Tilto per ežerą darbus finansuos kitų gatvių sąskaita

Ki­tą sa­vai­tę sku­bos tvar­ka kvie­čia­mas ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dis. Ja­me bus svars­to­mas vie­nin­te­lis klau­si­mas: pra­šo­ma ra­jo­no Ta­ry­bos na­rių pri­tar­ti spren­di­mo pro­jek­tui, ku­riuo per­skirs­to­mos Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šos.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Sta­ty­bos ir inf­rast­ruk­tū­ros sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas L. Braž­džio­nis paaiš­ki­no, jog ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dis sku­bos tvar­ka kvie­čia­mas to­dėl, jog lė­šų pa­skirs­ty­mo pa­kei­ti­mus Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jai rei­kia pa­teik­ti iki lapk­ri­čio 15 die­nos. Pa­gal siū­lo­mą nau­ją­ją re­dak­ci­ją, iš ke­tu­rių po­zi­ci­jų lė­šos per­ke­lia­mos til­to per Šir­vė­nos eže­rą re­mon­to dar­bams fi­nan­suo­ti.

L. Braž­džio­nis sa­kė, jog su­ma­ži­nus lė­šas Sto­ties bei Auš­ros gat­vių re­konst­ruk­ci­jai ir jas per­kė­lus til­to dar­bams fi­nan­suo­ti, Sto­ties ir Auš­ros gat­vių re­konst­ruk­ci­jai skir­tos lė­šos bus kom­pen­suo­tos iš ki­tų šal­ti­nių. Lė­šas siū­lo­ma su­ma­žin­ti ir Ag­luo­nos, Žal­gi­rio ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui bei J. Nas­top­kos gat­vės re­konst­ruk­ci­jai. Tad til­to dar­bams fi­nan­suo­ti lė­šų bū­tų ski­ria­ma 265000 eu­rų vie­to­je nu­ma­ty­tų 145000 eu­rų.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vi­das Ei­du­kas sa­kė, jog to­kia si­tua­ci­ja su­si­da­rė dėl to, kad til­to per eže­rą dar­bai bu­vo nu­ma­ty­ti at­lik­ti per tre­jus me­tus, o bu­vo at­lik­ti per me­tus. Tad ir su ran­go­vais at­si­skai­ty­ti pri­siė­jo ne per tre­jus me­tus, o da­bar, kai dar­bai baig­ti. Sko­la ran­go­vams yra apie 140000 eu­rų (dar­bai kai­na­vo apie 500000 eu­rų). Tad sko­lai pa­deng­ti, jei ra­jo­no Ta­ry­ba pri­tars, pi­ni­gai bus ski­ria­mi ir iš ra­jo­no biu­dže­to, ir iš Ke­lių prie­žiū­ros pro­gra­mos lė­šų, ku­rių da­lis, de­ja, bu­vo nu­ma­ty­tos anks­čiau mi­nė­tų gat­vių re­mon­tui ir re­konst­ruk­ci­jai. V. Ei­du­kas sa­kė, jog pi­ni­gai bū­tų nui­ma­mi nuo tų ob­jek­tų, ku­rie ga­li vė­luo­ti ar pan. Su ran­go­vais nu­ma­ty­ta at­si­skai­ty­ti iki lapk­ri­čio 14 die­nos.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.