(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Biržuose

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Komentarai

Pamatysime, kokių grybų ir kitų gėrybių netruks gausime iš miškų

2017 m. liepos 14 d.
Feliksas GRUNSKIS

Ge­rą pus­me­tį po­li­ti­kai svars­tė, gin­či­jo­si dėl miš­kų ūkio per­tvar­kos. Bu­vo net 200 eu­rų ver­tės eks­per­ti­zę už­sa­kę, kad pa­grįs­tų no­rą su­jung­ti 42 urė­di­jas į vie­ną. Ta­čiau val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos „vals­tie­čiai“ dėl per­tvar­kos ne­su­ta­rė su so­cial­de­mok­ra­tais. Te­ko net Sei­mo se­si­ją pra­tęs­ti. Tik vėl vis­kas už­buk­sa­vo. Bet „vals­tie­čiams“ pa­gal­bos ran­ką iš­tie­sė opo­zi­ci­jo­je esan­tys kon­ser­va­to­riai. Ir miš­kų ūkio re­for­ma bu­vo pa­da­ry­ta per vie­ną die­ną. Tie­siog ne­nus­pė­ja­ma lie­tu­viš­ka po­li­ti­ka! Kaž­ka­da kri­zės lai­kais mo­kes­čių re­for­ma bu­vo įvyk­dy­ta per vie­ną nak­tį. Da­bar urė­di­jų rei­ka­lus pra­ktiš­kai su­tvar­kė per vie­ną die­ną. Sa­vo bal­sais dėl miš­kų ūkio val­dy­mo re­for­mos su­bliz­gė­jo kon­ser­va­to­riai. O so­cial­de­mok­ra­tai li­ko ko­ne be ža­do.

* * *

Ta­čiau so­cial­de­mok­ra­tų ne to­kia par­ti­ja, kad lik­tų be amo. Par­ti­jos ly­de­ris Gin­tau­tas Pa­luc­kas pa­reiš­kė, jog po „vals­tie­čių“ ir kon­ser­va­to­rių su­si­ta­ri­mo dėl miš­kų ūkio re­for­mos jau ne­bė­ra pra­smės so­cial­de­mok­ra­tams bū­ti koa­li­ci­jo­je su „vals­tie­čiais“. To­dėl par­ti­jos or­ga­nai spręs: ar trauk­tis iš koa­li­ci­jos? Pa­ma­ty­sim. Vie­ni spė­ja, kad so­cial­de­mok­ra­tai pa­si­trauks, nes jiems jau at­si­bo­do bū­ti koa­li­ci­jo­je ma­žes­niuo­ju bro­liu. Su ku­riuo nie­kas ne­si­ta­ria, neieš­ko komp­ro­mi­sų. Ki­ti ma­no, jog so­cial­de­mok­ra­tai liks koa­li­ci­jo­je, nes tu­ri ke­lias mi­nis­te­ri­jas. Tai ge­riau nei bū­ti opo­zi­ci­jo­je be šil­tų kė­džių Vy­riau­sy­bė­je ir Sei­mo ko­mi­te­tuo­se. Paaiš­kės.

* * *

Ko ge­ro, paaiš­kės ne tik po­li­ti­kų dė­lio­nės, bet miš­kų ūkio per­tvar­kos rei­ka­lai. Iki šiol trū­ko aiš­ku­mo, ko­dėl rei­kia tos re­for­mos. Į die­nos švie­są bu­vo iš­vel­ka­mi kai ku­rie me­džiok­lių at­ve­jai. Tas ar anas me­džio­jo su tuo ar anuo. Vie­nas už me­džiok­lę su­si­mo­kė­jo, o ki­tas – ne. Le­mia­mo bal­sa­vi­mo Sei­me dėl miš­kų per­tvar­kos die­ną bu­vo pa­skelb­ta, kad dėl vie­no aukš­to urė­do už­gai­dos pa­me­džio­ti net NA­TO ka­riai ke­lias va­lan­das sa­vo pra­ty­bo­se tu­rė­jo ne­šau­dy­ti. To­dėl bu­vo kal­ba­ma, kad Lie­tu­vo­je vei­kia ga­lin­ga mis­ti­nė me­džio­to­jų par­ti­ja, ku­ri prie­ši­na­si urė­di­jų re­for­mai. Tar­si po to, kai 42 urė­di­jos bus su­jung­tos į vie­ną, iš me­džio­to­jų bus paim­ti šau­tu­vai ir tik NA­TO ka­riai miš­kuo­se ga­lės ty­ko­ti šer­nų ir vil­kų. Bu­vo už­si­me­na­ma, kad kai ku­rio­se urė­di­jo­se ga­li bū­ti ne­skaid­rūs me­die­nos ruo­šos da­ly­kai. Gal nu­ker­ta ver­tin­ges­nį miš­ką, o par­duo­da vos ne už mal­kų kai­ną? Da­bar, kai Lie­tu­vos vals­ty­bi­niai miš­kai at­si­durs vos ne vie­no­se ran­ko­se, miš­kų ūky­je bus dau­giau švie­sos?

* * *

Ga­li bū­ti, kad miš­kai bus švie­ses­ni. Gal bus dau­giau jau­nuo­ly­nų nei da­bar. Mat kal­ba­ma, kad bus ker­ta­ma dau­giau miš­kų. Ga­li bū­ti, kad taip ir bus. Juk rei­kės pa­ro­dy­ti, kad po re­for­mos iš miš­kų gau­na­ma dau­giau pa­ja­mų. Yra įta­ri­mų, kad į mū­sų miš­kus nu­si­tai­kė vie­na skan­di­na­viš­ka bend­ro­vė. Ne­va ji per agen­tus jau su­pir­ko tūks­tan­čius hek­ta­rų miš­kų. Ka­dan­gi su­per­ka­ma per agen­tus, tai tik­ra­sis pir­kė­jas kaip ir nė­ra ma­to­mas. Kol kas pa­slap­tin­gas pir­kė­jas nu­pirk­tų miš­kų ne­ker­ta, bet kai at­si­riš ran­kos, ta­da jau kir­viai su­poš­kės. Ir bus pil­na Lie­tu­va poe­to ap­dai­nuo­tų Anykš­čių ši­le­lių. Gal. Yra dar vie­nas aiš­ki­ni­mas, ko­dėl rei­kė­jo re­for­muo­ti šim­tą me­tų Lie­tu­vo­je vei­ku­sią urė­di­jų sis­te­mą. Ne­va taip pa­da­ry­ti mums pa­ta­rė Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­ja. Gal taip, gal ki­taip. Pa­žiū­rė­si­me, kiek iš tos per­tvar­kos nau­dos tu­rė­si­me. Mus šis rei­ka­las rū­pi. Juk sa­ko­ma, kad vi­si ša­lies gy­ven­to­jai yra vals­ty­bės tur­to ak­ci­nin­kai. Žiū­rė­si­me, ko­kių gry­bų ir ki­to­kių miš­ko gė­ry­bių di­vi­den­dais gau­si­me iš nau­jai tvar­ko­mų miš­kų.

Dienos populiariausi

Archeologų džiaugsmas – ūkinė duobė

2017 m. liepos 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas