(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Biržuose

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Aktualijos

Toliūnų tolių šauksmas

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Spausdinti Komentarai (0) lankomiausias

Sve­tin­ga Sta­pu­lio­nių so­dy­ba iš mies­tų ir kai­me­lių su­rin­ko sa­vo ir bu­vu­sių kai­my­ni­nių kai­mų, vien­sė­džių kai­my­nų jau­ną­ją kar­tą: vai­kus, anū­kus, proa­nū­kius. Jie kaip obuo­liu­kai nuo gim­ti­nės, der­lin­gos obels, pa­bi­ro po erd­vų kie­mą. Nuo pri­si­mi­ni­mų iki sma­gių dai­nų ir šo­kių.

Ne pir­mas su­si­ti­ki­mas

Kraš­tie­čių šven­tės tra­di­ci­ja Bir­žų kraš­te gi­mė bū­tent čia, To­liū­nuo­se. Šio kai­mo gy­ven­to­ja, jau am­ži­ną atil­sį Liu­ci­ja Ku­gi­nie­nė, smil­gie­tę kul­tū­ros dar­buo­to­ją Dan­guo­lę Plen­taus­kie­nę įti­ki­no, kaip gra­žu bū­tų vi­siems su­si­tik­ti, pa­si­bū­ti. Dan­guo­lės šir­džiai šis pa­siū­ly­mas bu­vo la­bai ar­ti­mas. Per du de­šimt­me­čius kul­tū­ros dar­buo­to­ja kraš­tie­čių šven­tes pa­sė­jo ir po ki­tus se­niū­ni­jos kai­mus. Įdė­ta daug pa­stan­gų. At­gims­ta ne tik nyks­tan­tys, bet ir jau už­mirš­ti kai­mai, jų žmo­nės, pa­pro­čiai. Ban­do­ma iš nau­jo at­kur­ti ir už­ra­šy­ti kai­mų is­to­ri­ją. To­liū­nie­čiai ir bu­vę ap­lin­ki­nių kai­mų gy­ven­to­jai su­si­tin­ka ne pir­mą kar­tą. Ir vis pil­do šio kraš­to met­raš­tį. Vie­nas jo to­me­lis liks Smil­gių bend­ruo­me­nės mu­zie­jė­ly­je. Ki­tas – Pas­va­lie­čių bib­lio­te­ko­je. Tre­čias ke­liaus į Bir­žų kraš­to mu­zie­jų „Sė­la“. Kraš­tie­čiai su­si­ren­ka ne tik švęs­ti, bet ir pri­si­min­ti. Tra­di­ciš­kai jų su­si­ti­ki­mas pra­si­de­da bend­ra mal­da sa­vo­je Smil­gių pa­ra­pi­jos baž­ny­čio­je. Au­ko­ja­mos šv. Mi­šios už gy­vus ir mi­ru­sius.

Apie bran­giau­sius kai­my­nus

To­liū­nų kai­me įsi­tvir­ti­no se­nų­jų Brie­džių ir Sta­pu­lio­nių so­dy­bos. Šei­mi­nin­kų – net ke­tu­rios kar­tos. Brie­džių anū­kas, Sta­pu­lio­nių sū­nus Ema­nue­lis su šei­ma, Ema­nue­lio sū­naus Ma­riaus šei­ma. Anais lai­kais An­ta­no ir Er­nos Sta­pu­lio­nių so­dy­ba bu­vo vi­sų kai­my­nų ke­lio pra­džia ir pa­bai­ga. Brie­džiai ir Sta­pu­lio­niai tu­rė­jo ma­lū­ną. An­ta­nas Sta­pu­lio­nis bu­vo sta­lius, mu­zi­kan­tas. Su žmo­na Er­na su­si­lau­kė dvie­jų sū­nų: Ro­mo, Ema­nue­lio ir duk­ros Na­ta­li­jos. Sū­nus Ro­mas gy­ve­na Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne. Duk­ra Na­ta­li­ja – Bir­žuo­se. Vi­du­ri­ny­sis Ema­nue­lis pa­mi­lo kir­do­nie­tę Lai­mą Lan­daus­kai­tę, ve­dė ir įsi­kū­rė Pa­ne­vė­žy­je. Su žmo­na Lai­ma su­si­lau­kė tri­jų vai­kų: dvie­jų sū­nų ir duk­ters. Iš Pa­ne­vė­žio Ema­nue­lis su šei­ma grį­žo į tė­viš­kę. Jų sū­nus Dai­nius su šei­ma įsi­kū­rė mo­ti­nos gim­tuo­siuo­se Kir­do­ny­se. Ma­rius su šei­ma nu­si­pir­ko na­me­lį, at­kū­rė jį neat­pa­žįs­ta­mai. Gy­ve­na ir ūki­nin­kau­ja kai­my­nys­tė­je, To­liū­nuo­se. Duk­ra In­ga dir­ba Bir­žuo­se.

Da­bar­ti­nio so­dy­bos šei­mi­nin­ko Ema­nue­lio Sta­pu­lio­nio žmo­na Lai­ma – pui­ki mo­te­ris. Vi­sur su­spė­jan­ti. Gie­da pa­ra­pi­jos baž­ny­čios cho­re. Me­no mė­gė­jų ko­lek­ty­vo dai­ni­nin­kė. Prieš ke­le­rius me­tus „Bir­žie­čių žo­džio“ skelb­tuo­se Bir­žų kraš­to švie­suo­lių rin­ki­muo­se Lai­ma Sta­pu­lio­nie­nė su­rin­ko dau­giau­sia skai­ty­to­jų bal­sų ir pel­nė no­mi­na­ci­ją „Bran­giau­sia kai­my­nė“. Žmo­nės Lai­mą iš­si­rin­ko ir se­niū­nai­te.

Į su­si­ti­ki­mą

– La­bai lai­min­gi, kad tiek daug žmo­nių at­vy­ko. Mū­sų na­mų val­dos – dau­giau kaip hek­ta­ras. Tik bur­tis, tik šok­ti kai­my­nams to­kio­se pla­ty­bė­se, – džiau­gė­si Lai­ma.

Kad to­kį sve­čių pul­ką priim­tų, Sta­pu­lio­niams te­ko ne­ma­žai pa­plu­šė­ti. Bet nei žmo­na, nei vy­ras ne­si­skun­dė. Kiek­vie­ną su­ti­ko džiu­giai.

Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rės kie­mą iš­kai­šė lau­ko ir dar­že­lio gė­lių, žo­ly­nų kom­po­zi­ci­jo­mis. Pri­py­nė gir­lian­dų. Kiek­vie­nas lau­kia­mas. Sku­bė­jo kie­man pės­ti ir va­žiuo­ti. Šios so­dy­bos se­nų­jų šei­mi­nin­kų sū­nus Ro­mas, at­vy­kęs iš Pa­ne­vė­žio ra­jo­no, kū­rė iš anks­to pa­ki­lią nuo­tai­ką. Eis­mą re­gu­lia­vo... kep­tu­ve. Pir­miau­sia sve­čiai sku­bė­jo prie pa­ro­dos. Ji eks­po­nuo­ja­ma ant dar­ži­nės du­rų. Kir­do­nie­čio fo­tog­ra­fo Al­ber­to Dre­vins­ko nuo­trau­ko­se – gim­ti­nės vaiz­dai: To­liū­nai, Jac­ko­nė­liai, Ol­gos ber­žy­nė­lis, Jur­ga­liek­nis, Spar­niš­kiai... Bir­žie­tis, bu­vęs Stro­lių kai­mo gy­ven­to­jas Po­vi­las Čikš­tas sa­vo ran­ka nu­brai­žė gim­to­jo kai­mo sche­mą, kad leng­viau bū­tų at­kur­ti pri­si­mi­ni­mus.

Kraš­tie­čių su­si­ti­ki­me – pa­ne­vė­žie­čiai, bir­žie­čiai, smil­gie­čiai, me­dei­kie­čiai. Šio­se apy­lin­kė­se daž­niau­siai links­niuo­ja­mos gy­ven­to­jų pa­var­dės: Pat­kaus­kai, Čikš­tai, Vo­rai, Zy­ge­liai, Va­liū­nai, Vens­lo­vai, Bal­čiū­nai... Bal­čiū­nų pri­va­žia­vo dau­giau­sia. Ne vi­si jie gi­mi­nės, bet ar­ti­mi. Iš pul­ko iš­si­ski­ria du Aloy­zai: Ud­rė­nas ir Bal­čiū­nas. Ir bend­ra­var­džiai, ir to­kio pat ūgio. To­kios pat gi­mi­nin­gos, jaut­rios sie­los. Me­dei­kie­tis Aloy­zas Bal­čiū­nas su Pas­va­lie­čių bib­lio­te­ki­nin­ke Auš­ra Ūse­lie­ne ei­lė­mis svei­ki­na su­si­rin­ku­siuo­sius. Gim­ti­nės au­ku­rą gar­bin­gai įžie­bia sa­vo gim­ti­nės pa­trio­tas Po­vi­las Čikš­tas. Bū­tent jis, Po­vi­las, sa­vo iš­ny­ku­siam kai­mui pa­ke­lė­je pa­sta­tė pa­mink­li­nį ak­me­nį. Įžieb­ta gim­ti­nės au­ku­ro lieps­ne­lė vi­sus iš kie­mo iš­ly­di į ke­lią.

Ke­lias ve­da prie To­liū­nų kai­mo kry­žiaus. Pir­mo­jo su­si­ti­ki­mo pro­ga, be­veik prieš tris de­šimt­me­čius, kry­žius at­sta­ty­tas. Ap­lin­ką pri­žiū­ri, gė­les so­di­na ir lais­to, kry­žių puo­šia Lai­ma Sta­pu­lio­nie­nė. Aloy­zas Ud­rė­nas prie kai­mo kry­žiaus už­ve­da ir va­do­vau­ja bend­rai mal­dai. Kraš­tie­čiai ri­kiuo­ja­si prie kry­žiaus ir fo­tog­ra­fuo­ja­si.

Pri­si­mi­ni­mų po­pie­tė

Vėl į Sta­pu­lio­nių so­dy­bą... Pri­si­mi­ni­mų po­pie­tę tę­sia bib­lio­te­ki­nin­kė Auš­ra. Bib­lio­te­ki­nin­kė Auš­ra iš anks­to stro­piai rin­ko žmo­nių pri­si­mi­ni­mus, sten­gė­si at­kur­ti To­liū­nų kai­mo is­to­ri­ją, pa­da­vi­mus. Šis su­si­ti­ki­mas – pui­ki pro­ga pa­pil­dy­ti kai ku­riuos fak­tus, pa­tiks­lin­ti įvy­kius.

Vai­kys­tės pri­si­mi­ni­mais da­li­no­si Eve­li­na Zy­ge­ly­tė-Kai­rie­nė, Po­vi­las Čikš­tas, Aloy­zas Ud­rė­nas, An­ta­nas La­to­nas ir ki­ti.

Išaiš­kė­jo: Eleo­no­ra Bal­čiū­nie­nė pa­li­ku­si ar­ti­mie­siems sa­vo pri­si­mi­ni­mus. Tai bus la­bai ver­tin­ga do­va­na ir kraš­tie­čiams. O kol kas gim­tais ta­ke­liais kla­jo­ti vi­siems la­bai pa­dė­jo, pri­si­mi­ni­mus bu­di­no kraš­tie­čio, folk­lo­ro puo­se­lė­to­jo, „Sa­dau­jos“ an­samb­lio so­lis­to Au­gus­to Ku­bi­liaus (1933–2014) iš Stro­lių kai­mo iš­leis­ta kny­ga „Ne­bark ma­nęs, tė­ve­li“. Pri­si­mi­nė ir di­džia­vo­si su­si­rin­kę kraš­tie­čiai, kad šis jų gim­ti­nės kam­pe­lis, se­ne­lių Sta­pu­lio­nių kraš­tas, iki pat mir­ties trau­kė ir moks­li­nin­ką, įžy­mų ke­liau­to­ją, ant­ro­po­lo­gą, ra­šy­to­ją An­ta­ną Poš­ką.

Stog­den­giai, sta­liai, mū­ri­nin­kai. Vy­res­nio­ji kar­ta dar pri­si­me­na ir kai­mo el­ge­tė­lę Gu­do­nie­nę. Ne­pa­mirš­tos pri­bu­vė­jos – Brie­die­nė ir Ku­bi­lie­nė.

– Ap­ran­ga – iš mi­lo. Vy­rai kel­nė­se vie­toj sa­gų nau­do­da­vo pa­ga­liu­kus, va­di­na­mus brūz­ge­liais. Ap­žar­niuos sto­vė­jo jau­ja. Žmo­nės au­gi­no avis, ver­tė­si bi­ti­nin­kys­te. Kiek­vie­na­me kie­me bu­vo ark­lys. Py­ra­gus kep­da­vo du kar­tus per me­tus – prieš Ka­lė­das ir Ve­ly­kas. Kiau­ši­nius lai­ky­da­vo grū­duo­se, o mė­są – pe­le­nuo­se, kad ne­su­gęs­tų. Svo­čios kep­da­vo py­ra­gą, bū­ti­nai – mie­li­nį. Į rau­gin­tus ko­pūs­tus dė­da­vo ne tik span­guo­les, ir pu­ti­no uo­gas. Per Jur­gi­nes kai­my­nai vie­ni ki­tus lan­ky­da­vo... – pie­šė ano me­to kai­mo žmo­nių bui­ties po­rtre­tą ren­gi­nio ve­dė­ja Auš­ra Ūse­lie­nė.

Po­ra už po­ros

Se­no­jo To­liū­nų kai­mo mu­zi­kan­to An­ta­no Sta­pu­lio­nio būg­nas, iš­rie­dė­jęs į kie­mą, ste­bė­jo šven­tę ir ty­lė­jo. Gal džiau­gė­si, o gal liū­dė­jo? Ka­dai­se To­liū­nų kai­me sto­vė­jo 36 so­dy­bos. Li­ku­sios tik 6. Vie­toj ap­lin­ki­nių, dai­no­se skęs­tan­čių kai­mų, – tik ne­by­lios to­lu­mos.

Va­sa­ros švel­nus vė­je­lis ža­liuo­se lau­kuo­se gau­dė tų skam­bė­ju­sių dai­nų, gies­mių ai­dą ir ne­šė jį į Sta­pu­lio­nių kie­mą. Pir­mie­ji už­sta­lė­je pa­šo­ko vy­rai, gi­mę, au­gę ap­lin­ki­nių kai­mų kai­my­nų anū­kai ir sū­nūs: Ud­rė­nas, La­to­nas, Bal­čiū­nas ir Čikš­tas už­trau­kė se­no­vi­nę „Bur­kuo­ja ba­lan­dis po lan­gu“. An­samb­lio dai­ni­nin­kės mo­te­rys su­klu­so: be jo­kios re­pe­ti­ci­jos, ši­taip dar­niai... Sa­vo kank­les pra­kal­bi­no trys jau­nos mu­zi­kan­tės. Įsid­rą­si­no liau­dies mu­zi­kan­to Pet­ro ar­mo­ni­ka. Ir su­skam­bo Smil­gių mo­te­rų an­samb­lio dai­nos. Neat­si­li­ko ir mu­zi­kan­tų Gas­pa­rė­nų due­tas iš Juos­ta­vie­čių. Pa­sa­ko­rės smil­gie­tės Ri­ta Bal­čiū­nie­nė ir Re­gi­na Ja­nu­le­vi­čie­nė po­ri­no sa­vo links­mas is­to­ri­jas.

Kaip anais se­nais lai­kais Sta­pu­lio­nių kie­me – ge­gu­ži­nė. Po­ra už po­ros...

Re­gi­na VAI­ČE­KO­NIE­NĖ

Re­gi­nos Vai­če­ko­nie­nės nuo­tr.

Dienos populiariausi

Toliūnų tolių šauksmas

2017 m. rugpjūčio 11 d.
lankomiausias

Į Upeliškius suskrido gaidžiai

2017 m. rugpjūčio 11 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas