Ar Biržų vėją pažabos jėgainių vajus?

Asociatyv. nuotr.
Vėjo jėgainių parkų atsiradimas numatomas visoje Lietuvoje.
Gamtos mylėtojai stoja piestu prieš vėjo jėgainių statymą Lietuvoje. Šiaurinėje šalies dalyje tokių jėgainių mažai, daugiausia jų pastatyta pietiniuose ir vakariniuose regionuose. Tačiau neaišku, ar didžiuliai besisukantys įrengimai kada nors nepakeis ir Biržų rajono kraštovaizdžio. Savivaldybės atstovai teigia, kad tuo jau domėjosi viena įmonė, o Biržų regioninio parko direkcijos specialistai neseniai gavo prašymą iš Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos (VSTT) pateikti Biržų rajono kraštovaizdžio taškus, kuriuose jėgainės negalėtų būti statomos.

Ino­va­ci­ja žavi ne visus

Lie­tu­vos ener­ge­ti­nė ne­prik­lau­so­my­bė yra pa­rem­ta at­si­nau­ji­nan­čiais iš­tek­liais. Ta­čiau, pa­sak ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų, gam­tos moks­lų spe­cia­lis­tų, tai nė­ra ly­gu ža­lie­siems, gam­tą tau­so­jan­tiems iš­tek­liams.

„Vė­jo jė­gai­nės yra vie­nos iš tų, ku­rių per­dir­bi­mo moks­las dar ne­su­gal­vo­jo, ir ta pro­ble­ma pa­lie­ka­ma vai­kams ir anū­kams. Elekt­ri­nių vys­ty­to­jai pel­ną su­si­rinks, ta­čiau uti­li­za­vi­mas, ati­tar­na­vus jė­gai­nėms, vi­su svo­riu guls ant vals­ty­bės pe­čių. Vė­jo jė­gai­nės yra vi­siš­kai nau­jo kraš­to­vaiz­džio for­muo­to­jos, su­ke­lian­čios ypa­tin­gai di­de­lį po­vei­kį gam­tai. Ta­čiau jų ga­mi­na­ma elekt­ra yra pi­gi, in­ves­ti­ci­jos jų įren­gi­mui lie­ja­si upė­mis. Tas la­biau­siai ir gąs­di­na“, –  sa­vo at­vi­ra­me laiš­ke į prem­je­rę Ing­ri­dą Ši­mo­ny­tę krei­pė­si bio­lo­gi­nį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­ti ir bioin­ži­nie­riams dės­tan­ti pro­fe­so­rė Vi­ta Pa­šu­ko­nie­nė. Pa­sak jos, Lie­tu­vo­je jau šiuo me­tu pla­nuo­ja­ma apie 50 par­kų įreng­ti po 20 ar 30 jė­gai­nių.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/