Pagerbti policijos rėmėjai

Bir­žų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to in­for­ma­ci­ja

Vals­ty­bės (Lie­tu­vos ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo) ir Tau­tiš­kos gies­mės die­nos pro­ga už sa­va­no­riš­ką ak­ty­vią ir sis­te­min­gą veik­lą pri­si­de­dant prie vi­suo­me­nės sau­gu­mo už­tik­ri­ni­mo Pa­ne­vė­žio ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­dė­kos ir at­mi­ni­mo do­va­nė­lės įteik­tos ak­ty­viau­siems Bir­žų ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to rė­mė­jams Va­len­ti­nui Kirk­liaus­kui, Lai­mon­tui Kiz­niui, Vai­dui Ma­tu­ze­vi­čiui ir Aud­riui Nak­ti­niui.