Ekologiškų autobusų nebepirks

Edi­tos MI­KE­LIO­NIE­NĖS nuo­tr.
Praė­ju­sios ka­den­ci­jos ra­jo­no Ta­ry­ba pri­ta­rė, kad Bir­žų sa­vi­val­dy­bė teik­tų pro­jek­tą įsi­gy­ti eko­lo­giš­kus au­to­bu­sus. Nau­jo­ji val­džia ap­si­spren­dė: eko­lo­giš­kų au­to­bu­sų ra­jo­nui ne­rei­kia ir pa­tei­kė ar­gu­men­tus, ko­dėl. Ra­jo­no po­li­ti­kai Ta­ry­bos po­sė­dy­je tam ne­prieš­ta­ra­vo. Prieš­ta­rau­ti ban­dė bu­vęs me­ras V. Val­kiū­nas, ta­čiau jo bal­sas skam­bė­jo ty­ruo­se. Ra­jo­no po­li­ti­kai šiuo klau­si­mu ne­pa­no­ro iš­girs­ti net į po­sė­dį V. Val­kiū­no pa­kvies­to bu­vu­sio Ro­kiš­kio ra­jo­no me­ro, da­bar Ro­kiš­kio ra­jo­no Ta­ry­bos na­rio A. Va­go­nio nuo­mo­nės.

2017 m. ko­vo 30 d. Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė reng­ti ir teik­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų bend­ram fi­nan­sa­vi­mui gau­ti pro­jek­tą „Eko­lo­giš­ko vie­šo­jo trans­por­to Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je plėt­ra, įsi­gy­jant eko­lo­giš­kas trans­por­to prie­mo­nes“ bei pri­si­dė­ti prie jo fi­nan­sa­vi­mo Sa­vi­val­dy­bės lė­šo­mis ne ma­žiau kaip 15 pro­c.

Pla­nuo­ta Pro­jek­to ver­tė – 940,5 tūkst. Eur, iš jų ES fon­dų lė­šos (85 pro­c.) – 799,4 tūkst. Eur, sa­vi­val­dy­bės lė­šos (ne ma­žiau kaip 15 pro­c.) – ne ma­žiau kaip 141,1 tūkst. Eur. Pa­gal 2017 m. gau­tus ko­mer­ci­nius pa­siū­ly­mus vi­du­ti­nė vie­no su­slėg­to­mis gam­ti­nė­mis du­jo­mis va­ro­mo au­to­bu­so kai­na – apie 133,8 tūkst. Eur su PVM.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Eko­no­mi­kos ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­ja Zi­ta Mar­cin­ke­vi­čiū­tė dar kar­tą pa­tei­kė ko­mi­te­tuo­se iš­sa­ky­tus ar­gu­men­tus, ko­dėl no­ri­ma at­si­sa­ky­ti įgy­ven­din­ti šį pro­jek­tą.

Pro­jek­to ap­ra­še nu­sta­ty­ta, kad pro­jek­to lė­šo­mis įsi­gy­ja­mi au­to­bu­sai tu­rė­tų ne ma­žiau kaip 16 sė­di­mų­jų vie­tų ke­lei­viams vež­ti (bend­ras įreng­tų sė­di­mų­jų ir sto­vi­mų­jų vie­tų skai­čius – ne ma­žes­nis kaip 20). 2016–2017 m. ren­giant in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tą, įver­ti­nus tuo me­tu gau­tus ko­mer­ci­nius pa­siū­ly­mus, pla­nuo­ta įsi­gy­ti su­slėg­to­mis gam­ti­nė­mis du­jo­mis va­ro­mus au­to­bu­sus, ku­rie tu­rė­tų iki 34 vie­tų, iš jų – 20 sė­di­mų­jų. Ta­čiau ke­lei­vių ma­žė­ja, prie­mies­ti­niams marš­ru­tams ap­tar­nau­ti rei­ka­lin­gi ma­žes­ni nei 20 vie­tų au­to­bu­sai (ke­lei­vių skai­čius, ly­gi­nant 2018 m. su 2015 m., prie­mies­čio marš­ru­tuo­se su­ma­žė­jo 8 pro­c., mies­to – 9 pro­c., ly­gi­nant 2018 m. su 2017 m., prie­mies­čio marš­ru­tuo­se – 4,5 pro­c., mies­to – 4,9 pro­c.).

Pa­gal rei­ka­la­vi­mus au­to­bu­so me­ti­nė ri­da ne­ga­li bū­ti ma­žes­nė nei 35000 km. Bu­vo pla­nuo­ta, kad pro­jek­to lė­šo­mis įsi­gy­ti au­to­bu­sai ap­tar­naus 14 marš­ru­tų. Pla­nuo­jant marš­ru­tus, ku­riais va­žiuo­tų nau­ji au­to­bu­sai, bu­vo sie­kia­ma juos su­dė­lio­ti taip, kad kiek­vie­nas au­to­bu­sas bū­tų pa­nau­do­ja­mas kuo efek­ty­viau, to­dėl vie­nam au­to­bu­sui bu­vo pri­skir­ta po ke­le­tą marš­ru­tų. Pas­ta­rai­siais me­tais vie­ti­nių marš­ru­tų su­ma­žė­jo, to­dėl var­gu ar nau­jie­ji au­to­bu­sai ga­lė­tų pa­siek­ti nu­sta­ty­tą me­ti­nę ri­dą.

Eko­lo­giš­kiems au­to­bu­sams eksp­loa­tuo­ti rei­ka­lin­ga su­slėg­tų gam­ti­nių du­jų komp­re­so­ri­nė, ku­rios įren­gi­mas pro­jek­to lė­šo­mis ne­fi­nan­suo­ja­mas (kai­na apie 100 tūkst. Eur). Komp­re­so­ri­nę tu­rė­tų įsi­reng­ti kon­kur­so bū­du pa­rink­tas ve­žė­jas. UAB Bir­žų au­to­bu­sų par­kas lė­šų mi­nė­tai komp­re­so­ri­nei įreng­ti ne­tu­rė­tų.

Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai kon­sul­ta­vo­si su su­slėg­to­mis gam­ti­nė­mis du­jo­mis va­ro­mus au­to­bu­sus eksp­loa­tuo­jan­čio­mis įmo­nė­mis. Pa­gal to­kių įmo­nių su­teik­tą in­for­ma­ci­ją su­slėg­to­mis gam­ti­nė­mis du­jo­mis va­ro­mi au­to­bu­sai dėl ne­pri­tai­ky­tos va­žiuok­lės nė­ra tin­ka­mi va­ži­nė­ti ke­liais su žvy­ro dan­ga, ku­rių Sa­vi­val­dy­bė­je yra dar daug. Taip pat to­kius au­to­bu­sus ga­mi­nan­čios įmo­nės ne­su­tin­ka duo­ti 5 m. ga­ran­ti­jos au­to­bu­sams, ku­rie va­ži­nė­tų ke­liais su žvy­ro dan­ga. To­kie au­to­bu­sai la­biau tin­ka­mi mies­to marš­ru­tams ap­tar­nau­ti. Ta­čiau įsi­gy­ti au­to­bu­sus tik Bir­žų mies­to marš­ru­tams ap­tar­nau­ti ne­tiks­lin­ga, nes 1–2 au­to­bu­sams tek­tų įreng­ti bran­giai kai­nuo­jan­čią su­slėg­tų gam­ti­nių du­jų komp­re­so­ri­nę.

Anot Z. Mar­cin­ke­vi­čiū­tės, bend­ro­vė Bir­žų au­to­bu­sų par­kas svars­to, gal­būt bū­tų ge­riau skir­ti 140000 eu­rų – Sa­vi­val­dy­bės lė­šų da­lį pro­jek­te – ne nau­jiems au­to­bu­sams įsi­gyt ar li­zin­go pa­slau­goms ir taip at­nau­jin­ti au­to­bu­sų par­ką.

Bu­vęs ra­jo­no me­ras Ta­ry­bos na­rys Val­de­ma­ras Val­kiū­nas, ak­ty­viai rė­męs eko­lo­giš­kų au­to­bu­sų įsi­gi­ji­mą ne­no­rė­jo gir­dė­ti ar­gu­men­tų: kaip ga­li­ma at­si­sa­ky­ti be­veik mi­li­jo­no eu­rų ir to­liau va­ži­nė­ti pa­ziu­kais.

S. Ei­ta­vi­čie­nė tei­ra­vo­si, ko­dėl vi­sos lė­šos eko­lo­giš­kiems au­to­bu­sams įsi­gy­ti bu­vo skir­tos Bir­žų ra­jo­nui, nors ir ki­tų sa­vi­val­dy­bių au­to­bu­sų par­kai var­ga­ni. Z. Mar­cin­ke­vi­čiū­tė paaiš­ki­no, jog pa­grin­di­nė prie­žas­tis ta, kad pa­gal prie­mo­nę kon­kur­so bū­du pa­ren­ka­mas ve­žė­jas, o sa­vi­val­dy­bės kont­ro­liuo­ja­mos įmo­nės kaip au­to­bu­sų par­kas, be kon­kur­so jo­je da­ly­vau­ti ne­ga­li.

Ta­ry­bos na­rys V. Tre­čio­kas in­for­ma­ci­ją apie ke­lius su žvy­ro dan­ga va­di­no praė­ju­sio am­žiaus. Anot Ta­ry­bos na­rio, ra­jo­ne be­veik vi­si ke­liai as­fal­tuo­ti. Tik Kup­re­liš­kio baž­nyt­kai­mis li­ko pa­sie­kia­mas žvyr­ke­liu. Ši, in­for­ma­ci­ja, anot Ta­ry­bos na­rio, bu­ta­fo­ri­nė.

Ta­ry­bos na­rys P. Ple­pys pa­tei­kė ki­tą Au­to­bu­sų par­ko in­for­ma­ci­ją – ku­riais ra­jo­no ke­liais vai­ruo­to­jai net su pa­ziu­kais va­ži­nė­ti ne­no­ri dėl pra­stos jų būk­lės.

A. Kor­sa­kie­nė pra­šė pa­tiks­lin­ti: kas lauk­tų sa­vi­val­dy­bės, jei ji neį­gy­ven­din­tų pro­jek­to rei­ka­la­vi­mų? Z. Mar­cin­ke­vi­čiū­tė sa­kė, jog tek­tų grą­žin­ti gau­tą pa­ra­mą pa­gal įsi­pa­rei­go­ji­mų ne­vyk­dy­mo ly­gį.

Spren­di­mo pro­jek­tui, ku­riuos bū­tų at­si­sa­ko­ma pirk­ti eko­lo­giš­kus au­to­bu­sus pri­ta­rė ra­jo­no Ta­ry­bos Ko­le­gi­ja, So­cia­li­nio vys­ty­mo ko­mi­te­tas. Dar du ko­mi­te­tai spren­di­mo pro­jek­tui ne­pri­ta­rė.

V. Val­kiū­nas dės­tė ar­gu­men­tus tų sa­vi­val­dy­bių, ku­rios pa­ten­kin­tos įsi­gi­ju­sios eko­lo­giš­kus au­to­bu­sus ir kvie­tė ra­jo­no Ta­ry­bos na­rius ne­grįž­ti į praei­tį. Po šių žo­džių apie praei­tį, V. Val­kiū­nui Ta­ry­bos na­riai ėmė plo­ti. Į šiuos plo­ji­mus V. Val­kiū­nas at­sa­kė, jog tai sun­kiai su­vo­kia­ma ši­zof­re­ni­ja ir lin­kė­jo baig­ti sirg­ti bei bal­suo­ti už eko­lo­giš­kus au­to­bu­sus.

Ka­dan­gi po­sė­dy­je ne­da­ly­va­vo TS-LKD frak­ci­jos pir­mi­nin­kė I. Var­zie­nė, frak­ci­jos var­du kal­bė­ju­si G. Ku­čins­kie­nė sa­kė, jog frak­ci­ja ne­pri­tars šiam sku­bo­tam spren­di­mui: 2017 m. bu­vo var­di­ja­mi šio pro­jek­tai pliu­sai, o da­bar – vien tik mi­nu­sai?

S. Ei­ta­vi­čie­nė pa­reiš­kė, jog bal­suo­da­ma šiuo klau­si­mu su­si­lai­kys.

A. Garš­vai­tė ste­bė­jo­si, jog ar­gu­men­tai kei­čia­si ra­di­ka­liai, tad Ta­ry­bos na­riai jau­čia­si ap­gau­ti. So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­ja nu­spren­dė bal­suo­ti lais­vai.

D. Dre­vins­kas taip pat kri­ti­ka­vo nuo­lat kin­tan­čius ar­gu­men­tus. Jam pri­ta­rė A. Ans­ki­nas.

A. Re­mei­kos nuo­mo­ne, tiks­lin­giau pirk­ti mik­roau­to­bu­sus be jo­kių įsi­pa­rei­go­ji­mų. Už spren­di­mo pro­jek­tą ra­gi­no bal­suo­ti ir M. Vi­soc­kas. T. Čet­ver­gas pri­ta­rė: jei kon­kur­są lai­mės ki­ta ve­žė­jų kom­pa­ni­ja, Bir­žų au­to­bu­sų par­ką bus ga­li­ma pa­lai­do­ti.

V. Val­kiū­nas vėl ban­dė ra­jo­no Ta­ry­bos na­riams įsiū­ly­ti Ro­kiš­kio ra­jo­no Ta­ry­bos na­rio A. Va­go­nio nuo­mo­ne šiuo klau­si­mu. Ta­ry­bos na­riai nu­ta­rė bal­suo­ti: leis­ti ar ne pa­si­sa­ky­ti A. Va­go­niui. Dau­gu­ma bal­sa­vo prieš. O V. Ja­rec­kas V. Val­kiū­nui pa­siū­lė su A. Va­go­niu pa­si­kal­bė­ti as­me­niš­kai.

Už tai, kad pro­jek­to at­si­sa­ky­ti, bal­sa­vo 13, prieš – 4, su­si­lai­kė – 4 iš 21 ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je da­ly­va­vu­sių na­rių.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.