Aktualijos: konteineriai, gatvių asfaltavimas, bibliotekos reikalai bei Jono Meko centro kūrimas

Edi­tos MI­KE­LIO­NIE­NĖS nuo­tr.
Ko­le­gi­jos na­riai.
Prieš ar­tė­jan­tį ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dį ak­tua­liais klau­si­mais žo­dį ta­rė ra­jo­no Ta­ry­bos Ko­le­gi­ja – pa­ta­ria­ma­sis ra­jo­no Ta­ry­bos bal­sas. Nors už dis­ku­si­ją pa­kel­tu to­nu Ko­le­gi­jos na­riai ga­vo Eti­kos ko­mi­si­jos A. Garš­vai­tės pa­sta­bą, ta­čiau kai ku­riais klau­si­mais ir po­zi­ci­jos, ir opo­zi­ci­jos nuo­mo­nė su­ta­po.

Kon­tei­ne­rių aikš­te­lei ieš­kos ki­tos vie­tos

Jau ku­rį lai­ką ne­rims­ta aist­ros dėl kon­tei­ne­rių aikš­te­lės prie Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čios, ša­lia vai­kų žai­di­mų aikš­te­lės. Šis klau­si­mas su­kė­lė ašt­rią dis­ku­si­ją ir Ko­le­gi­jos po­sė­dy­je. Opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės Są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos ra­jo­no Ta­ry­bo­je ly­de­rė Iru­tė Var­zie­nė už tai, kad kon­tei­ne­rių aikš­te­lė iš šios vie­tos bū­tų iš­kel­ta ar­ba vi­sai pa­nai­kin­ta.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros ir ur­ba­nis­ti­kos sky­riaus ve­dė­ja Lo­re­ta Mu­ni­kie­nė su­ti­ko: kon­tei­ne­rių aikš­te­lė, kaip ir vi­sos ki­tur įreng­tos aikš­te­lės, mies­to ne­puo­šia. Ją per­kel­ti bū­tų ga­li­ma, ta­čiau vie­na pro­ble­ma: iš­kel­ti nė­ra kur, o pa­nai­kin­ti vi­sai ne­ga­li­ma, nes pro­jek­te kon­tei­ne­rių aikš­te­lių skai­čius nu­ma­ty­tas pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių. L. Mu­ni­kie­nė siū­lė ki­tą va­rian­tą: miš­rių at­lie­kų kon­tei­ne­rius (jų – 5), per­kel­ti prie ar­čiau Kū­no kul­tū­ros ir spor­to cent­ro esan­čių rū­šia­vi­mo kon­tei­ne­rių ir su­sta­ty­ti juos ant­ro­je ei­lė­je. Per­kel­ti kon­tei­ne­rių į Ro­tu­šės g. 8 na­mo kie­mą, pa­sak L. Mu­ni­kie­nės ne­ga­li­ma, nes rei­kia iš­lai­ky­ti at­stu­mo nuo gy­ven­to­jų na­mų rei­ka­la­vi­mus. su­sta­čius kon­tei­ne­rius mi­nė­ta­me kie­me pa­gal rei­ka­la­vi­mus, jie at­si­dur­tų kie­mo vi­du­ry ir su­ma­žin­tų au­to­mo­bi­lių aikš­te­lės plo­tą.

Šio L. Mu­ni­kie­nės paaiš­ki­ni­mo kai ku­rie Ko­le­gi­jos na­riai net gir­dė­ti ne­no­rė­jo. A. Ans­ki­nas ir V. Val­kiū­nas rei­ka­la­vo ieš­ko­ti ki­tų ga­li­my­bių. S. Ei­ta­vi­čie­nė bei ki­ti Ko­le­gi­jos na­riai tvir­ti­no, jog dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai į kon­tei­ne­rius prie baž­ny­čios at­lie­kų ne­ne­ša, o me­ta jas į kon­tei­ne­rius, esan­čius prie "Ma­xi­mos" pre­ky­bos cent­ro ar­ba į ki­tus kon­tei­ne­rius.

I. Var­zie­nė taip pat tvir­ti­no: L. Mu­ni­kie­nės at­sa­ky­mas ne­ten­ki­na. Anot I. Var­zie­nės, gal­būt ver­tė­tų vi­sai pa­nai­kin­ti kon­tei­ne­rių aikš­te­lę prie baž­ny­čios? L. Mu­ni­kie­nė sa­kė, jog to pa­da­ry­ti ne­ga­li­ma, nes kon­tei­ne­rių aikš­te­lės pro­jek­tuo­ja­mos pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių.

To­mas Čet­ver­gas kal­ti­no praė­ju­sios ka­den­ci­jos me­rą V. Val­kiū­ną, jog jis pa­si­ra­šė do­ku­men­tus, pa­gal ku­riuos su­pro­jek­tuo­tos aikš­te­lės. Šis kal­ti­ni­mų gy­nė­si. T. Čet­ver­gas siū­lė aikš­te­les pa­lik­ti ten, kur jos yra, nes, tvar­kant vie­šą­sias erd­ves, vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė bus įreng­ta ki­to­je vie­to­je ir pro­ble­mos ne­be­liks.

Po­sė­džiui va­do­va­vęs V. Ja­rec­kas siū­lė al­ter­na­ty­vų bal­sa­vi­mą: už tai, kad miš­rių at­lie­kų kon­tei­ne­riai bū­tų per­kel­ti už rū­šia­vi­mo kon­tei­ne­rių, pa­si­sa­kė 3 Ko­le­gi­jos na­riai. Už tai, kad aikš­te­lę pa­nai­kin­ti bal­sa­vo 3 Ko­le­gi­jos na­riai, 3 – už tai, kad pa­lik­ti. Bend­ru su­ta­ri­mu nu­tar­ta, kad ki­ta­me Ko­le­gi­jos po­sė­dy­je šiuo klau­si­mu bus pa­teik­ti nau­ji pa­siū­ly­mai.

Ko­kios stu­di­jos vyks stei­gia­ma­me Jo­no ir Adol­fo Me­kų pa­li­ki­mo stu­di­jų cent­re?

Bir­žų Jur­gio Bie­li­nio vie­šo­ji bib­lio­te­ka se­niai ne­bu­vo su­lau­ku­si to­kio dė­me­sio kaip šio­mis die­no­mis, o gal ir nie­ka­da. Jo­je lan­kė­si ra­jo­no po­li­ti­kai, po ke­ti­na­mus už­da­ry­ti bib­lio­te­kos fi­lia­lus, siek­da­mi tei­sin­giau­sio spren­di­mo, blaš­kė­si So­cia­li­nio ko­mi­te­to na­riai, bib­lio­te­kai dė­me­sio sky­rė spau­da ir t. t. Vi­sas šis šur­mu­lys dėl ke­ti­na­mų už­da­ry­ti še­šių bib­lio­te­kos fi­lia­lų ir ke­ti­na­mo kur­ti Jo­no ir Adol­fo Me­kų pa­li­ki­mo stu­di­jų cent­ro.

Ko­le­gi­jo­je Iru­tė Var­zie­nė ap­gai­les­ta­vo, kad daug gar­bių žmo­nių pri­ta­rė Me­kų cent­ro stei­gi­mui, ta­čiau nie­kas ne­si­tei­ra­vo nei vie­no bir­žie­čio ar vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos nuo­mo­nės. I. Var­zie­nė tei­ra­vo­si, ko­kia bus cent­ro struk­tū­ra? Po­li­ti­kė bib­lio­te­kos tink­la­la­py­je pa­si­ge­do nuo­ro­dos į Jo­no Me­ko ar­chy­vą, nors ar­chy­vas bib­lio­te­ko­je eg­zis­tuo­ja jau dve­ji me­tai. I. Var­zie­nė siū­lė: te­gu Bib­lio­te­kos di­rek­to­rė V. Vo­rie­nė pa­ren­gia bū­si­mo­jo cent­ro nuo­sta­tus ir pa­rei­gi­nius dar­buo­to­jų ap­ra­šus, o kuo­met bus aiš­kes­nė cent­ro vi­zi­ja, jo įkū­ri­mui bus ga­li­ma pri­tar­ti.

Ko­le­gi­jos po­sė­dy­je da­ly­va­vu­si V. Vo­rie­nė kal­bė­jo: kol ra­jo­no Ta­ry­ba neap­sisp­ren­dė dėl Me­kų cent­ro stei­gi­mui, nė­ra ir nuo­sta­tų pro­jek­to. Šiai die­nai pla­nuo­ja­ma, jog bū­si­ma­ja­me cent­re dirbs du dar­buo­to­jai.

S. Ei­ta­vi­čie­nė į šį siū­lo­mą spren­di­mo pro­jek­tą žiū­rė­jo skep­tiš­kai: daug dar lai­ko praeis, kol bus su­re­mon­tuo­tos pa­tal­pos cent­rui, tad ar bal­sa­vi­mas ką nors pa­keis? V. Vo­rie­nė pri­ta­rė: Ne­pa­si­keis nie­kas, nes ir da­bar pra­ktiš­kai veik­la vyks­ta.

A. Garš­vai­tė, o ir ki­ti Ko­le­gi­jos na­riai sua­be­jo­jo, ar tei­sin­gą, kad Jo­no ir Adol­fo Me­kų pa­li­ki­mo stu­di­jų cent­ro pa­va­di­ni­me yra žo­dis "stu­di­jų"? Kas ten ką stu­di­juos? S. Ei­ta­vi­čie­nė do­mė­jo­si, ar yra pa­lai­ko­mi ry­šiai su Me­kų cent­ru Vil­niu­je? Ar yra ti­ki­my­bė, kad čia kaž­kas at­va­žiuos Me­kų pa­li­ki­mo ty­ri­nė­ti? Juk stu­di­joms rei­kia pro­fe­sio­na­lų, ne­pro­fe­sio­na­lai ga­li su Me­kų pa­li­ki­mu tik su­si­pa­žin­ti...

A. Ans­ki­nas tei­ra­vo­si, ar kal­ba ei­na tik dėl pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo? Vi­suo­me­ni­nės kul­tū­ros ta­ry­bos na­rė (Ta­ry­ba cent­ro stei­gi­mui pri­ta­rė) J. Bag­do­nie­nė pa­tiks­li­no, jog klau­si­mas yra dėl struk­tū­ri­nio pa­da­li­nio stei­gi­mo ir jo įtei­si­ni­mo.

D. Dre­vins­kas do­mė­jo­si, ar Me­kų cent­ro dar­buo­to­jai dirbs ir ki­tus dar­bus? V. Vo­rie­nė pa­tvir­ti­no: dirbs ir ki­tus dar­bus. Tuo­met A. Garš­vai­tei ki­lo klau­si­mas: tai gal jie ne­tu­rės ką veik­ti, jei dirbs ir ki­tus dar­bus? Tai gal to cent­ro ne­rei­kia?

I. Var­zie­nės nuo­mo­ne, Me­kų ar­chy­vo tvar­ky­mu, cent­ro veik­la rei­kė­tų už­siim­ti pro­fe­sio­na­liai. Tai ne­tu­rė­tų bū­ti tik prie­das prie bib­lio­te­ki­nin­kų veik­los. Ji abe­jo­jo: gal bib­lio­te­ka iš ke­ti­na­mo kur­ti cent­ro nie­ko ne­si­ti­ki? su­si­da­ro įspū­dis, jog pa­tys bib­lio­te­ki­nin­kai ne­ži­no, kaip tas cent­ras tu­rė­tų veik­ti. "Bū­čiau nu­si­tei­ku­si cent­rui skir­ti lė­šų, ta­čiau su są­ly­ga, kad jis rim­tai vei­kų", – kal­bė­jo po­li­ti­kė.

I. Var­zie­nė bal­suo­da­ma šiuo klau­si­mu ža­dė­jo su­si­lai­ky­ti, nors Me­kų cent­ro kū­ri­mui pri­ta­ria, tik ne to­kiam, koks siū­lo­mas šiuo me­tu. Ji siū­lė kur­ti Jo­no Me­ko kū­ry­bos cent­rą, o ne stu­di­jų.

I. Var­zie­nės siū­ly­mui ir min­tims pri­ta­rė dau­gu­mos at­sto­vė S. Ei­ta­vi­čie­nė: ji už cent­ro stei­gi­mą, tik ne to­kį, koks siū­lo­mas da­bar. A. Garš­vai­tė pri­ta­rė abiems po­li­ti­kėms: "No­riu ži­no­ti, ką jie ten veiks".

Vi­ce­me­rė A. Kor­sa­kie­nė dis­ku­si­ją šiuo klau­si­mu api­bū­di­no taip: "At­ro­do, kad smau­gia­mas dar ne­gi­męs kū­di­kis".

Už tai, kad bū­tų įsteig­tas Bir­žų Jur­gio Bie­li­nio vie­šo­sios bib­lio­te­kos fi­lia­las – Jo­no ir Adol­fo Me­kų pa­li­ki­mo stu­di­jų cent­ras Ko­le­gi­jo­je pa­si­sa­kė 5, su­si­lai­kė – taip pat 5 na­riai. Ka­dan­gi me­ras V. Ja­rec­kas bal­sa­vo už, jo bal­sas lė­mė pri­ta­ri­mą šiam spren­di­mo pro­jek­tui.

Vie­to­je bib­lio­te­kos – šar­vo­ji­mo sa­lė

To­liau Ko­le­gi­jos na­riai dis­ku­ta­vo dėl še­šių bib­lio­te­kos fi­lia­lų už­da­ry­mo, apie ku­riuos "Bir­žie­čių žo­dy­je" jau ra­šė­me. S. Ei­ta­vi­čie­nė kė­lė klau­si­mą: koks li­ki­mas lauks dvie­jų bib­lio­te­kos dar­buo­to­jų, ku­rioms iki pen­si­nio am­žiaus li­ko dve­ji ar pu­sant­rų me­tų? V. Vo­rie­nė ti­ki­no, jog bib­lio­te­ki­nin­kėms bus pa­siū­ly­tas ki­tas dar­bas.

I. Var­zie­nė pra­šė Socialinio ko­mi­te­to va­do­vės S. Ei­ta­vi­čie­nės iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę, nes ko­mi­te­to na­riai lan­kė­si ke­ti­na­muo­se už­da­ry­ti bib­lio­te­kos fi­lia­luo­se.

S. Ei­ta­vi­čie­nė sa­kė, jog Ra­mon­ga­liuo­se bib­lio­te­ka įsi­kū­ru­si ma­ža­me kam­ba­rė­ly­je, ta­čiau bib­lio­te­ki­nin­kės pa­lai­ky­ti bu­vo atė­ję bend­ruo­me­nės žmo­nės.

An­čiš­kiuo­se bib­lio­te­ka gra­žiai su­tvar­ky­ta, ta­čiau bib­lio­te­ki­nin­kė ten ša­lo. Šiuo me­tu ji se­ga ir į dar­bą grįž­ti ne­be­no­ri. Da­lis bend­ruo­me­nės bib­lio­te­kos pa­tal­po­se no­ri įreng­ti šar­vo­ji­mo sa­lę, o ki­ta da­lis no­ri, kad čia lik­tų bib­lio­te­ka.

Į Šu­kio­nių fi­lia­lą vie­ną kar­tą per­t sa­vai­tę at­va­žiuo­ja bib­lio­te­ki­nin­kė. Jo už­da­ry­mui bend­ruo­me­nė pri­ta­ria.

Rin­kuš­kių fi­lia­lo bib­lio­te­ki­nin­kė dirb­ti ne­be­no­ri. Vis­kas, iš­sky­rus kny­gas, pri­klau­so Rin­kuš­kių bend­ruo­me­nei, tad ten bū­tų ga­li­ma įkur­ti bend­ruo­me­ni­nę bib­lio­te­ką.

V. Val­kiū­nas iš­kė­lė klau­si­mą: o kaip bus su pe­rio­di­ne spau­da, kai bus už­da­ry­ti fi­lia­lai? S. Ei­ta­vi­čie­nė ti­ki­no, kad laik­raš­čių ir da­bar bib­lio­te­ko­se nė­ra. V. Val­kiū­nas pa­si­bai­sė­jo: laik­raš­čiai tu­ri bū­ti. V. Vo­rie­nė paaiš­ki­no: laik­raš­čių nė­ra, nes nė­ra pi­ni­gų jiems pre­nu­me­ruo­ti. Per­nai spau­dai pre­nu­me­ruo­ti bu­vo skir­ta 9000, šie­met – 6000 eu­rų. Spau­dos pa­sie­kia­mu­mas ne­bus už­tik­rin­tas, žmo­nės juos pa­tys pre­nu­me­ruo­ja ir da­li­na­si. I. Var­zie­nė ti­ki­no, kad bib­lio­te­ki­nin­kės sa­vo lė­šo­mis per­ka net va­ly­mo prie­mo­nes. Po­li­ti­kė do­mė­jo­si, ar pa­ge­rės ki­tų bib­lio­te­kos fi­lia­lų veik­la, jei bus už­da­ry­ti še­ši fi­lia­lai? V. Vo­rie­nė sa­kė, jog bus su­tau­py­ti 34000 eu­rų, ta­čiau kaip pi­ni­gai bus pa­skirs­ty­ti, spręs ra­jo­no Ta­ry­ba. Kny­gų iš­ve­žio­ji­mui per me­tus rei­kės 1000 eu­rų, išei­ti­nėms iš­mo­koms ga­li pri­reik­ti 7000 eu­rų.

T. Čet­ver­gas kal­bė­jo, jog Ra­mon­ga­liuo­se pa­dau­gė­jo net 55 skai­ty­to­jais. Bib­lio­te­ki­nin­kei ne­be­daug li­ko iki pen­si­jos, tad gal­būt šio fi­lia­lo už­da­ry­mą rei­kė­tų ati­dė­ti?

A. Garš­vai­tė kal­bė­jo iš sa­vo pa­tir­ties: kol fi­lia­las vei­kia kas­dien, į jį ren­ka­si žmo­nės. Kai vei­kia re­tai, jis na­tū­ra­liai mirš­ta. Bet už­da­rius fi­lia­lus, iš žmo­nių bus atim­ta ga­li­my­bė bend­rau­ti ir da­lin­tis lei­di­niais...

I. Var­zie­nė bal­suo­da­ma ža­dė­jo su­si­lai­ky­ti, nes tei­gi­nys, kad vie­to­je bib­lio­te­kos bus įren­gia­ma šar­vo­ji­mo sa­lė, skam­ba dras­tiš­kai. Gal­būt bū­tų ga­li­ma fi­lia­lų už­da­ry­mą di­fe­ren­ci­juo­ti? Juk ir nuo dar­buo­to­jo pri­klau­so, kiek žmo­nių lan­ko­si bib­lio­te­ko­je?

V. Vo­rie­nė pri­ta­rė: nuo žmo­gaus lan­ko­mu­mas pri­klau­so, bet ar ga­li dar­buo­to­jas dirb­ti ne­šil­do­mo­je pa­tal­po­je? Kai kur bib­lio­te­kos fi­lia­lai yra per­kel­ti į ki­tas pa­tal­pas, jie šil­do­mi, ta­čiau ki­tų nė­ra kur per­kel­ti, o pa­sta­ty­ti kros­niai neuž­ten­ka pi­ni­gų.

AS. Vait­ke­vi­čius kal­bė­jo, jog bib­lio­te­kų šil­dy­mo klau­si­mas gvil­de­na­mas aš­tuo­ne­rius me­tus, tad ne­be­ver­ta dis­ku­si­jos tęs­ti.. O pe­rio­di­nei spau­dai ski­ria­mas fi­nan­sa­vi­mas 91200 eu­rų ket­vir­čiui) yra per ma­žas.

Už spren­di­mo pro­jek­tą pa­si­sa­kė 6, prieš – 1, su­si­lai­kė 3 Ko­le­gi­jos na­riai.

Pri­ta­rė pa­rei­gy­bių skai­čiui

Ko­le­gi­jos na­riai taip pat pri­ta­rė di­džiau­siam leis­ti­nam Bir­žų vie­šo­sios Jur­gio Bie­li­nio bib­lio­te­kos pa­rei­gy­bių skai­čiui – 57 (vie­to­je da­bar esan­čių – 61,2). Vi­si eta­tai bus užim­ti.

Aš­tuo­ni iš de­vy­nių (I. Var­zie­nė svars­tant klau­si­mą nu­si­ša­li­no, dėl ga­li­mų vie­šų­jų ir pri­va­čių­jų in­te­re­sų konf­lik­to) Ko­le­gi­jos na­riai pri­ta­rė spren­di­mo pro­jek­tui dėl pa­rei­gy­bių skai­čiaus Kū­no kul­tū­ros ir spor­to cent­re – 36,5.

Su­da­rė gat­vių su žvy­ro dan­ga as­fal­ta­vi­mo prio­ri­te­ti­nę ei­lę

Svars­tant gat­vių as­fal­ta­vi­mo prio­ri­te­ti­nę ei­lę Ko­le­gi­jos na­rė I. Var­zie­nė do­mė­jo­si: ar į ei­lę su­ra­šy­tos vi­sos gat­vės su žvy­ro dan­ga? Pa­vyz­džiui, ka­da bus as­fal­tuo­ja­ma gat­vė, ku­ri įra­šy­ta 129-uo­ju nu­me­riu? Ar žmo­nės ne­puls į ne­vil­tį su­ži­no­ję da­tą? Spren­di­mo pro­jek­tą pri­sta­tęs Sta­ty­bų ir inf­rast­ruk­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas Gied­rius Ne­vie­ra sa­kė, jog sun­ku pa­sa­ky­ti da­tą, nes ne­ži­nia, kiek gat­vėms as­fal­tuo­ti bus ski­ria­ma lė­šų.

Kaž­kas iš Ko­le­gi­jos na­rių pa­si­tei­ra­vo, ku­riuo nu­me­riu į prio­ri­te­ti­nę ei­lę įra­šy­ta Ge­di­mi­no gat­vė (Ge­di­mi­no gat­vė­je gy­ve­na I. Var­zie­nė)? G. Ne­vie­ra sa­kė, jog ši gat­vė ga­li bū­ti as­fal­tuo­ja­ma ir ki­tą­met, jie ji pa­teks į pro­jek­tuo­ti ke­ti­na­mą plo­tą.

T. Čert­ver­gas siū­lė: gal­būt gy­ven­to­jai ga­lė­tų prie as­fal­ta­vi­mo pri­si­dė­ti ir sa­vo lė­šo­mis? Gal tuo­met gat­vė pa­si­slink­tų prio­ri­te­tų ei­lė­je? G. Ne­vie­ra pri­ta­rė šiam siū­ly­mui, ta­čiau jam tu­ri bū­ti pri­tar­ta at­ski­ru spren­di­mu.

Dėl ga­ran­ti­jos su­tei­ki­mo pa­sko­lai gau­ti

Ko­le­gi­ja svars­tė klau­si­mą, ar su­teik­ti ga­ran­ti­ją UAB "Vie­šų­jų in­ves­ti­ci­jų plėt­ros agen­tū­rai" ne di­des­nei kaip 580,385.52 Eur su­mai dėl UAB "Bir­žų van­de­nys" iš Van­dent­var­kos fon­do ima­mos iki 569005,41 Eur pa­sko­los in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tui "Ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų su­rin­ki­mo tink­lų plėt­rai Bir­žų ag­lo­me­ra­ci­jo­je" fi­nan­suo­ti. Anot Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jos Z. Mar­cin­ke­vi­čiū­tės, Agen­tū­ra iš­kė­lė są­ly­gą – pa­sko­lai tu­ri bū­ti Sa­vi­val­dy­bės ga­ran­ti­ja. Jei Sa­vi­val­dy­bė ga­ran­ti­jos ne­su­teik­tų, "Bir­žų van­de­nys" ne­gau­tų pa­sko­los ir grą­ži­na­mo­sios su­bsi­di­jos – dau­giau kaip 200000 eu­rų.

Pla­nuo­ja­ma pro­jek­to ver­tė – 872453 Eur.

Pro­jek­tų pla­nuo­ja­ma nu­ties­ti nuo­te­kų tink­lus (apie 3,5 km) Pa­ro­dos, K. Bin­kio, Vė­jo, Drau­gys­tės, Tai­kos, Res­pub­li­kos, M. J. Yčų, Dva­ro, Kęs­tu­čio, Ki­lu­čių ir Bir­žų kai­mo Lie­pų, Aly­vų, Sa­lo­čių, Tu­jų gat­vė­se ir su­da­ry­ti ga­li­my­bę prie cent­ra­li­zuo­tų nuo­te­kų tink­lų pri­si­jung­ti 101 būs­tų.

Nu­ties­ti ge­ria­mo­jo van­dens tink­lus (apie 3 km) mi­nė­to­se gat­vė­se, iš­sky­rus Ki­lu­čių. Prie ge­ria­mo­jo van­dens tink­lų tu­rė­tų ga­li­my­bę pri­si­jung­ti 86 būs­tai (apie 146 gy­ven­to­jams).

D. Dre­vins­kas su­si­do­mė­jo, ko­dėl neįt­rauk­ta Lat­vy­ga­los gat­vė? "Bir­žų van­de­nų" di­rek­to­rius R. Mar­ti­no­nis aiš­ki­no, jog Lat­vy­ga­los gat­vė­je jau yra nuo­te­kų tink­lai, o pa­gal šį pro­jek­tą tu­ri bū­ti at­lie­ka­mi dar­bai to­se gat­vė­se, ku­rio­se tink­lų nė­ra. I. Var­zie­nė do­mė­jo­si, ar yra ži­no­ma, kiek žmo­nių jung­sis prie tink­lų? R.Mar­ti­no­nis sa­kė, jog yra pa­teik­ti žmo­nių pa­si­ža­dė­ji­mai jung­tis.

Už bal­sa­vo 9 iš 10 Ko­le­gi­jos na­rių.