Mero padėkos raštai "Saulės" gimnazijos mokytojoms

Me­ro pa­dė­ka mo­ky­to­jai D. Sri­bi­kie­nei.

Va­sa­rio 12 die­ną Sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas ap­si­lan­kė „Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je. Me­ras pa­svei­ki­no vi­sus mo­ky­to­jus, o as­me­ni­nių su­kak­čių pro­ga pa­dė­kos raš­tus įtei­kė di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jai ir lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros mo­ky­to­jai Ri­tai Vin­gi­ly­tei už kū­ry­bin­gą pe­da­go­gi­nį dar­bą ir gim­na­zi­jos įvaiz­džio for­ma­vi­mą bei mo­ky­to­jai Dai­vai Sri­bi­kie­nei už kū­ry­bin­gą pe­da­go­gi­nį dar­bą, mei­lės gim­ta­jam žo­džiui puo­se­lė­ji­mą ir aukš­tus mo­ki­nių pa­sie­ki­mus.