Pianistų sėkmė Italijoje

Inos VA­LOT­KIE­NĖS nuotr.
Kon­kur­so lau­rea­tai Ita­li­jo­je: Pi­jus Va­lot­ka, Ta­das Šu­ke­vi­čius, Lau­ry­na Šu­ke­vi­čiū­tė ir mo­ky­to­ja Ina Va­lot­kie­nė.
Bir­žų Vla­do Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ki­niai Ta­das ir Lau­ry­na Šu­ke­vi­čiai bei Pi­jus Va­lot­ka (mo­ky­to­ja Ina Va­lot­kie­nė) bir­že­lio pa­bai­go­je da­ly­va­vo tarp­tau­ti­nia­me kon­kur­se-fes­ti­va­ly­je "Ri­mi­ni Fest 2019".

Bir­žų Vla­do Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ki­niai Ta­das ir Lau­ry­na Šu­ke­vi­čiai bei Pi­jus Va­lot­ka (mo­ky­to­ja Ina Va­lot­kie­nė) bir­že­lio pa­bai­go­je da­ly­va­vo tarp­tau­ti­nia­me kon­kur­se-fes­ti­va­ly­je "Ri­mi­ni Fest 2019". Vi­si trys bir­žie­čiai pia­nis­tai kon­kur­se pel­nė pri­zi­nes vie­tas. Pi­jus lai­mė­jo lau­rea­to dip­lo­mą – I vie­tą. Ta­das ir Lau­ry­na bu­vo įver­tin­ti tre­čio­sios vie­tos lau­rea­tų dip­lo­mais. Pi­jus su Kot­ry­na Mor­dai­te (Kau­no M.Pet­raus­ko mu­zi­kos mo­kyk­la, mo­ky­to­ja Liu­ba Vi­lu­tie­nė) iš­ko­vo­jo ant­ros vie­tos lau­rea­to dip­lo­mus.

14-asis tarp­tau­ti­nis mu­zi­kos kon­kur­sas "Ri­mi­ni Fest 2019" – tai pres­ti­ži­nis ren­gi­nys Ita­li­jo­je. Kon­kur­sas-fes­ti­va­lis vy­ko Ri­mi­nio dra­mos teat­ro sa­lė­je. Tarp­tau­ti­nio kon­kur­so žiu­ri na­riais bu­vo pa­kvie­ti įžy­mūs Ita­li­jos kul­tū­ros ir me­no at­sto­vai. Kon­kur­se var­žė­si at­li­kė­jai iš Če­ki­jos, Mol­do­vos, Ki­ni­jos, Bul­ga­ri­jos, Ru­si­jos, Ita­li­jos, Kroa­ti­jos, Ar­mė­ni­jos, Bal­ta­ru­si­jos, Lie­tu­vos ir Uk­rai­nos. Pag­rin­di­nis šio ren­gi­nio tiks­las bu­vo ieš­ko­ti nau­jų ta­len­tin­gų at­li­kė­jų, pri­sta­tant dau­gia­kul­tū­ri­nes tra­di­ci­jas vi­suo­me­nei.

Po kon­kur­so ke­lia­vo­me po nuo­sta­bią Ita­li­jos ša­lį. Pa­ma­tė­me is­to­ri­nės reikš­mės ob­jek­tus, me­nan­čius im­pe­ri­jos lai­kus. Ri­mi­nio mies­te ap­si­lan­kė­me prie Ti­be­ri­jaus til­to, ku­riam dau­giau nei 2000 me­tų. Ap­lan­kė­me San Ma­ri­ną – vie­ną iš ma­žiau­sių vals­ty­bių Eu­ro­po­je. Ke­lio­nę tę­sė­me ,,Mi­ra­bi­lan­di­jo­je“ – di­džiau­sia­me van­dens pra­mo­gų par­ke. Taip pat ne­kant­riai lau­kė­me iš­vy­kos į Ve­ne­ci­ją – įspū­din­gos ar­chi­tek­tū­ros, gon­do­lų, kau­kių mies­tą. Ap­lan­kė­me ne­pap­ras­to gro­žio Šv. Mor­kaus ba­zi­li­ką, Do­žų rū­mus, Ato­dū­sių til­tą. Vy­ko­me į gar­siau­sias sa­las: San Mi­ke­lę (ka­pi­nių sa­la), Mu­ra­ną ir Bu­ra­ną.

Ke­lio­nė į Ita­li­ją pa­li­ko gi­lius įspū­džius, ta­čiau di­džiau­sias džiaugs­mas – tai mo­ki­nių pa­sie­ki­mai gar­si­nan­tys mū­sų mu­zi­kos mo­kyk­lą. Da­ly­vau­da­mi kon­kur­se-fes­ti­va­ly­je "Ri­mi­ni Fest 2019" rep­re­zen­ta­vo­me Bir­žus ir tuo pa­čiu pa­ži­no­me ki­tų tau­tų kul­tū­rą.