(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Biržuose

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Vabalninke kuriasi „kalniečių“ respublika

2016 m. gruodžio 9 d.
Ke­tu­rio­li­ka me­tų va­bal­nin­kie­čiai, Kal­no gat­vės gy­ven­to­jai, šven­čia Vals­ty­bės, kai­my­nų ir sa­vo šven­tes. Tu­ri sa­vo gat­vės „sei­mą“. „Bir­žie­čių žo­džio“ pa­šne­ko­vas – to „sei­mo“ na­rys, sės­liau­sias Kal­no gat­vės gy­ven­to­jas Adis Sla­vins­kas.La­mo­kų kai­mo ūki­nin­kas, Jū­sų kai­my­nas Pet­ras Aukš­ti­kal­nis vis gi­ria­si sa­vo gat­vės kai­my­nais. Vi­si drau­giš­kai spren­džia­te gy­ve­ni­mo sun­ku­mus, šven­čia­te, ku­ria­te pla­nus. Pe­tys pe­tin, kai ne­tek­tis. Net Lie­tu­vos him­ną per Vals­ty­bės die­ną gie­da­te...

Norą turėti papildomo darbo ištirpdė grasinimai nuobaudomis

2016 m. gruodžio 9 d.
„Bir­žie­čių žo­dy­je“ ra­šė­me, jog į ra­jo­no Ta­ry­bą krei­pė­si de­vy­nių ug­dy­mo įstai­gų va­do­vai pra­šy­da­mi leis­ti jiems tu­rė­ti pa­mo­kų. Pra­šy­mai ne­bu­vo svars­to­mi, nes ra­jo­no me­ras Val­de­ma­ras Val­kiū­nas nu­ta­rė kreip­tis į Švie­ti­mo ir moks­lo bei Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jas no­rė­da­mas iš­siaiš­kin­ti, kie­no kom­pe­ten­ci­jo­je spręs­ti, leis­ti ar ne ug­dy­mo įstai­gų va­do­vams tu­rė­ti pa­mo­kų. Kol me­ras lau­kė mi­nis­te­ri­jų paaiš­ki­ni­mo, no­rin­čių­jų tu­rė­ti pa­mo­kas ug­dy­mo įstai­gų va­do­vų gre­tos ap­tir­po.Spa­lio pa­bai­go­je...

Esu biržietisDaugiau

Bet dau­gu­mos bir­žie­čių Al­do­na Ge­no­vai­tė Ka­ra­liū­nai­tė-Čer­niaus­kie­nė (1926–2014) at­min­ty­je iš­li­ku­si kaip...

Bai­gė­si XXIII Lie­tu­vos suau­gu­sių­jų me­no mė­gė­jų teat­rų ap­žiū­ra-šven­tė. Re­gio­ni­niuo­se tu­ruo­se ko­mi­si­jai ir žiū­ro­vams...

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti

"Biržiečių žodis" visada su Jumis!

Aktualijos
2016 m. gruodžio 6 d.
„Bir­žie­čių žo­dis“ Jus lan­kys du kar­tus per sa­vai­tę, ant­ra­die­niais ir penk­ta­die­niais.Penk­ta­die­niais: iš­sa­mi 7 te­le­vi­zi­jų (TV3, LNK, LRT, BTV, TV1, TV8, LRT kul­tū­ra) pro­gra­ma sa­vai­tei, prie­das „Sa­vait­ga­lio skai­ti­niai“ (ke­lio­nės, po­mė­giai, sa­vai­tės ho­ros­ko­pai, su­si­ti­ki­mai su įdo­miais žmo­nė­mis).
Vi­suo­se nu­me­riuo­se: ak­tua­li­jos, at­vi­ri ko­men­ta­rai, skai­ty­to­jų klau­si­mai ir at­sa­ky­mai į juos, gė­li­nin­kų, dar­ži­nin­kų pa­ta­ri­mai ir ki­tos skai­ty­to­jų pa­mėg­tos...

Gyvenanti kitų rūpesčiais

Aktualijos
2016 m. gruodžio 6 d.
Kir­do­nių aš­tuon­me­tės mo­kyk­los abi­tu­rien­tei Ri­tai Lu­ko­še­vi­čiū­tei mo­ky­to­jas Emi­lis Tre­čio­kas pa­lin­kė­jo: “...ki­tų tu rū­pes­čiais gy­ven­ki...“ Mer­gi­na pa­su­ko į me­di­ci­ną. 47 me­tus dir­ba Ger­ma­niš­kio me­di­ci­nos punk­te. Ger­bia­ma ir my­li­ma. Tik gai­la: kai­mo dak­ta­ry­tė Ri­ta skai­čiuo­ja pa­sku­ti­nes dar­bo sa­vai­tes.Me­di­kai pri­si­me­na: at­vy­ko­te į Bir­žų li­go­ni­nę iš Pa­ne­vė­žio me­di­ci­nos mo­kyk­los su pa­sky­ri­mu. Gra­ži kaip lė­ly­tė. Pro­tin­gų, šil­tų akių. Nors prie žaiz­dos dėk...Tuo­me­ti­nis...

Naujovė policijoje – veiklos grupės

Aktualijos
2016 m. gruodžio 2 d.
Lie­tu­vos po­li­ci­ja iš­gy­ve­na re­for­mų lai­kus. Ra­jo­nų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tuo­se pa­sta­ruo­ju me­tu jun­gia­mos vie­šo­ji ir kri­mi­na­li­nė po­li­ci­ja. Kaip šie rei­ka­lai at­ro­do Bir­žuo­se, kal­bė­jo­mės su Bir­žų ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ku Ma­riu­mi Jab­lons­ku. Anot vir­ši­nin­ko, re­for­ma – tik į ge­rą.Ra­jo­no Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te – re­mon­to kva­pai, at­si­nau­ji­na se­no­kai re­mon­to ne­ma­čiu­sios pa­rei­gū­nų dar­bo pa­tal­pos. Kei­čia­si ir pa­čių pa­rei­gū­nų pa­rei­gos, dar­bo...

Bendruomenių našta ant moteriškų pečių

Aktualijos
2016 m. gruodžio 2 d.
Sek­ma­die­nį Rin­kuš­kių bend­ruo­me­nės na­muo­se Bir­žų ra­jo­no kai­mo bend­ruo­me­nių są­jun­gos na­riai, kai­mo bend­ruo­me­nių pir­mi­nin­kai ar jų de­le­guo­ti at­sto­vai rin­ko nau­ją val­džią. Bend­ruo­me­nių są­jun­gos pir­mi­nin­kas Aud­rys Ši­mas at­si­sta­ty­di­no iš pa­rei­gų, nes šios pa­rei­gos ne­su­de­ri­na­mos su Sei­mo na­rio man­da­tu. Są­jun­gai va­do­vaus Vi­da Ja­si­ne­vi­čie­nė.– Dar­bas nė­ra leng­vas. Rei­kia ras­ti at­sa­kin­gą ir pa­ti­ki­mą žmo­gų, – kal­bė­jo A. Ši­mas.
Mie­liū­nų kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Auš­ra...

Pirmininkai - iš idėjos, valdininkai - už pinigus

Aktualijos
2016 m. lapkričio 29 d.
Į Bir­žų pi­lies ar­se­na­lo sa­lę ra­jo­no val­džia su­kvie­tė kai­mo bend­ruo­me­nių pir­mi­nin­kus. Val­di­nin­kai su­manė du Sa­vi­val­dy­bės tar­nau­to­jus įdar­bin­ti bend­ruo­me­nių ku­ra­to­riais. Ku­ra­to­riai už pa­gal­bą gaus prie­dus. Ka­dan­gi bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kams su­si­kau­pė daug kai­mo nuo­skau­dų, su­si­ti­ki­mas bu­vo ne tik konk­re­tus, da­ly­kiš­kas, bet ir jaus­min­gas.Ar­se­na­lo sa­lėn bend­ruo­me­nių pir­mi­nin­kai ar­ba jų įga­lio­ti as­me­nys per Pi­lies til­tą žings­nia­vo kaip ka­rei­viai. Pės­tu­te. Ir...

Naujokų sutiktuvės bei kiti reikalai rajono Taryboje

Aktualijos
2016 m. lapkričio 29 d.
Ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo ir šven­tiš­kų, ir ašt­rių mo­men­tų. Pir­miau­sia bu­vo pa­svei­kin­ti nau­jai pri­sie­ku­sie­ji ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai To­mas Čet­ver­gas ir Pet­ras Nar­ke­vi­čius. Po to po­li­ti­kai il­giau­siai už­tru­ko svars­ty­da­mi siau­ru­ko, ope­ra­ci­nės rent­ge­no apa­ra­to, Le­gai­lių glo­bos na­mų, re­no­va­ci­jos ir ke­lių klau­si­mus.Į Sei­mą iš­rin­kus ra­jo­no Ta­ry­bos Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos va­do­vą Vik­to­rą Rin­ke­vi­čių ir frak­ci­jos na­rį Aud­rį Ši­mą, jų vie­ton su­grį­žo ra­jo­no...

Atvažiuoja knygos

Esu biržietis
2016 m. lapkričio 29 d.
Prieš sa­vai­tę į Rin­kuš­kius at­rie­dė­jo ka­rie­ta. Ant jos – kny­gų na­me­lis. Rin­ki­tės ir skai­ty­kit...Ta­ry­bos na­rys, rin­kuš­kie­tis vers­li­nin­kas Si­gu­tis Štrė­mas su sa­vo bend­ra­min­čiais ant pa­grin­di­nio žmo­nių ta­ko, prie par­duo­tu­vės, eks­po­nuo­ja ne­tra­di­ci­nę bib­lio­te­kė­lę. Sim­bo­liš­kai, ki­to­je ke­lio pu­sė­je ve­da ta­ke­lis į Rin­kuš­kių bib­lio­te­ką...
– Si­gu­tis Štrė­mas bu­vo mi­nė­jęs apie kny­gų na­me­lį, bet int­ri­gą iš­lai­kė iki pa­bai­gos. Ne­pas­kel­bė da­tos. Mi­nė­jo tik: lau­kia įspū­din­gas ren­gi­nys. Daug...

Išgirsti Dalią (1)

Aktualijos
2016 m. lapkričio 25 d.
Ger­ma­niš­kie­tė kul­tū­ros dar­buo­to­ja Da­lia Ber­tu­ly­tė-Ma­tu­se­vi­čie­nė iš­lei­do poe­zi­jos kny­ge­lę „Il­ge­sio spar­nai“. Nuo­šir­džios jos ei­lė­raš­čių su­tik­tu­vės bend­ruo­me­nė­se. Ei­liuo­to­ja Da­lia Ma­tu­se­vi­čie­nė – „Bir­žie­čių žo­džio“ pa­šne­ko­vė.„Bir­žie­čių žo­dis“ Jus pa­žįs­ta se­no­kai. Dė­kin­gi už tai, kad kaž­ka­da ėmė­tės ir su­rin­ko­te pri­si­mi­ni­mus apie se­no­vi­nius Ger­ma­niš­kio kraš­to mu­zi­kan­tus. Įvai­riais mu­zi­kos inst­ru­men­tais jie mu­zi­ka­vo: sku­du­čiais, man­do­li­no­mis, smui­kais, gi­ta­ro­mis...

Dienos populiariausi

Bus visko: linksmų saulėtekių bei liūdnų saulėlydžių

2016 m. gruodžio 9 d.
daugiausiai komentuotas

Visi straipsniai