Kunigas Ernestas Želvys paskirtas tarnauti į Pasvalį

Edi­tos Mi­ke­lio­nie­nės nuo­tr.
Kan. Ed­mun­das Rin­ke­vi­čius at­leis­tas iš Va­bal­nin­ko Švč. M. Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų pa­ra­pi­jos kle­bo­no pa­rei­gų ir iš­lei­džia­mas gy­dy­tis.

Kan. Ed­mun­das Rin­ke­vi­čius at­leis­tas iš Va­bal­nin­ko Švč. M. Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų pa­ra­pi­jos kle­bo­no pa­rei­gų ir iš­lei­džia­mas gy­dy­tis. Kun. ats. kpt. Jo­nas Ta­mo­šiū­nas at­leis­tas iš Sa­lo­čių Šv. Juo­za­po pa­ra­pi­jos kle­bo­no ir Ky­bu­rių Švč. M. Ma­ri­jos An­ge­liš­kos bei Smil­gių Nuk­ry­žiuo­to­jo Jė­zaus pa­ra­pi­jų ad­mi­nist­ra­to­riaus pa­rei­gų, ir pa­skir­tas Va­bal­nin­ko Švč. M. Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų pa­ra­pi­jos kle­bo­nu ir Sa­la­mies­čio Šv. An­ta­no Pa­du­vie­čio pa­ra­pi­jos ad­mi­nist­ra­to­riu­mi.