(detali)

Orai Biržuose

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Prisiminimui iš Lietuvos: Trispalvė, suvenyrai, tatuiruotė ir saulėgrąžos su duona

2017 m. sausio 20 d.
Prieš me­tus „Bir­žie­čių žo­dy­je“ kal­bi­no­me iš to­li­mo­jo Ru­si­jos mies­to No­vo­si­birs­ko į Bir­žus at­vy­ku­sią sa­va­no­rę Ka­te­ri­ną Yu­di­ną. Po me­tų mer­gi­na grįž­ta į tė­vy­nę. Apie Bir­žus ir čia su­tik­tus drau­gus Ka­tia be­ria lie­tu­viš­kus žo­džius: „Čia jau­čiuo­si kaip na­muo­se. Ma­no mei­lė – Lie­tu­va ir Bir­žai“. Su Ka­tia kal­bė­jo­mės apie tai, ko­kie skir­tin­gi ir pa­na­šūs esa­me šio­je že­mė­je, apie at­si­svei­ki­ni­mus ir su­grį­ži­mus.Ka­tia, kaip jau­tei­si, kai prieš me­tus at­vy­kai į Lie­tu­vą ir ko­kie jaus­mai...

Esu biržietisDaugiau

Pa­ro­vė­jie­tė bib­lio­te­ki­nin­kė Ire­na Pat­kaus­kie­nė po kai­mus ieš­ko dei­man­čiu­kų. Ir su­ran­da. „Bir­žie­čių žo­dį“...

Ju­bi­lie­ji­nę – 20-ąją – rank­dar­bių klu­bo „Krai­tė“ pa­ro­dą ap­lan­kiu­si vi­ce­me­rė Iru­tė Var­zie­nė ly­gi­no du mū­sų ra­jo­no...

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti

Pasaulinė Sniego diena Biržuose

Aktualijos
2017 m. sausio 17 d.
Tarp­tau­ti­nė sli­di­nė­ji­mo fe­de­ra­ci­ja tre­čią sau­sio sek­ma­die­nį pa­skel­bė pa­sau­li­ne Snie­go die­na. Šia pro­ga įvai­rio­se pa­sau­lio ša­ly­se ren­gia­mos šven­tės, ku­rio­se kvie­čia­ma sli­di­nė­ti, čiuož­ti ro­gė­mis, snieg­len­tė­mis. Jei ša­ly­je nė­ra snie­go, šven­tės ren­gia­mos įvai­rio­se snie­go are­no­se ant dirb­ti­nio snie­go. To­kios šven­tės vyks­ta ir Lie­tu­vo­je: Vil­niu­je, Birš­to­ne, Kau­ne, Ig­na­li­no­je, Anykš­čiuo­se, Drus­ki­nin­kuo­se. Snie­go šven­tė pa­sie­kė ir Bir­žus. Bir­žų kraš­to žmo­nės Snie­go die­ną šven­tė...

Kaip žiemoja Akmeniškio kiemsargiai

Aktualijos
2017 m. sausio 17 d.
„Bir­žie­čių žo­džiui“ vy­riš­kis skun­dė­si ne­rū­pes­tin­gais Ak­me­niš­kio kai­mo šu­nų sa­vi­nin­kais. Kvie­tė at­vyk­ti į kai­mą ir pa­tik­rin­ti, kaip ato­kia­me kraš­te žie­mą gy­ve­na šu­nys.Ak­me­niš­kio kai­me – pen­kios so­dy­bos. Ke­tu­rio­se lo­ja šu­nys. Po vie­ną, po du. Tre­čio­je – trys. Iš tų tri­jų pa­ts ma­žiau­sias šu­ne­lis, rie­bus kaip ce­pe­li­nas, laks­to po kai­mą pa­lai­das. „Pa­lai­dū­nas“ ir pri­si­kvie­tė į sa­vo šei­mi­nin­kų Ra­sos ir An­dže­li­no Tet­me­je­rių kie­mą mus: du Bir­žų ra­jo­no vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos...

Kirkilai – rekomenduojamų aplankyti objektų penketuke

Aktualijos
2017 m. sausio 17 d.
Bir­žų tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ras sa­vo in­ter­ne­to pus­la­py­je pa­skel­bė in­for­ma­ci­ją apie ob­jek­tus, ku­riuos Vals­ty­bi­nė sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba bei ke­liau­to­jai re­ko­men­duo­ja ap­lan­ky­ti šią žie­mą. Lan­ky­ti­nų ob­jek­tų de­šim­tu­ke penk­tą­ją vie­tą uži­ma Kir­ki­lų eže­rė­liai. Ar šis ob­jek­tas šie­met taps dar pa­trauk­les­nis lan­ky­to­jams?Vals­ty­bi­nė sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba bei ke­liau­to­jai šią žie­mą re­ko­men­duo­ja ap­lan­ky­ti šiuos ob­jek­tus: Me­džių la­jų ta­ką Anykš­čių re­gio­ni­nia­me par­ke, Šat­ri­jos kal­ną...

Dega Pasvaliečių bendruomenė

Aktualijos
2017 m. sausio 13 d.
Pas­va­lie­čių kai­mo bend­ruo­me­nės pa­tal­pas 2010 me­tais nu­siau­bė gais­ras. Darbš­tūs žmo­nės or­ga­ni­za­vo tal­kas, re­mon­ta­vo. Pas­ta­tą pri­kė­lė gy­ve­ni­mui. Bet po ke­le­rių me­tų už­si­lieps­no­jo ir pa­ti bend­ruo­me­nė. Pyk­čiai per­si­kė­lė į teis­mus. Kas už­ge­sins ug­nį?Praė­ju­siais me­tais į re­dak­ci­ją už­bė­go vai­ki­nu­kas. Jis su­ža­vė­jo sa­vo jau­nat­viš­ku en­tu­ziaz­mu. Šiek tiek nu­ste­bi­no sa­vo pa­gei­da­vi­mais. Pir­ma­ja­me „Bir­žie­čių žo­džio“ pus­la­py­je už­si­sa­kė rek­la­mi­nį teks­tą su sa­vo nuo­trau­ka...

Reikalauja direktoriaus atsistatydinimo

Aktualijos
2017 m. sausio 13 d.
Ant­ra­die­nį vy­ko ra­jo­no Ta­ry­bos Kont­ro­lės ko­mi­te­to po­sė­dis. Sa­vi­val­dy­bės kont­ro­lie­rė Ža­ne­ta Erik­so­nie­nė Kont­ro­lės ko­mi­te­to na­rius in­for­ma­vo apie šie­met pla­nuo­ja­mus at­lik­ti au­di­tus. Ko­mi­te­to na­riai pa­tei­kė klau­si­mų kont­ro­lie­rei, ar ša­li­na­mi Le­gai­lių glo­bos na­muo­se nu­sta­ty­ti trū­ku­mai bei tei­sės ak­tų pa­žei­di­mai, tei­ra­vo­si ra­jo­no me­ro Val­de­ma­ro Val­kiū­no, ko­kių veiks­mų val­džia im­sis dėl šios glo­bos įstai­gos di­rek­to­riaus Re­nal­do Si­mė­no.Kont­ro­lės ko­mi­te­to po­sė­dį...

Po Pilį – neišėjus iš namų

Aktualijos
2017 m. sausio 10 d.
Ka­lė­di­nė „Sė­los“ mu­zie­jaus ir par­tne­rių do­va­na bir­žie­čiams ir ne tik – pa­si­vaikš­čio­ji­mas po Pi­lį nei­šė­jus iš na­mų. Kom­piu­te­rio ar iš­ma­nio­jo te­le­fo­no ek­ra­ne ga­li­me ap­lan­ky­ti mu­zie­jų, bib­lio­te­ką, „Pi­lies skliau­tų“ res­to­ra­ną ar ap­žiū­rė­ti pi­lia­vie­tę.„Sė­los“ mu­zie­jaus di­rek­to­rius Gin­ta­ras But­ke­vi­čius sa­kė, jog min­tys apie to­kį pro­jek­tą su­ko­si se­niai. Ta­čiau bend­ro­vės, siū­liu­sios pro­jek­tą įgy­ven­din­ti, už­si­pra­šy­da­vo so­li­daus už­mo­kes­čio. Šį kar­tą bu­vo ki­taip. VšĮ „3D Vil­nius“ pa­siū­lė...

Šaltis surakino turgų

Aktualijos
2017 m. sausio 10 d.
Pir­ma­sis 2017-ųjų šeš­ta­die­nis. Pir­ma­sis di­dy­sis tur­ga­die­nis. Pir­ma­sis spei­gas. Vis tiek no­ri­si lau­kan iš­kiš­ti no­sį. Ap­lan­ky­ti tur­gų. Nau­ji me­tai – ki­ti ba­tai...Šal­tis su­ra­ki­no Bir­žų tur­gų. Bet ape­ti­tas bir­žie­čiams ne­krin­ta. Po šven­čių išal­ko­me. Šal­tis pir­miau­sia ge­na kur šil­čiau. Į pa­vil­jo­ną. Du­rys tvar­kin­gai už­da­ry­tos. Pir­kė­jai priei­na. Stab­te­li. Trūk­te­li už ran­ke­nos. Ati­da­ry­ta.
Sep­tin­tą va­lan­dą su sū­riais iš pa­ties to­li­miau­sio Bir­žų ra­jo­no už­kam­pio, iš Gra­žiš­kių vien­kie­mio...

Pirmosios Godos godelės

Aktualijos
2017 m. sausio 6 d.
Bir­žie­čių stu­den­tų Ine­tos ir Ed­vi­no Gin­tau­tų šei­mą 2017-ie­ji me­tai nu­džiu­gi­no. Jiems gi­mė duk­ry­tė. Tė­ve­liai sa­vo pir­ma­gi­mei do­va­no­jo Go­dos var­dą.Tre­čia­die­nį iš Pas­va­lio į Šiekš­ti­nin­kų kai­mą jau­ni lai­min­gi tė­ve­liai Ine­ta ir Ed­vi­nas Gin­tau­tai par­si­ve­žė sa­vo pir­ma­gi­mę Go­dą. Mer­gai­tė gi­mė sau­sio 1 die­ną 20.04 val. Ji ne tik jau­niau­sia šių me­tų bir­žie­tė, bet ir pir­ma­sis Pas­va­lio li­go­ni­nės Aku­še­ri­jos sky­riu­je 2017 me­tais gi­męs kū­di­kis. Go­dos gy­ve­ni­mas pra­si­dė­jo svei­ki­ni­mais...

Sninga

Aktualijos
2017 m. sausio 6 d.
– Ki­tą sa­vai­tę mo­ki­nu­kai po ato­sto­gų su­grįš į mo­kyk­las. Mus gąs­di­na ki­tos sa­vai­tės me­teo­ro­lo­gų pro­gno­zės. Jei­gu ateis smar­kes­ni šal­čiai, sun­ku bus už­ves­ti au­to­bu­sus. Iš anks­to at­si­pra­šo­me už ne­pa­to­gu­mus, – kal­bė­jo di­rek­to­rė.
*
Anks­ty­vą tre­čia­die­nio ry­tą į Pa­ro­vė­jos se­niū­ni­ją pas se­niū­nę Gai­lu­tę Ta­mu­lė­nie­nę at­sku­bė­jo Drą­sei­kių kai­mo ūki­nin­kas Ra­mū­nas Ske­ber­dis. Pa­gal su­tar­tį ūki­nin­kas va­lo už­pus­ty­tus ke­lius sa­vo tech­ni­ka. Se­niū­nė ūki­nin­kui pa­rū­pi­no vie­ti­nių ke­lių že­mė­la­pį. Per pū­gas...