(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Biržuose

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Komentarai

Kaip muzikantas ir ministras pradėjo pilietinį olimpinį sąjūdį

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Feliksas GRUNSKIS

Aiš­kė­ja, kad šio­je aša­rų pa­kal­nė­je yra ir links­mes­nių da­ly­kų. Ko ge­ro, rei­ka­lin­gesnių nei kas­die­nė duo­na. Juk nors de­juo­ja­me dėl ne­pri­tek­lių ant kiek­vie­no kam­po, bet ba­du ne­mirš­ta­me. Lai­ko­mės. Yra se­na tie­sa: kad ge­riau lai­ky­tu­mės, rei­kia ne tik duo­nos, bet ir re­gi­nių. Mat žmo­gus ne vien duo­na so­tus. Ir štai kaip iš dan­gaus nu­kri­to mums vie­nas links­mas da­ly­kas. Mu­zi­kan­tas ir vers­li­nin­kas Li­nas Za­rec­kas iš­kvie­tė svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­rą Au­re­li­jų Ve­ry­gą į spor­ti­nę dvi­ko­vą. Ne šiaip pa­si­mankš­tin­ti. Pa­ko­vo­ti dėl gy­ve­ni­mo prin­ci­pų. Ap­tar­ki­me bū­si­mą ko­vą ir gal­būt bū­si­mas ko­vas.

* * *

Tai­gi: ŽAS gru­pės na­rys ir vers­li­nin­kas Za­rec­kas Li­nas me­tė ko­vos pirš­ti­nę mi­nist­rui Au­re­li­jui Ve­ry­gai. Pak­vie­tė mi­nist­rą pa­si­var­žy­ti 400 met­rų bė­gi­me. Po­nas Li­nas vie­šai pa­reiš­kė mi­nist­rui: „Ma­ty­da­mas, už ką ir kaip jūs ko­vo­ja­te, spė­ju, kad ne­ge­ria­te, sal­džiai ne­val­go­te ir esa­te žiau­riai svei­kas ir lai­min­gas. Kvie­čiu jus jums pa­to­giu me­tu pa­si­var­žy­ti su ma­ni­mi bė­gant 400 met­rų dis­tan­ci­ją. Pa­žiū­rė­si­me, ku­ris iš mū­sų svei­kes­nis. Jū­sų ži­niai, aš mėgs­tu ger­ti alų po fut­bo­lo var­žy­bų, vy­nu už­ger­ti ge­rą steak’ą, nak­ti­nia­me klu­be įkal­ti te­ki­los, ry­tą ge­riu sal­din­tą ar­ba­tą, val­gau le­dus ir kar­tais la­bai už­si­ma­nau cuk­raus va­tos, bet su­si­lai­kau. Taip pat ma­tau, kad jūs esa­te dve­jais me­tais už ma­ne jau­nes­nis, kas lei­džia man ma­ny­ti, kad dar tik­rai tu­ri­te jė­gų. Po bė­gi­mo ap­tar­si­me, nuo ko pra­si­de­da žmo­gaus svei­ka­ta“. Mu­zi­kan­tas pa­reiš­kė: jei­gu bė­gi­mą pra­lai­mės, pa­si­ža­da sa­vai­tę sto­vė­ti prie Sei­mo su pla­ka­tu „Alus yra blo­gis“. Ma­ža to, po­nas Li­nas pra­lai­mė­ji­mo at­ve­ju po fut­bo­lo var­žy­bų ne­be­ger­tų alaus. Jei­gu mi­nist­ras bė­gi­mą pra­lai­mė­tų, iš jo nie­ko ne­rei­ka­lau­ja­ma. Nei alų at­pi­gin­ti, nei cuk­raus ne­pab­ran­gin­ti!

* * *

Po to­kio iš­šū­kio po­nui mi­nist­rui nie­ko ne­be­li­ko, kaip pa­kel­ti mes­tą pirš­ti­nę. Ta­čiau jis pa­siū­lė mu­zi­kan­tui var­žy­tis ne 400 met­rų, o 5 ki­lo­met­rų bė­gi­me. Nor­ma­lu, nes pa­gal dvi­ko­vos ko­dek­są iš­kvies­ta­sis į dvi­ko­vą tu­ri tei­sę rink­tis gink­lą. To­dėl Li­nas Za­rec­kas ne­tu­rė­jo kur dė­tis, su­ti­ko var­žy­tis 5 ki­lo­met­rų bė­gi­me. Tad bė­gi­mas bus. Jau bu­ria­si sir­ga­liai. Po­no Li­no bi­čiu­lis žur­na­lis­tas Vy­ta­ras Ra­dze­vi­čius pa­reiš­kė, kad jis ga­lįs bėg­ti tre­čiu ta­ke­liu ir taip pa­lai­ky­ti drau­gą. Ga­li bū­ti, kad ir po­nas mi­nist­ras ras bend­ra­min­čių, ku­rie dėl idė­jos, dėl gy­ve­ni­mo prin­ci­pų bėgs gre­ta. Nu­ma­to­ma, kad var­žy­bos vyks rug­sė­jo mė­ne­sį. Tad iki to lai­ko tiek vie­no­je, tiek ki­to­je dvi­ko­vos da­ly­vių pu­sė­je ga­li su­si­bur­ti gra­žios pa­lai­ky­mo ko­man­dos. Gali įvyk­ti gra­žus pi­lie­ti­nis ren­gi­nys. Ga­li­ma pa­sva­jo­ti, jog var­žy­bas pa­si­var­žy­da­mos trans­liuos ne tik na­cio­na­li­nė, bet ir ko­mer­ci­nės te­le­vi­zi­jos.

* * *

Ga­li bū­ti, kad mu­zi­kan­to ir mi­nist­ro var­žy­bo­mis Lie­tu­vo­je pra­si­de­da nau­jas pi­lie­ti­nis są­jū­dis. Be­veik olim­pi­nis. Jo me­tu pi­lie­čiai dėl įvai­rių val­džios veiks­mų val­džios žmo­nes kvies ant ki­li­mė­lio ir taip įro­di­nės sa­vas tie­sas. Pa­vyz­džiui, šių me­tų abi­tu­rien­tė, ga­vu­si šim­tu­kus iš vi­sų eg­za­mi­nų, iš­sky­rus lie­tu­vių kal­bos eg­za­mi­ną, kur jos ži­nios bu­vo įver­tin­tos 0 ba­lų, ga­lė­tų pa­kvies­ti švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rę pa­si­var­žy­ti lie­tu­vių kal­bos ra­ši­nio kon­kur­se. Ir­gi bū­tų gra­žus ren­gi­nys.

Tu­ri­me ir dau­giau mi­nist­rų, ku­riuos ga­li­me kvies­ti į dvi­ko­vas. Taip olim­pi­nės dva­sios pri­si­pil­dy­tų vals­ty­bė. Ir lai­mė­ju­siems, ir pra­lai­mė­ju­siems bū­tų ge­ra. Juk skel­bia­ma, kad svar­bu ne lai­mė­ti, o da­ly­vau­ti. Taip su­ma­žė­tų ato­trū­kis tarp val­džios ir pi­lie­čių. O ko dau­giau rei­kia?! Nie­ko. Juk sa­kė­me, kad rei­kia tik duo­nos ir re­gi­nių. Kai tų da­ly­kų so­čiai tu­rė­si­me, su­kles­tė­si­me. Suk­les­tė­ję gal net ko­ką sen­bu­vę Eu­ro­pos vals­ty­bę ko­kio­je nors sri­ty­je ap­lenk­si­me. Taip bū­na. Mat di­de­li da­ly­kai pa­pras­tai pra­si­de­da nuo ma­žų. Tad už bū­si­mą bė­gi­mą iš anks­to ga­li­ma drą­siai dė­ko­ti mu­zi­kan­tui ir mi­nist­rui.

Dienos populiariausi

Toliūnų tolių šauksmas

2017 m. rugpjūčio 11 d.
lankomiausias

Į Upeliškius suskrido gaidžiai

2017 m. rugpjūčio 11 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas