(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Biržuose

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Komentarai

Valdantiesiems dar neaišku, jog jie koalicijos egzamino neišlaikė?

2017 m. liepos 28 d.
Feliksas GRUNSKIS

Mū­sų po­li­ti­nė­je pa­dan­gė­je – kaip lie­tu­viš­ko­je va­sa­ro­je. De­be­sys ir de­be­sė­liai. Kai kur lie­taus per daug. Kai kur be­veik ne­kliu­vo. Vil­nius di­džią­ją da­lį lie­taus su­si­grie­bė. To­kia re­gio­ni­nė po­li­ti­ka. Nė­ra nei ly­gy­bės, nei bro­ly­bės.

* * *

Vi­siems ne­be pir­mą die­ną aiš­ku, kad mū­sų ša­ly­je žmo­nės la­bai ne­vie­no­dai gy­ve­na. Vie­ni iš gla­mū­ri­nių žur­na­lų pus­la­pių neiš­li­pa, o ki­ti ga­lo su ga­lu ne­su­du­ria. Ką da­ry­ti? Kaip pi­ni­gus tei­sin­giau pa­da­lin­ti? Vy­riau­sy­bė ta­ria­si. Kol kas nie­ko aiš­kiai ne­pa­sa­ko, kas gy­ven­to­jų lau­kia ki­tais me­tais. Sa­ko: gai­res pa­skelb­si­me ki­tą sa­vai­tę. Jei­gu sla­pu­kau­ja, gal iš­trauks ko­kį triu­šį iš skry­bė­lės? O gal ne­tu­ri ką pa­sa­ky­ti, tad tem­pia lai­ką? Mū­sų fi­nan­sų mi­nist­ras Vi­lius Ša­po­ka štai ką vie­šai pa­sa­kė: „Es­mi­niai tiks­lai iš­lie­ka tie pa­tys, tai yra skur­do ma­ži­ni­mas, pa­ra­ma šei­moms, vers­lu­mo, pro­duk­ty­vu­mo ska­ti­ni­mas, kad kur­tų­si dau­giau ge­rai mo­ka­mų dar­bo vie­tų“. Žo­džiai žo­džiai. Mig­lų mig­la. Juos gir­di­me jau ne­be pir­mus me­tus. Kaip ne­pa­vargs­ta­ma nuo to­kių kal­bų?!

* * *

Ko ge­ro, bū­tų ge­rai pail­sė­ti. Leis­ti lie­žu­viams ku­rį lai­ką pa­ty­lė­ti. Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas be­ne prieš dvy­li­ka me­tų yra pa­reiš­kęs, kad Sei­mo na­riams rei­kia ato­sto­gau­ti. Tik Sei­mo na­riai ato­sto­gau­ti ne­no­ri. Nors tu ką! Kol kas apie ato­sto­gas tik kal­ba­ma. Štai ke­li Sei­mo na­riai pa­siū­lė iš­rink­tie­siems įtei­sin­ti 40 dar­bo die­nų per me­tus ato­sto­gas. Ne­la­bai gra­žu, nes ne­se­niai priim­ta­me Dar­bo ko­dek­se ei­li­niai ša­lies dar­bo žmo­nės gau­na tik 20 dar­bo die­nų ato­sto­gų. To­dėl ki­ti Sei­mo na­riai puo­lė pir­mų­jų Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mą tai­sy­ti. Siū­lo vie­toj 40 dar­bo die­nų įtei­sin­ti 20 dar­bo die­nų ato­sto­gas. Kai taip, tai ga­li vėl bū­ti nie­kaip. Ko­dėl Sei­mo na­riai ne­no­ri ato­sto­gau­ti, nors aiš­ki­na, jog jų dar­bas se­ki­nan­tis? Rei­ka­lau­ja daug fi­zi­nių ir pro­ti­nių jė­gų. Pa­vargs­ta, o il­sė­tis ne­no­ri.

Aiš­kė­ja, jog ne nuo­var­gis, o pi­ni­gai kal­ti. Da­bar iš­rink­tie­ji tarp se­si­jų ir po­sė­džių tu­ri dau­giau kaip šim­tą lais­vų die­nų per me­tus. Šie lais­va­die­niai skir­ti su­si­ti­ki­mams su rin­kė­jais, ki­tai par­la­men­ti­nei veik­lai. Kur bu­vai, su kuo su­si­ti­kai, at­si­skai­ty­ti ne­rei­kia. Už tas, lais­vas nuo po­sė­džia­vi­mo, die­nas Sei­mo na­riai gau­na ne tik at­ly­gi­ni­mą, bet ir gra­žių pi­ni­gų taip va­di­na­mai par­la­men­ti­nei veik­lai. Įsi­tei­sin­si ato­sto­gas, ir nu­plauks už tas die­nas ke­li šim­tai par­la­men­ti­nei veik­lai skir­tų pi­ni­gų. To­dėl ir ge­riau be tik­rų ato­sto­gų?

* * *

Nie­kas ne­si­gin­či­ja, kad iš­rink­tie­siems leng­va dirb­ti. Ypač tiems, ku­rie ga­vo di­des­nį rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mą ir tu­ri vai­ruo­ti vals­ty­bę. Dė­kin­ges­nė opo­zi­ci­jos pa­dė­tis. Jie vos ne kiek­vie­ną die­ną val­dan­čiuo­sius, rei­kia ar ne­rei­kia, kri­ti­kuo­ja. To­dėl vals­ty­bę val­dy­ti rei­kia ge­le­ži­nių ner­vų. Pa­na­šu, kad da­bar­ti­nei val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai ner­vai jau ge­ro­kai pa­šli­jo. So­cial­de­mok­ra­tai po kai­mus ir mies­te­lius sa­viš­kių klau­si­nė­ja: ar ver­ta bū­ti koa­li­ci­jo­je su „vals­tie­čiais“? Ne­pa­me­nu, kad bū­tų bu­vu­si to­kia ap­klau­sa prieš tai, kai su tais „vals­tie­čiais“ su­si­dė­jo. Sa­ko, jog apie li­ki­mą koa­li­ci­jo­je pa­skelbs rug­sė­jo 20 die­ną. „Vals­tie­čiai“ ne­rims­ta: no­ri at­sa­ky­mą ži­no­ti iki rug­sė­jo 10, o dar ge­riau – iki rug­sė­jo 1 die­nos. Mat ar­tė­ja svar­bi ru­dens se­si­ja, kur rei­kės ap­si­spręs­ti dėl kai ku­rių mo­kes­čių, dėl leng­va­tų, pa­tvir­tin­ti ki­tų me­tų biu­dže­tą. Jei­gu so­cial­de­mok­ra­tai su­si­rinks sa­vo žais­lus ir išeis iš smė­lio dė­žės, sku­biai rei­kės pa­ra­mos Sei­mo ty­ruo­se ieš­ko­ti. No­ri­si aiš­ku­mo. Ne­gi da­bar neaiš­ku, kad da­bar­ti­nė koa­li­ci­ja val­džios eg­za­mi­no neiš­lai­kė?!

Dienos populiariausi

Toliūnų tolių šauksmas

2017 m. rugpjūčio 11 d.
lankomiausias

Į Upeliškius suskrido gaidžiai

2017 m. rugpjūčio 11 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas