Biržų pareigūnai – geriausi apskrityje

Policijos nuotr.
Lie­pos 3 die­ną Pa­ne­vė­žio vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas or­ga­ni­za­vo ge­riau­sios ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų ko­man­dos kon­kur­są. Jo me­tu pa­rei­gū­nams te­ko įveik­ti su­dė­tin­gas rung­tis, ku­rios bu­vo su­reng­tos Pa­ne­vė­žio mies­te ir ra­jo­ne.

Bend­rų­jų ži­nių pa­tik­ri­ni­mo me­tu pa­rei­gū­nai tu­rė­jo at­sa­ky­ti į klau­si­mus ne tik iš sa­vo dar­bi­nės ap­lin­kos, bet ir į su­ktus klau­si­mus, ar net iš šių die­nų ak­tua­li­jų. Ekst­re­ma­laus vai­ra­vi­mo rung­ty­je svar­bus bu­vo lai­kas ir la­bai tiks­lus va­žia­vi­mas, nes tar­pai tarp sto­ve­lių bu­vo pa­lik­ti mi­ni­ma­lūs, o už kiek­vie­ną nu­vers­tą gau­na­mos bau­dos.Ver­ti­nant po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų veiks­mus įvy­kio vie­to­je bu­vo tik­ri­na­ma, kaip mak­si­ma­liai pa­rei­gū­nai iš­nau­do­ja sa­vo dar­bo prie­mo­nes ir pa­ste­bi vi­sas smulk­me­nas įvy­kio vie­to­je. Šau­dy­mo rung­ty­je pa­rei­gū­nai šau­dė į tai­ki­nius iš skir­tin­go nuo­to­lio ir už prie­dan­gos. As­me­nų su­lai­ky­mo rung­ty­je pa­rei­gū­nai tu­rė­jo su­lai­ky­ti gink­luo­tus nu­si­kal­tė­lius, ku­rie spru­ko iš įvy­kio vie­tos mik­roau­to­bu­su. Bu­vo ste­bi­ma, ar pa­rei­gū­nai tin­ka­mai rea­guo­ja į smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. Me­di­ci­ni­nės pa­gal­bos su­tei­ki­mo rung­ty­je pa­rei­gū­nai tu­rė­jo su­teik­ti bū­ti­ną­ją pa­gal­bą nu­ken­tė­ju­siems žmo­nėms.

Pir­mą­ją vie­tą užė­mė Bir­žų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ko­man­da. Ji at­sto­vaus Pa­ne­vė­žio ap­skri­čiai rug­sė­jo mė­ne­sį vyk­sian­čia­me ša­lies ge­riau­sių po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų kon­kur­se Pa­lan­go­je.