(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />

Priedai

imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Biržuose

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti

Ministro Aurelijaus Verygos pamąstymai apie ligoninių ateitį

2017 m. rugsėjo 19 d.
Penk­ta­die­nį Bir­žų po­lik­li­ni­ko­je bei Li­go­ni­nė­je lan­kė­si svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga. Jį į Bir­žus pa­kvie­tė Sei­mo na­rys Aud­rys Ši­mas. Mi­nist­ras ap­žiū­rė­jo abi gy­dy­mo įstai­gas, su­si­ti­ko su me­di­kais ir pa­ti­ki­no, kad ra­jo­no li­go­ni­nių neuž­da­rys, o steng­sis, kad jos dirb­tų ra­cio­na­liai.Vi­zi­to me­tu mi­nist­rą po gy­dy­mo įstai­gas ly­dė­jo vi­ce­me­rė I. Var­zie­nė, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius J. Jo­nu­šys, Sei­mo na­riai A. Ši­mas ir V. Rin­ke­vi­čius...

Vabalninko kraštasDaugiau

Ir šį­kart en­tu­zias­tų ne­trū­ko, su­si­rin­ko vi­si pui­kiai nu­si­tei­kę, o nuo­tai­ką dar kė­lė lyg iš­bur­ta pui­ki sau­lė­ta rug­sė­jo...

Kraš­to žmo­nėsGi­mė jis 1890 me­tų va­sa­rio 3 die­ną Bir­žų ap­skri­ties Va­bal­nin­ko vals­čiaus Ka­te­liš­kių kai­me, pa­si­tu­rin­čio ūki­nin­ko...

imestamp]" border="0" alt="" />

Kunigo Kosto Balsio pažintis su Pabiržės kraštu

Aktualijos
2017 m. rugsėjo 15 d.
Nuo rugp­jū­čio pra­džios tar­nys­tėn į Pa­bir­žės pa­ra­pi­ją at­vy­ko ku­ni­gas Kos­tas Bal­sys. Tai – tre­čio­ji jo kaip kle­bo­no vie­ta per be­veik tris­de­šimt tar­nys­tės me­tų. Ku­ni­gas džiau­gė­si, jog at­vy­ko į itin tvar­kin­gą mies­te­lį. „Bir­žie­čių žo­džiui“ Kos­tas Bal­sys pa­sa­ko­jo apie pir­mą­ją pa­žin­tį su mū­sų kraš­tu ir jo žmo­nė­mis, įkur­tu­vių rū­pes­čius, bend­ra­vi­mą su jau­ni­mu ir žie­miš­ką sa­vo po­mė­gį.Kaip jau­čia­si ku­ni­gas, kai rei­kia kraus­ty­tis į nau­ją vie­tą: pa­lik­ti sa­vais ta­pu­sius žmo­nes, drau­gus, ne­baig­tus...

Pavojinga netvarka Ligoninės kieme

Aktualijos
2017 m. rugsėjo 8 d.
Nuo ge­gu­žės Li­go­ni­nės dar­buo­to­jai ir pa­cien­tai įė­ji­mo link brau­na­si per iš­si­krai­piu­sį ša­li­gat­vį, pur­vą, pro sta­ty­bi­nių at­lie­kų krū­vas. Sus­to­jus Li­go­ni­nės ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bams, jiems pra­tęs­ti Li­go­ni­nės stei­gė­ja – ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė – ieš­ko pi­ni­gų. Pa­žei­di­mus rei­ka­lau­ja pa­ša­lin­ti ir Vals­ty­bi­nė dar­bo ins­pek­ci­ja. Kol kas ne­sėk­min­gai ieš­ko­ma pi­ni­gų.Li­go­ni­nės pa­sta­to sie­nos ap­šil­tin­tos, pa­keis­ta lie­taus nuo­tė­kų ka­na­li­za­ci­ja. Pas­ta­tas po re­no­va­ci­jos ne tik...

Ne tik miškininkas

Aktualijos
2017 m. rugsėjo 5 d.
Pas­ka­na­vus kuč­ga­lie­čio Da­liaus Ja­ni­lio­nio kep­tos na­mi­nės duo­nos, pa­rū­po pa­kal­bin­ti ir pa­tį duo­nos ke­pė­ją. Da­lius Ja­ni­lio­nis vis at­si­kal­bi­nė­jo. Jis la­bai už­siė­męs. Bet šiais me­tais su­tik­tas Bir­žų mies­to šven­tė­je prie Šiekš­ti­nin­kų kai­mo bend­ruo­me­nės kie­me­lio ne­be­tu­rė­jo kur trauk­tis. „Bir­žie­čių žo­džiui“ Da­lius pa­sky­rė pa­si­ma­ty­mą sa­vo so­dy­bo­je.Da­liaus Ja­ni­lio­nio dar­bo ir poil­sio va­lan­dos su­skai­čiuo­tos, lai­kas su­pla­nuo­tas. Su­ta­rėm: iš ry­to luk­te­lės na­muo­se...

Dienos populiariausi

Ministro Aurelijaus Verygos pamąstymai apie ligoninių ateitį

2017 m. rugsėjo 19 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Esu biržietisDaugiau

Sužydėjimas [5790]

Bir­žams – šven­tė. Liau­dies meist­rei, tau­to­dai­li­nin­kei bir­žie­tei Ro­žei Kai­ry­tei-Zel­ti­nie­nei – ir­gi...

Gy­dy­to­ja Li­di­ja Du­de­rie­nė sa­vo gim­ta­die­nį ga­li švęs­ti du kar­tus: per Oną, lie­pos 26-ąją – tą die­ną duk­ry­tė ta­po...

Žmo­gaus ir me­džio se­nat­vės kaip se­se­rys. Ir vie­nas, ir ki­tas, su šak­ni­mis iš gim­tos dir­vos iš­rau­tas, nau­jo­je...

Gei­džiū­nie­tis Ar­vy­das Ku­dū­kis – ūki­nin­kas. Se­niū­nai­tis. Bet jo kiek­vie­na dar­bo die­na pra­si­de­da ir bai­gia­si tarp...

Visi straipsniai