Sveikino ir linkėjo pasirinkti tinkamas duris

Edi­tos Mi­ke­lio­nie­nės nuo­tr.
Nuot­rau­ka pri­si­mi­ni­mui.
Nau­jo­ji ra­jo­no val­džia tę­sia pirm­ta­kų tra­di­ci­ją pa­svei­kin­ti ge­riau­siai bai­gia­muo­sius eg­za­mi­nus iš­lai­kiu­sius abi­tu­rien­tus. Ra­jo­no me­ras Vy­tas Ja­rec­kas ir vi­ce­me­rė Ast­ra Kor­sa­kie­nė į Sa­vi­val­dy­bę pa­kvie­tė ne tik ge­riau­siai eg­za­mi­nus iš­lai­kiu­sius abi­tu­rien­tus, bet ir jų mo­ky­to­jus bei tė­ve­lius.

Pir­miau­sia į abi­tu­rien­tus, mo­ky­to­jus, tė­ve­lius krei­pė­si vi­ce­me­rė Ast­ra Kor­sa­kie­nė. Ji dė­ko­jo abi­tu­rien­tams už pui­kius re­zul­ta­tus, di­de­lį dar­bą. Anot vi­ce­me­rės, eg­za­mi­ną sėk­mės da­ly­ku bū­tų ga­li­ma va­din­ti tik tuo­met, jei 100 ba­lų įver­ti­ni­mą gau­tum vi­siš­kai ne­si­mo­kęs. Ta­čiau įde­dant dar­bo, pa­si­ti­kint mo­ky­to­jais ga­li­ma pa­siek­ti pui­kių re­zul­ta­tų. A. Kor­sa­kie­nė dė­ko­jo tė­ve­liams, ku­rie pa­dė­jo sa­vo vai­kams na­muo­se: "Be puo­de­lio ar­ba­tos, ku­rį jums mo­kan­tis at­ne­ša ma­ma, taip pat ne­bū­tu­mėt pa­sie­kę to­kių ge­rų re­zul­ta­tų".

Me­ras Vy­tas Ja­rec­kas ant­ri­no vi­ce­me­rei: dė­ko­jo abi­tu­rien­tų tė­ve­liams, mo­ky­to­jams.O jau­nie­siems bir­žie­čiams – "Sau­lės" gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tams – kal­bė­jo: "Išs­par­dėt prieš sa­ve vi­sus bar­je­rus, ku­rie at­ve­ria ke­lia vi­sur. Pa­si­rin­kit šir­džiai ma­lo­nią pro­fe­si­ją. Ne­pa­mirš­kit Bir­žų kraš­to, pa­dė­kit sa­vo idė­jo­mis ir pa­ta­ri­mais".

Pir­miau­sia bu­vo pa­svei­kin­ta Ie­va Ba­ro­nai­tė, ku­rios vals­ty­bi­niai eg­za­mi­nai bu­vo įver­tin­ti ge­riau­siai: du šim­tu­kai iš lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros bei ang­lų kal­bos eg­za­mi­nus, 99 ba­lai už bio­lo­gi­jos, 95 – che­mi­jos, 3 – ma­te­ma­ti­kos eg­za­mi­nus. Pak­laus­ta, kaip rea­ga­vo ga­vu­si to­kius aukš­tus ba­lus, Ie­va bu­vo kuk­li: "Džiau­giau­si". Ma­ma Lo­re­ta sa­kė, jog Ie­va emo­ci­jas reiš­kia san­tū­riai.

Anup­ro Kal­kio ang­lų ir vo­kie­čių kal­bų ži­nios taip pat bu­vo įver­tin­tos šim­tu­kais. Do­va­nė­lę už jį at­siė­mė ma­ma Dan­guo­lė, nes Anup­ras iš­vy­kęs į iš anks­to su­pla­nuo­tą iš­vy­ką. Anot ma­mos, jis pla­nuo­ja stu­di­juo­ti Vil­niaus uni­ver­si­te­te.

Ig­nas Či­maš­ka, ku­rio ang­lų kal­bos ži­nios įver­tin­tos šim­tu­ku, ke­ti­na mo­ky­tis už­sie­ny­je, ta­čiau pla­nuo­ja grįž­ti į Lie­tu­vą. Šim­tu­ką už ang­lų kal­bos eg­za­mi­ną ga­vęs Ed­vi­nas Ku­gi­nys juo­ka­vo, jog bū­da­vo, kad pa­bėg­da­vo iš ang­lų kal­bos pa­mo­kų, o pa­klaus­tas, ko­kie dar da­ly­kai jam ge­rai se­kė­si, ti­ki­no, kad dai­lė.

Eg­lė Kut­rai­tė, ku­rios ang­lų kal­bos ži­nios įver­tin­tos šim­tu ba­lų, sa­kė, jog pla­nuo­ja tęs­ti kal­bų stu­di­jas. Jai taip pat la­bai pa­ti­ko is­to­ri­ja ir šio da­ly­ko mo­ky­to­ja Aud­ro­nė Garš­vai­tė.

Do­man­to Sta­kio­nio in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų ži­nios taip pat įver­tin­tos šim­tu­ku. Jis į šven­tę ne­ga­lė­jo at­vyk­ti. Do­man­tą už darbš­tu­mą ir įky­ru­mą ge­rą­ja pra­sme gy­rė mo­ky­to­ja Ri­ma Mi­ka­la­jū­nie­nė.

Mo­des­tas Kriš­ta­po­nis už fi­zi­kos eg­za­mi­ną ga­vo 92 ba­lų įver­ti­ni­mą. Stu­di­joms jis ke­ti­na rink­tis tiks­liuo­sius moks­lus: pro­gra­ma­vi­mą, elekt­ro­ni­ką ar me­cha­ni­ką. Vai­ki­nas tei­gė, jog per pa­mo­kas sten­gė­si su­si­kon­cent­ruo­ti, su­pras­ti dės­to­mą da­ly­ką, nors pri­si­pa­ži­no, kad bu­vo tin­gi­nu­kas. "Ta­čiau pa­sie­kiau tai, ko no­rė­jau", – kal­bė­jo Mo­des­tas.

Dar dvi abi­tu­rien­tės: Er­nes­ta Sri­bi­ky­tė (ge­riau­siai iš­lai­ky­ti geog­ra­fi­jos ir is­to­ri­jos eg­za­mi­nai) ir Kris­ti­na Smind­riū­nai­tė (ge­riau­siai iš­lai­ky­tas ru­sų kal­bos eg­za­mi­nas) į šven­tę neat­vy­ko.

Do­va­nė­lė­mis bu­vo ap­do­va­no­tos ir ge­riau­sių abi­tu­rien­tų mo­ky­to­jos: Auš­ra Du­le­vi­čiū­tė, Jad­vy­ga Džiu­gie­nė, Aud­ro­nė Garš­vai­tė, Vir­gi­ni­ja Kal­va­nai­tė, Ri­ta Ka­zi­lio­nie­nė, Ind­ra Kri­zo­nie­nė, Vir­gi­ni­ja Lukš­tie­nė, Ri­ma Mi­ka­la­jū­nie­nė, Au­re­li­ja Pad­va­riš­kie­nė, Ža­ne­ta Šle­žie­nė, Gra­ži­na Ry­ser Aud­ro­nė Ule­vi­čie­nė, Ast­ra Kor­sa­kie­nė. Svei­kin­da­mas da­bar jau vi­ce­me­re dir­ban­čią A. Kor­sa­kie­nę, me­ras džiau­gė­si, kad Ast­ra įsi­lie­jo į jo ko­man­dą ir pa­de­da dirb­ti ne­leng­vą dar­bą. A. Kor­sa­kie­nė sa­kė, jog mo­ky­to­jams įteik­tos do­va­nė­lės – rau­do­nai ra­šan­tys ra­šik­liai, ku­riais mo­ky­to­jos tai­sys mo­ki­nių klai­das. Vi­ce­me­rė dvip­ras­miš­kai pa­juo­ka­vo, jog ir Sa­vi­val­dy­bė­je yra žmo­gus, dar­buo­to­jams rau­do­nu ra­šik­liu ra­šan­tis pa­žy­mius. Ta­čiau mo­ky­to­jas pir­miau­sia mo­ko sa­vo pa­vyz­džiu, o tik tuo­met ra­šo pa­žy­mį.

Po­kal­biais, gra­žiais lin­kė­ji­mais bai­gė­si ge­riau­siai eg­za­mi­nus iš­lai­kiu­sių abi­tu­rien­tų pa­ger­bi­mo šven­tė. Pas­ku­ti­nis akor­das – bend­ra vi­sų da­ly­vių nuo­trau­ka at­mi­ni­mui.