek­to­rius Da­lius Ži­žys.

Do­ku­men­tų rin­ki­ny­je pa­ties par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei jo žmo­nos Ni­jo­lės Bra­žė­nai­tės Pet­rui Vi­lu­čiui ra­šy­ti laiš­kai. Sa­vo laiš­kuo­se P. Vi­lu­tį Juo­zo Luk­šos žmo­na va­di­na „pirš­le­liu“, iš su­si­ra­ši­nė­ji­mo ma­ty­ti, kad P. Vi­lu­tis bu­vo tas, ku­rio dė­ka N. Bra­žė­nai­tė su­si­pa­ži­no su Dau­man­tu. Taip pat ma­ty­ti, kad va­ka­ruo­se at­si­dū­rę lie­tu­viai pa­lai­kė re­zis­ten­ci­nę ko­vą, sten­gė­si pa­dė­ti li­ku­siems Lie­tu­vo­je. Nors pa­tys bu­vo žmo­nės be vie­tos, ka­ro pa­bė­gė­liai, ban­dė bur­tis į krū­vą ir gy­ve­no ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos idė­ja.

Šiuos bran­gius do­ku­men­tus į Lie­tu­vą praė­ju­sių me­tų spa­lio mė­ne­sį iš To­ron­to par­skrai­di­no Bir­žų kraš­to mu­zie­jaus „Sė­la“ dar­buo­to­jos S. Ku­bi­liū­tė ir E. Lans­ber­gie­nė, da­ly­va­vu­sios ku­ni­go Pet­ro Ažu­ba­lio gi­mi­mo 100-ųjų me­ti­nių mi­nė­ji­me. Do­ku­men­tus joms įda­vė ir į Lie­tu­vą par­vež­ti pa­pra­šė Da­lia Ažu­ba­lie­nė, ku­ni­go P. Ažu­ba­lio bro­lio mar­ti. Su­vok­da­ma, kad šie do­ku­men­tai svar­būs Lie­tu­vai, Da­lia pa­pra­šė juos par­skrai­din­ti dar tiks­liai ne­ži­no­da­ma, kur juos bū­tų ge­riau­sia sau­go­ti. Šią va­sa­rą pa­ti at­skri­du­si į Lie­tu­vą, pa­si­kon­sul­ta­vu­si, ap­si­lan­kiu­si Lie­tu­vos cent­ri­nia­me vals­ty­bės ar­chy­ve, priė­mė spren­di­mą, kad do­ku­men­tus pra­smin­giau­sia bū­tų per­duo­ti sau­go­ti į šią ins­ti­tu­ci­ją.

Tad rug­sė­jo 4 die­ną išei­vi­jos ad­vo­ka­to Pet­ro Vi­lu­čio as­me­ni­nė ko­res­pon­den­ci­ja, ku­rio­je at­si­spin­di išei­vi­jos lie­tu­vių ry­šys su re­zis­ten­ci­nė­je ko­vo­je Lie­tu­vai lais­vę ban­džiu­siais at­ko­vo­ti į miš­kus išė­ju­siais mū­sų tau­tie­čiais, bu­vo per­duo­ta Lie­tu­vos cent­ri­nio vals­ty­bės ar­chy­vo di­rek­to­riui Da­liui Ži­žiui.