(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Biržuose

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Aktualijos

Biržietis ir baidarių ultramaratonas

2017 m. liepos 7 d.

„At­ža­ly­no“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius Vai­do­tas But­ke­vi­čius daug me­tų ke­lio­nėms ren­ka­si upių ir eže­rų ke­lius – nė­ra tos va­sa­ros, kad ne­sės­tų į val­tį ar bai­da­rę. Šių­me­tė ke­lio­nė ypa­tin­ga – Vai­do­tas da­ly­va­vo bai­da­rių ult­ra­ma­ra­to­ne ir per 28 va­lan­das su vos tri­mis ke­lių mi­nu­čių per­trau­kė­lė­mis įvei­kė 162 ki­lo­met­rus. Nors ke­lio­nės pa­bai­go­je iš nuo­var­gio pra­dė­jo ro­dy­tis ha­liu­ci­na­ci­jos, po ke­lių sa­vai­čių Vai­do­tas su bi­čiu­liais nu­ta­rė pa­kar­to­ti su­dė­tin­gą tra­są be sku­bos.

V. But­ke­vi­čius pa­sa­ko­jo, jog bai­da­rių ma­ra­to­nus ren­gia ak­ty­vaus poil­sio or­ga­ni­za­to­rė fir­ma „Ker­tam kam­pą“, su ku­rios va­do­vu bir­žie­tį sie­ja se­na bi­čiu­lys­tė. „Jo­ba­na­chi­ris“ – taip pa­va­din­tas bai­da­rių ult­ra­ma­ra­to­nas šie­met vy­ko ket­vir­tą kar­tą. Vai­do­tas šiai avan­tiū­rai pa­si­ra­šė pir­mą sy­kį kar­tu su bai­da­rės po­ri­nin­ke iš Vil­niaus. Tarp pa­si­ry­žu­sių 160 ki­lo­met­rų tra­są įveik­ti 52 žy­gio da­ly­vių ar­ba 26 bai­da­rių eki­pa­žų Vai­do­tas bu­vo vie­nin­te­lis bir­žie­tis.

Pa­sak V. But­ke­vi­čiaus, į Link­me­nis Ig­na­li­nos ra­jo­ne, ir kur tu­rė­jo star­tuo­ti žy­gis, jis kar­tu su ult­ra­ma­ra­to­no or­ga­ni­za­to­riais at­vy­ko iš va­ka­ro. Ki­ti žy­gio da­ly­viai at­vy­ko ry­tą au­to­bu­su. Prie bai­da­rių – šur­mu­lys, pa­si­ruo­ši­mas ke­lio­nei. Ka­dan­gi pa­pras­tai ne vi­si eki­pa­žai įvei­kia tra­są, da­ly­viai ap­do­va­no­ja­mi iš anks­to bei fo­tog­ra­fuo­ja­mi at­mi­ni­mui prie „Ker­tam kam­pą“ sie­ne­lės. Da­ly­viai ne­gau­na tik dip­lo­mų, ku­rie skir­ti iš­tver­min­giau­sie­siems, pa­sie­ku­siems fi­ni­šą Vil­niu­je.

Kom­pa­ni­ja su­si­rin­ko spal­vin­ga ir links­ma. Vie­nas eki­pa­žas bai­da­rės prie­ky­je įtai­so pa­tran­kos vamz­dį, ku­ris, be­je, šau­do po­mi­do­rais. Dau­ge­lis da­ly­vių sa­vo eki­pa­žus pa­va­di­na šmaikš­čiai. Neat­si­lie­ka ir Vai­do­to But­ke­vi­čiaus eki­pa­žas, pa­si­va­di­nęs „Bu­za“ ir ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­jai pa­si­puo­šęs vi­rė­jų ap­ran­go­mis ir me­di­niais šaukš­tais.

Da­ly­viams or­ga­ni­za­to­riai iš­da­li­no tar­pi­nių sto­te­lių len­te­les ir pa­skel­bė star­tą. Teks įveik­ti 9 eže­rus ir 4 upes. Pra­džia, anot Vai­do­to, ne iš leng­vų­jų: ten­ka ir­tis pel­kė­mis, ne­šti bai­da­rę miš­ku, o šiek tiek nu­kly­dus, bai­da­rę ten­ka temp­ti apie pu­sę ki­lo­met­ro. Pir­mo­ji poil­sio sto­te­lė lau­kė įvei­kus 61 ki­lo­met­rą. Jiems įveik­ti eki­pa­žui pri­rei­kė 11 va­lan­dų, nes bai­da­rę ne­šti te­ko net tris kar­tus, o ir irk­lais ne vi­sur bu­vo ga­li­ma mo­suo­ti dėl siau­ros ka­na­liu­kų va­gos, jun­gian­čios eže­rus.

Ko­šė, ar­ba­ta, lau­žas ir – vėl į tra­są. Trum­pam su­sto­ję poil­sio pir­ma­ja­me punk­te, eki­pa­žai ne­gai­šo. Tems­ta, to­dėl ant gal­vos žy­gei­viai pri­si­tai­sė taip va­di­na­mus „cik­lo­pus“, ku­riais pa­si­švie­tė ke­lią. „Ciklpopas“ pa­leng­vi­na plau­ki­mą, ta­čiau švie­sa pri­vi­lio­ja vabz­džius ir ma­ša­lus. V. But­ke­vi­čius pa­sa­ko­jo, jog nak­ti­nis plau­ki­mas – sun­kus iš­ban­dy­mas. Nuo­var­gis vei­kia, ma­to­mu­mas pra­stas, to­dėl bai­da­rė ke­lis kar­tus at­si­tren­kė į me­džius. Praš­vi­tus bir­žie­čio eki­pa­žas pa­sie­kė Pab­ra­dės sto­te­lę trum­pam poil­siui. Anot V. But­ke­vi­čiaus, iš nuo­var­gio pra­dė­jo ma­ty­tis ha­liu­ci­na­ci­jos: ma­tai na­mus, o priar­tė­jus pa­si­ro­do, jog tai me­džiai.

Dar vie­na sto­te­lė trum­pam poil­siui Ne­men­či­nė­je ir – fi­ni­šo tie­sio­ji. Ar­tė­jan­čius prie Vil­niaus ke­liau­to­jus už­klu­po lie­tus. Vai­do­tas pa­sa­ko­jo, jog sun­ku bu­vo be­pa­kel­ti ran­kas, o pa­sie­kus fi­ni­šą, be pa­gal­bos ne­pa­vy­ko iš­lip­ti į kran­tą. Be­je, tie, ku­rie plau­ki­mą bai­gė anks­čiau, tu­rė­jo pa­tys mąs­ty­ti, kaip grįž­ti iki au­to­mo­bi­lių ir dar su­mo­kė­ti 15 eu­rų mo­kes­tį už tai, kad iš ne­ži­nia kur bus paim­ta jų bai­da­rė.

V. But­ke­vi­čius pa­sa­ko­jo, jog šis ult­ra­ma­ra­to­nas yra sa­vęs iš­ban­dy­mas, ja­me nie­kas ne­lenk­ty­niau­ja ar ne­sie­kia re­kor­dų. Be­je, tarp iš­tver­min­giau­sių­jų – vy­res­nio am­žiaus žy­gei­viai. Tik dviems jau­ni­mo eki­pa­žams pa­vy­ko pa­siek­ti fi­ni­šą. Fi­ni­šą sėk­min­gai pa­sie­kė ir Vai­do­to eki­pa­žas. De­ja, iš 26 bai­da­rių fi­ni­ša­vo tik 12.

Vai­do­tas sa­kė, jog šį žy­gį pa­kar­tos lie­pos pra­džio­je su bi­čiu­liais, ta­čiau jau ne­sku­bė­da­mi.

V. But­ke­vi­čius upė­mis ir eže­rais ke­liau­ja daug me­tų. Nė­ra tos va­sa­ros, kad neiš­si­ruoš­tų į žy­gį. Anks­čiau ke­liau­da­vo ir su mo­ki­niais, ta­čiau da­bar­ti­nis jau­ni­mas di­de­lio en­tu­ziaz­mo to­kioms ke­lio­nėms ne­ro­do, to­dėl V. But­ke­vi­čius jų ir neį­kal­bi­nė­ja.

Vai­do­to van­dens žy­giai įspū­din­gi: du kar­tus iš Bir­žų pa­sie­kė Jūr­ma­lą ir įplau­kė į jū­rą. Il­giau­sias žy­gis tru­ko 17 die­nų: nuo Ig­na­li­nos iki Kur­šių ma­rių. Tą­kart su mo­ki­niais V. But­ke­vi­čius įvei­kė 500 ki­lo­met­rų. Ke­lio­nė­je sa­vai­tę li­jo, bu­vo už­klu­pu­si aud­ra, o ban­gos upė­je sie­kė net 2 met­rų aukš­tį. Ke­liau­to­jas sa­kė, jog po sa­vai­tės ar ke­lių, pra­leis­tų val­ty­je, grį­žus na­mo at­ro­do, jog ir lo­va siū­buo­ja.

Edi­ta MI­KE­LIO­NIE­NĖ

As­me­ni­nės nuo­tr.

Dienos populiariausi

Archeologų džiaugsmas – ūkinė duobė

2017 m. liepos 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas