(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />

Savaitės rubrikos

Orai Biržuose

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti

Skrebiškius sudrebino traktorių gausmas (1)

2017 m. balandžio 28 d.
Šeš­ta­die­nį į Skre­biš­kius ro­po­jo, rie­dė­jo įvai­riau­si se­ni ir šiuo­lai­kiš­ki trak­to­riai. Juos į gy­ven­vie­tės cent­rą šau­kė pa­ly­dos į lau­kus. Ri­kia­vo­si į pa­ra­dą. Trak­to­rių šei­mi­nin­kai, mo­te­ris ir aš­tuo­ni vy­rai, šo­ki­nė­jo iš ka­bi­nų ir sku­bė­jo į bend­ruo­me­nės na­mų sa­lę. Net ne­nu­jau­tė, kas ten lau­kia.Su­tik­tu­vėms – gy­va mu­zi­ka. Ūki­nin­kus šok­di­no kuč­ga­lie­čių mu­zi­kan­tų mar­šai. Links­my­bės tę­sė­si su sce­ni­niu vaiz­de­liu „Ūki­nin­kas ir meš­ka“. Į vaiz­de­lio sce­na­ri­jų bu­vo įpin­tos ir meš­ku­tės vai­šės. Kaip pa­dė­ka ūki­nin­kams –...

Martynas Kvedaras į Biržus parvežė ypatingą pergalę (1)

2017 m. balandžio 28 d.
Ba­lan­džio 19–21 die­ną Če­ki­jos sos­ti­nė­je Pra­ho­je vy­ko Eu­ro­pos sam­bo jau­nių ir jau­ni­mo čem­pio­na­tas. Bir­žie­tis Mar­ty­nas Kve­da­ras šia­me čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo bron­zos me­da­lį.1997 me­tais Mar­ty­no tre­ne­ris Min­dau­gas Si­mė­nas iš Eu­ro­pos sam­bo čem­pio­na­to grį­žo iš­ko­vo­jęs bron­zos me­da­lį. Po dvi­de­šim­ties me­tų jo auk­lė­ti­nis Mar­ty­nas Kve­da­ras taip pat pa­sie­kė šį įspū­din­gą re­zul­ta­tą. M. Si­mė­nas ne­gai­lė­jo Mar­ty­nui ge­rų žo­džių. Vai­ki­ną jis tre­ni­ruo­ja nuo pir­mos kla­sės. Da­bar Mar­ty­nas...

Prizas – ąžuolų sodinimas (1)

2017 m. balandžio 28 d.
Praė­ju­sį ant­ra­die­nį poil­sio aikš­te­lė­je pa­ke­liui į Ast­ra­vą bu­vo so­di­na­mi rau­do­nie­ji ąžuo­lai. Juos bir­žie­čiams do­va­no­jo SEB ban­ko Bir­žų sky­riaus ko­lek­ty­vas, ge­riau­siai Lie­tu­vo­je pa­si­ro­dęs iš­li­ki­mo kon­kur­se „Tris mė­ne­sius su 30 eu­rų gry­nų­jų“.SEB ban­ko maž­me­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės tar­ny­bos di­rek­to­rius, ban­ko val­dy­bos na­rys Vai­das Ža­gū­nis pa­sa­ko­jo, jog ban­kas pa­skel­bė kon­kur­są sa­vo ko­man­doms: iš­gy­ven­ti tris mė­ne­sius, pi­ni­gi­nė­je tu­rint ne dau­giau kaip 30 eu­rų gry­nų­jų pi­ni­gų...

Vabalninko kraštasDaugiau

Per­mai­nin­gą sek­ma­die­nį Va­bal­nin­ko kraš­to žmo­nės rin­ko­si į tra­di­ci­nę mies­to šven­tę – gim­ta­die­nį. Šį­syk – jau 225-ąjį...

Į pen­kio­lik­tus me­tus įžen­gu­si Gai­žiū­nų bend­ruo­me­nė grie­bia­si meš­ke­rės. Jie svars­to apie vers­lą. Apie tai už­si­min­ta...

Europos Sąjungos parama privačių miškų savininkams (1)

Aktualijos
2017 m. balandžio 25 d.
ES pa­ra­ma miš­kams pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014 -2020 m. pro­gra­mą tei­kia­ma to­kioms veik­los sri­tims:
1. In­ves­ti­ci­jos, ku­rio­mis di­di­na­mas miš­kų eko­sis­te­mų at­spa­ru­mas ir ap­lin­ko­sau­gi­nė ver­tė. Pa­ra­ma tei­kia­ma vie­šo­jo nau­do­ji­mo rek­rea­ci­nės miš­ko inf­rast­ruk­tū­ros įren­gi­mui ir at­nau­ji­ni­mui, pa­miš­kių for­ma­vi­mui, miš­kuo­se esan­čių sau­go­mų na­tū­ra­lių bu­vei­nių ar sau­go­mų rū­šių bu­vei­nių at­kū­ri­mui, ne­vie­ti­nių me­džių rū­šių me­dy­nų per­tvar­ky­mui į vie­ti­nių me­džių rū­šių me­dy­nus, vien­kar­ti­niam jau­nuo­ly­nų (iki...

Vėjas nupūtė talkininkus (1)

Aktualijos
2017 m. balandžio 25 d.
Šeš­ta­die­nį Lie­tu­vo­je star­ta­vo ju­bi­lie­ji­nė šiukš­lių rin­ki­mo ak­ci­ja „Da­rom“. Lai­mė­jo tie, ku­rie sa­vo ob­jek­tus su­si­tvar­kė iš anks­to, nes vi­suo­ti­nės tal­kos die­ną oras tal­ki­nin­kų ne­le­pi­no. Dar­ba­vo­si tik iš­tver­min­giau­sie­ji. Tre­ti pla­na­vo: tal­ką pra­tęs šią sa­vai­tę.De­šim­tą va­lan­dą ry­to „Bir­žie­čių žo­dis“ lei­do­si mies­to pau­piais ir pae­že­rė­mis ieš­ko­ti tal­ki­nin­kų. Jų ne­ma­ty­ti. Bet kai kur plo­te­liai nu­grėbs­ty­ti. Šiukš­lės – mai­šuo­se. Jau po tal­kos? Pa­vė­la­vo­me?
– Ar ne­su­ti­ko­te...

Eksperimentas: ar biržiečiai ekologiškai sąmoningi?

Aktualijos
2017 m. balandžio 21 d.
Ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­riai kvie­tė bir­žie­čius Di­džio­jo penk­ta­die­nio po­pie­tę atei­ti į Gim­na­zi­jos gat­vės lie­pų alė­ją ir sim­bo­liš­kai ap­ka­bin­ti me­džius. Į kvie­ti­mą at­si­lie­pė dau­giau nei dvi de­šim­tys bir­žie­čių. Ak­ci­jo­je da­ly­va­vo ir me­ras Val­de­ma­ras Val­kiū­nas, mies­to se­niū­nas Vy­tas Ja­rec­kas, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros ir ur­ba­nis­ti­kos sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas Vai­das Vie­de­ris, ku­riems nuo ak­ci­jos da­ly­vių kliu­vo už, jų ma­ny­mu, neat­sa­kin­gą eko­lo­gi­nį...

Administracijos direktorius palieka postą: „Gailiuosi pažinęs merą“

Aktualijos
2017 m. balandžio 14 d.
Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ri­man­tas Pau­ža ba­lan­džio 10 die­ną pa­ra­šė pra­šy­mą išei­ti iš dar­bo sa­vo no­ru nuo ba­lan­džio 28 die­nos. „Bir­žie­čių žo­džiui“ jis sa­kė, jog to­kio spren­di­mo prie­žas­tis – ra­jo­no me­ras Val­de­ma­ras Val­kiū­nas, ku­rį jis ap­skri­tai gai­li­si pa­ži­nęs ir džiau­gia­si ne­rin­kęs.„Bir­žie­čių žo­džio“ pa­klaus­tas, ko­dėl ap­si­spren­dė ne­lauk­ti ka­den­ci­jos pa­bai­gos ir pa­lik­ti dar­bą, Ri­man­tas Pau­ža žo­džių į va­tą ne­vy­nio­jo: jo spren­di­mo prie­žas­tis – me­ras...

Skrebiškiečiai išgelbėjo gyvybę (1)

Aktualijos
2017 m. balandžio 14 d.
At­vi­ri ne­gy­ve­na­mų so­dy­bų, bu­vu­sių komp­lek­sų šu­li­niai ir šu­li­nė­liai ne vien Bir­žų ra­jo­no, vi­sos Lie­tu­vos skaus­mas. Te­le­vi­zi­ja ro­do, laik­raš­čiai skai­čiuo­ja: į neuž­deng­tą šu­li­nį įkri­to ark­lys, kar­vė, žmo­gus. O kiek jo dug­ne, ne­su­lau­kę pa­gal­bos, nu­si­kan­ki­no žvė­re­lių, ka­čių ar šu­nų, nie­kam neį­do­mu. Kol ma­nęs, šei­mos, gi­mi­nės tai ne­pa­lie­čia, šir­dies ne­skau­da. To­kiam abe­jin­gu­mui skre­biš­kie­čiai už­kir­to ke­lią.Skre­biš­kių gy­ven­vie­tė­je dė­me­sį at­krei­pė skel­bi­mas. Jo tu­ri­nys toks: „Pa­va­sa­ris, nu­bun­da...

Dienos populiariausi

Martynas Kvedaras į Biržus parvežė ypatingą pergalę (1)

2017 m. balandžio 28 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Esu biržietisDaugiau

Praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je į Am­ži­no poil­sio vie­tą pa­ly­dė­jo­me Bir­žų kraš­to švie­suo­lį, vi­suo­me­ni­nin­ką, len­kų kul­tū­ros puo­se­lė­to­ją...

Va­sa­rio 19 die­ną Bir­žų ra­jo­no gar­bės pi­lie­tei nu­si­pel­niu­siai mo­ky­to­jai Mo­ni­kai Čal­kaus­kai­tei bū­tų su­ka­kę 95...

Mir­ties me­ti­nių šv. Mi­šios vyks va­sa­rio 3 d., penk­ta­die­nį, 18 val. – Bir­žų Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čio­je.Va­sa­rio 4 d...

Kraš­to žmo­nėsŽi­no­ma, kad Pet­ras tu­rė­jo už šalt­kal­vio Juo­zo Tur­čins­ko iš­te­kė­ju­sią se­se­rį Jo­ha­ną.
Po žy­dų šau­dy­mo...

Visi straipsniai