Apie medicinos ir švietimo reikalus

Praė­ju­sį ket­vir­ta­die­nį vi­ce­me­rė Ast­ra Kor­sa­kie­nė į pa­si­ta­ri­mą pa­kvie­tė gy­dy­mo įstai­gų va­do­vus – Li­go­ni­nės di­rek­to­rių Pet­rą Bim­bą bei Po­lik­li­ni­kos di­rek­to­rių Leo­ni­dą So­lo­gu­bo­vą. Bu­vo ap­tar­ti ak­tua­lūs gy­dy­mo įstai­goms klau­si­mai. Vie­nas iš svar­biau­sių svars­ty­tų klau­si­mų – ar ver­ta me­di­ci­nos punk­tus per­kel­ti į mo­kyk­lų pa­tal­pas, kaip siū­lo tos mo­kyk­los, ku­rioms gre­sia per­tvar­ka. Tad po­kal­bis nu­kry­po ir į ug­dy­mo įstai­gų rei­ka­lus. Kal­bė­ta ir apie jau­nų gy­dy­to­jų pri­trau­ki­mo ga­li­my­bes, ir apie psi­cho­lo­gi­nę pa­gal­bą me­di­kams.

Gel­bė­ji­mo­si pla­nas – me­di­ci­nos punk­tai į mo­kyk­lų pa­tal­pas. Ar ver­ta?

Anot vi­ce­me­rės A. Kor­sa­kie­nės, siū­ly­mas per­kel­ti me­di­ci­nos punk­tus į mo­kyk­lų pa­tal­pas at­ke­lia­vo iš Me­dei­kių, Pa­če­riaukš­tės Pet­ro Poš­kaus bei Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio mo­kyk­lų. Šios mo­kyk­los ir dar Pa­bir­žės pa­grin­di­nė mo­kyk­la yra tos ug­dy­mo įstai­gos, ku­rios pa­gal pla­ną tu­rė­tų bū­ti per­tvar­ky­tos iki 2020 me­tų.

Me­di­ci­nos punk­tai ir am­bu­la­to­ri­jos (me­di­ci­nos punk­tų yra sep­ty­ni, bei ke­tu­rios am­bu­la­to­ri­jos: Va­bal­nin­ke, Pa­pi­ly­je, Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­ky­je ir Pa­bir­žė­je) pri­klau­so Bir­žų po­lik­li­ni­kai. Jų pa­tal­pos yra su­tvar­ky­tos, pri­tai­ky­tos pa­gal rei­ka­la­vi­mus, tad per­kel­ti jų į mo­kyk­lų pa­tal­pas, anot vi­ce­me­rės, Po­lik­li­ni­kos di­rek­to­rius L. So­lo­gu­bo­vas ne­suin­te­re­suo­tas.

– Aš pa­ti vi­sus me­di­ci­nos punk­tus ap­va­žia­vau. No­rint ryž­tis per­kel­ti me­di­ci­nos punk­tus į mo­kyk­lų pa­tal­pas rei­kė­tų įver­tin­ti per­spek­ty­vas: ar tai pa­da­ry­ti ver­ta, kiek kai­nuo­tų, kas at­si­tik­tų, jei mo­kyk­la iš­tuš­tė­tų. Me­di­ci­nos punk­tams ke­lia­mi spe­cia­lūs rei­ka­la­vi­mai: tu­ri bū­ti at­ski­ras įė­ji­mas, van­duo, ka­na­li­za­ci­ja ir t. t. Pa­tal­pas įreng­ti bran­giai kai­nuo­tų, – kal­bė­jo vi­ce­me­rė.

Ar tai nė­ra des­pe­ra­tiš­kas ban­dy­mas mo­kyk­loms iš­si­lai­ky­ti? Anot vi­ce­me­rės, ko ge­ro taip.

Svei­ka­tos ap­sau­gos, švie­ti­mo, so­cia­li­nės pa­slau­gos ra­jo­ne tamp­riai su­si­ju­sios. Vi­ce­me­rės tei­gi­mu, šiuo me­tu mi­nė­tos mo­kyk­los ruo­šia mo­kyk­lų tink­lo per­tvar­kos ko­mi­si­jai konk­re­čius ar­gu­men­tus, ku­rie nu­lems jų atei­tį. A. Kor­sa­kie­nė svars­to: ar ver­ta Sa­vi­val­dy­bei iš­lai­ky­ti di­džiu­lius pa­sta­tus, ku­riuo­se mo­ko­si sau­je­lė mo­ki­nių. Gal­būt ne­rei­kė­tų bai­min­tis priim­ti ne­po­pu­lia­rų spren­di­mą, su­tvar­ky­ti šiuos rei­ka­lus ir ei­ti į prie­kį? Pa­sak vi­ce­me­rės, bend­ruo­me­nės tu­rė­tų bū­ti suin­te­re­suo­tos sa­vo kai­muo­se iš­lai­ky­ti pa­čius ma­žiau­sius – iki­mo­kyk­li­nio, prieš­mo­kyk­li­nio, pra­di­nio ug­dy­mo kla­sių vai­kus. Jiems ug­dy­ti ga­lė­tų bū­ti ras­tos ma­žes­nės ir uni­ver­sa­les­nės pa­tal­pos. Mi­nė­tos mo­kyk­los ga­lė­tų tap­ti mies­to mo­kyk­lų pa­da­li­niais. Juo­se be­si­mo­kan­tys mo­ki­niai tu­rė­tų ga­li­my­bę lan­ky­ti mies­to mo­kyk­lo­se už­sė­mi­mus, su­si­pa­žin­ti su bend­ruo­me­ne. Anot vi­ce­me­rės, svar­biau­sia – tu­rė­tų bū­ti aiš­kiai iša­na­liuoz­ta kiek­vie­nos ra­jo­no mo­kyk­los ug­dy­mo ko­ky­bė: pa­grįs­ta ne spė­lio­nė­mis, o konk­re­čiais skai­čiais. Juk vi­suo­me­nei įdo­mu, kaip mū­sų ra­jo­no ug­dy­mo įstai­gos at­ro­do ša­lies kon­teks­te. Ir kiek­vie­nas tu­rė­tų pa­žiū­rė­ti per sa­vo pri­zmę: ar jis no­rė­tų, kad jo vai­ką ug­dy­tų mo­ky­to­jas, gal­vo­jan­tis, kaip pra­trauk­ti iki pen­si­jos li­ku­sius me­tus ar dir­ban­tis pa­se­nu­siais me­to­dais užuo­t tai­kęs mo­der­nes­nius ug­dy­mo me­to­dus, kad ir nu­si­žiū­rė­tus nuo ki­tų.

O kas lauk­tų iš­tuš­tė­ju­sių mo­kyk­lų pa­sta­tų? A. Kor­sa­kie­nė ma­to du va­rian­tus: ar­ba pa­sta­tai lik­tų ap­leis­ti (to­kių – pil­na Lie­tu­va), ar­ba juos rei­kė­tų par­duo­ti ne­lau­kiant, kol ant sto­go pra­dės aug­ti ber­žai. Dau­gia­funk­cių cent­rų stei­gi­mas, ko ge­ro, pa­vė­luo­tas rei­ka­las. Bend­ruo­me­nės jau tu­ri įkū­ru­sios sa­vo na­mus, me­di­ci­nos punk­tai taip pat įreng­ti ir pan.

Me­di­ci­nos punk­tai su­tvar­ky­ti

L. So­lo­gu­bo­vas "Bir­žie­čių žo­džiui" pa­tvir­ti­no: kel­ti me­di­ci­nos punk­tus į mo­kyk­las – ne­tiks­lin­ga. Gal­būt ver­tė­tų per­kel­ti tik Me­dei­kių me­di­ci­nos punk­tą. Anot Po­lik­li­ni­kos di­rek­to­riaus, vi­si punk­tai yra su­tvar­ky­ti, jų iš­lai­ky­mo iš­lai­dos ne­la­bai di­de­lės. Di­des­nės iš­lai­dos žie­mą, nes pa­tal­pas rei­kia nuo­lat kū­ren­ti, mo­kė­ti at­ly­gi­ni­mą kū­ri­kams. Nuos­to­lin­giau­si punk­tai to­se vie­to­vė­se, kur ma­žiau­siai pri­si­ra­šiu­sių gy­ven­to­jų. gy­ven­to­jų skai­čių (ne­ma­žiau kaip 800 gy­ven­to­jų) ati­tin­ka tik Pa­ro­vė­ja ir Me­dei­kiai.

L. So­lo­gu­bo­vas sa­kė, jog pen­ke­ri ar še­še­ri me­tai kal­ba­ma apie Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio am­bu­la­to­ri­ją, ku­rią bū­ti­na per­tvar­ky­ti, nes gy­ven­to­jų ma­žė­ja, am­bu­la­to­ri­ja nuo­sto­lin­ga. Anot L. So­lo­gu­bo­vo, vi­si pa­skai­čia­vi­mai yra pa­teik­ti Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai. Ra­jo­no Ta­ry­ba tu­rė­tų spręs­ti šią pro­ble­mą.

Ar pa­dės pri­ttrauk­ti gy­dy­to­jų pa­ra­ma kraus­ty­mo­si iš­lai­doms?

Vie­na iš Li­go­ni­nės pro­ble­mų – spe­cia­lis­tų trū­ku­mas. Anot A. Kor­sa­kie­nės, iš vėl rei­kė­tų kal­bė­ti apie pi­ni­gus. Pa­vyz­džiui, ne­bū­tų naš­tos iš­lai­ky­ti nuo­sto­lin­gus mo­kyk­lų pa­sta­tus, at­si­ras­tų pi­ni­gų jau­niems spe­cia­lis­tams pri­trauk­ti į Bir­žus. A. Kor­sa­kie­nė kal­bė­jo, jog jau­nus me­di­kus at­bai­do be­si­tę­sian­ti gy­dy­mo įstai­gų re­for­ma, ku­ri su­ke­lia daug neaiš­ku­mų re­gio­nų li­go­ni­nėms. Anot vi­ce­me­rės, Bir­žai yra ne­blo­go­je vie­to­je – ran­ka pa­sie­ki­mas Ry­gos oro uos­tas, tad gy­ve­na­mo­ji vie­ta jau­nų spe­cia­lis­tų ne­tu­rė­tų at­bai­dy­ti. Ypač iš Bir­žų ki­lu­sių – iš­rau­ti bir­žie­tį iš Bir­žų ne taip jau ir leng­va.

Vi­ce­me­rės įsi­ti­ki­ni­mu, anks­čiau bu­vo tei­gia­ma, kad Bir­žams jau­nų me­di­kų ne­rei­kia, jų ne­bu­vo ieš­ko­ma ak­ty­viai. Ta­čiau nau­ja­sis li­go­ni­nės di­rek­to­rius Pet­ras Bim­ba su­ge­bė­jo ir Kon­sul­ta­ci­nę po­lik­li­ni­ką įsteig­ti, apie ku­rią anks­čiau bu­vo tik kal­ba­ma, ir jau­nų spe­cia­lis­tų pri­si­kvies­ti. Ar ki­tų me­tų biu­dže­te bus nu­ma­ty­ta ei­lu­tė gy­dy­to­jų re­zi­den­tų stu­di­joms fi­nan­suo­ti, vi­ce­me­rė ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti. O jei neat­si­ras re­zi­den­tų, ku­rie no­rė­tų tuo pa­si­nau­do­ti?

Li­go­ni­nės di­rek­to­rius Pet­ras Bim­ba pa­si­džiau­gė: po tru­pu­tį pa­vyks­ta pri­trauk­ti jau­nų spe­cia­lis­tų į Bir­žų li­go­ni­nę ("Bir­žie­čių žo­dy­je" jau­nus spe­cia­lis­tus pri­sta­tė­me). Pas­ta­ruo­ju me­tu į kon­sul­ta­ci­nę po­lik­li­ni­ką kar­tus per mė­ne­sį jau at­va­žiuo­ja ir gy­dy­to­ja pul­mo­no­lo­gė iš Ro­kiš­kio Ad­ria­na Še­die­nė. Ka­bi­ne­tas ap­rū­pin­tas nau­ju kom­piu­te­ri­niu spi­ro­met­ru. Bus ir dau­giau nau­jie­nų, apie ku­rias Li­go­ni­nės di­rek­to­rius ža­dė­jo in­for­muo­ti ar­ti­miau­siu me­tu. Sa­vi­val­dy­bė­je svars­ty­ta, jog jau­niems spe­cia­lis­tams pri­trauk­ti rei­kė­tų nu­ma­ty­ti per­si­kė­li­mo kom­pen­sa­vi­mo lė­šas. P. Bim­ba pa­tei­kė ki­tų ra­jo­nų pa­tir­tį. Pa­vyz­džiui, Šiau­liuo­se tre­jiems me­tams at­vyks­tan­čiam spe­cia­lis­tui su­mo­ka­ma 15000 eu­rų kom­pen­sa­ci­ja. Yra ra­jo­nų, ku­rie šią su­mą iš­dė­lio­ja per tre­jus me­tus – po pen­kis tūks­tan­čius per me­tus. Šią pa­tir­tį bū­tų ga­li­ma pri­tai­ky­ti ir Bir­žuo­se.

Rent­ge­no apa­ra­tas bus pra­dė­tas mon­tuo­ti šią sa­vai­tę

P. Bim­ba sa­kė, jog į prie­kį ju­da ir rent­ge­no ka­bi­ne­to įren­gi­mo dar­bai. Šiuo me­tu re­mon­tuo­ja­mos pa­tal­pos, jau šią sa­vai­tę bus at­vež­tas ir pra­dė­tas mon­tuo­ti nau­jas rent­ge­no apa­ra­tas. Jis bus efek­ty­ves­nis, sau­ges­nis, funk­cio­na­les­nis. Rent­ge­no apa­ra­tas kai­na­vo 200000 eu­rų. Jis nu­pirk­tas Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Ra­dio­lo­gi­nių pa­slau­gų pro­gra­mos lė­šo­mis. Sa­vi­val­dy­bei pri­si­dė­ti ne­rei­kė­jo. Nau­ja­sis apa­ra­tas tu­rė­tų pra­dė­ti veik­ti lapk­ri­čio 20 die­ną.

Se­na­sis rent­ge­no apa­ra­tas jau iš­mon­tuo­tas. Jis pri­klau­so Sa­vi­val­dy­bei, Li­go­ni­nė juo nau­do­jo­si pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį. Sa­vi­val­dy­bė tu­rės se­ną­jį rent­ge­no apa­ra­tą nu­ra­šy­ti ir spręs­ti: ar par­duo­ti, ar uti­li­zuo­ti.

Apie me­di­kų psi­cho­lo­gi­nį kom­for­tą

Su gy­dy­mo įstai­gų va­do­vais bu­vo kal­ba­ma ir apie me­di­kų sau­gu­mą – me­di­kai tu­ri bū­ti ra­mūs sa­vo dar­bo vie­to­je. Priė­mi­mo ir sku­bios pa­gal­bos sky­riu­je įtai­sy­tas pa­gal­bos myg­tu­kas me­di­ci­nos dar­buo­to­jams, ku­ris pa­dės ap­sau­go­ti me­di­kus nuo ag­re­sy­vių pa­cien­tų. Kal­bė­ta apie bū­ti­ny­bę reng­ti me­di­kams mo­ty­va­ci­nius, psi­cho­lo­gi­nės pa­gal­bos se­mi­na­rus.