(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Biržuose

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Aktualijos

Pačeriaukštės seniūnijos labirintais

2017 m. liepos 4 d.

Pa­če­riaukš­tės gy­ven­vie­tė­je ir se­niū­ni­jo­je kaip la­bi­rin­te. Klai­džio­ja gy­vu­lių su­pir­kė­jai, tak­sis­tai, sku­bios pa­gal­bos tar­ny­bos. Kiek­vie­na gat­vė tu­ri sa­vo var­dą, de­ja, iki šiol gat­vės ne­su­ženk­lin­tos. Sa­vo pa­ža­dų ne­tę­si ir ke­li­nin­kai. Trūks­ta nuo­ro­dų. Ne­be­su­lauk­da­mi jų, žmo­nės pro­ble­mą spren­džia sa­vaip, kryp­tį žy­mi ran­ka.

Atei­ties ak­li­gat­vis

Bir­žų ra­jo­no se­niū­ni­jų gy­ven­vie­čių gat­vės jau ke­le­ri me­tai tvar­kin­gai pa­ženk­lin­tos len­te­lė­mis su jų pa­va­di­ni­mais. Ypač tuo džiau­gia­si sku­bios pa­gal­bos tar­ny­bos. Ne­be­rei­kia klai­džio­ti, su­tau­po­mas bran­gus lai­kas, ope­ra­ty­ves­nė pa­gal­ba. Pa­če­riaukš­tė­je to­kių len­te­lių nė­ra. Ne vi­si gy­ven­to­jai pa­tys ži­no, ko­kio­je gat­vė­je gy­ve­na. Ką jau kal­bė­ti apie kai­my­nus. Pag­rin­di­niai orien­ty­rai ieš­kant vie­no ar ki­to gy­ven­to­jo: van­den­tie­kis, mo­kyk­la, dau­gia­bu­tis ir t. t.

Ne­se­niai vie­nas pa­če­riaukš­tie­tis gy­rė­si: nie­kur ki­tur ra­jo­ne ne­ra­si to­kios gat­vės kaip pas mus. Mes tu­ri­me Atei­ties ak­li­gat­vį! Ne nau­jie­na. Ak­li­gat­vių, kur įva­žia­vi­mas iš vie­nos pu­sės, ra­si be­veik kiek­vie­no­je ra­jo­no gy­ven­vie­tė­je. Ra­mon­ga­liuo­se – Eg­lių ak­li­gat­vis, Kra­tiš­kiuo­se – Drau­gys­tės ak­li­gat­vis... Bet Atei­ties ak­li­gat­vis skam­ba iš­ties įspū­din­gai. To­dėl ir pa­rū­po čia ap­si­lan­ky­ti.

Atei­ties ak­li­gat­vis – trum­piau­sia se­niū­ni­jos gat­ve­lė. Jos ža­liuo­sius plo­tus šie­nau­ja dvi te­ly­čai­tės. Gat­ve­lė­je net dvi pa­gal­bą žmo­gui tei­kian­čios įstai­gos: me­di­ci­nos punk­tas ir Pa­gal­bos šei­mai cent­ras. Už jų dvi pa­vyz­di­nės so­dy­bos. Jų šei­mi­nin­kai – pusb­ro­liai Ai­das ir Sta­sys Jur­gai­čiai.

– Su­sė­do­me vi­si drau­giš­kai: Ai­das, Sta­sys ir mes, jų žmo­nos Vil­ma ir Ire­na, ir drau­giš­kai iš­si­rin­ko­me gat­vės pa­va­di­ni­mą. Bus Atei­ties gat­vė. Vai­kai au­ga, su per­spek­ty­va. Mes dar pa­juo­ka­vo­me: gat­vė­je gy­ve­na tik dvi Jur­gai­čių šei­mos, gal gat­vę pa­va­din­ti Jur­gai­čių var­du? Mums at­sa­kė, kad rei­kia nu­si­pel­ny­ti. Nie­kas ne­paaiš­ki­no, kad bus ak­li­gat­vis. Vi­si juo­kia­si iš to­kio pa­va­di­ni­mo, – „Bir­žie­čių žo­džiui“ pa­sa­ko­jo Ire­na Jur­gai­tie­nė.

Pir­me­ny­bė – kai­mams

Pa­če­riaukš­tės se­niū­ni­jos se­niū­nas Au­ri­mas Fran­kas apie to­kį gat­vės pa­va­di­ni­mą sa­ko: tik­ras akib­rokš­tas. Bet pa­va­di­ni­mas – uni­ka­lus. Su hu­mo­ru. Tin­ka bet ko­kiai san­tvar­kai.

Į klau­si­mą, ko­dėl Pa­če­riaukš­tės gy­ven­vie­tė­je iki šiol ne­pa­ženk­lin­tos gat­vės, se­niū­nas tu­ri sa­vo at­sa­ky­mą. Pa­sak jo, pir­miau­sia rū­pė­jo pa­ženk­lin­ti kai­mus, o ne gat­ves. Ir pa­tys gy­ven­to­jai to pa­gei­da­vo. Su­ženk­lin­ti be­veik vi­si kai­mai. De­ja, ke­li­nin­kai vil­ki­na sa­vo pa­ža­dus ir ne­pa­da­ro taip rei­kia­mų bū­ti­nų nuo­ro­dų į kai ku­riuos Pa­če­riaukš­tės se­niū­ni­jos kai­mus. Trūks­ta nuo­ro­dos į La­piš­kius, Dvar­ga­lius ir t. t.

Nuo­ro­das už­ra­šė ran­ka

Dvar­ga­lių kai­mo avi­nin­kys­tės ūkio šei­mi­nin­kams Kris­ti­nai ir Jū­riui Mi­li­šiū­nams prail­go lauk­ti ke­li­nin­kų ma­lo­nės, to­dėl jie kai­mo pa­va­di­ni­mą už­si­ra­šė ran­ka. Į ūkį at­vyks­ta ne­ma­žai sve­čių, lan­ko tu­ris­tai. Dau­ge­liui kai­mas ne­ži­no­mas, žmo­nės pa­si­klys­ta. Vis ge­riau ne­gu nie­ko.

Dė­me­sį at­krei­pia ir ki­ta nuo­ro­da Grumš­lių kai­me. Rū­pes­tin­gi gy­ven­to­jai at­vy­ku­sius sve­čius per­spė­ja. Jei­gu tu­ri rei­ka­lų Lie­tu­vo­je, suk į kai­rę ar­ba į de­ši­nę. Kas ne­ži­no­da­vo, įsi­bė­gė­da­vo ir tie­siau­siu ke­liu nu­rūk­da­vo į kai­my­ni­nę Lat­vi­ją.

Ne­pas­ku­bė­si­te... Ne tik Pa­če­riaukš­tės gy­ven­vie­tė­je, bet ir vi­so­je se­niū­ni­jo­je – ak­li­gat­viai.

Re­gi­na VAI­ČE­KO­NIE­NĖ

Re­gi­nos Vai­če­ko­nie­nės nuo­tr.

Dienos populiariausi

Archeologų džiaugsmas – ūkinė duobė

2017 m. liepos 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas