Salės futbolo čempionatas

BKKSC nuo­tr.

2020 m. sau­sio mė­ne­sį star­ta­vo Lie­tu­vos vai­kų sa­lės fut­bo­lo čem­pio­na­tas. 2020 me­tų Lie­tu­vos vai­kų sa­lės fut­bo­lo čem­pio­na­te žais 93 ko­man­dos. Bir­žų jau­nie­ji fut­bo­li­nin­kai da­ly­vau­ja U12-U13 di­vi­zio­no (2008-2009 m. gi­mi­mo ir jau­nes­ni) Šiau­rės gru­pės re­gio­ne, ku­ria­me žais aš­tuo­nios ko­man­dos.

Pir­mo­sio­se var­žy­bo­se bir­žie­čiai su­si­ti­ko su N. Ak­me­nės SC fut­bo­li­nin­kais ir juos nu­ga­lė­jo re­zul­ta­tu 2:1. Ant­ro­se var­žy­bo­se Bir­žų KKSC su­si­ti­ko su Pak­ruo­jo SC ir tu­rė­jo pri­pa­žin­ti var­žo­vų per­ga­lę. Šio­se var­žy­bo­se pir­mo kė­li­nio pa­bai­go­je re­zul­ta­tas bu­vo ly­gus 2:2, ta­čiau ant­ra­me kė­li­ny­je var­žo­vai bu­vo pra­na­šes­ni ir rung­ty­nės bai­gė­si re­zul­ta­tu 6:12.

Jau­nų­jų fut­bo­li­nin­kų tre­ne­ris Vy­tau­tas Sta­nu­le­vi­čius.