(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Biržuose

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti

Rajono valdžią valdo euras?

2017 m. kovo 24 d.
„Ra­jo­no val­džią val­do eu­ras“,– taip pa­sa­kė vie­no mo­ki­nio tė­vas, ku­rio vai­ką val­džia ke­ti­na „op­ti­mi­zuo­ti“, t. y. jo są­skai­ta su­tau­py­ti ra­jo­no biu­dže­to pi­ni­gų. „Auš­ros“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je su­ki­lo penk­to­kų tė­vai dėl to, kad nuo ki­tų moks­lo me­tų iš tri­jų kla­sių val­džia už­si­mo­jo jų vai­kus su­kel­ti į per­pil­dy­tas dvi. Mo­ky­to­jai tė­vų ini­cia­ty­vai pri­ta­ria: di­de­lė­je kla­sė­je, kur mo­ky­sis ir spe­cia­lių­jų po­rei­kių tu­rin­tys vai­kai, už­tik­rin­ti ug­dy­mo ko­ky­bę bus sun­ku. Tė­vai ren­ka...

Esu biržietisDaugiau

Va­sa­rio 19 die­ną Bir­žų ra­jo­no gar­bės pi­lie­tei nu­si­pel­niu­siai mo­ky­to­jai Mo­ni­kai Čal­kaus­kai­tei bū­tų su­ka­kę 95...

Mir­ties me­ti­nių šv. Mi­šios vyks va­sa­rio 3 d., penk­ta­die­nį, 18 val. – Bir­žų Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čio­je.Va­sa­rio 4 d...

Proginis Augusto karpinys

Aktualijos
2017 m. kovo 24 d.
Gy­ve­ni­me kaip kar­pi­ny. Neiš­si­ver­si be ašt­rių žirk­lių. Pa­sak pa­ro­vė­jie­čio tau­to­dai­li­nin­ko Au­gus­to Sta­liū­no, la­bai no­rė­tų­si bū­ti links­mam, bet kar­tais ten­ka ir ap­si­verk­ti...Šok­te­lė­jęs į me­dį nykš­tu­kas ro­do ke­lią į sa­vo šei­mi­nin­ko Au­gus­to Sta­liū­no kie­mą. Kar­pi­niais švie­čian­tys so­dy­bos ir klė­te­lės lan­gai. Rau­do­na Sta­liū­no pra­žy­din­ta dirb­ti­nė le­li­ja lan­ge kaip ži­bu­rys pa­va­sa­rio rūš­ka­no­je. Pra­vė­rus na­mų du­ris kils­te­li ir trink­te­li svars­tis. Pri­tai­sy­tas ant skrie­mu­liu­ko ir vir­vu­tės šis...

Skaidriaus šiokiadieniai ir šventės

2017 m. kovo 21 d.
Skaid­rius Dumb­raus­kas – ke­tu­rias­de­šimt­me­tis bir­žie­tis. Fo­tog­ra­fas, žve­jys, spor­ti­nin­kas mė­gė­jas. Jo gy­ve­ni­mas neat­sie­ja­mas nuo Bir­žų kraš­to žmo­nių ir gam­tos. Jo už­si­spy­ri­mas – jam pa­čiam iš­šū­kis ir lai­mė­ji­mas. Iš­mo­ko sa­va­ran­kiš­kai plauk­ti. Vie­na ran­ka iš­gręž­ti ant le­do eke­tę. Mies­to gat­vė­mis mi­na tri­ra­tį. Lai­mė jam bū­ti ša­lia Do­vi­lės. Skaid­rius ne­sle­pia: bū­na die­nų. Ne­pa­si­se­ka. Bet ži­nau: kaip pa­si­klo­siu, taip ir iš­si­mie­go­siu...Ar Tau pa­tin­ka pa­va­sa­ris?Pa­tin­ka. Nuo...

Posėdžio tema – grybai ant palangių, vanduo rūsyje ir fantastinės sąskaitos

Aktualijos
2017 m. kovo 21 d.
Praė­ju­sį ket­vir­ta­die­nį vy­ko dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­ci­jos pro­gra­mos prie­žiū­ros ko­mi­te­to po­sė­dis. Ko­mi­te­tas po­sė­džiau­ja kas du mė­ne­sius nuo­lat, ta­čiau šia­me po­sė­dy­je pir­mą kar­tą da­ly­va­vo gy­ven­to­jai tų dau­gia­bu­čių, ku­riuo­se po re­no­va­ci­jos ve­ši pe­lė­sis ar ne­ti­kė­tai už­klum­pa glu­mi­nan­čios są­skai­tos už šil­dy­mą.Šį kar­tą dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­ci­jos pro­gra­mos prie­žiū­ros ko­mi­te­to po­sė­din vi­ce­me­rė Iru­tė Var­zie­nė su­kvie­tė itin daug da­ly­vių: ran­go­vus, tech­ni­nius pri­žiū­rė­to­jus, bend­ro­vių...

Tvanas Bažnyčios gatvėje

2017 m. kovo 17 d.
Smil­giuo­se 10 me­tų skęs­ta so­dy­bos. Pa­sak val­di­nin­kų – sa­vo no­ru. Krū­mų ir me­džių šak­nys už­kim­šo dre­na­žo sis­te­mą. Pa­žeis­tas ir jau su­si­dė­vė­jęs pa­ts dre­na­žas. Re­mon­to dar­bai, pa­sak eks­per­tų, tik lė­šų švais­ty­mas. Jei­gu ši­taip, iš Smil­gių gy­ven­vie­tės liks tik už­mir­kęs plo­tas.Pa­sak smil­gie­čių, pir­miau­sia van­duo už­plū­do Ber­žų gat­vės aly­tu­kus. Ap­sė­mė rū­sius. Ki­to­je ke­lio pu­sė­je už­tvi­no ūki­nin­ko val­dos. Po kiek lai­ko plau­kė ir Bi­čių, Baž­ny­čios gat­vė. Praė­ju­sių me­tų ru­de­nį van­duo pra­dė­jo ska­lau­ti ir dau­gia­bu­čius...

Štai Jums NERIJA ... tikroji

Aktualijos
2017 m. kovo 17 d.
Jau daug vi­so­kių ju­bi­lie­jų bu­vo at­švęs­ta, mi­nint ,,Nerijos‘‘ var­dą. Dau­ge­lis ta­pa­ti­na ,,Neriją‘‘ su ži­no­mais Lie­tu­vos dai­ni­nin­kais. Taip, po ,,Nerijos‘‘ vė­lia­va yra dai­na­vę ne­ma­žai dai­ni­nin­kų. Ta­čiau vi­si pa­mirš­ta, jog tik­ra­sis ,,Nerijos‘‘ mo­to­riu­kas bu­vo ir yra jos il­ga­me­čiai mu­zi­kan­tai. Ir jei dai­ni­nin­kai, pa­bu­vę ko­lek­ty­ve, kei­čia ad­re­sa­tą, tai Alek­sas, Al­gir­das ar Egi­di­jus jau 25 me­tai tę­sia ko­lek­ty­vo gy­va­vi­mą ir tra­di­ci­jas. Be abe­jo, kiek at­nau­ji­nę, be...

Renovacijos grimasos

2017 m. kovo 14 d.
Skai­ty­ti laik­raš­ty­je apie „re­no­va­ci­nes“ pro­ble­mas yra leng­viau, nei šia­me bal­ta­me la­pe iš­klo­ti pa­ste­bė­ji­mus bei juos pa­rams­ty­ti lyg ir sa­vo ver­tę tu­rė­ju­siais (o gal ir te­be­tu­rin­čiais?) do­ku­men­tais. Ra­šau tu­rė­ju­siais, nes sua­be­jo­jau, kai „Bir­žie­čių žo­dy­je“ per­skai­čiau šias pub­li­ka­ci­jas: „Tei­sy­bės paieš­kos dėl są­skai­tos už šil­dy­mą“ (2017.02.28); „Re­no­va­ci­jos pa­sek­mė – mis­ti­nis pe­lė­sis“ (2017.03.03); „Pas­lap­tin­gi kai­nos už ši­lu­mą šuo­liai“ (2017.03.07).Re­no­va­ci­jos...

Susitikime – Seimo narių ir rajono valdžios konfrontacija

Aktualijos
2017 m. kovo 10 d.
Praė­ju­sio ant­ra­die­nio va­ka­rą jau­ni­mo ini­cia­ty­va „Ži­nau, ką ren­ku“ bir­žie­čius pa­kvie­tė į su­si­ti­ki­mą su Sei­mo na­riais Vik­to­ru Rin­ke­vi­čiu­mi ir Aud­riu Ši­mu iš­klau­sy­ti, ką nau­ja­sis Sei­mas nu­vei­kė per šim­tą die­nų. Į su­si­ti­ki­mą at­vy­ko ke­li ra­jo­no val­džios at­sto­vai ir vos ke­li bir­žie­čiai. Sa­lė­je sė­din­tys ra­jo­no va­do­vai tar­pu­sa­vy­je rep­li­ka­vo be­ne kiek­vie­ną Sei­mo na­rių iš­tar­tą fra­zę, Sei­mo na­riai taip pat ne­gai­lė­jo ašt­ro­kų pa­si­sa­ky­mų ra­jo­no val­džios at­žvil­giu. Tad abie­jų...

Dienos populiariausi

Proginis Augusto karpinys

2017 m. kovo 24 d.
lankomiausias

Rajono valdžią valdo euras?

2017 m. kovo 24 d.
daugiausiai komentuotas

Visi straipsniai