Konkursas "Sugalvok nuotraukai pavadinimą"

Mie­li "Bir­žie­čių žo­džio" skai­ty­to­jai, prieš dvi savaites "Bir­žie­čių žo­dy­je" pa­skel­bė­me kon­kur­są "Su­gal­vok nuo­trau­kai pa­va­di­ni­mą". Su­lau­kė­me šiek tiek ma­žiau jū­sų pa­siū­ly­mų nei pir­ma­jai kon­kur­sui pa­siū­ly­tai nuo­trau­kai – apie pus­šim­tį.

Lai­mė­to­ju ta­po Ra­mu­nas RM, pa­ra­šęs ko­men­ta­rą "Bir­žie­čių žo­džio" feis­bu­ko pa­sky­ro­je. Jis pa­siū­lė nuo­trau­ką pa­va­din­ti taip:

"Ateis lie­tus, vaiz­das bus bai­sus, šar­ny­rai tik­rai, ma­nau, kas su­lūš".

Lai­mė­to­ją kvie­čia­me už­suk­ti į "Bir­žie­čių žo­džio" re­dak­ci­ją at­siim­ti pri­zo (dar­bo die­no­mis).