Paulius Drevinis: poetas, kraštietis, tremtinys, dėdė, mokytojas, kaimynas...

Nuot­rau­ka iš Bib­lio­te­kos ar­chy­vo
Gie­da­mas Gul­bi­nų him­nas
Šie­met mi­ni­me poe­to Pau­liaus Dre­vi­nio, ki­lu­sio iš Gul­bi­nų kai­mo, 100-ąsias gi­mi­mo me­ti­nes. Bir­žų bib­lio­te­ka šia pro­ga spa­lio mė­ne­sį or­ga­ni­zuo­ja ke­lių ren­gi­nių cik­lą, ku­ris yra vyk­do­mas pa­gal da­li­nai Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos fi­nan­suo­tą pro­jek­tą „Pau­liaus Dre­vi­nio at­mi­ni­mo ke­lias“.

Pir­ma­sis pro­jek­to ren­gi­nys įvy­ko Gul­bi­nuo­se spa­lio 4 d. Šia­me kai­me 1919 m. spa­lio 13 d. gi­mė P. Dre­vi­nis (Po­vi­las Dre­vins­kas). 1932 m., bai­gęs Gul­bi­nų pra­džios mo­kyk­lą, to­liau mo­kė­si Bir­žų, Tau­ra­gės, Pa­ne­vė­žio gim­na­zi­jo­se. 1941-1943 m. stu­di­ja­vo Vil­niaus dvi­me­čia­me pe­da­go­gi­nia­me ins­ti­tu­te. 1948 m. bu­vo iš­trem­tas į Kras­no­jars­ko kraš­tą. 1956 m. grį­žo į Lie­tu­vą. 1958 m. Vil­niaus uni­ver­si­te­te bai­gė li­tua­nis­ti­ką ir mo­ky­to­ja­vo, dau­giau­sia Klai­pė­do­je.

Jo pir­mo­ji iš­leis­ta kny­ga va­di­no­si „Kryž­ke­lė ke­lių pla­čių“ (1966 m.). Mi­rė poe­tas 1990 m., pa­lai­do­tas Dau­mė­nų ka­pi­nė­se, ne­to­li gim­tų­jų Gul­bi­nų.

Dar prieš pra­si­de­dant pro­jek­tui bu­vo su­kur­tas in­te­rak­ty­vus žy­gis P. Dre­vi­nio ta­kais, jį jau iš­ban­dė bib­lio­te­ki­nin­kai ir Pa­bir­žės mo­kyk­los mo­ki­niai.

Vie­na svar­biau­sių šio pro­jek­to da­lių – iš­leis­ta kny­ga „Ieš­kok tik šir­dies...“. „Ar bū­si iš Bir­žų, tur­tin­gų Va­bal­nin­kų,/ Rad­vi­liš­kio, Pa­pi­lio ti­pin­gos ša­lies, /Pats ši­tuos la­pus su ran­ka darbininko/ At­ver­tęs, ieš­kok tik šir­dies.“, - ra­šė P. Dre­vi­nis. Trum­pai apie šios kny­gos at­si­ra­di­mą.

2014 m. Bir­žų bib­lio­te­ka įgy­ven­di­no pro­jek­tą, skir­tą P. Dre­vi­nio 95-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms „Gim­to­sios že­mės pi­lig­ri­mas“. Bai­gia­ma­ja­me pro­jek­to ren­gi­ny­je da­ly­va­vęs klai­pė­die­tis poe­tas Al­fon­sas Jo­nas Na­vic­kas Bir­žų bib­lio­te­kai per­da­vė poe­to P. Dre­vi­nio rank­raš­tį, ku­ria­me bu­vo jo kū­ry­bi­nė­je biog­ra­fi­jo­je svar­bi poe­ma, iki šiol nie­kur ne­pub­li­kuo­ta, „Bal­ta­sis mies­tas“, ra­šy­ta Si­bi­re 1953-1954 m., au­to­biog­ra­fi­niai duo­me­nys, krei­pi­ma­sis į bū­si­mą šios poe­mos re­dak­to­rių ir lei­dė­ją, pa­si­sa­ky­mai apie kū­ry­bą ir me­ną, ver­ti­mai. Tai­gi P. Dre­vi­nio sva­jo­nė iš­si­pil­dė - kny­go­je yra pub­li­kuo­ja­ma ne tik mi­nė­ta poe­ma, bet ir jos fak­si­mi­lės. Kny­go­je – ir P. Dre­vi­nio laiš­kai, iš trem­ties ra­šy­ti mo­ky­to­jai Teo­do­rai Gru­dzins­kai­tei. Šie laiš­kai po mo­ky­to­jos mir­ties bu­vo ras­ti jos na­me Pa­bir­žė­je. Bib­lio­te­kos bend­ruo­me­nė la­bai dė­ko­ja tuos na­mus įsi­gi­ju­siems nau­jiems šei­mi­nin­kams Jo­lan­tai ir Pau­liui Ma­siams, ku­rie ras­tus laiš­kus per­da­vė Pa­bir­žės bib­lio­te­kai, o ši mums. Kny­go­je yra spaus­di­na­mi au­ten­tiš­ki laiš­kai, jų kal­ba ne­tai­sy­ta.

Lei­di­ny­je taip pat yra ir anks­tes­nio pro­jek­to me­tu su­rink­ti pri­si­mi­ni­mai apie P. Dre­vi­nį bei bib­liog­ra­fi­ja. Bib­liog­ra­fi­jo­je sten­gė­mės su­rink­ti kuo pla­tes­nę ir iš­sa­mes­nę in­for­ma­ci­ją apie poe­to kū­ry­bą, pub­li­ka­ci­jas pe­rio­di­niuo­se ir ki­to­kio po­bū­džio lei­di­niuo­se.

Gul­bi­nuo­se, pir­mo­jo pro­jek­to ren­gi­nio me­tu, šią kny­gą pub­li­kai pri­sta­tė jos su­da­ry­to­ja, bib­lio­te­ki­nin­kė Lai­ma Ra­mu­tė­nie­nė, re­dak­to­rė Da­lia Kė­že­lie­nė. Apie P. Dre­vi­nį kal­bė­jo li­te­ra­tas, žur­na­lis­tas Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Jaut­riais pri­si­mi­ni­mais da­li­no­si poe­to sū­nė­nai Vy­tau­tas Dre­vins­kas ir Jur­gis Rat­ni­kas. Abu jie poe­tą va­di­na dė­de Pau­liu­mi, ku­ris jiems vai­kys­tė­je bu­vo di­de­lis au­to­ri­te­tas, ypač mo­kė­jęs bend­rau­ti su vai­kais – ne vel­tui jis pa­si­rin­ko mo­ky­to­jo pro­fe­si­ją...

Ren­gi­ny­je skam­bė­jo Gul­bi­nų et­nog­ra­fi­nio an­samb­lio dai­nos ir Gul­bi­nų him­nas pa­gal P. Dre­vi­nio ei­les. Vy­ko be­tar­piš­kas bend­ra­vi­mas, nes poe­tas P. Dre­vi­nis gul­bi­nie­čiams – am­ži­na­sis kai­my­nas, vaikš­čio­jęs kai­mo ta­kais ir sa­vo mei­lę tė­viš­kei su­dė­jęs į sa­vo ei­les.

Kny­ga „Ieš­kok tik šir­dies...“ spa­lio 11 d. bus pri­sta­ty­ta Kir­do­nių dau­gia­funk­ci­nia­me cent­re, spa­lio 18 d. – Pa­bir­žės bend­ruo­me­nės na­muo­se.

Bai­gia­ma­sis pro­jek­to ren­gi­nys įvyks Bir­žų bib­lio­te­kos sa­lė­je spa­lio 26 d.