(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />

Savaitės rubrikos

Orai Biržuose

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti

Eksperimentas: ar biržiečiai ekologiškai sąmoningi?

2017 m. balandžio 21 d.
Ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­riai kvie­tė bir­žie­čius Di­džio­jo penk­ta­die­nio po­pie­tę atei­ti į Gim­na­zi­jos gat­vės lie­pų alė­ją ir sim­bo­liš­kai ap­ka­bin­ti me­džius. Į kvie­ti­mą at­si­lie­pė dau­giau nei dvi de­šim­tys bir­žie­čių. Ak­ci­jo­je da­ly­va­vo ir me­ras Val­de­ma­ras Val­kiū­nas, mies­to se­niū­nas Vy­tas Ja­rec­kas, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros ir ur­ba­nis­ti­kos sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas Vai­das Vie­de­ris, ku­riems nuo ak­ci­jos da­ly­vių kliu­vo už, jų ma­ny­mu, neat­sa­kin­gą eko­lo­gi­nį...

Vabalninko kraštasDaugiau

Tik­riau­siai ne vie­nai de­šim­čiai Lie­tu­vos ku­ni­gų su­teik­tas gar­bin­gas Mon­sin­jo­ro ti­tu­las. Ta­čiau iš­gir­dę žo­dį...

Kraš­to žmo­nėsTai ne­tei­sin­ga. Taip pa­gal­vo­ja­me at­si­ver­tę ku­rią nors Gend­ru­čio Mor­kū­no kny­gą ir pri­si­mi­nę, kad šis iš­ki­lus...

Administracijos direktorius palieka postą: „Gailiuosi pažinęs merą“

Aktualijos
2017 m. balandžio 14 d.
Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ri­man­tas Pau­ža ba­lan­džio 10 die­ną pa­ra­šė pra­šy­mą išei­ti iš dar­bo sa­vo no­ru nuo ba­lan­džio 28 die­nos. „Bir­žie­čių žo­džiui“ jis sa­kė, jog to­kio spren­di­mo prie­žas­tis – ra­jo­no me­ras Val­de­ma­ras Val­kiū­nas, ku­rį jis ap­skri­tai gai­li­si pa­ži­nęs ir džiau­gia­si ne­rin­kęs.„Bir­žie­čių žo­džio“ pa­klaus­tas, ko­dėl ap­si­spren­dė ne­lauk­ti ka­den­ci­jos pa­bai­gos ir pa­lik­ti dar­bą, Ri­man­tas Pau­ža žo­džių į va­tą ne­vy­nio­jo: jo spren­di­mo prie­žas­tis – me­ras...

Skrebiškiečiai išgelbėjo gyvybę

Aktualijos
2017 m. balandžio 14 d.
At­vi­ri ne­gy­ve­na­mų so­dy­bų, bu­vu­sių komp­lek­sų šu­li­niai ir šu­li­nė­liai ne vien Bir­žų ra­jo­no, vi­sos Lie­tu­vos skaus­mas. Te­le­vi­zi­ja ro­do, laik­raš­čiai skai­čiuo­ja: į neuž­deng­tą šu­li­nį įkri­to ark­lys, kar­vė, žmo­gus. O kiek jo dug­ne, ne­su­lau­kę pa­gal­bos, nu­si­kan­ki­no žvė­re­lių, ka­čių ar šu­nų, nie­kam neį­do­mu. Kol ma­nęs, šei­mos, gi­mi­nės tai ne­pa­lie­čia, šir­dies ne­skau­da. To­kiam abe­jin­gu­mui skre­biš­kie­čiai už­kir­to ke­lią.Skre­biš­kių gy­ven­vie­tė­je dė­me­sį at­krei­pė skel­bi­mas. Jo tu­ri­nys toks: „Pa­va­sa­ris, nu­bun­da...

Brolių dvikova

Aktualijos
2017 m. balandžio 11 d.
Bro­liai Pra­nas ir Jur­gis Dap­šaus­kai juo­kau­ja: nuo pat vai­kys­tės ne­pa­liau­ja ko­vo­ti. Šį sa­vait­ga­lį bro­liai su­si­rė­mė mu­zi­ki­nė­je dvi­ko­vo­je: žiū­ro­vai plo­ji­mais bal­sa­vo, ku­rio bro­lio va­do­vau­ja­mas pu­čia­mų­jų an­samb­lis su­rinks dau­giau tū­bų, tai yra – žiū­ro­vų bal­sų.Bro­liai Dap­šaus­kai – vil­nie­čiai, užau­gę pen­kių vai­kų šei­mo­je. Šei­ma ar­tis­tiš­ka ir mu­zi­ka­li. Bro­lių tė­tis Pra­nas daug me­tų trom­bo­nu gro­jo Na­cio­na­li­nia­me sim­fo­ni­nia­me or­kest­re. Lie­tu­vos teat­ro ir mu­zi­kos aka­de­mi­ją bai­gę...

Kokia ūkininkų ateitis

Aktualijos
2017 m. balandžio 11 d.
Penk­ta­die­nį Bir­žuo­se lan­kė­si že­mės ūkio mi­nist­ras Bro­nius Mar­kaus­kas ir Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tai. Ap­tar­tos Lie­tu­vos ir pa­sau­li­nės že­mės ūkio ten­den­ci­jos. Mi­nist­ras at­sa­kė į klau­si­mus. Spe­cia­lis­tai as­me­niš­kai kon­sul­ta­vo, ban­dė spręs­ti ūki­nin­kų pro­ble­mas.Su­si­ti­ki­mą pra­dė­jo LŪS Bir­žų sky­riaus pir­mi­nin­kas Kęs­tu­tis Ar­mo­nas. Jis pa­ste­bė­jo: au­di­to­ri­ja ne­la­bai gau­si. Sau­lė­ta die­na žem­dir­bį ge­na į lau­kus.
– No­rė­čiau ne­šti tik ge­ras nau­jie­nas, bet rei­kia mo­kė­ti...

Pirmosios spektaklio „Du vyrai geriau“ premjeros pažymėtos sėkme

Aktualijos
2017 m. balandžio 7 d.
Žiū­ro­vų pra­šy­mu nau­ji pa­si­ro­dy­mai ke­lia­si į ki­tus mies­tus – Va­rė­ną (ba­lan­džio 24 d.), Ku­piš­kį (ba­lan­džio 25 d.) ir Bir­žus (ba­lan­džio 27 d.)
„Du vy­rai ge­riau“ – tik­rai ne­pa­vy­dė­ti­nos si­tua­ci­jos ko­me­di­ja, ku­rią ak­to­ri­niu meist­riš­ku­mu pa­pil­do uni­ka­lus ak­to­rių an­samb­lis. Išs­kir­ti­nius vaid­me­nis at­lie­ka pri­pa­žin­ti Lie­tu­vos ar­tis­tai: Že­my­na Aš­mon­tai­tė, Ais­tė La­sy­tė, Ne­rin­ga Var­ne­ly­tė, Va­len­ti­nas Kru­li­kovs­kis bei Man­tas Vai­tie­kū­nas. Ko­me­di­jos „Du vy­rai...

Išpjauti... Šalniai

Aktualijos
2017 m. balandžio 7 d.
Va­bal­nin­ko se­niū­ni­jo­je, Šal­nių kai­me, ruo­šia­ma­si as­fal­tuo­ti ra­jo­ni­nės reikš­mės ke­lio Vaitkūnai–Nausėdžiai–Meilūnai ruo­žą per Šal­nių kai­mą. Vi­są gy­ve­ni­mą nuo dul­kių dūs­tan­tys, po pur­vy­nus per sa­vo ūly­čią be­si­murk­dan­tys gy­ven­to­jai pa­gal­bos šau­kė­si. Bet ne to­kios. Iš­gul­dy­ta ke­lias­de­šimt me­džių. Ša­li­ke­lė­je su­smaigs­ty­ti kuo­liu­kai gąs­di­na: bus už­vers­tas vie­nos so­dy­bos šu­li­nys. Ne­be vie­toj kai­mo kry­žius. Klius ir na­mo kam­pas...Šal­niuo­se bu­vu­sio­je Va­len­tė­lių so­dy­bo­je ku­ria­si nau­ja­ku­riai...

Dienos populiariausi

Eksperimentas: ar biržiečiai ekologiškai sąmoningi?

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Esu biržietisDaugiau

Praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je į Am­ži­no poil­sio vie­tą pa­ly­dė­jo­me Bir­žų kraš­to švie­suo­lį, vi­suo­me­ni­nin­ką, len­kų kul­tū­ros puo­se­lė­to­ją...

Va­sa­rio 19 die­ną Bir­žų ra­jo­no gar­bės pi­lie­tei nu­si­pel­niu­siai mo­ky­to­jai Mo­ni­kai Čal­kaus­kai­tei bū­tų su­ka­kę 95...

Mir­ties me­ti­nių šv. Mi­šios vyks va­sa­rio 3 d., penk­ta­die­nį, 18 val. – Bir­žų Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čio­je.Va­sa­rio 4 d...

Kraš­to žmo­nėsŽi­no­ma, kad Pet­ras tu­rė­jo už šalt­kal­vio Juo­zo Tur­čins­ko iš­te­kė­ju­sią se­se­rį Jo­ha­ną.
Po žy­dų šau­dy­mo...

Visi straipsniai