(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />

Priedai

Orai Biržuose

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti

Biržiečiai Vilniuje pristatė muzikinį klipą

2017 m. birželio 27 d.
Elekt­ro­ni­nės mu­zi­kos gru­pę „Bichtc­raft“ įkū­rę bir­žie­čiai Jus­ti­nas Si­ma­na­vi­čius ir Al­vi­das Ka­va­liaus­kas prieš ke­lias die­nas Vil­niu­je ger­bė­jams pri­sta­tė de­biu­ti­nės dai­nos „18 mil­lion“ vaiz­do kli­pą. Vaiz­do kli­pe pa­si­ro­do ži­no­ma ak­to­rė Ine­ta Sta­siu­ly­tė bei jos gy­ve­ni­mo drau­gas šo­kė­jas Dei­vi­das Meš­kaus­kas. Apie dai­nos ir kli­po gi­mi­mą – pa­sa­ko­ji­mas tie­siai iš Ba­lio sa­los, kur šiuo me­tu gi­du dir­ban­tis Jus­ti­nas yra iš­ly­dė­jęs tu­ris­tų gru­pę.Ką reiš­kia gru­pės „Bichtc­raft“...

Apie privalomuosius atskaitymus, bendrąsias miškų ūkio reikmes ir miško kelių remontą

2017 m. birželio 27 d.
Nuo 2015 me­tų sau­sio 1 die­nos įsi­ga­lio­jo nau­ja pa­rei­ga pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kams –apskaičiuoti, dek­la­ruo­ti ir su­mo­kė­ti pri­va­lo­muo­sius at­skai­ty­mus iš pa­ja­mų už par­duo­tą ža­lia­vi­nę me­die­ną, pa­ruoš­tą jų val­do­ma­me miš­ke ir už par­duo­tą jų val­do­mą ne­nu­kirs­tą miš­ką. Pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kai fi­zi­niai as­me­nys pri­va­lo­muo­sius at­skai­ty­mus pri­va­lo ap­skai­čiuo­ti, su­mo­kė­ti ir dek­la­ruo­ti ka­len­do­ri­niam pus­me­čiui pa­si­bai­gus, tai yra ati­tin­ka­mai iki lie­pos 15 die­nos ir sau­sio 15...

Vabalninko kraštasDaugiau

Iš ry­to – į mo­kyk­lą. Ta­čiau ne­sup­ran­ta­mas žmo­nių su­ju­di­mas, mo­kyk­lo­je – ne­ri­mas. Gre­ti­mo­je kla­sė­je...

Ar­tė­jant Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čiui pri­si­me­na­me iš mū­sų kraš­to ki­lu­sius vals­ty­bės kū­rė­jus ir tuos...

„AMBER“ CIRKO GASTROLĖS

Aktualijos
2017 m. birželio 23 d.
Vai­di­ni­mų pra­džia: bir­že­lio 27, 28, 29 d – 18.30 val.Bi­lie­tų kai­nos: 8, 9, 10 eu­rųIn­for­ma­ci­ja ir išanks­ti­nis bi­lie­tų už­sa­ky­mas tel. (8 655) 50662

Inkūnų vienintelė

Aktualijos
2017 m. birželio 23 d.
Ūki­nin­kė Ja­nė Sin­ke­vi­čie­nė – vie­nin­te­lė In­kū­nų kai­mo gy­ven­to­ja. Jo­ni­nes švęs In­kū­nuo­se. Įs­pū­din­gai. Jei­gu oras leis, kils į dan­gų. Oro ba­lio­nu. Prieš var­di­nes „Bir­žie­čių žo­džiui“ Ja­nė pa­sa­ko­jo apie sa­vo skry­džius ant že­mės.Lie­žu­vis kaž­kaip neap­si­ver­čia to­kią drau­giš­ką, pla­čių po­lė­kių mo­te­rį va­din­ti Ja­ne. Skam­ba kaž­kaip griež­tai, ne­nuo­šir­džiai. Nors iš pa­žiū­ros toks var­das nu­sve­ria Jū­sų as­me­ny­bę. Ašt­ria­lie­žu­vė, gar­sia­kal­bė... O kaip pa­čiai? Ar ta Ja­nė lim­pa?Ma­ma to­kį var­dą iš­rin­ko. Šau­kia ma­ne...

Kokia bus miesto šventė

Aktualijos
2017 m. birželio 23 d.
Prieš ke­lias die­nas Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės tink­la­la­py­je pa­skelb­ta mies­to šven­tės pro­gra­ma. Šven­tė vyks tra­di­ciš­kai rugp­jū­čio pra­džio­je – 4–6 die­no­mis. Ko­kia ji bus šiais me­tais, kiek kai­nuos ir kuo iš­si­skirs iš ki­tų mies­to šven­čių, kal­bė­jo­mės su ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­ja Iru­te Var­zie­ne.Šie­met mies­to šven­tė va­din­sis „Bir­žai – sos­ti­nė ma­no“. Kas idė­jos au­to­rius?Pa­va­di­ni­mą pa­siū­lė bu­vu­si mo­ky­to­ja Ja­ni­na Pi­lė­nie­nė. Jos siū­ly­mą mums per­da­vė duk­ra Gra­ži­na Straz­die­nė. Tai žo­džiai iš...

Kova su lauko tualetais

Aktualijos
2017 m. birželio 23 d.
Šių me­tų va­sa­rio 15 die­ną Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja prieš Lie­tu­vą pra­dė­jo pa­žei­di­mo pro­ce­dū­rą dėl to, kad per daug ša­lies gy­ven­to­jų vis dar nė­ra pri­si­jun­gę prie cent­ra­li­zuo­tos nuo­tė­kų tvar­ky­mo sis­te­mos. Jei Lie­tu­va šio pa­žei­di­mo ne­pa­ša­lins, gre­sia di­džiu­lė bau­da. Bau­dos ga­li grės­ti ir prie nuo­tė­kų tvar­ky­mo sis­te­mos ne­pri­si­jun­gu­siems gy­ven­to­jams. Apie tai, kiek bir­žie­čių nau­do­ja­si nuo­tė­kų sis­te­ma, kiek dar prie jos ne­pri­si­jun­gu­sių ir kiek ne­tu­ri ga­li­my­bės pri­si­jung­ti, kal­bė­jo­mės su...

Su armonika

Aktualijos
2017 m. birželio 20 d.
Bir­žų kraš­te 46-ąjį gim­ta­die­nį at­šven­tė ar­mo­ni­ka. Ar­mo­ni­ką svei­ki­no dau­giau kaip 20 mu­zi­kan­tų. Tarp jų ir ame­ri­ko­nas, bu­vęs mū­sų kraš­tie­tis Ri­čar­das Kai­rys. Ar­mo­ni­ka ne tik gro­ja, links­mi­na, bet ir pirš­liau­ja.Ar­mo­ni­ki­nin­kus su­ti­ki­nė­jo, į sce­ną pa­ly­dė­jo dvie­se: „gas­pa­di­nė“ Gy­tė Ro­žė­nie­nė ir ren­gi­nio ve­dė­ja Jū­ra­tė Gar­ne­lie­nė. Ar­mo­ni­kos šau­ki­nys – žiū­ro­vų plo­ji­mai. Vi­si mu­zi­kan­tai bu­vo su­so­din­ti sce­no­je. Žiū­ro­vai ma­tė, ką mu­zi­kan­tai gė­rė, ką val­gė. Vai­šėms – gi­ra ir sū­ris. Ar­mo­ni­kas mu­zi­kan­tai...

Su pareiškimais į Šiekštininkus

Aktualijos
2017 m. birželio 20 d.
Šiekš­ti­nin­kų kai­mo gy­ven­to­jus su­skai­čiuo­si ant ran­kos pirš­tų. Bet ar­ti­miau­siu me­tu čia bus įre­gist­ruo­ta bend­ruo­me­nė. Su­ju­di­mas – vien­kie­my­je. Ire­nos ir Ed­mun­do Sty­rų so­dy­bo­je.Ire­nos ir Ed­mun­do Sty­rų klė­tis iš­kai­šy­ta ber­že­liais. Čia ke­lias­de­šimt žmo­nių, bū­si­mų bend­ruo­me­nės na­rių iš vie­ti­nių kai­mų, kraš­tie­čių iš ki­tų Lie­tu­vos mies­tų pir­mą kar­tą ir su­si­ti­ko. So­dy­bos šei­mi­nin­kai juos su­ti­ko sve­tin­gai: su mu­zi­ka, dai­no­mis. Į gim­ti­nę su­grį­žę kraš­tie­čiai kal­bė­jo: mies­tie­čiai taip nuo­šir­džiai vie­ni su...

Iš neįgaliųjų paėmė autobusą

Aktualijos
2017 m. birželio 20 d.
Praė­ju­sių me­tų spa­lį Bir­žų ra­jo­no neį­ga­lių­jų drau­gi­jai pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį bu­vo per­duo­tas nau­jas aš­tuo­nių vie­tų neį­ga­lie­siems vež­ti pri­tai­ky­tas au­to­bu­siu­kas „Ford Tran­sit Cus­tom“. Sky­rius ga­ran­ti­niu raš­tu įsi­pa­rei­go­jo pa­ts iš­lai­ky­ti au­to­bu­siu­ką, ta­čiau praė­jus vos 20 die­nų po su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo dėl fi­nan­si­nių sun­ku­mų pa­si­ra­šė bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį su pri­va­čia įmo­ne, ku­ri už­sii­ma ke­lei­vių per­ve­ži­mu Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je. Už šį pa­žei­di­mą bei ki­tų dvie­jų su­tar­ties punk­tų...

Visuotinė tylos minutė Gaižiūnuose

Aktualijos
2017 m. birželio 16 d.
1989 m. Gai­žiū­nuo­se, bu­vu­sia­me Ado­ma­vi­čių so­dy­bos so­de, iš­ki­lo pa­mink­li­nis an­samb­lis (au­to­rius An­ta­nas Ado­ma­vi­čius) Gai­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­jų, iš­trem­tų ir iš­vež­tų į la­ge­rius, at­mi­ni­mui. Kai­mo bend­ruo­me­nė Jų ne­pa­mirš­ta. Nep­rie­kaiš­tin­gai pri­žiū­ri­ma ap­lin­ka. Ge­du­lo ir vil­ties die­ną – mi­nė­ji­mai. Šie­met gai­žiū­nie­čiai pri­si­jun­gė prie pro­jek­to „Mi­si­ja Si­bi­ras“ ak­ci­jos „Vi­suo­ti­nė ty­los mi­nu­tė“.Bir­že­lio 14-oji. Vie­nuo­lik­ta va­lan­da. Nus­to­jo ly­ti. Švie­čia sau­lė. Tik vė­jas –...

Ką mena būsimo Vabalninko muziejaus rūsiai

Vabalninko kraštas
2017 m. birželio 13 d.
„Bir­žie­čių žo­dis“ ra­šė, kad Bir­žų kraš­to mu­zie­jaus „Sė­la“ Va­bal­nin­ko sky­rius ruo­šia­si per­si­kel­ti į nau­jas pa­tal­pas, Ba­lio Sruo­gos g. 1. Šiuo me­tu pa­tal­pos re­mon­tuo­ja­mos. „Lau­kia di­džiu­lis ir įpa­rei­go­jan­tis dar­bas. Rū­pi kuo iš­sa­miau iš­siaiš­kin­ti pa­sta­to is­to­ri­ją. Šia­me na­me vei­kė vy­ni­nė, gy­ve­no žy­dai Sla­vi­nai, vė­liau čia įsi­kū­rė KGB būs­ti­nė. No­riu su­rink­ti kuo dau­giau in­for­ma­ci­jos iš žmo­nių, ka­lė­ju­sių KGB rū­sy­je. Su­si­ti­kau ir už­ra­šiau va­bal­nin­kie­čio My­ko­lo Jac­ke­vi­čiaus ir Ka­zi­mie­ro...

Esu biržietisDaugiau

Gei­džiū­nie­tis Ar­vy­das Ku­dū­kis – ūki­nin­kas. Se­niū­nai­tis. Bet jo kiek­vie­na dar­bo die­na pra­si­de­da ir bai­gia­si tarp...

Bir­žie­čiai To­ma ir Man­tas Striš­kos – jau­ni ir ne pa­gal sa­vo me­tus bran­dūs bir­žie­čiai. Vers­li­nin­kai. Dvie­jų vai­kų...

Šyp­te­lė­jo lai­mė pri­si­lies­ti prie pa­ro­vė­jie­tės Onos Sme­rod­kie­nės šir­dies. Ir šir­dis at­si­du­so. Pri­si­mi­ni­mais...

Praė­ju­siais me­tais lie­tu­mi prau­su­si tu­riz­mo se­zo­no ati­da­ry­mo šven­tę, šie­met gam­ta bir­žie­čių pa­si­gai­lė­jo ir...

Visi straipsniai