(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Biržuose

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Vabalninko kraštas

Išsiskyrimas su ašaromis

2017 m. rugpjūčio 8 d.
P. Miš­ki­nis gi­liai įlei­do šak­nis į Va­bal­nin­ko že­mę. Bu­vo kvie­čia­mas, lau­kia­mas vi­suo­se pa­sau­lie­tiš­kuo­se se­niū­ni­jos ren­gi­niuo­se, mo­kė­jo bend­rau­ti su bet ku­riuo žmo­gu­mi. 2003 me­tais jam bu­vo įteik­tas gar­bin­giau­sias Va­bal­nin­ko ap­do­va­no­ji­mas – „Li­no žie­do“ žy­muo. 2008–2017 me­tais kle­bo­nui ka­nau­nin­kui Po­vi­lui Miš­ki­niui pa­dė­jo ku­ni­gas Hen­ri­kas Ber­na­to­vi­čius, bet jį šių me­tų pra­džio­je pa­siė­mė Vieš­pats.
Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Li­no Vo­dop­ja­no­vo dek­re­tu 85-uo­sius...

Pasisveikinimas

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Po šv. Mi­šių nau­ją­jį kle­bo­ną jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų var­du pa­svei­ki­no Si­gu­tė Sa­ka­laus­kie­nė. Va­bal­nin­ko baž­ny­čios cho­ro se­niū­nė Da­nu­tė Braz­džiū­nie­nė ir gie­do­to­jai svei­ki­no jiems jau šiek tiek pa­žįs­ta­mą kle­bo­ną, nes va­bal­nin­kie­čiai ke­le­tą kar­tų gie­do­jo Ra­my­ga­los baž­ny­čio­je, bend­ra­vo su tos baž­ny­čios cho­ris­tais ir kle­bo­nu E. Rin­ke­vi­čium. Svei­ki­no pa­ra­pi­jie­čiai, ku­rių šį kar­tą ge­ro­kai dau­giau su­si­rin­ko į baž­ny­čią ir bend­rai su­gie­do­jo „Il­giau­sių me­tų“. Nau­ja­sis kle­bo­nas bend­ra­vo...

Ar Rožinis gyvas?

2017 m. rugpjūčio 1 d.
Va­bal­nin­ko Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čio­je šeš­ta­die­nį vy­ko Pa­ne­vė­žio vys­ku­pi­jos Gy­vo­jo ro­ži­nio drau­gi­jos kong­re­sas „Tie­sa pa­da­rys jus lais­vus“. Kong­re­sas skir­tas Pa­lai­min­to­jo ar­ki­vys­ku­po Teo­fi­liaus Ma­tu­lio­nio me­tams. Mal­da su­vie­ni­jo daugiau kaip tūks­tan­tį mal­di­nin­kų iš įvai­rių Lie­tu­vos vys­ku­pi­jų.Su­si­rin­ku­siuosius pa­svei­ki­no Pa­ne­vė­žio vys­ku­pi­jos Gy­vo­jo ro­ži­nio drau­gi­jos dva­sios va­das Za­ra­sų de­ka­nas kun. Re­mi­gi­jus Ka­va­liaus­kas...

Skleidęs humaniškumo šilumą

2017 m. rugpjūčio 1 d.
Kraš­to žmo­nėsAn­ta­nas Ku­čas gi­mė 1909 me­tų sau­sio 24 die­ną Bir­žų ap­skri­ties Va­bal­nin­ko vals­čiaus Dei­kiš­kių kai­me. Po dau­ge­lio me­tų dai­li­nin­kas pri­si­mins au­gęs gau­sio­je šei­mo­je, ku­rio­je be tė­vų bu­vo še­ši bro­liai ir dvi se­se­rys. „Ka­da da­li­no kai­mą į vien­kie­mius, tė­vai svars­tė, kaip tą že­mę rei­kės pa­da­lint, kai vai­kai suaugs. Jei­gu imi ge­res­nę že­mę, gau­ni 20 hek­ta­rų, jei­gu pra­stes­nę – ga­li gau­ti be­veik dvi­gu­bai, iki 40 hek­ta­rų. Tai tė­vai vi­sad gal­vo­da­vo, kad gal­būt, imt di­des­nį plo­tą nors ir ne...

Romualdas Šakenis. Įamžinęs tėvo palikimą

2017 m. liepos 18 d.
Kraš­to žmo­nėsRo­mual­das ta­da pa­li­ko pa­skai­ty­ti sto­rą įriš­tą to­mą su jo tė­vo Kons­tan­ti­no Ša­ke­nio trem­ty­je su­kur­tais ei­lė­raš­čiais ir ver­ti­mais. 12000 ei­lu­čių. Tiek ne tik pa­ra­šė, bet ir iš­sau­go­jo at­min­ty­je Kons­tan­ti­nas Ša­ke­nis. Bu­vęs Nep­rik­lau­so­mos Lie­tu­vos švie­ti­mo mi­nist­ras, Vals­ty­bės kont­ro­lie­rius, Sei­mo pir­mi­nin­kas, tais Lie­tu­vai lem­tin­gais 1940-ai­siais me­tais pa­reiš­kęs, kad ša­lį oku­puo­jan­čiai so­vie­ti­nei ar­mi­jai Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė tu­rė­tų pa­si­prie­šin­ti gink­lu...

Vabalninko krašte. Levandos ir istorija

2017 m. liepos 18 d.
Mus pa­si­ti­ko ūkio šei­mi­nin­kė Gied­rė. Ji ap­ro­dė le­van­dų lau­ką, ku­ris dėl sau­lės ir ši­lu­mos sto­kos dar ne­bu­vo vi­siš­kai pra­žy­dęs. Lie­taus ge­na­mi su­gu­žė­jo­me į klė­tį, ku­rio­je bu­vo­me su­pa­žin­din­ti su iš le­van­dų da­ro­mais ga­mi­niais. Su­ži­no­jo­me, kad le­van­dos ne tik džiu­gi­na iš­skir­ti­niais žie­dais, bet ir ra­mi­na, gy­do sie­lą, va­lo ir gai­vi­na orą, at­bai­do ir nai­ki­na mik­ro­bus bei pa­ra­zi­tus. Ūky­je ga­mi­na­mas le­van­dų van­duo, ku­ris nau­do­ja­mas kaip an­ti­sep­ti­kas, drė­ki­na ir ra­mi­na odą...

Vabalninke, Rinkūnų sodyboje

2017 m. liepos 18 d.
Šven­tės ei­gą or­ga­ni­za­vo Da­lia Balt­ru­šai­tie­nė, o jai tal­ki­no Va­bal­nin­ko Ba­lio Sruo­gos gim­na­zi­jos moks­lei­viai sa­va­no­riai.
Pir­mo­ji už­duo­tis – vi­siems da­ly­viams. Už­si­re­gist­ruo­da­mi da­ly­viai ga­vo skir­tin­gų spal­vų ba­lio­nė­lius. Da­bar jie bu­vo su­kvies­ti į bū­re­lius pa­gal spal­vas. Žą­se­le, su mankš­ta, apė­jo vi­są so­dy­bą ir su­da­rę pen­kis olim­pi­nius žie­dus pa­skel­bė šven­tės pra­džią.
D. Balt­ru­šai­tie­nė su­pa­žin­di­no su rung­ti­mis, pri­sta­tė tei­sė­jus. Tų rung­čių – net de­šimt...

Žurnalistas ir rašytojas iš Vabalninko

2017 m. liepos 11 d.
Kraš­to žmo­nės1992 me­tų sau­sio 29 die­nos „Bir­žie­čių žo­džio“ nu­me­ry­je bu­vo iš­spaus­din­ta Vla­do Ra­mo­jaus kny­gos iš­trau­ka „Že­mės ant gy­vo­jo kars­to“ ir pa­teik­ta ži­nių apie au­to­rių.
Ši­taip pra­si­dė­jo gra­žus bend­ra­vi­mas laiš­kais. Li­ko ne tik tu­ri­nin­gi ir nuo­šir­dūs jo laiš­kai, bet ir laik­raš­čio pus­la­piuo­se iš­spaus­din­ti Vla­do Bū­tė­no at­siųs­ti pri­si­mi­ni­mai apie ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos švie­ti­mo mi­nist­rą, vals­ty­bės kont­ro­lie­rių ir Sei­mo pir­mi­nin­ką Kons­tan­ti­ną Ša­ke­nį, va­bal­nin­kie­tį ra­šy­to­ją ir...

Lebeniškių kaimo paslaptys

2017 m. liepos 4 d.
Va­bal­nin­ko se­niū­ni­jos pa­kraš­ty­je tarp miš­kų stūk­san­tis Le­be­niš­kių kai­mas su sa­vo praei­ti­mi slen­ka į už­marš­tį. Vie­nin­te­lis gel­bė­to­jas – kraš­to mu­zie­jus. Mu­zie­jaus ve­dė­ja Vi­da Sku­jie­nė su sa­vo tal­ki­nin­kais ban­do pra­kal­bin­ti šio kai­mo is­to­ri­ją.Is­to­ri­niuo­se šal­ti­niuo­se 1585 m. mi­ni­mas Le­be­niš­kių vai­tys­tės cent­ras. Po ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro čia bu­vo įkur­ta Le­be­niš­kių apy­lin­kė (vei­kė iki 1954 m.) Le­be­niš­kiuo­se vei­kė pra­di­nė ir aš­tuon­me­tė mo­kyk­los. Kai­mo švie­suo­lė, bu­vu­si šios mo­kyk­los...

Siekęs tauraus idealo. Mamertas Indriliūnas

2017 m. liepos 4 d.
Kraš­to žmo­nėsTai bu­vo li­te­ra­tų kar­ta, ku­ri pa­sku­ti­nė atė­jo į ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos Kau­no Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to au­di­to­ri­jas ir pir­mo­ji įžen­gė į su­grį­žu­sį Lie­tu­vai Vil­niaus uni­ver­si­te­tą. Šiai oku­pa­ci­jų me­tais dva­siš­kai ir fi­ziš­kai lau­žy­tai jau­nų kū­rė­jų kar­tai pri­klau­sė ir Ma­mer­tas Ind­ri­liū­nas – daug ža­dė­jęs kri­ti­kas, poe­tas ir ver­tė­jas, ne­spė­jęs rea­li­zuo­ti sa­vo neei­li­nio ta­len­to, nes gy­ven­ti jam bu­vo lem­ta tik dvi­de­šimt pen­ke­rius me­tus.
Jo gim­ti­nė – gra­ži...

Tai buvo mano paauglystės metais...

2017 m. birželio 13 d.
Iš ry­to – į mo­kyk­lą. Ta­čiau ne­sup­ran­ta­mas žmo­nių su­ju­di­mas, mo­kyk­lo­je – ne­ri­mas. Gre­ti­mo­je kla­sė­je be­si­mo­kan­tis bro­lis dar nea­tė­jęs, o čia jau skam­bu­tis. Pir­mie­ji iš­si­trau­kia bi­lie­tus. Kla­sė­je trūks­ta ke­lių mo­ki­nių. Gat­ve pra­de­da va­žiuo­ti ve­ži­mas pa­skui ve­ži­mą, pri­krau­ti mai­šų, ry­šu­lių, ant ku­rių sė­di se­ny­vi žmo­nės. Ki­ti ei­na iš pa­skos ar­ba gre­ta. Kas tai? Ša­li­gat­viu praei­na mū­sų kla­sės drau­gės Ire­na Moc­kū­nai­tė su se­se­ri­mi Ak­vi­le, liūd­nai žiū­rė­da­mos į mo­kyk­lą. Su­vo­kiu, kad vyks­ta...

Nepriklausomybės kovų savanorių gyvenimo vingiais. Bernardas Sakalauskas

2017 m. birželio 13 d.
Ar­tė­jant Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čiui pri­si­me­na­me iš mū­sų kraš­to ki­lu­sius vals­ty­bės kū­rė­jus ir tuos, ku­rie užė­mė aukš­čiau­sius po­stus val­džios struk­tū­ro­se, ir tuos, ku­rie kū­rė vie­tos sa­vi­val­dą ar bu­vo Nep­rik­lau­so­my­bės ko­vų da­ly­viai bei or­ga­ni­za­to­riai Bir­žų apy­lin­kė­se. Daug nu­si­pel­niu­sių Lie­tu­vai žmo­nių pa­do­va­no­jo Va­bal­nin­ko kraš­tas, ku­ria­me ir Nep­rik­lau­so­my­bės ko­vos tu­rė­jo sa­vo or­ga­ni­za­to­rius, en­tu­zias­tus, ku­rie ne vi­si bu­vo Va­bal­nin­ko že­mės užau­gin­ti...

Ką mena būsimo Vabalninko muziejaus rūsiai

2017 m. birželio 13 d.
„Bir­žie­čių žo­dis“ ra­šė, kad Bir­žų kraš­to mu­zie­jaus „Sė­la“ Va­bal­nin­ko sky­rius ruo­šia­si per­si­kel­ti į nau­jas pa­tal­pas, Ba­lio Sruo­gos g. 1. Šiuo me­tu pa­tal­pos re­mon­tuo­ja­mos. „Lau­kia di­džiu­lis ir įpa­rei­go­jan­tis dar­bas. Rū­pi kuo iš­sa­miau iš­siaiš­kin­ti pa­sta­to is­to­ri­ją. Šia­me na­me vei­kė vy­ni­nė, gy­ve­no žy­dai Sla­vi­nai, vė­liau čia įsi­kū­rė KGB būs­ti­nė. No­riu su­rink­ti kuo dau­giau in­for­ma­ci­jos iš žmo­nių, ka­lė­ju­sių KGB rū­sy­je. Su­si­ti­kau ir už­ra­šiau va­bal­nin­kie­čio My­ko­lo Jac­ke­vi­čiaus ir Ka­zi­mie­ro...

Čiupka saldinta literatūrinė kelionė

2017 m. birželio 13 d.
Bir­žų Jur­gio Bie­li­nio vie­šo­sios bib­lio­te­kos pa­reng­tas li­te­ra­tū­ri­nės ke­lio­nės „Di­de­li Va­bal­nin­ko ly­gu­mų žmo­nės“ marš­ru­tas ve­da per Mei­lū­nų gy­ven­vie­tę. Mei­lū­nuo­se stab­te­lė­ję eks­kur­san­tai su­tin­ka­mi sve­tin­gai: bend­ruo­me­nės na­muo­se so­di­na­mi už li­ni­nė­mis stal­tie­sė­mis nu­klo­to sta­lo ir vai­ši­na­mi se­no­vi­ne kai­miš­ka čiup­ka. Į čiup­ką pri­tru­pin­ta ne pirk­ti­nės, o vie­ti­nių šei­mi­nin­kių kep­tos duo­nos.Bir­že­lio pra­džio­je marš­ru­tu „Di­de­li Va­bal­nin­ko ly­gu­mų žmo­nės“ pir­mie­ji lei­do­si...

Karves išginė su daina, šokiu ir alpakomis

2017 m. birželio 6 d.
Į La­mo­kų kai­mą, Aukš­ti­kal­nių pie­ni­nin­kys­tės ūkį, vi­są Lie­tu­vą su­gi­nė tra­di­ci­nė 18-oji Pie­me­nė­lių šven­tė. Kar­vu­tes į lau­kus iš tvar­to ly­dė­jo dau­giau kaip 100 pie­me­nė­lių: ūki­nin­kų, vers­li­nin­kų, mu­zi­kan­tų, vai­kų. Kar­tu su jais – ir mu­zi­kos at­li­kė­ja, ren­gi­nių ve­dė­ja Do­nal­da Mei­že­ly­tė.Prieš vi­dur­die­nį La­mo­kė­liuo­se iš pil­ko de­be­sies šliūkš­te­lė­jo le­du­kų. Kaip­mat ir iš­tir­po. De­be­sys Aukš­ti­kal­nių kie­man į Pie­me­nė­lių šven­tę ne­šė vė­ją ir lie­tų. Šei­mi­nin­kai, sve­čiai bu­vo už­siė­mę sa­vais rū­pes­čiais. Ūkio šei­mi­nin­kai Pet­ras ir Da­nu­tė Aukš­ti­kal­niai...

Jonas Strielkūnas. Likęs šiapus nebūties

2017 m. birželio 6 d.
Šian­dien dau­ge­lį ste­bi­na striel­kū­niš­kos kū­ry­bos fe­no­me­nas, poe­to as­me­ny­bės ir jo­je glū­din­čio ta­len­to kont­ras­tai. Iš kur ir ko­kiais ke­liais jis atė­jo į lie­tu­vių poe­zi­ją? Kur jo ta­len­to ir pri­pa­ži­ni­mo pa­slap­tis?Tas Jo­no ta­len­tas – tar­si spin­din­tis per­las neiš­vaiz­džios kriauk­lės vi­du­je. Gra­žiai apie tai mo­nog­ra­fi­jo­je „Gy­ve­ni­mas prie tur­gaus“ yra pa­sa­kiu­si Na­cio­na­li­nės pre­mi­jos lau­rea­tė Vik­to­ri­ja Dau­jo­ty­tė: „Kas yra Jo­nas Striel­kū­nas be sa­vo ei­lė­raš­čių? Ty­lus, ne­drą­sus...

Vaikų grupuotė „Paryžiaus komuna“

2017 m. birželio 6 d.
Vaikš­ti­nė­da­mi po Va­bal­nin­ką iš­gir­do­me: Pa­ry­žiaus gat­ve­lė­je prieš pu­sę am­žiaus vei­kė vai­kų gru­puo­tė. „Bir­žie­čių žo­dis“ iš­siaiš­ki­no, ką ji vei­kė ir kur bu­vo gru­puo­tės cent­ras. Va­bal­nin­kie­čių vai­kų trau­kos cent­ras bu­vo gar­saus fo­tog­ra­fo Juo­zo Dau­ba­ro kie­mas. Dau­ba­rai juk tu­rė­jo anū­kų.Jie vi­si pik­tų iš­dai­gų ne­krės­da­vo. Bet neap­siei­da­vo be nuo­ty­kių. Iš „Pa­ry­žiaus ko­mu­nos“ lai­kų vi­sam gy­ve­ni­mui va­bal­nin­kie­tei Dan­guo­lei Aukš­ti­kal­ny­tei li­ko du ran­dai: gal­vo­je ir ko­jo­je...

Vabalninko parke griežia pjūklai

2017 m. gegužės 23 d.
Va­bal­nin­kas to­kių pi­ni­gų nė­ra ma­tęs: 485 tūks­tan­čiai eu­rų. Par­ko at­nau­ji­ni­mui. Re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­to pa­ruo­šia­mie­ji dar­bai šią sa­vai­tę pra­si­dė­jo. Par­ke krin­ta me­džiai. Tik Ja­ni­nos, vie­nos iš tūks­tan­čio va­bal­nin­kie­čių, lūš­ne­lė, sta­ty­ta prieš 200 me­tų, kaip sto­vė­jo taip ir sto­vės.Skel­bi­mo len­to­se – Va­bal­nin­ko se­niū­ni­jos in­for­ma­ci­ja: mies­to par­ke pra­de­da­mi pa­ruo­šia­mie­ji par­ko re­konst­ra­vi­mo dar­bai pa­gal par­ko sta­ty­bos, su­si­sie­ki­mo ko­mu­ni­ka­ci­jų (gat­vių) re­konst­ra­vi­mo...

Juozas Daubaras. Fotografas iš Vabalninko

2017 m. gegužės 23 d.
Kraš­to žmo­nėsSa­vo ar­chy­ve tu­riu Juo­zo Dau­ba­ro Va­bal­nin­ke 1973 me­tų lapk­ri­čio 10 die­ną (tuo­met fo­tog­ra­fas bu­vo sep­ty­nias­de­šimt aš­tuo­ne­rių) už­ra­šy­tų pri­si­mi­ni­mų, pa­va­din­tų „Ma­no trum­pas gy­ve­ni­mo ap­ra­šy­mas“ nuo­ra­šą. Šiuos pri­si­mi­ni­mus skai­ty­da­mas su­pran­ti, kad Va­bal­nin­ko met­raš­ti­nin­ko gy­ve­ni­mas pri­me­na įdo­mų nuo­ty­kių ro­ma­ną. Tik ro­ma­nuo­se daž­niau­siai si­tua­ci­jas su­ku­ria jų au­to­riai, o Juo­zo Dau­ba­ro gy­ve­ni­me vis­kas tik­ra, ne­pra­ma­ny­ta.
Gi­mė Juo­zas Dau­ba­ras...

Scenoje nutilo biržiečių vaikų juokas

2017 m. gegužės 9 d.
Ge­gu­žės 6-7 die­no­mis Va­bal­nin­ko kul­tū­ros na­muo­se skam­bė­jo tra­di­ci­nis XIV tarp­tau­ti­nis vai­kų ir jau­ni­mo teat­rų fes­ti­va­lis „Lai­min­gas vai­kų juo­kas“. Va­bal­nin­kie­čių kul­tū­ros dar­buo­to­jų ir jų bend­ra­min­čių pa­stan­gos Bir­žų kraš­to vai­kų ir jau­ni­mo teat­rą at­gai­vin­ti, iš­ves­ti į sce­ną – blės­ta.Va­bal­nin­ko kul­tū­ros na­mų sce­na ke­lio­li­ka me­tų pri­si­šau­kia ir su­lau­kia pa­čių iš­ti­ki­miau­sių teat­ro bi­čiu­lių iš Lent­va­rio, Vil­niaus, Ku­piš­kio, Pa­ne­vė­žio, Paįst­rio. Net du vai­kų ir jau­ni­mo teat­ro ko­lek­ty­vai at­vy­ko iš...

Dienos populiariausi

Toliūnų tolių šauksmas

2017 m. rugpjūčio 11 d.
lankomiausias

Į Upeliškius suskrido gaidžiai

2017 m. rugpjūčio 11 d.
daugiausiai komentuotas