(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Biržuose

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Komentarai

Pusiau rimtai: apie mūsų santykius su lenkais ir visu pasauliu

2017 m. rugpjūčio 11 d.
* * *
Štai Len­ki­jo­je ke­ti­na­ma keis­ti pa­sus. Pi­lie­čiai, pa­ra­gin­ti Len­ki­jos vi­daus rei­ka­lų ir ad­mi­nist­ra­ci­jos mi­nis­te­ri­jos, kom­piu­te­riuo­se bal­suo­ja, ko­kie vaiz­de­liai tu­rė­tų bū­ti ant nau­jų­jų do­ku­men­tų. Tarp pa­siū­ly­tų vaiz­dų pir­mau­ja Vil­niaus Auš­ros var­tų at­vaiz­das. Va­di­na­si, len­kai la­bai my­li mū­sų sos­ti­nės šven­tą vie­tą, jei­gu jai pir­me­ny­bę tei­kia. Ga­lė­tu­me di­džiuo­tis. Tik ne – įsi­žei­dė­me. Sup­rask: mums pri­mi­nė tuos me­tus, kai len­kai bu­vo iš mū­sų atė­mę Vil­nių! Ir da­bar sa­vi­na­si...

Kaip muzikantas ir ministras pradėjo pilietinį olimpinį sąjūdį

2017 m. rugpjūčio 8 d.
* * *
Tai­gi: ŽAS gru­pės na­rys ir vers­li­nin­kas Za­rec­kas Li­nas me­tė ko­vos pirš­ti­nę mi­nist­rui Au­re­li­jui Ve­ry­gai. Pak­vie­tė mi­nist­rą pa­si­var­žy­ti 400 met­rų bė­gi­me. Po­nas Li­nas vie­šai pa­reiš­kė mi­nist­rui: „Ma­ty­da­mas, už ką ir kaip jūs ko­vo­ja­te, spė­ju, kad ne­ge­ria­te, sal­džiai ne­val­go­te ir esa­te žiau­riai svei­kas ir lai­min­gas. Kvie­čiu jus jums pa­to­giu me­tu pa­si­var­žy­ti su ma­ni­mi bė­gant 400 met­rų dis­tan­ci­ją. Pa­žiū­rė­si­me, ku­ris iš mū­sų svei­kes­nis. Jū­sų ži­niai, aš mėgs­tu ger­ti alų po...

Iš tuščio į kiaurą arba kodėl žodžių daugiau nei darbų

2017 m. rugpjūčio 4 d.
Yra spė­lio­nių, kad ga­li su­griū­ti „vals­tie­čių“ ir so­cial­de­mok­ra­tų koa­li­ci­ja. Abe­jo­nėms iš­sklai­dy­ti bu­vo su­si­rin­kę šių frak­ci­jų Sei­me at­sto­vai. Po su­si­ti­ki­mo Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pranc­kie­tis pa­reiš­kė, jog koa­li­ci­ja dir­ba sta­bi­liai ir nuo­sek­liai. Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis sa­kė iš­gir­dęs, jog Sei­mo na­riai so­cial­de­mok­ra­tai ne­no­ri trauk­tis iš koa­li­ci­jos. Ta­čiau so­cial­de­mok­ra­tai sky­riuo­se ren­gia ap­klau­są dėl bu­vi­mo koa­li­ci­jo­je. Tad vis­ko ga­li bū­ti. Sei­mo...

Kuo bus daugiau teisybių, tuo pasaulyje bus daugiau ramybės?

2017 m. rugpjūčio 1 d.
Sa­ko­ma, jog rei­kia as­me­ny­bių, ku­rios žmo­nes įkvėp­tų. Tik pa­pras­tai dau­ge­lis as­me­ny­bių bū­na ver­ti­na­mos prieš­ta­rin­gai. Štai da­bar kal­ba­me apie bu­vu­sį Gru­zi­jos pre­zi­den­tą Mi­chai­lą Saa­kaš­vi­lį. Jo pre­zi­den­ta­vi­mas Gru­zi­jo­je bai­gė­si ne­sėk­me. Tu­rė­jo spruk­ti iš Gru­zi­jos, nes bu­vo ap­kal­tin­tas ga­lių vir­ši­ji­mu, vals­ty­bės tur­to grobs­ty­mu, net po­li­ti­nė­mis žmog­žu­dys­tė­mis. Bėg­lį iš Gru­zi­jos pri­glau­dė Uk­rai­na. Iš­kil­min­gai su­tei­kė Saa­kaš­vi­liui pi­lie­ty­bę. Pas­ky­rė Ode­sos gu­ber­na­to­riu­mi...

Valdantiesiems dar neaišku, jog jie koalicijos egzamino neišlaikė?

2017 m. liepos 28 d.
Mū­sų po­li­ti­nė­je pa­dan­gė­je – kaip lie­tu­viš­ko­je va­sa­ro­je. De­be­sys ir de­be­sė­liai. Kai kur lie­taus per daug. Kai kur be­veik ne­kliu­vo. Vil­nius di­džią­ją da­lį lie­taus su­si­grie­bė. To­kia re­gio­ni­nė po­li­ti­ka. Nė­ra nei ly­gy­bės, nei bro­ly­bės.* * *
Vi­siems ne­be pir­mą die­ną aiš­ku, kad mū­sų ša­ly­je žmo­nės la­bai ne­vie­no­dai gy­ve­na. Vie­ni iš gla­mū­ri­nių žur­na­lų pus­la­pių neiš­li­pa, o ki­ti ga­lo su ga­lu ne­su­du­ria. Ką da­ry­ti? Kaip pi­ni­gus tei­sin­giau pa­da­lin­ti? Vy­riau­sy­bė ta­ria­si. Kol kas nie­ko...

Valdantieji savo laikraštį perskaitys ir daugiau jokių kvailysčių nebedarys?

2017 m. liepos 25 d.
Nie­ko džiu­gi­nan­čio mū­sų po­li­ti­nė­je pa­dan­gė­je. O tiek vil­čių tu­rė­jo­me! Juk bu­vo­me nu­si­vy­lę Lie­tu­vą pa­kai­to­mis val­džiu­sio­mis par­ti­jo­mis. Kai prie vai­ro sto­jo taip va­di­na­ma pro­fe­sio­na­lų Vy­riau­sy­bė, švie­siau aky­se pa­si­da­rė. Juk ma­nė­me, kad su­ma­žės ko­rup­ci­ja, tad at­si­ras dau­giau pi­ni­gų, iš­nyks ki­tos bė­dos. Ta­čiau grei­tai tik pa­sa­kos se­ka­mos, o dar­bai ne taip grei­tai da­ro­mi. Ir ką nors da­ry­ti, pa­si­ro­do, rei­kia ne tik no­rė­ti, bet ir mo­kė­ti. Ma­tyt, to­dėl da­bar ir...

Apie bandymus išgelbėti pasaulį nuo pražūtingos žmonių veiklos

2017 m. liepos 21 d.
* * *
Gam­tos ser­gė­to­jai per­spė­ja: jei­gu ne­si­liau­si­me, iki 2050 me­tų pa­sau­lio jū­ro­se plau­kios dau­giau plas­ti­ko at­lie­kų nei žu­vų. Skai­čiuo­ja­ma, kad da­bar kas­met į pa­sau­lio van­de­nis pa­ten­ka ma­žiau­siai aš­tuo­ni mi­li­jo­nai to­nų plas­ti­ko. Vaiz­de­lis toks: tar­si kiek­vie­ną mi­nu­tę į van­de­ny­nus iš­vers­tu­me po sunk­ve­ži­mį plas­ti­ko at­lie­kų. Pa­sa­ko­ja­ma, jog pa­sau­lio van­de­ny­nuo­se yra nau­jų sa­lų, su­si­da­riu­sių iš plas­ti­ko at­lie­kų. Mū­sų že­mė virs­ta ne tik vien­kar­ti­ne, bet plas­ti­ki­ne...

Apie privatizacijos naujienas bei privačių susitikimų įtaką politikų reitingams

2017 m. liepos 18 d.
Sa­ko, jog nau­jų pa­sta­tų sa­vi­nin­kus įpa­rei­gos šiuo­se pa­sta­tuo­se pa­lik­ti po kam­pe­lį pa­što pa­slau­goms. Ta­čiau su­pran­ta­ma, kad šie pa­sta­tai ne­be­bus pa­štai. Ne vie­nam dėl to­kių da­ly­kų skau­dės šir­dis. Juk tūks­tan­čiai vil­nie­čių, kau­nie­čių ir klai­pė­die­čių pir­mus, o gal ir pa­skes­nius pa­si­ma­ty­mus su my­li­mai­siais skir­da­vo prie šių pa­štų. Tad da­bar kaip ir pri­va­ti­zuos dau­ge­lio mū­sų pri­si­mi­ni­mus. Dėl to­kios pri­va­ti­za­ci­jos ga­li kil­ti net pro­tes­tų. Ne­ti­ki­te? Ga­li bū­ti. Juk dėl ko­kio ker­ta­mo se­no­lio...

Pamatysime, kokių grybų ir kitų gėrybių netruks gausime iš miškų

2017 m. liepos 14 d.
* * *
Ta­čiau so­cial­de­mok­ra­tų ne to­kia par­ti­ja, kad lik­tų be amo. Par­ti­jos ly­de­ris Gin­tau­tas Pa­luc­kas pa­reiš­kė, jog po „vals­tie­čių“ ir kon­ser­va­to­rių su­si­ta­ri­mo dėl miš­kų ūkio re­for­mos jau ne­bė­ra pra­smės so­cial­de­mok­ra­tams bū­ti koa­li­ci­jo­je su „vals­tie­čiais“. To­dėl par­ti­jos or­ga­nai spręs: ar trauk­tis iš koa­li­ci­jos? Pa­ma­ty­sim. Vie­ni spė­ja, kad so­cial­de­mok­ra­tai pa­si­trauks, nes jiems jau at­si­bo­do bū­ti koa­li­ci­jo­je ma­žes­niuo­ju bro­liu. Su ku­riuo nie­kas ne­si­ta­ria...

Apie naujus ir senus vadus bei įdomius balsavimus Seime

2017 m. liepos 11 d.
Va­di­na­si, kol ne­pa­si­kei­čia įstai­gos va­do­vas, tol ne­ga­li­me su­lauk­ti rim­tų po­ky­čių? Ma­tyt, taip. Juk po­ky­čių il­gus me­tus ne­ma­tė­me „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ bend­ro­vė­je, kol ne­bu­vo pa­keis­ta va­do­vy­bė. Tad, ko ge­ro, ne be rei­ka­lo ei­na­ma prie tvar­kos, jog val­diš­kuo­se po­stuo­se ne­bū­tų am­ži­nų va­do­vų.
Ta­čiau at­leis­ti dar­buo­to­jus iš vals­ty­bės tar­ny­bos nė­ra leng­va. Anks­tes­nis Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos va­do­vas Dai­no­ras Bra­daus­kas bu­vo at­leis­tas dėl ga­li­mo...

Kokiomis dovanomis pasitinkame ir pasitiksime šventes

2017 m. liepos 7 d.
Lie­tu­va ir jos žmo­nės džiau­gia­si sa­vo šven­tė­mis. Šven­čia. Do­va­nas do­va­no­ja.Lie­tu­vos Ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo die­nos iš­va­ka­rė­se Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė vals­ty­bės or­di­nus ir me­da­lius įtei­kė dau­giau kaip 40 Lie­tu­vos ir už­sie­nio pi­lie­čių. Vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­ja iš lie­pos 6-osios, ka­da šven­čia­ma Vals­ty­bės die­na, bu­vo per­kel­ta į lie­pos 5-ąją, nes ket­vir­ta­die­nį Pre­zi­den­tė da­ly­va­vo dvy­li­kos Vi­du­rio bei Ry­tų Eu­ro­pos vals­ty­bių va­do­vų su­si­ti­ki­me su JAV...

Ką daryti, kai mus visokie institutai ir tyrėjai indeksuoja

2017 m. liepos 4 d.
* * *
Štai švie­žia nau­jie­na. Vie­šo­ji įstai­ga Pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės ins­ti­tu­tas pra­ne­šė, jog nu­sta­tė mū­sų pi­lie­ti­nės ga­lios in­dek­są. Pas­kelb­ta, kad šis in­dek­sas per­nai bu­vo 37 ba­lai iš 100 ga­li­mų. O už­per­nai – 33,4 ba­lo. Va­di­na­si, mū­sų pi­lie­ti­nė ga­lia per me­tus tru­pu­tį ūg­te­lė­jo. Ge­rai ar blo­gai? Tu­rė­tų bū­ti ge­rai, jei­gu mū­sų ga­lia au­ga. Nors nė­ra aiš­ku, kiek iš to mes tu­ri­me nau­dos.
* * *
Skel­bia­ma, kad mi­nė­tas Pi­lie­ti­nės veik­los ins­ti­tu­tas tu­ri tiks­lus stip­rin­ti...

Kodėl politikai nenori depolitizuoti VRK ir bijo internetinio balsavimo

2017 m. birželio 27 d.
Mū­sų iš­rink­tie­ji vėl su­si­ki­vir­či­jo. Mat Sei­me bu­vo tvir­ti­na­ma nau­jos su­dė­ties Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK). Pat­vir­ti­no. Tik be dvie­jų na­rių. Pro­tes­tuo­da­mi, kad į Rin­ki­mų ko­mi­si­ją nuo par­ti­jos ne­pas­kir­tas jų siū­ly­tas Drus­ki­nin­kų po­li­ti­kas Vi­lius Se­meš­ka, kon­ser­va­to­riai bal­sa­vi­me ne­da­ly­va­vo. Sei­mas ne­pat­vir­ti­no ir ko­mi­te­to su­kri­ti­kuo­to Jo­no Ud­rio, ku­rį siū­lė Tei­si­nin­kų drau­gi­ja. Ta­čiau nau­ją Vy­riau­sią­ją rin­ki­mų ko­mi­si­ją tu­ri­me. Jai va­do­vaus bu­vu­sio...

Koks paukštis yra, ir koks gali būti, lietuvis?

2017 m. birželio 23 d.
* * *
Šią sa­vai­tę Lie­tu­vo­je vy­ko tarp­tau­ti­nės ka­rių pra­ty­bos „Ge­le­ži­nis vil­kas“. Šių pra­ty­bų ste­bė­ti at­vy­ko NA­TO ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius Jen­sas Stol­ten­ber­gas. Mū­sų ži­niask­lai­da pa­sa­ko­jo apie pra­ty­bas. Ta­čiau ne­pra­lei­do pro­gos pa­skelb­ti, jog mū­sų ka­riuo­me­nė nu­si­pir­ko bran­gių ger­tu­vių. Ne va­kar, ne už­va­kar, o ge­ro­kai anks­čiau. Tuo pat me­tu, kaip pir­ko auk­si­niais pa­krikš­ty­tus šaukš­tus ir sam­čius. Maž­daug prieš me­tus. Ta­da apie šiuos pir­ki­nius mū­sų ži­niask­lai­da ūžė ke­lias...

Pinigėliai, skaičiai, reitingai ir žvirbliais bei kitaip skraidantys žodžiai

2017 m. birželio 20 d.
1 ir 2 cen­tų ke­ti­na­ma at­si­sa­ky­ti Bel­gi­jo­je. Ža­da jų at­si­sa­ky­ti ir Ita­li­ja. Mat ma­žo no­mi­na­lo mo­ne­tos ne tik nė­ra po­pu­lia­rios, bet ir jų kal­di­ni­mas ga­li kai­nuo­ti bran­giau, nei tos mo­ne­tos ver­tos. Ta­čiau Lie­tu­vo­je kol kas 1 ir 2 cen­tų mo­ne­tų ne­ke­ti­na­ma at­si­sa­ky­ti. Lie­tu­vos ban­ko Gry­nų­jų pi­ni­gų de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Dei­vis Stan­ke­vi­čius ži­niask­lai­dai pa­reiš­kė, jog šiuo me­tu net ne­svars­to­ma ga­li­my­bė at­si­sa­ky­ti smul­kių eu­ro mo­ne­tų. O bū­tų įdo­mu tų men­ka­ver­čių cen­tų...

Kompiuteriniai įsilaužėliai, atleidimų teatrai ir įstatymų leidybos vėjai

2017 m. birželio 16 d.
Tad įsi­lau­žė­liai – sa­vo­tiš­kas pa­žan­gos va­rik­lis. Kol kam nors ne­pa­ken­kia­ma, neieš­ko­ma ir vais­tų nuo iš­puo­lių. Taip ir to­bu­lė­ja­me. Lie­tu­vos at­ve­ju įdo­mu tai, kad val­džios kom­piu­te­ri­nes sve­tai­nes bu­vo už­puo­lę ne­pil­na­me­čiai įsi­lau­žė­liai. Da­bar juos teis. O gal ver­tė­tų pa­gir­ti? Juk pa­ro­dė, kad mū­sų kom­piu­te­rių spe­cia­lis­tai, lai­mė­ję val­diš­kus pa­slau­gų tei­ki­mo kon­kur­sus, su­ku­ria sky­lė­tus da­ly­kus. Gal rei­kė­tų pa­si­džiaug­ti, kad jau­no­ji kar­ta kom­piu­te­ri­niu raš­tin­gu­mu len­kia se­ni­mą?...

Mums reikia visko kuo daugiau uždrausti, kad palaida bala nevirstume?

2017 m. birželio 13 d.
To­dėl sa­vo pra­ne­ši­me ne­gai­lė­jo kri­ti­kos da­bar­ti­nei val­džiai. Su­pei­kė kai ku­rias re­for­mas, per­tvar­kos ke­lius. „Ban­dy­mai ne­leis­ti, už­draus­ti, atim­ti, ap­tver­ti, ap­mo­kes­tin­ti – tai pri­mi­ty­vus ir pa­pras­tas ke­lias, ta­čiau jis ve­da tik į še­šė­lį ir po­grin­dį“, – sa­kė Pre­zi­den­tė ir pa­ste­bė­jo, jog kai ku­riems val­džios veiks­mams pa­pras­čiau­siai trū­ko pro­to.
Suk­ri­ti­kuo­ta val­džia neap­si­py­lė grau­džio­mis aša­ro­mis. Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis sa­kė ne­ma­nąs, kad tai...

Nuomonės, teisybės ieškojimai, vaikai ir kainų burbulai

2017 m. birželio 9 d.
Sei­mas po svars­ty­mo pri­ta­rė siū­ly­mui leis­ti gy­ven­to­jams kreip­tis į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą, jei jau­čia­si ko­kiu nors tei­sės ak­tu skriau­džia­mi. Ta­čiau kreip­tis bus ga­li­ma tik ta­da, kai bus iš­nau­do­tos ki­tos tei­si­nės prie­mo­nės. Sup­ran­ta­ma, ne ro­žė­mis, o ke­liais pra­lai­mė­tais teis­mais bus klo­tas ke­lias iki Kons­ti­tu­ci­jos aiš­kin­to­jų. Ta­čiau bus dau­giau vil­čių ko­vo­je dėl sa­vo tei­sy­bės. Jei­gu Sei­mas iš tik­rų­jų pa­lai­mins to­kį de­mok­ra­tiš­ką lei­di­mą, gal neuž­ver­si­me Kons­ti­tu­ci­nio...

Kiti metai, kiti lapai arba kas sulauks gyvenimo pagerėjimo

2017 m. birželio 6 d.
Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis su ke­liais mi­nist­rais žur­na­lis­tams pri­sta­tė, kaip nuo ki­tų me­tų keis mo­kes­čių po­li­ti­ką. Trum­pai sa­kant: vie­niems klius dau­giau, ki­tiems – ma­žiau, o iš kai ku­rių paims dau­giau. Šio bei to ga­vu­sie­ji no­rės, kad bū­tų ga­vę dau­giau. Ku­rie ne­teks leng­va­tų, liū­dės, kad jų ki­še­nė­se ma­žiau pi­ni­gų liks. Kam ne į ge­rą­ją pu­sę pa­si­keis mo­kes­čiai, su­ks gal­vas, kaip juos apei­ti.
* * *
Da­bar šio­mis te­mo­mis ir dis­ku­tuo­si­me. Juk apie ko­vą su al­ko­ho­liu gin­čy­tis jau...

Lietuva savaime išblaivės, kai Seime sutartinės skambės?

2017 m. birželio 2 d.
Nie­ko ne­pa­sa­ky­si: ge­rą te­mą Lie­tu­vai pa­siū­lė val­dan­tie­ji! Ko­vą su al­ko­ho­liz­mu! Ka­dan­gi net blai­vi­nin­kai ir ma­ži vai­kai ži­no, kas yra alus, vy­nas ir deg­ti­nė, tai vi­si dėl šių gė­ri­mų tu­ri sa­vo nuo­mo­nę. Už­ka­bin­ta, taip sa­kant, vi­sa­liau­di­nė te­ma. Ku­ria­mi net anek­do­tai. Ne­va šei­mo­je tė­tis ir ma­ma, jei­gu no­rės iš­ger­ti vy­no, tu­rės kam­ba­rio kam­pe at­si­tver­ti gar­de­lį. Ir tik ten ger­ti. Kad vai­kai ne­ma­ty­tų. Nors iš tik­rų­jų gal dar ga­lės iš­ger­ti ir vai­kams ma­tant. Už tai juk...

Dienos populiariausi

Toliūnų tolių šauksmas

2017 m. rugpjūčio 11 d.
lankomiausias

Į Upeliškius suskrido gaidžiai

2017 m. rugpjūčio 11 d.
daugiausiai komentuotas