Sporto ir sveikatingumo centro vizija grįžta į senąją vietą

Edi­tos MI­KE­LIO­NIE­NĖS nuo­tr.
V. Val­kiū­nas į po­sė­dį pa­kvie­tė bu­vu­sį Ro­kiš­kio ra­jo­no me­rą A. Va­go­nį.
Praė­ju­sios ka­den­ci­jos ra­jo­no val­džios idė­ja per­kel­ti spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo cent­ro sta­ty­bas į "Sau­lės" gim­na­zi­jos sta­dio­ną žlu­go. Šis šnipš­tas ra­jo­no biu­dže­tui kai­na­vo apie 180000 eu­rų. Nau­jo­ji ra­jo­no val­džia nu­spren­dė: spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo komp­lek­sas bus pro­jek­tuo­ja­mas ir sta­to­mas ten, kur ir bu­vo nu­ma­ty­ta anks­čiau – J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­je.

Šiai die­nai yra pa­reng­tas spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo cent­ro sta­ty­bos J. Ba­sa­na­vi­čiaus g. 69A pro­jek­tas ir 2015 m. iš­duo­tas sta­ty­bos lei­di­mas. Ra­jo­no ta­ry­ba 2015 m. gruo­džio 22 d. nu­spren­dė pa­keis­ti sta­ty­bos vie­tą ir mi­ni­mą ob­jek­tą sta­ty­ti „Sau­lės“ gim­na­zi­jos skly­pe. Sta­ty­bos do­ku­men­tai iki šiol šio­je vie­to­je nė­ra pa­reng­ti. Bu­vo pa­reng­ta tik ga­li­my­bių stu­di­ja, at­lik­tas pla­nuo­ja­mos ūki­nės veik­los po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mas bei nu­pirk­ta ob­jek­to pro­jek­ta­vi­mo pa­slau­ga. Ta­čiau dėl pro­jek­tuo­to­jų UAB „Pro­jek­tų ren­gi­mo cent­ras“ neat­sa­kin­gu­mo ir ne­kom­pe­ten­ci­jos tin­ka­mai pa­reng­tas pro­jek­tas Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai ne­bu­vo pa­teik­tas. Pro­jek­ta­vi­mo dar­bus UAB „Pro­jek­tų ren­gi­mo cent­ras“ pri­va­lė­jo už­baig­ti iki 2019 m. va­sa­rio 12 d., ta­čiau bir­že­lio 3 d. gau­tas pro­jek­tas nea­ti­ti­ko pro­jek­ta­vi­mo už­duo­ties rei­ka­la­vi­mų. Be to, šį pro­jek­tą nei­gia­mai įver­ti­no Pa­ne­vė­žio re­gio­ni­nė ar­chi­tek­tū­ros ta­ry­ba. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, at­si­žvel­gu­si į šias ap­lin­ky­bes, pa­siū­lė pro­jek­tuo­to­jams nu­trauk­ti su­tar­tį. Pro­jek­tuo­to­jai su šiuo siū­ly­mu su­ti­ko – su­tar­tis bu­vo nu­trauk­ta rug­sė­jo 10 d.

Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus V. Ei­du­ko rugp­jū­čio 6 d. įsa­ky­mu su­da­ry­ta dar­bo gru­pė nag­ri­nė­jo spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo komp­lek­so pro­jek­to do­ku­men­tus, svars­tė, ku­rį skly­pą pa­si­rink­ti. Dar­bo gru­pės na­rių tei­gi­mu, dau­gu­ma su jais bend­ra­vu­sių gy­ven­to­jų pa­gei­dau­tų, kad spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo komp­lek­sas bū­tų sta­to­mas J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­je. Atei­ty­je re­konst­ra­vus šau­dyk­lą, vi­sa šio­je te­ri­to­ri­jo­je su­kur­ta spor­to ba­zė tap­tų pa­trauk­li. Be to, ga­li­ma siek­ti pri­trauk­ti pri­va­čias in­ves­ti­ci­jas ir nag­ri­nė­ti ga­li­my­bę šio­je te­ri­to­ri­jo­je sta­ty­ti vieš­bu­tį.

Dar­bo gru­pės na­rių nuo­mo­ne, pa­sta­čius mi­ni­mą ob­jek­tą „Sau­lės“ gim­na­zi­jos skly­pe, la­bai pa­di­dė­tų au­to­mo­bi­lių srau­tai Gim­na­zi­jos gat­vė­je. Dar­bo gru­pės na­riai įver­ti­nę jiems ži­no­mą vi­suo­me­nės nuo­mo­nę bei at­si­žvelg­da­mi į tai, kad sta­tant ob­jek­tą J. Ba­sa­na­vi­čiaus g. bū­tų ga­li­ma lais­vai rink­tis šil­dy­mo bū­dą, vi­sais bal­sais pri­ta­rė dėl spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo komp­lek­so sta­ty­bos J. Ba­sa­na­vi­čiaus g. 69A.

Dėl to, kad spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo cent­ro pro­jek­ta­vi­mą ir sta­ty­bas ke­ti­na­ma grą­žin­ti į se­ną­ją vie­tą, ne­ga­lė­jo nu­rim­ti šio pro­jek­to per­kė­li­mo į "Sau­lės" gim­na­zi­jos sta­dio­ną ini­cia­to­rius V. Val­kiū­nas. Jis tei­ra­vo­si Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros ir ur­ba­nis­ti­kos sky­riaus ve­dė­jos L. Mu­ni­kie­nės, ar ši ne­pa­ty­rė spau­di­mo iš da­bar­ti­nės val­džios?

D. Dre­vins­kas L. Mu­ni­kie­nės tei­ra­vo­si, kad ji pa­ste­bė­jo, kad skly­pas gim­na­zi­jos sta­dio­ne komp­lek­so sta­ty­boms ne­tin­ka­mas?

L. Mu­ni­kie­nė sa­kė, jog skly­pas yra tin­ka­mas, ta­čiau pro­jek­tas bu­vo pa­reng­tas ne­tin­ka­mai. Ar­ba ši vie­ta konk­re­čiai šiam pro­jek­tui yra ne­tin­ka­ma.

T. Čet­ver­gas do­mė­jo­si, ar pro­jek­tas bu­vo įtrauk­tas į 2016 – 2018 m. in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mą ir iš­gir­do at­sa­ky­mą, jog ne. Tuo­met Ta­ry­bos na­rys pa­ci­ta­vo V. Val­kiū­no pa­si­sa­ky­mą, ku­ria­me šis tei­gė, jog pro­jek­tas į in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mą įtrauk­tas. Z. Mar­cin­ke­vi­čiū­tė pa­tiks­li­no: J. Ba­sa­na­vi­čiaus g. pro­jek­tas bu­vo įtrauk­tas į Spor­to de­par­ta­men­to il­ga­lai­kį pla­ną.

S. Ei­tai­vi­čie­nė V. Val­kiū­nui prie­kaiš­ta­vo, ko­dėl bu­vo neat­siž­velg­ta į "Sau­lės" gim­na­zi­jos ir "auš­ros" pa­grin­di­nės mo­kyk­los bend­ruo­me­nių prieš­ta­ra­vi­mus dėl spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo sta­ty­bų sta­dio­ne?

D. Mar­tin­kė­nie­nė sa­kė, jog tuo­met "Sau­lės" gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nė bu­vo su­rin­ku­si pa­ra­šus dėl komp­lek­so per­kė­li­mo. Šį tei­gi­nį pa­nei­gė vi­ce­me­rė A. Kor­sa­kie­nė, tuo­met dir­bu­si "Sau­lės" gim­na­zi­jo­je. Ji prie­kaiš­ta­vo, jog mo­ky­to­jai ir mo­ki­niai įtrau­kia­mi į po­li­ti­nius žai­di­mus.

Ta­ry­bos na­riai tei­ra­vo­si, kiek kai­na­vo su­ma­ny­mas per­kel­ti spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo komp­lek­są į ki­tą vie­tą? L. Mu­ni­kie­nė sa­kė, jog biu­dže­tui tai at­siė­jo 180000 eu­rų.

V. Val­kiū­nas kal­bė­jo Tau­ti­nin­kų ir res­pub­li­ko­nų są­jun­gos frak­ci­jos var­du: tiems, ku­rie per­si­gal­vo­jo, ne­rū­pi Bir­žai. Jo tei­gi­mu, pro­jek­tas pa­reng­tas pro­fe­sio­na­liai, nors ne ge­nea­liai. Pro­jek­tą dar ga­li­ma at­nau­jin­ti. V. Val­kiū­nas sa­kė, jog no­ri­ma pra­stum­ti se­ną­jį pro­jek­tą. Skly­pu suin­te­re­suo­tas "vie­nas di­de­lis žemg­ro­bys". V. Val­kiū­nas ir vėl kvie­tė iš­klau­sy­ti Ro­kiš­kio ra­jo­no Ta­ry­bos na­rį Va­go­nį, ku­rio me­ra­vi­mo me­tu Ro­kiš­kis pa­si­sta­tė spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo komp­lek­są. Anot V. Val­kiū­no res­pub­li­ko­nai "spaus knop­kę ne".

T. Čet­ver­gas V. Val­kiū­ną pra­šė su­konk­re­tin­ti iš­si­reiš­ki­mą dėl žemg­ro­bių su fak­tais, ki­taip ža­dė­jo kreip­tis į Eti­kos ko­mi­si­ją.

D. Dre­vins­kas kal­bė­jo, jog skau­džiau­sia yra tai, kad val­dan­tie­ji ne­ga­li priei­ti prie bend­ros nuo­mo­nės. Pik­čiau­sia, kad pro­jek­tą ly­dė­jo me­las, su­kty­bės. Jis abe­jo­jo, ar ir J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vės skly­pe ne­rei­kės gau­ti nau­jo lei­di­mo sta­ty­boms?

A. Garš­vai­tė ap­gai­les­ta­vo, kad vi­sa ener­gi­ja yra ski­ria­ma vie­tos pa­rin­ki­mui ir sa­kė pri­tar­sian­ti spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo komp­lek­so vie­tai J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­je.

A. Ans­ki­nas sa­kė, jog TS-LKD frak­ci­ja bal­suos lais­vai. A. Ans­ki­nas sa­kė, jog ne­ga­vus lė­šų komp­lek­so sta­ty­boms, siū­ly­tų spor­to sa­lę sta­ty­ti "Sau­lės" sta­dio­no skly­pe.

R. Vai­gi­nas kal­bė­jo, jog dar 2015 m. V. Val­kiū­nui įro­di­nė­jo, jog spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo komp­lek­są rei­kia sta­ty­ti se­no­jo­je vie­to­je, o ne įspraus­ti prie mo­kyk­los. Nuo 2012 m. bu­vo kal­ba­ma apie komp­lek­so sta­ty­bas. Jei ne­bū­tų ra­jo­no val­džia blaš­kiu­sis, bir­žie­čiai jau tu­rė­tų ir spor­to sa­lę, ir ba­sei­ną. R. Vai­gi­nas krei­pė­si į V. Val­kiū­ną: ko­dėl ne­bu­vo re­konst­ruo­tas "Sau­lės" gim­na­zi­jos sta­dio­nas, nors lė­šos tam bu­vo skir­tos? V. Val­kiū­nas sa­kė, jog R. Vai­gi­nas ga­lė­tų pa­si­do­mė­ti, kiek sta­dio­nų jau yra Bir­žuo­se.

T. Čet­ver­gas kal­bė­jo, jog J. Ba­sa­na­vi­čiaus skly­pe yra ga­lio­jan­tis pro­jek­tas, tad jam pri­ta­rus, ga­li­ma ieš­ko­ti lė­šų komp­lek­so sta­ty­bai. Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­ja pri­tars, kad komp­lek­sas bū­tų sta­to­mas J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­je.

M. Vi­soc­kas kal­bė­jo, jog jam ne­su­vo­kia­ma, kad dėl po­li­ti­nių am­bi­ci­jų pro­jek­tas iš vie­tos ne­pa­ju­da sep­ty­ne­rius me­tus. At­sa­ko­my­bę už tai, anot M. Vi­soc­ko, tu­ri pri­siim­ti ir bu­vu­si vi­ce­me­rė I. Var­zie­nė, nes bu­vo pra­ras­ti pi­ni­gai komp­lek­so sta­ty­boms.

D. Mar­tin­kė­nie­nės nuo­mo­ne, komp­lek­sas tu­ri bū­ti sta­to­mas mies­to cent­re, nes mo­ki­niai J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­je jį sun­kiai pa­sieks: už­jau­čiu mo­ki­nius".

V. Val­kiū­no nuo­mo­ne, Ta­ry­bos na­rių min­tys dėl to, kad praė­ju­sios ka­den­ci­jos val­džia tu­ri pri­siim­ti po­li­ti­nę at­sa­ko­my­bę, ne­pag­rįs­tos. Jo nuo­mo­ne, da­bar­ti­nė val­džia bul­do­ze­riu stu­mia pro­jek­tą į pa­raš­tes.

Pra­bi­lo ir ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je da­ly­va­vęs Sei­mo na­rys A. Ši­mas. Anot Sei­mo na­rio, kol nė­ra nu­ma­ty­tos vie­tos komp­lek­sui, nė­ra kur ir pi­ni­gų pra­šy­ti. A. Ši­mo nuo­mo­ne, kal­čiau­sios čia am­bi­ci­jos.

Ta­ry­bos na­riai bal­suo­da­mi pri­ta­rė, kad žo­dis bū­tų su­teik­tas bu­vu­siam Ro­kiš­kio ra­jo­no me­rui An­ta­nui Va­go­niui.

Sve­čias pir­miau­sia lin­kė­jo su­si­vie­ny­ti ra­jo­no Ta­ry­bai. "Nie­ka­da ne­tu­rė­sit ba­sei­no, jei vie­ni trauk­sit į vie­ną pu­sę, ki­ti – į ki­tą". A. Va­go­nis kal­bė­jo, jog Ro­kiš­kio ra­jo­ne apie ba­sei­no sta­ty­bas bu­vo kal­ba­ma nuo 2002 me­tų. Jo pa­sta­ty­ti ne­pa­vyk­da­vo dėl po­li­ti­nių am­bi­ci­jų: vie­ni sta­ty­ti su­gal­vo­da­vo, ki­ti ker­šy­da­vo ir pro­jek­to at­si­sa­ky­da­vo. "At­sig­ręž­ki­te į žmo­nes", – lin­kė­jo sve­čias. Anot A. Va­go­nio, ko­kią už­duo­tį Sa­vi­val­dy­bė pa­teiks spe­cia­lis­tams, to­kią jie ir at­liks. Sve­čias siū­lė priim­ti spren­di­mą nei­šei­nant iš sa­lės

A. Va­go­nis sa­kė, jog ba­sei­nas Ro­kiš­ky­je pa­sta­ty­tas dau­gia­bu­čių mik­ro­ra­jo­ne, prie dvie­jų mo­kyk­lų. Juo nau­do­ja­si mo­ki­niai, ša­lia gy­ve­nan­čios mo­čiu­tės į ba­sei­ną atei­na su šle­pe­tė­mis, joms ir abo­ne­men­tai pi­ges­ni.

To­mo Čet­ver­go pa­teik­tas klau­si­mas vis­ką su­sta­tė į sa­vo vie­tas. T. Čet­ver­gas A. Va­go­nio tei­ra­vo­si: ar jis, atė­jęs į me­ro pa­rei­gas ir ant sta­lo ra­dęs pa­reng­tą spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo komp­lek­so sta­ty­bos pro­jek­tą, pi­ni­gus jam sta­ty­ti, bū­tų leng­va ran­ka į tai nu­mo­jęs? A. Va­go­nis at­sa­kė: "Bū­čiau tę­sęs pra­dė­tus dar­bus". A. Va­go­nis sa­kė, jog svar­biau­sias da­ly­kas šio­je si­tua­ci­jo­je yra pi­ni­gai: "Pa­tar­čiau me­rui ei­ti pas kiek­vie­ną ra­jo­no Ta­ry­bos na­rį, pra­šy­ti ne­si­šai­py­ti po­sė­džiuo­se, mal­dau­ti, nes ki­to ke­lio nė­ra".

Už tai, kad spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo cent­rą sta­ty­ti J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­je pa­si­sa­kė 15, prieš 4, su­si­lai­kė 2 iš 21 po­sė­dy­je da­ly­va­vu­sių ra­jo­no Ta­ry­bos na­rių.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.