(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />

Priedai

imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Biržuose

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti

Kai skambutis sukviečia mokyklon pačiame vidurvasary...

2017 m. liepos 25 d.
Bet es­ti aki­mir­kų, ka­da kaž­ko­kia la­bai stip­ri jė­ga vėl par­ve­da į Tė­viš­kę, ka­da ne­ga­li tai jė­gai at­si­spir­ti, ji stip­res­nė už ta­vo va­lią, už vi­sus ne­ga­la­vi­mus, var­gi­nan­čius ta­vo kū­ną, ir tu pa­si­duo­di tai ne­nu­ga­li­mai trau­kai ir su­kau­pęs vi­sas jė­gas, pa­stan­gas – va­žiuo­ji...
At­ro­do, kad to­kios jė­gos trau­ką įga­vo Sat­kū­nų bend­ruo­me­nės kvie­ti­mas su­va­žiuo­ti į Sma­lie­čių mo­kyk­los 110-ąjį ju­bi­lie­jų (mo­kyk­la bu­vo už­da­ry­ta 1972 m.). Var­gu, ar pa­tys or­ga­ni­za­to­riai...

Vabalninko kraštasDaugiau

Kraš­to žmo­nėsRo­mual­das ta­da pa­li­ko pa­skai­ty­ti sto­rą įriš­tą to­mą su jo tė­vo Kons­tan­ti­no Ša­ke­nio trem­ty­je...

Mus pa­si­ti­ko ūkio šei­mi­nin­kė Gied­rė. Ji ap­ro­dė le­van­dų lau­ką, ku­ris dėl sau­lės ir ši­lu­mos sto­kos dar ne­bu­vo vi­siš­kai pra­žy­dęs...

imestamp]" border="0" alt="" />

Šimtukininkai renkasi Lietuvą ir užsienį

Aktualijos
2017 m. liepos 21 d.
Va­kar ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo pa­gerb­ti abi­tu­rien­tai, ku­rių ži­nios įver­tin­tos šim­tu­kais, bei jų mo­ky­to­jai. Šim­tu­ki­nin­kus pa­svei­ki­no ra­jo­no me­ras V. Val­kiū­nas, vi­ce­me­rė I. Var­zie­nė, o abi­tu­rien­tai at­sklei­dė sa­vo pla­nus.Dar praė­ju­sios ka­den­ci­jos ra­jo­no va­do­vai ėmė­si ini­cia­ty­vos pa­gerb­ti ge­riau­siai mo­kyk­lą bai­gu­sius abi­tu­rien­tus. Šią tra­di­ci­ją tę­sia ir da­bar­ti­nė val­džia. Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos skyriaus sa­lė­je šim­tu­ki­nin­kams ir jų mo­ky­to­joms bu­vo įteik­tos...

Amerikiečių atostogos vargstančių biržiečių šeimose

Aktualijos
2017 m. liepos 18 d.
Praė­ju­sį ket­vir­ta­die­nį lie­tus py­lė kaip iš ki­bi­ro. Drau­ge su VšĮ „Pa­gal­bos cent­ras“ va­do­ve Re­gi­na Ži­do­nie­ne va­žia­vo­me į Ak­me­niš­kių kai­mą. Nuo­ša­lio­je so­dy­bo­je, kur įsi­kū­ru­si dau­gia­vai­kė šei­ma, plu­ša „Pa­gal­bos cent­ro“ bi­čiu­liai iš Ame­ri­kos. Jų dė­ka pa­juo­du­si še­imos vir­tu­vė ir vai­kų kam­ba­rys nu­švis: bus pa­keis­tos lu­bos, sie­nos, iš­da­žy­tos grin­dys. Kas­met šie žmo­nės su­re­mon­tuo­ja ke­lias sun­kiai be­si­ver­čian­čių šei­mų tro­bas.Re­gi­na Ži­do­nie­nė sun­kiai be­si­ver­čian­čias ra­jo­no šei­mas ži­no tar­si iš raš­to. Į...

Jono nelaimė

Aktualijos
2017 m. liepos 18 d.
Jo­nas bu­vo sa­vi­my­la. Iš­si­rie­jęs su žmo­na, vai­kais, anū­kais. Se­nat­vė­je li­ko jam tik vie­nin­te­lė pa­guo­da. Šuo. Bet ir tas, laks­ty­da­mas lau­kais, pa­kliu­vo po au­to­mo­bi­lio ra­tais. Mei­lū­nų se­niū­nai­ti­jos se­niū­nai­tė Sand­ra Bie­liaus­kie­nė sku­bė­jo gel­bė­ti šuns, o ra­do jo šei­mi­nin­ką ant pa­ta­lo. Na­muo­se be lan­gų, be du­rų, be sta­lo, be kros­nies. Ne vi­suo­met šu­kės lai­mę ne­ša...Re­gi­na VAI­ČE­KO­NIE­NĖ
Ne mums li­go­tą Jo­ną teis­ti. Vi­si jo ar­ti­mie­ji ir pa­žįs­ta­mi ži­no: at­si­sky­rė­liu jis ta­po sa­vo...

Archeologų džiaugsmas – ūkinė duobė

Aktualijos
2017 m. liepos 14 d.
Ap­tik­ti ūki­nę duo­bę ar­ba šiukš­ly­ną ar­cheo­lo­gui di­de­lė sėk­mė. Ūki­nė duo­bė at­sklei­džia tik­rus is­to­ri­nius lo­bius: kaip žmo­nės gy­ve­no tam tik­ru is­to­ri­niu lai­ko­tar­piu, ką val­gė, kaip puo­šė­si, ko­kius in­dus nau­do­jo ir t. t. Ar­cheo­lo­gai Gre­ta ir Ka­ro­lis Du­de­riai šiuo me­tu is­to­ri­nių ži­nių ieš­ko ūki­nė­je duo­bė­je, į ku­rią bir­žie­čiai šiukš­les ver­tė XVII am­žiaus pa­bai­go­je.Ne­se­niai Rad­vi­los gat­vė­je, ei­nant į pa­grin­di­nį mies­to pa­plū­di­mį, nu­griau­tas se­nas pri­va­tus na­mas. Jo skly­pe išaugs nau­jas...

Vabalninkas šildysis kailiniais?

Aktualijos
2017 m. liepos 14 d.
Nuo se­no Va­bal­nin­ko dau­gia­bu­čius, Kul­tū­ros na­mus, bib­lio­te­ką bei ki­tas įstai­gas šil­do Bir­žų tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ro Va­bal­nin­ko sky­riaus ka­ti­li­nė. Švie­ti­mo įstai­ga ne tik tie­kia ši­lu­mą gy­ven­to­jams ir įstai­goms, bet pa­ti re­mon­tuo­ja vi­sai nu­si­dė­vė­ju­sias tra­sas bei ša­li­na ava­ri­jas. Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jai pri­klau­san­tis Cent­ras ne vie­nus me­tus ban­do jai ne­prik­lau­san­čių funk­ci­jų at­si­kra­ty­ti, ta­čiau Sa­vi­val­dy­bė jų pe­rim­ti ne­sku­ba ir tem­pia lai­ką...

Dienos populiariausi

Esu biržietisDaugiau

Gy­dy­to­ja Li­di­ja Du­de­rie­nė sa­vo gim­ta­die­nį ga­li švęs­ti du kar­tus: per Oną, lie­pos 26-ąją – tą die­ną duk­ry­tė ta­po...

Žmo­gaus ir me­džio se­nat­vės kaip se­se­rys. Ir vie­nas, ir ki­tas, su šak­ni­mis iš gim­tos dir­vos iš­rau­tas, nau­jo­je...

Gei­džiū­nie­tis Ar­vy­das Ku­dū­kis – ūki­nin­kas. Se­niū­nai­tis. Bet jo kiek­vie­na dar­bo die­na pra­si­de­da ir bai­gia­si tarp...

Bir­žie­čiai To­ma ir Man­tas Striš­kos – jau­ni ir ne pa­gal sa­vo me­tus bran­dūs bir­žie­čiai. Vers­li­nin­kai. Dvie­jų vai­kų...

Visi straipsniai