Dziudo čempionatas Lietuvos kariuomenės dienai paminėti

M. Če­pas ir L. Kond­ro­tas.

Lapk­ri­čio 23–24 d. Pa­ne­vė­žio kū­no kul­tū­ros ir spor­to cent­ro ma­nie­že vy­ko at­vi­ras Pa­ne­vė­žio mies­to jau­nių, jau­nu­čių ir vai­kų dziu­do čem­pio­na­tas, skir­tas Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės die­nai pa­mi­nė­ti. Ja­me da­ly­va­vo spor­ti­nin­kai iš Bal­ta­ru­si­jos, Ru­si­jos, Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos. Mū­sų ra­jo­nui sėk­min­gai at­sto­va­vo Bir­žų ra­jo­no kū­no kul­tū­ros ir spor­to cent­ro jau­nie­ji spor­ti­nin­kai:

2012 m. gi­mu­sių ir jau­nes­nių gru­pė­je Ovi­di­jus Re­mei­ka užė­mė I vie­tą.

2010 m. gi­mu­sių ir jau­nes­nių gru­pė­je Ka­jus Mi­liu­kas ir Ma­rius Puo­džiū­nas iš­ko­vo­jo III vie­tą.

2006 m. gi­mu­sių ir jau­nes­nių gru­pė­je Ma­tas Če­pas ir Lu­kas Kond­ro­tas taip pat iš­ko­vo­jo III vie­ta.

2004 m. gi­mu­sių ir jau­nes­nių gru­pė­je Al­gi­man­tas Garš­va lai­mė­jo II, Mei­lė Mi­liaus­kai­tė – III vie­tą.

Jau­nuo­sius spor­ti­nin­kus ko­voms ruo­šia tre­ne­riai Min­dau­gas Si­mė­nas, Si­gi­tas Mit­ro­chi­nas ir Alf­re­das Kup­re­vi­čius.