Vabalninkiečiai garsina savo kraštą

Va­bal­nin­kie­čiai įsi­jun­gė į pro­jek­tą "Ke­liauk Lie­tu­vo­je".
2019 me­tų va­sa­rą, lie­pos mė­ne­sį, Lie­tu­vos et­ni­nės kul­tū­ros ug­dy­to­jų są­jun­gos (LE­KUS) pro­jek­tas „Ke­liauk Lie­tu­vo­je“ pra­si­dė­jo sto­vyk­la Ku­lau­tu­vo­je. Į sto­vyk­lą su­si­rin­ko aš­tuo­nių ug­dy­mo įstai­gų - Rad­vi­liš­kio, Šal­či­nin­kų, Mer­ki­nės, Juod­ši­lių, Mai­šia­ga­los, Mus­nin­kų, Kau­no bei Bir­žų ra­jo­no Va­bal­nin­ko Ba­lio Sruo­gos gim­na­zi­jos mo­ki­niai. Sto­vyk­lo­je vy­ko kraš­to­ty­ri­nės me­džia­gos rin­ki­mo bei jos pa­nau­do­ji­mo sa­vo kraš­to gar­si­ni­mui mo­ky­mai. Su­reng­tos kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės: da­ly­viai mo­kė­si se­nų­jų lie­tu­viš­kų ama­tų, tra­di­ci­nio mu­zi­ka­vi­mo, dai­na­vi­mo ir šo­kių.

Mo­kyk­lų ko­man­dos kū­rė sa­vo kraš­to tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro mo­de­lį, pla­na­vo bū­si­mas veik­las, ge­ne­ra­vo idė­jas.

Va­bal­nin­ko Ba­lio Sruo­gos gim­na­zi­jai at­sto­va­vo et­ni­nės kul­tū­ros koor­di­na­to­rė Zi­ta Kum­pe­lie­nė ir gim­na­zi­jos mo­ki­nių ta­ry­bos na­rė Dei­man­tė Ste­po­nė­nai­tė.

Nuo rug­sė­jo pra­džios vi­sus Va­bal­nin­ko Ba­lio Sruo­gos gim­na­zi­jos mo­ky­to­jus, mo­ki­nius ir jų tė­ve­lius va­sa­ros sto­vyk­los da­ly­vės pa­kvie­tė įsi­trauk­ti į LE­KUS or­ga­ni­zuo­ja­mo pro­jek­to to­li­mes­nes „Ke­liauk Lie­tu­vo­je“ veik­las, ku­rias su­da­ro vi­deo­fil­mo, turistinio/edukacinio marš­ru­to, įtai­giau­sio ir la­biau­siai kraš­to is­to­ri­ją at­sklei­džian­čio at­ri­bu­ti­kos sim­bo­lio kon­kur­sai.

Šio pro­jek­to tiks­las – ug­dy­ti vai­kų pi­lie­tiš­ku­mą, bend­ra­dar­biau­jant su ne­vy­riau­sy­bi­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis ir švie­ti­mo įstai­go­mis ug­dy­ti vai­kų ir jau­ni­mo bend­rą­sias kom­pe­ten­ci­jas stip­ri­nant jų pi­lie­ti­nę sa­vi­mo­nę, bend­ruo­me­niš­ku­mą, ska­tin­ti sa­vi­raiš­ką bei sa­va­no­rys­tę ir, ži­no­ma, stip­rin­ti mei­lę sa­vo kraš­tui.

Va­bal­nin­ko Ba­lio Sruo­gos gim­na­zi­jos mo­ki­niai pa­si­rin­ko vi­deo­fil­mų ir edukacinio/turistinio marš­ru­to kū­ry­bi­nius kon­kur­sus. Jau­nes­nio­jo mo­kyk­li­nio am­žiaus da­ly­vių gru­pė­je pa­no­ro da­ly­vau­ti penk­tos kla­sės mo­ki­niai (kla­sės va­do­vė Li­da Va­rei­kie­nė) ir tech­no­lo­gi­jų bū­re­lio "Krai­tė" na­riai (va­do­vė Zi­ta Kum­pe­lie­nė). Sa­va­no­rys­tės veik­lą iš­ban­dė Val­do­nė Va­rei­kai­tė.

Turistinio/edukacinio žy­gio tiks­las - pa­tiems su­si­pa­žin­ti ir sve­čius su­pa­žin­din­ti, pa­si­džiaug­ti ir pa­kvies­ti ke­liau­jan­čius ir poil­siau­jan­čius į Va­bal­nin­ko mies­to kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tus, ap­lan­ky­ti is­to­ri­nes vie­tas, įžy­mius žmo­nes, pa­ma­ty­ti įspū­din­gas skulp­tū­ras, pa­si­gro­žė­ti kraš­to­vaiz­džiu. Kraš­to pa­ži­ni­mas pra­si­de­da nuo sa­vo kie­mo, sa­vo gat­vės, mies­te­lio, o pa­ži­nęs juos – ga­li pa­si­di­džiuo­da­mas pa­sa­ko­ti ke­liau­jan­tiems Lie­tu­vo­je. Jau­nie­ji da­ly­viai kū­rė fil­mu­ką "Ke­liauk Lie­tu­vo­je ( Va­bal­nin­kas)" ir kli­ja­vo žemėlapį/ ma­ke­tą "Ke­liauk Va­bal­nin­ke".

Gim­na­zi­jos To­le­ran­ci­jos ug­dy­mo cent­ro mo­ki­niai (va­do­vė Aud­ro­nė Štir­vy­die­nė) įsi­jun­gė į kon­kur­sus vy­res­nio­jo mo­kyk­li­nio am­žiaus da­ly­vių gru­pė­je. TUC su­kū­rė fil­mu­ką 'Žy­dų gy­ve­ni­mo is­to­ri­jos pus­la­piai Va­bal­nin­ke", ku­ria­me li­ko daug ženk­lų me­nan­čių žy­dų gy­ve­ni­mą Va­bal­nin­ke.

Kon­kur­si­niai kū­ry­bi­niai dar­bai pa­tal­pin­ti elekt­ro­ni­nė­je erd­vė­je, kvie­čiant už juos bal­suo­ti.

Įdo­miau­si bus ap­do­va­no­ja­mi rė­mė­jų do­va­no­mis ir pa­tal­pin­ti pus­la­py­je www.le­kus.lt

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.