Ar grįš Administracijos direktorius į darbą?

Prieš ke­lias die­nas Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ko­ri­do­riuo­se pa­skli­do kal­bos, jog Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vi­das Ei­du­kas po li­gos ga­li ne­beg­rįž­ti į dar­bą. Kal­bas paašt­ri­no ir ra­jo­no Ta­ry­bai pa­reng­tas spren­di­mo pro­jek­tas, ku­riuo lai­ki­nai at­lik­ti Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas (jo ato­sto­gų, li­gos, ko­man­di­ruo­čių me­tu ir t. t.) pa­ve­da­ma Biu­dže­to sky­riaus ve­dė­jai Da­liai Šar­kū­nie­nei (kaip bu­vo ir iki šiol), o jai ne­sant – Sta­ty­bos ir inf­rast­ruk­tū­ros sky­riaus ve­dė­jui Gied­riui Ne­vie­rai. Taip sa­kant, at­si­ran­da pa­va­duo­to­jo pa­va­duo­to­jas.

Ne­dar­bin­gu­mo la­pe­lį Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius V. Ei­du­kas tu­ri nuo lapk­ri­čio 12 die­nos. Me­ras Vy­tas Ja­rec­kas "Bir­žie­čių žo­džiui" sa­kė, jog Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus svei­ka­ta gal­būt su­strei­ka­vo dėl stre­si­nių si­tua­ci­jų – pa­ki­lo krau­jos­pū­dis ir pan. To­dėl gy­dy­to­jai sky­rė gy­dy­mą ir poil­sį. Ta­čiau V. Ja­rec­kas pa­nei­gė kal­bas, kad Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius į dar­bą ne­grįš. Anot me­ro, jis dar­be pa­si­ro­dys šio­mis die­no­mis, kai tik leis gy­dy­to­jai.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vi­das Ei­du­kas, kal­bė­da­mas te­le­fo­nu "Bir­žie­čių žo­džiui" sa­kė, jog, gy­dy­to­jams lei­dus, į dar­bą grįš atei­nan­tį pir­ma­die­nį. Kol kas Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gų at­si­sa­ky­ti ne­ke­ti­na. Ta­čiau, jei svei­ka­ta ne­leis, teks dar­bo at­si­sa­ky­ti. Sa­vo svei­ka­tos būk­lės V. Ei­du­kas ko­men­tuo­ti ne­no­rė­jo.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.