Pagerbtas poeto Pauliaus Drevinio atminimas

Li­te­ra­tū­ro­lo­gė Dan­guo­lė Ša­ka­vi­čiū­tė.
Spa­lio 26 d. bib­lio­te­kos sa­lė­je įvy­ko bai­gia­ma­sis pro­jek­to ren­gi­nys „Pau­liaus Dre­vi­nio at­mi­ni­mo ke­liais“. Ke­lių vi­są spa­lį vy­ku­sių ren­gi­nių cik­las, iš da­lies fi­nan­suo­ja­mas Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos, bu­vo skir­tas poe­to 100-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms.

Bai­gia­ma­ja­me ren­gi­ny­je da­ly­va­vo li­te­ra­tū­ro­lo­gė Dan­guo­lė Ša­ka­vi­čiū­tė: „P. Dre­vi­nis sa­ve lai­kė poe­tu nuo anks­ty­vos jau­nys­tės. Bir­žų gim­na­zi­jo­je jis tel­kė apie sa­ve žmo­nes, bū­rė juos, or­ga­ni­za­vo. Iš Si­bi­ro grį­žo vi­sai pa­lū­žęs. P. Dre­vi­nis bu­vo pa­kliū­vęs į XX a. ver­gys­tę ir jos neat­lai­kė, iki šiol jis mums nė­ra iki ga­lo su­pras­tas ir at­ras­tas, bet poe­to mi­si­ją jis at­li­ko ne­pap­ras­tai gra­žiai. Jo poe­ma „Bal­ta­sis mies­tas" – uni­ka­lus, Si­bi­re ra­šy­tas kū­ri­nys, nors dėl me­ni­nės jo ver­tės ga­li­ma ir gin­čy­tis. Poe­mo­je yra daug vie­tų, ku­rias rei­kia li­te­ra­tū­riš­kai šli­fuo­ti, bet P. Dre­vi­nis pa­ts pui­kiai tą su­pra­to".

Ra­šy­to­ja El­vy­ra Bi­liū­tė-Alek­na­vi­čie­nė, kny­gos „Mei­lės gies­mė“ apie P. Dre­vi­nį, au­to­rė: „Aš ma­nau, kad Bir­žų kraš­tas tu­rė­jo, tu­ri ir tu­rės daug gar­sių žmo­nių, nes mo­ka juos gerb­ti. Tai ir pa­ro­do šis ren­gi­nys.“

Gra­žiais pri­si­mi­ni­mais da­li­jo­si bu­vu­si bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Ona Ge­ru­lie­nė, P. Dre­vi­nio gi­mi­nai­tė Vil­ma Šid­laus­kie­nė, skam­bė­jo poe­to gim­to­jo Gul­bi­nų kai­mo et­nog­ra­fi­nio an­samb­lio dai­nos, li­te­ra­tū­ri­nę imp­ro­vi­za­ci­ją pa­ro­dė Bir­žų kul­tū­ros cent­ro Bo­ri­so Dau­gu­vie­čio mė­gė­jų teat­ras.

Šio pro­jek­to pa­ti svar­biau­sia da­lis – bib­lio­te­kos iš­leis­ta kny­ga „Ieš­kok tik šir­dies“, ku­rio­je – P. Dre­vi­nio Si­bi­re ra­šy­ta ir iki šiol nie­kur ne­pub­li­kuo­ta poe­ma „Bal­ta­sis mies­tas“, poe­to laiš­kai, at­si­mi­ni­mai, bib­liog­ra­fi­ja. Ši kny­ga bu­vo pri­sta­ty­ta Gul­bi­nuo­se, Kir­do­ny­se, Pa­bir­žė­je. Kny­gos su­da­ry­to­ja ir vi­so pro­jek­to va­do­vė – vy­res­nio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė Lai­ma Ra­mu­tė­nie­nė, pas ku­rią ir ga­li­ma įsi­gy­ti kny­gą (II a.).

Pro­jek­to me­tu taip pat bu­vo su­kur­tas in­te­rak­ty­vus marš­ru­tas P. Dre­vi­nio ta­kais.

 

P. Dre­vi­nis (Po­vi­las Dre­vins­kas) gi­mė 1919 m. spa­lio 13 d. Gul­bi­nų kai­me. 1932 m., bai­gęs Gul­bi­nų pra­džios mo­kyk­lą, to­liau mo­kė­si Bir­žų, Tau­ra­gės, Pa­ne­vė­žio gim­na­zi­jo­se. 1941 – 1943 m. stu­di­ja­vo Vil­niaus dvi­me­čia­me pe­da­go­gi­nia­me ins­ti­tu­te. 1948 m. bu­vo iš­trem­tas į Kras­no­jars­ko kraš­tą. 1956 m. grį­žo į Lie­tu­vą. 1958 m. Vil­niaus uni­ver­si­te­te bai­gė li­tua­nis­ti­ką ir mo­ky­to­ja­vo, dau­giau­sia Klai­pė­do­je.

Jo pir­mo­ji iš­leis­ta kny­ga va­di­no­si „Kryž­ke­lė ke­lių pla­čių“ (1966 m.).

Mi­rė 1990 m., pa­lai­do­tas Dau­mė­nų ka­pi­nė­se (Bir­žų raj.).

Bir­žų kul­tū­ros cent­ro Bo­ri­so Dau­gu­vie­čio mė­gė­jų teat­ro pa­si­ro­dy­mas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.