(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Biržuose

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Esu biržietis

Nausėdžių ilgesys

2017 m. liepos 7 d.
Žmo­gaus ir me­džio se­nat­vės kaip se­se­rys. Ir vie­nas, ir ki­tas, su šak­ni­mis iš gim­tos dir­vos iš­rau­tas, nau­jo­je vie­to­je ne­bep­ri­gis, – ti­ki­na Si­gi­ta Ka­ro­sie­nė. Gi­mu­si Zas­tau­čiuo­se, dau­giau kaip 40 me­tų gy­ve­nu­si, dvi duk­ras su vy­ru užau­gi­nu­si ir jau naš­lau­jan­ti Nau­sė­džiuo­se. Ji jau at­si­kan­du­si mies­tie­tės duo­nos. Gy­ve­nu­si Pa­ne­vė­žy­je. Vėl grį­žu­si į sa­vo Nau­sė­džius. Tai bent ato­sto­gos...– Kol svei­ka­tos tu­ri, ge­rai jau­tie­si. Suk­ry­pau po vy­ro mir­ties. Daug kas...

Pasiburkavimas su Arvydo čempionais

2017 m. birželio 27 d.
Gei­džiū­nie­tis Ar­vy­das Ku­dū­kis – ūki­nin­kas. Se­niū­nai­tis. Bet jo kiek­vie­na dar­bo die­na pra­si­de­da ir bai­gia­si tarp ba­lan­džių. Šie me­tai ir ba­lan­di­nin­kui, ir jo ba­lan­džiams ypa­tin­gi. Iš pa­ro­dos Šiau­liuo­se iš­skir­ti­niai po­vi­niai Ar­vy­do ba­lan­džiai grį­žo kaip čem­pio­nai.Vien­kie­mio šei­mi­nin­kai Ar­vy­das, jo žmo­na Er­na ir trys suau­gę sū­nūs iš­puo­se­lė­ję so­dy­bą. Jau­ku čia ne tik na­miš­kiams. Ir lau­ki­niams paukš­čiams. Ul­du­kai už­siė­mę eg­lę. Ten pe­ri­si. Jų dau­gė­ja. Ul­du­kai sa­vo te­ri­to­ri­ją ži­no, į...

Su tikėjimu, viltimi ir meile

2017 m. birželio 2 d.
Bir­žie­čiai To­ma ir Man­tas Striš­kos – jau­ni ir ne pa­gal sa­vo me­tus bran­dūs bir­žie­čiai. Vers­li­nin­kai. Dvie­jų vai­kų, dar­že­li­nu­ko Pau­liaus ir pra­di­nu­kės Luk­re­ci­jos glo­bė­jai. Šis ra­ši­nys apie šei­mos kas­die­ny­bę, dva­si­nės pil­nat­vės paieš­kas, ti­kė­ji­mą, tar­pu­sa­vio pa­si­ti­kė­ji­mą ir nuo­šir­du­mą.Pra­šo­me pa­pa­sa­ko­ti, kaip vie­nas ki­tą su­ra­do­te. Jūs bir­žie­čiai? Gal dar ir vien­tur­čiai?To­ma: Mes iš Užu­ši­lių. Kai­my­nai. Man­tas ma­ne mer­gi­no, kvies­da­vo į šo­kius, bet man ne tas dar rū­pė­jo.
Man­tas: To­mą...

O metai vis ėjo...

2017 m. gegužės 16 d.
Šyp­te­lė­jo lai­mė pri­si­lies­ti prie pa­ro­vė­jie­tės Onos Sme­rod­kie­nės šir­dies. Ir šir­dis at­si­du­so. Pri­si­mi­ni­mais, poe­zi­jos po­smais, dai­nos me­lo­di­ja...Onu­tės Sme­rod­kie­nės gy­ve­ni­mas įau­gęs į Pa­ro­vė­jos že­mę. Tarp Ro­vė­jos kran­tų. Sro­ve­nan­tis kaip gim­ti­nės upe­lė. Pir­ma­ja­me, sa­vo tė­ve­lių Gru­žaus­kų na­me­ly­je, ji gi­mė. Ant­ra­ja­me gy­ve­no su vy­ru. Užau­gi­no vai­kus. Ir ta­po naš­le. Po tre­čią­ja, duk­ters Sand­ros pa­sto­ge, Onu­tė, jau pen­kių anū­kų mo­čiu­tė, ski­na sa­vo vai­sius. Iš­lei­du­si į sa­va­ran­kiš­ką...

Kad visi keliai vestų į Biržus

2017 m. gegužės 16 d.
Praė­ju­siais me­tais lie­tu­mi prau­su­si tu­riz­mo se­zo­no ati­da­ry­mo šven­tę, šie­met gam­ta bir­žie­čių pa­si­gai­lė­jo ir do­va­no­jo pui­kų orą. Šven­tės ati­da­ry­mą pa­ger­bė Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pranc­kie­tis. Bir­žie­čiai ir mies­to sve­čiai su­ži­no­jo šių­me­tes tu­riz­mo nau­jie­nas, lan­kė tu­ris­ti­nes ra­jo­no vie­tas, poil­sia­vo, vai­ši­no­si, de­gus­ta­vo ir ki­taip pra­mo­ga­vo.Šven­tės pra­džiai bir­žie­čiai rin­ko­si į Pi­lies ar­se­na­lą. Se­no­vi­nių au­to­mo­bi­lių kor­te­žo pra­džio­je įrie­dė­jo me­ras...

Broniaus Petrausko testamento valia

2017 m. balandžio 7 d.
Praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je į Am­ži­no poil­sio vie­tą pa­ly­dė­jo­me Bir­žų kraš­to švie­suo­lį, vi­suo­me­ni­nin­ką, len­kų kul­tū­ros puo­se­lė­to­ją, Klau­su­čių kai­mo gy­ven­to­ją Bro­nių Pet­raus­ką. Sa­vo tes­ta­men­te Bro­nius Pet­raus­kas nu­ro­dė, jog pa­veiks­lų, kny­gų, bal­dų bei ki­tų daik­tų ko­lek­ci­ją pa­lie­ka „Sė­los“ mu­zie­jui, ki­taip ta­riant – vi­siems sa­vo kraš­tie­čiams. Da­lį pa­li­ki­mo bir­žie­čiai ga­lės iš­vys­ti šian­dien ati­da­ro­mo­je pa­ro­do­je Pi­lies me­nė­je.Bro­nius Pet­raus­kas bu­vo daž­nas mu­zie­jaus sve­čias. Tes­ta­men­tu pa­lik­ta...

Mokytoją Moniką Čalkauskaitę prisimenant

2017 m. vasario 17 d.
Va­sa­rio 19 die­ną Bir­žų ra­jo­no gar­bės pi­lie­tei nu­si­pel­niu­siai mo­ky­to­jai Mo­ni­kai Čal­kaus­kai­tei bū­tų su­ka­kę 95 me­tai. Bir­že­lį bus pen­ke­ri me­tai, kai mo­ky­to­jos ne­bė­ra tarp mū­sų, ta­čiau jos as­me­ny­bę ir dar­bus šian­dien pri­si­me­na daug me­dei­kie­čių, jos mo­ki­niai, ko­le­gos, me­nu be­si­do­min­tys bir­žie­čiai.Mo­ky­to­ja Mo­ni­ka Čal­kaus­kai­tė pa­li­ko neiš­dil­do­mą pėd­sa­ką ne tik Me­dei­kių mo­kyk­los is­to­ri­jo­je, bet ir pla­čios apy­lin­kės gy­ve­ni­me. Ne­di­de­lė tai mo­kyk­la, ku­riai ji ati­da­vė...

Paskutiniai Nijolės rūpesčiai ir žodžiai (1)

2017 m. vasario 3 d.
Mir­ties me­ti­nių šv. Mi­šios vyks va­sa­rio 3 d., penk­ta­die­nį, 18 val. – Bir­žų Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čio­je.Va­sa­rio 4 d., šeš­ta­die­nį, 10 val. – Va­bal­nin­ko Švč. M. Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čio­je.Pas­ku­ti­niai Ni­jo­lės rū­pes­čiai ir žo­džiaiMe­tai be Ni­jo­lės. Pri­si­mi­ni­mų švie­sių daug. Ats­ku­bė­jo. Pa­sa­kė šil­tą žo­dį ir išė­jo. Am­ži­nai.„Tvar­ky­da­vau Šu­kio­nių bend­ruo­me­nės bu­hal­te­ri­ją. Me­tai bai­gė­si. Ni­jo­lė už­su­ko pas ma­ne į dar­bą. Do­ku­men­tų at­siim­ti. Kaip vi­suo­met – su šyp­se­na. Už­siė­mu­si. Net ne­pri­sė­do. Lėks...

Batsiuvys Petras Stragys (1)

2017 m. sausio 24 d.
Kraš­to žmo­nėsŽi­no­ma, kad Pet­ras tu­rė­jo už šalt­kal­vio Juo­zo Tur­čins­ko iš­te­kė­ju­sią se­se­rį Jo­ha­ną.
Po žy­dų šau­dy­mo Stra­giai ba­tų dirb­tu­ves per­kė­lė į Rin­kos aikš­tė­je sto­vė­ju­sius mū­ri­nius žy­do M. La­pės na­mus.
Ta­ry­bi­nės na­cio­na­li­za­ci­jos me­tu ma­ši­nos ati­te­ko ar­te­lei. Pa­siū­ly­mo dirb­ti ar­te­lė­je P. Stra­gys at­si­sa­kė. NKVD ka­pi­to­nas Diu­mo­vas pra­si­ta­rė, kad ge­gu­žės mėn. P. Stra­gys va­žiuos mau­dy­tis į Si­bi­rą. Jo pra­na­šys­tė iš­si­pil­dė. Bet apie tai – to­liau.
Pir­mo­ji Pet­ro žmo­na...

Marytės prisiminimai

2017 m. sausio 10 d.
Pa­ro­vė­jie­tė bib­lio­te­ki­nin­kė Ire­na Pat­kaus­kie­nė po kai­mus ieš­ko dei­man­čiu­kų. Ir su­ran­da. „Bir­žie­čių žo­dį“ bib­lio­te­ki­nin­kė su­pa­žin­di­no su Spal­viš­kių kai­mo sen­bu­ve Ma­ry­te Ta­mu­lė­nie­ne. De­vin­tą de­šim­tį įpu­sė­ju­si Ma­ry­tė – pa­vyz­dys se­no­lėms, ne­nu­sit­ve­rian­čioms ką veik­ti, liū­din­čioms ar su­si­py­ku­sioms su sa­vo me­tais.Ma­ry­tės plau­kai bal­ti. Rau­do­nas megz­ti­nė­lis, šal­čio pa­raus­vin­ti skruos­tai ir be­si­šyp­san­tis vei­das iš­vy­dus mus jai su­tei­kia jau­nys­tės žva­lu­mo. Se­no­lė Ma­ry­tė šluo­ja...

„Kraitės“ buities estetika ir harmonija

2017 m. sausio 10 d.
Ju­bi­lie­ji­nę – 20-ąją – rank­dar­bių klu­bo „Krai­tė“ pa­ro­dą ap­lan­kiu­si vi­ce­me­rė Iru­tė Var­zie­nė ly­gi­no du mū­sų ra­jo­no ak­ty­vius rank­dar­bių klu­bus: „Fan­ta­zi­jų skry­nią“ ir „Krai­tę“. Kiek­vie­nas tu­ri sa­vo cha­rak­te­rį ir tai la­bai ge­rai. Ta­čiau „Krai­tės“ iš­skir­ti­nis bruo­žas – bui­ties es­te­ti­ka, o klu­bo va­do­vė Hen­ri­ka Mar­cin­ke­vi­čie­nė – as­me­ny­bės har­mo­ni­jos pa­vyz­dys.
Šių žo­džių tie­są ga­li pa­tvir­tin­ti kiek­vie­nas rank­dar­bių mė­gė­jas. „Krai­tės“ klu­be rank­dar­bius ku­ria 26 mo­te­rys. Vie­na...

Atsisveikino su Bibliotekų metais

2017 m. sausio 10 d.
Praė­ju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je gra­žią šven­tę sau ir sve­čiam su­ren­gė vie­šo­ji Jur­gio Bie­li­nio bib­lio­te­ka. Skam­bė­jo dai­nos, bu­vo įteik­tos pa­dė­kos, pa­sa­ky­ti gra­žūs žo­džiai ir įver­ti­ni­mai.Į ren­gi­nį su­si­rin­kę kny­gų žmo­nės pro­ble­mų ir blo­gų da­ly­kų sten­gė­si ne­pri­si­min­ti, džiau­gė­si vie­ni ki­tais, per praė­ju­sius me­tus nu­veik­tais dar­bais, ver­ti­no su­si­ti­ki­mo aki­mir­ką. Ne vel­tui ren­gi­nio ve­dė­ja Auš­ra Ja­ku­bels­kie­nė ren­gi­nį pra­dė­jo pa­mo­kan­čia is­to­ri­ja, ku­rio­je jė­gą ir pro­tą nu­ga­li mei­lė...

Prieš devyniasdešimt metų arba žvilgsnis į praeitį

2017 m. sausio 10 d.
Pir­ma­sis 1927 me­tų „Bir­žų ži­nių“ nu­me­ris pra­de­da­mas straips­niu „Se­nus me­tus pa­ly­dė­jus“. Ja­me au­to­rius (tik­riau­siai tais me­tais laik­raš­tį re­da­ga­vęs Mar­ty­nas Ma­žui­ka) trum­pai ap­žvel­gęs tai, kas pa­sau­ly­je dė­jo­si 1926 me­tais, nu­krei­pia dė­me­sį į bir­žie­tiš­kas ak­tua­li­jas. Au­to­riaus po­žiū­ris ga­na kri­tiš­kas. „Ne­ma­lo­nu bu­vo žiū­rė­ti, – ra­šo jis, – į krikš­čio­nių de­mok­ra­tų ir kai­rių­jų par­ti­jų peš­ty­nes, ku­rios tę­sė­si be­veik vi­sus me­tus. Tai vis bu­vo dėl vie­nų ar ki­tų no­ro po­nau­ti sa­vi­val­dy­bė­se. Dėl...

Povilas Januševičius: prelatas, profesorius, kalbininkas (2)

2016 m. gruodžio 20 d.
Bū­si­mas Kau­no ku­ni­gų se­mi­na­ri­jos pro­fe­so­rius Po­vi­las Ja­nu­še­vi­čius gi­mė 1866 me­tų gruo­džio 17 die­ną (nau­juo­ju sti­liu­mi 29 die­ną). Mo­kė­si Bir­žų pra­džios mo­kyk­lo­je, vė­liau moks­lus tę­sė Ry­go­je. 1886 me­tais bai­gęs Ry­gos Alek­sand­ro gim­na­zi­ją, įsto­jo į Kau­no ku­ni­gų se­mi­na­ri­ją. 1888 me­tais klie­ri­ko J. Tu­mo-Vaiž­gan­to ini­cia­ty­va se­mi­na­ri­jo­je bu­vo įkur­ta slap­ta klie­ri­kų or­ga­ni­za­ci­ja „Lie­tu­vos my­lė­to­jai“. Jai pri­klau­sė ir Po­vi­las Ja­nu­še­vi­čius.
Su pa­gy­ri­mu iš­lai­kęs...

Lyrinė Aldonos biografija

2016 m. gruodžio 20 d.
„Ar kar­vę mel­žiu, ar dar­žą ra­viu, ki­še­nė­je vi­sa­da są­siu­vi­nys“, – apie vi­sur gims­tan­čias ei­les kal­bė­jo pir­mo­sios poe­zi­jos kny­gos „Trum­pam atė­jus“ au­to­rė Al­do­na Jo­ne­liūkš­tie­nė. Ne tik ei­lė­mis sa­vo gy­ve­ni­mą pa­sa­ko­ja Al­do­na, bet ir nė­ri­niais, mez­gi­niais, ku­riais kny­gos pri­sta­ty­mo šven­tė­je pa­puo­šė sa­vo gra­žuo­les anū­kes, duk­rą ir mar­čią.Kny­gos pri­sta­ty­me poe­zi­jos my­lė­to­jus pa­si­ti­ko kar­py­ti an­ge­lai ir kank­lių mu­zi­ka. Ren­gi­nio ve­dė­ja, li­te­ra­tų klu­bo „Vers­mė“ va­do­vė...

Profesorius iš Kadarų (1)

2016 m. gruodžio 13 d.
„Gi­miau ir užau­gau, – yra ra­šęs Jo­nas Da­gys, – Ka­da­rų kai­me, re­li­gin­go­je vi­du­ti­nių vals­tie­čių šei­mo­je. Pra­di­nį moks­lą įgi­jau iš tė­vų. Mo­ti­na iš mal­dak­ny­gės, va­di­na­mos „Kan­cio­no­lu“, iš­mo­kė ma­ne skai­ty­ti, nors pa­skui nu­pir­ko ir ele­men­to­rių, iš ku­rio mo­kiau­si ra­šy­ti. Tė­vas pa­mo­kė ma­ne ru­sų kal­bos, taip pat šiek tiek skai­čiuo­ti“.
Bū­si­mo pro­fe­so­riaus mo­ti­na bu­vo ži­no­ma žo­li­nin­kė. Po dau­ge­lio me­tų sa­vo die­no­raš­ty­je Jo­nas Da­gys pri­si­mins, kad mo­ti­na kvies­da­vo jį per Jo­ni­nes ir...

Pagauti svajonę... arba nepaprasta paprastų vargonų istorija

2016 m. gruodžio 13 d.
Ši is­to­ri­ja taip pat pra­si­de­da nuo sva­jo­nės... O sva­jo­ti kaž­ka­da ėmė Pa­ne­vė­žio Vy­tau­to Mi­ka­laus­ko me­nų gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Emi­li­ja Kriš­čiū­nai­tė. Me­nų gim­na­zi­jai, ku­rio­je vai­kai tu­ri ga­li­my­bę ne tik mo­ky­tis bend­rų­jų da­ly­kų, bet ir gro­ti įvai­riais inst­ru­men­tais, dai­nuo­ti, pieš­ti – la­vin­ti sa­vo me­ni­nius ge­bė­ji­mus, anot di­rek­to­rės, la­bai trū­ko inst­ru­men­tų inst­ru­men­to – var­go­nų. To­kia drą­sia sva­jo­ne, ži­nant, ko­kie bran­gūs yra var­go­nai rin­ko­je, ne­tgi da­lin­tis su kuo nors...

Suvienijo šiaurietiška knyga

2016 m. gruodžio 13 d.
Kup­re­liš­kio bib­lio­te­ka pri­si­dė­jo prie šios idė­jos ir lapk­ri­čio 19 d. su­kvie­tė ma­žuo­sius bib­lio­te­kos lan­ky­to­jus į skai­ty­mą bal­su. Su vai­kais skai­tė­me bal­su teks­tą iš pa­rink­tos Stian Ho­le „Gar­ma­no va­sa­ra“ kny­gos.
Ma­žie­siems bib­lio­te­kos drau­gams la­bai pa­ti­ko per­skai­ty­tas teks­tas ir jie pa­no­ro sa­vo atei­tį nu­pieš­ti po­pie­riaus la­pe. Kai pie­ši­niai bu­vo baig­ti, vi­si pa­ko­men­ta­vo sa­vo pie­ši­nius bei pa­si­da­li­no min­ti­mis apie tai, kaip sa­vo įsi­vaiz­duo­ja­...

Kalėdinė meditacija Likėnų biuvetėje

2016 m. gruodžio 13 d.
Su­reng­ti pa­ro­dą ne­tra­di­ci­nė­je erd­vė­je min­tis ki­lo Vla­do Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­los di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jai Ra­mu­tei Pet­ro­ny­tei. R. Pet­ro­ny­tę sa­vo ra­my­be ir gro­žiu ši vie­ta už­bū­rė tuo­met, kai ji lan­kė pro­ce­dū­ras Li­kė­nų rea­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nė­je. Prieš­ka­lė­di­nis lai­ko­tar­pis su­reng­ti pa­ro­dai pa­si­ro­dė pa­ts tin­ka­miau­sias.
Li­kė­nų biu­ve­tė­je eks­po­nuo­ja­mi de­vy­nių jau­nų­jų ke­ra­mi­kų dar­be­liai, o Ka­lė­dų eg­lė pa­puoš­ta mo­ky­to­jos Gra­ži­nos Vi­soc­kie­nės pa­pjė ma­šė tech­ni­ka...

Kaip veriasi Aldonos Karaliūtės Černiauskienės archyvas

2016 m. lapkričio 29 d.
Bet dau­gu­mos bir­žie­čių Al­do­na Ge­no­vai­tė Ka­ra­liū­nai­tė-Čer­niaus­kie­nė (1926–2014) at­min­ty­je iš­li­ku­si kaip ne­nuils­tan­ti at­mi­ni­mo ža­din­to­ja, kai Lie­tu­vą už­plū­do at­gi­mi­mo ban­gai, kaip ji pa­ti sa­kė: „Su At­gi­mi­mu ma­ny pra­si­ver­žė tai, kas bu­vo už­slėp­ta. At­si­vė­rė ga­li­my­bės vis­ką, ką jau­čiau, įkū­ny­ti dar­bais“.
Sun­ku iš­var­din­ti vis­ką, ko ėmė­si jau gar­baus am­žiaus su­lau­ku­si mo­ky­to­ja, tuo pa­čiu me­tu rū­pes­tin­gai glo­bo­jan­ti sa­vo jau­niau­sią­ją neį­ga­lią duk­rą Ra­mu­ny­tę. Mo­ky­to­ja...

Dienos populiariausi

Archeologų džiaugsmas – ūkinė duobė

2017 m. liepos 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas