(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />

Priedai

imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Biržuose

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti

Užduotis – išsaugoti lietuvybę

2017 m. rugpjūčio 18 d.
Bir­žie­tė Gied­rė Nak­čiū­nie­nė ge­res­nio už­dar­bio į Nor­ve­gi­ją iš­ke­lia­vo prieš ke­tu­rio­li­ka me­tų. Ma­nė – grįš, bet taip ir pa­si­li­ko. Nor­ve­gi­jos lie­tu­viai juo­kau­ja, jog Lie­tu­vo­je ne tik gy­ven­ti, bet ir ato­sto­gau­ti da­ro­si pra­ban­ga. Prieš ke­lis mė­ne­sius Gied­rė ta­po Vest­fol­do re­gio­no lie­tu­vių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­ke. Svar­biau­sia už­duo­tis – su­si­bur­ti ir iš­sau­go­ti lie­tu­vy­bę.Vest­fol­do lie­tu­vių bend­ruo­me­nė su­si­kū­rė 2013 me­tais. Ji vie­ni­ja lie­tu­vius iš še­šių re­gio­no mies­tų...

Vabalninko kraštasDaugiau

Žolinėjimai [274]

Žings­niai. Nu­bė­gu­sių gy­ve­ni­mų. Vie­nin­te­lis tas ke­lias. Pir­ma­sis gy­ve­ni­me. Va­bal­nin­ko li­go­ni­nė­je gi­mu­sius –...

Di­džiau­sia Va­bal­nin­ke šven­tė – Žo­li­nė, at­lai­dai, ker­mo­šius. Prieš pat šią re­li­gi­nę šven­tę, rugp­jū­čio 12 die­ną, Va­bal­nin­ke...

imestamp]" border="0" alt="" />

Į Upeliškius suskrido gaidžiai

Aktualijos
2017 m. rugpjūčio 11 d.
Ter­šia­me, nuo­di­ja­me gam­tą kaip tik iš­ma­no­me. Gam­tos glė­by­je – au­to­mo­bi­lių pa­dan­gos, sku­du­rai, ka­ka­lai, nu­gai­šę au­gin­ti­niai... Ne­be po vie­ną. Praė­ju­sią sa­vai­tę Upe­liš­kių kai­me kva­pą už­gniau­žė pul­kas ku­pe­ton su­mes­tų bal­tų gai­džių.Bro­liai broi­le­riai. Su vi­som plunks­nom, gal­vom, skiau­te­rėm. Kas juos pa­me­tė? Tai bent įžū­lu­mas! Kai­me ap­lin­kui nė vie­nos gy­ve­na­mos so­dy­bos. Ke­le­lis, miš­ke­lis. Lau­ky­mė. Tiks. Gai­džių – ke­lio­li­ka. Ne ko­kių pa­lie­gu­sių, iš­se­ku­sių. Po ke­tu­ris, pen­kis ki­log­ra­mus...

Toliūnų tolių šauksmas

Aktualijos
2017 m. rugpjūčio 11 d.
Sve­tin­ga Sta­pu­lio­nių so­dy­ba iš mies­tų ir kai­me­lių su­rin­ko sa­vo ir bu­vu­sių kai­my­ni­nių kai­mų, vien­sė­džių kai­my­nų jau­ną­ją kar­tą: vai­kus, anū­kus, proa­nū­kius. Jie kaip obuo­liu­kai nuo gim­ti­nės, der­lin­gos obels, pa­bi­ro po erd­vų kie­mą. Nuo pri­si­mi­ni­mų iki sma­gių dai­nų ir šo­kių.Kraš­tie­čių šven­tės tra­di­ci­ja Bir­žų kraš­te gi­mė bū­tent čia, To­liū­nuo­se. Šio kai­mo gy­ven­to­ja, jau am­ži­ną atil­sį Liu­ci­ja Ku­gi­nie­nė, smil­gie­tę kul­tū­ros dar­buo­to­ją Dan­guo­lę Plen­taus­kie­nę įti­ki­no, kaip gra­žu bū­tų vi­siems su­si­tik­ti, pa­si­bū­ti. Dan­guo­lės šir­džiai šis pa­siū­ly­mas...

Laiko mašina Rotušės gatvėje

Aktualijos
2017 m. rugpjūčio 8 d.
Prie tar­pu­ka­rio fo­tog­ra­fo ir jo asis­ten­tės taip pat bu­vo su­ju­di­mas: bir­žie­čiai ir sve­čiai fo­tog­ra­fa­vo­si, nuo­trau­kas už­si­sa­ki­nė­jo.
Ties se­ną­ja mies­to ro­tu­še bu­vo įsi­tai­sęs raš­ti­nin­kas ir jo mo­ki­nė gim­na­zis­tė, o prie jų ne­to­lie­se su­kio­jo­si po­li­ci­nin­kas. Ma­ty­da­mas gat­vė­je pa­si­ro­džiu­sias či­go­nes, po­li­ci­nin­kas praei­viams vis pri­mi­nė, kad rei­kia sau­go­ti pi­ni­gus.
Prie da­bar­ti­nio ban­ko įsi­kū­rė tar­pu­ka­rio „Gro­žio sa­lio­nas“. Pa­si­tem­pu­sios...

Sužydėjimas

Esu biržietis
2017 m. rugpjūčio 4 d.
Bir­žams – šven­tė. Liau­dies meist­rei, tau­to­dai­li­nin­kei bir­žie­tei Ro­žei Kai­ry­tei-Zel­ti­nie­nei – ir­gi. Ka­ra­liš­kas ju­bi­lie­jus. Ro­žė ne­ga­li ne­žy­dė­ti ir šim­to me­tų su­lau­ku­si.Pa­si­tin­ka iš­si­puo­šu­si. Sa­vo ran­ko­mis aus­tu tau­ti­niu kos­tiu­mu. Be laz­de­lės. At­ra­ki­na du­ris. Šyp­se­na spin­di. Žiū­riu į ją ir ne­ti­kiu. Ir pa­ti ju­bi­lia­tė ste­bi­si: ji­nai taip il­gai gy­ve­na? Jau šim­ta­me­tė?.. Svei­ka­tė­lė vi­są gy­ve­ni­mą šlub­čio­jo. Mik­roin­sul­tas, mik­roin­fark­tas, iš­ka­ma­vo plau­čių už­de­gi­mas...

Dienos populiariausi

Užduotis – išsaugoti lietuvybę

2017 m. rugpjūčio 18 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Esu biržietisDaugiau

Sužydėjimas [3453]

Bir­žams – šven­tė. Liau­dies meist­rei, tau­to­dai­li­nin­kei bir­žie­tei Ro­žei Kai­ry­tei-Zel­ti­nie­nei – ir­gi...

Gy­dy­to­ja Li­di­ja Du­de­rie­nė sa­vo gim­ta­die­nį ga­li švęs­ti du kar­tus: per Oną, lie­pos 26-ąją – tą die­ną duk­ry­tė ta­po...

Žmo­gaus ir me­džio se­nat­vės kaip se­se­rys. Ir vie­nas, ir ki­tas, su šak­ni­mis iš gim­tos dir­vos iš­rau­tas, nau­jo­je...

Gei­džiū­nie­tis Ar­vy­das Ku­dū­kis – ūki­nin­kas. Se­niū­nai­tis. Bet jo kiek­vie­na dar­bo die­na pra­si­de­da ir bai­gia­si tarp...

Visi straipsniai