Susitikimas po 50 metų…

Sau­lė­tą rugp­jū­čio 10-sios po­pie­tę prie Bir­žų "Sau­lės" gim­na­zi­jos rin­ko­si šios mo­ky­mo įstai­gos ab­sol­ven­tai – mo­kyk­lą bai­gę 1969 me­tais, t. y. prieš pu­sę am­žiaus.

Tie­sa, tuo­met mū­sų mo­kyk­la va­di­no­si Bir­žų J.Ja­no­nio vi­du­ri­nė mo­kyk­la- in­ter­na­tas ir taip jau su­si­klos­tė, kad mo­kyk­lo­je-in­ter­na­te mo­ki­niai mo­kė­si ne tik iš ato­kes­nių ra­jo­no vie­to­vių, bet kai ku­rie ir iš Kau­no, Pa­ne­vė­žio ar ki­tų Lie­tu­vos mies­tų. Štai mes ke­tu­rie­se: Rim­vy­das Ado­mė­nas, Zi­ta Alei­ni­ko­vai­tė, Jo­nas Jan­kaus­kas ir aš at­vy­ko­me bai­gę Kvet­kų aš­tuon­me­tę mo­kyk­lą, Emi­li­ja Kar­bo­čiu­tė at­vy­ko iš Kė­dai­nių, An­ge­lė Žu­kaus­kai­tė, Vi­da Sta­se­vi­čiu­tė ir Al­do­na Gil­vy­čiu­tė – iš Kau­no.

Vi­du­ri­nę mo­kyk­lą bai­gė­me 24, de­ja, mo­kyk­los bai­gi­mo 50-čio šven­tės ne­su­lau­kė jau 6, o ka­dan­gi vi­si po mo­kyk­los bai­gi­mo iš­si­bars­tė po vi­są Lie­tu­vą, tai į 50-čio su­si­ti­ki­mą su­si­rin­ko tik 8.

Al­gio Kriau­čiū­no nuo­trau­ko­je iš kai­rės: Rim­vy­das Ado­mė­nas, gy­dy­to­jas, Aly­taus li­go­nių ka­sos kū­rė­jas ir il­ga­me­tis jos va­do­vas, jo žmo­na, "kla­sės mar­ti" gy­dy­to­ja Da­nu­tė Ado­mė­nie­nė. Da­nu­tė Ka­ro­sai­tė-Kut­rie­nė, in­ži­nie­rė, il­ga­me­tė Bir­žų pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro dės­ty­to­ja. Jū­ra­tė Kri­siu­kė­nai­tė-Bal­čiū­nie­nė, in­ži­nie­nė, il­ga­me­tė Bir­žų dar­bo bir­žos dar­buo­to­ja, Emi­li­ja Kai­ry­tė-Kriau­čiū­nie­nė ir Emi­li­ja Kar­bo­čiu­tė- Tven­tic­kie­nė, il­ga­me­tės drau­di­mų kom­pa­ni­jų dar­buo­to­jos. Al­gir­das Bai­kaus­kas, eko­no­mis­tas, Me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos Šiau­lių sky­riaus pir­mi­nin­kas. Aud­ro­nė Tur­lai­tė-Bai­kaus­kie­nė, il­ga­me­tė UAB "Šiau­lių van­de­nys" dar­buo­to­ja ir Pet­ras Džė­ja, bio­che­mi­jos moks­lų dak­ta­ras, Mayo kli­ni­kų ( Ro­čes­te­ris, Mi­ne­so­ta, JAV) aso­ci­juo­tas pro­fe­so­rius.

Pir­miau­siai vi­si nu­vy­ko­me į nau­ją­sias Bir­žų mies­to ka­pi­nes, kur gė­lių pa­dė­jo­me ant kla­sės drau­go An­ta­no Kruo­pio, il­ga­me­čio Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus dar­buo­to­jo, ka­po.

Po to vi­si nu­vy­ko­me į Ši­lė­nų kai­mą, ku­rio ka­pi­nė­se pa­lai­do­ta kla­sės auk­lė­to­ja, švie­saus at­mi­ni­mo mo­ky­to­ja Van­da Ta­mo­liū­nai­tė-Mik­šie­nė. Auk­lė­to­ja Van­da Mik­šie­nė da­ly­va­vo vi­suo­se anks­čiau reng­tuo­se kla­sės su­si­ti­ki­muo­se. Mū­sų vi­sų tar­pu­sa­vio ry­šys tik­rai bu­vo stip­rus, nes mes – pir­mo­ji jos, kaip jau­nos mo­ky­to­jos, auk­lė­ti­nių lai­da.

Ap­lan­kė­me ir ša­lia esan­čią So­de­liš­kių dva­ro so­dy­bą, kur pa­ska­na­vo­me ką tik iš­kep­tos ru­gi­nės duo­nos, pa­si­gro­žė­jo­me pui­kiai įreng­ta aukš­tai­tiš­ka so­dy­ba, ne­prie­kaiš­tin­gai su­tvar­ky­ta ir pri­žiū­ri­ma ap­lin­ka.

Va­ka­rop vi­si su­sė­do­me prie ka­vos puo­de­lio, kur ne­trū­ko links­mų is­to­ri­jų, pri­si­mi­ni­mų…

Lai­kas pra­bė­go kaip mat ir iš­si­skir­da­mi su­ta­rė­me rink­tis vėl po tri­jų me­tų ir su vil­ti­mi, kad ki­tą kar­tą mū­sų su­si­rinks dau­giau.