PAGERBTI NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO MIESTELIO SENJORAI

Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­ky­je, se­no­sios mo­kyk­los sa­lė­je, pir­mą sy­kį bu­vo su­reng­ta mies­te­lio sen­jo­rams skir­ta šven­tė „Me­tų ka­ro­liai“. Jo su­ma­ny­to­ja ir or­ga­ni­za­to­rė kul­tū­ros dar­buo­to­ja Da­lia Ma­tu­se­vi­čie­nė į po­pie­tę pa­kvie­tė gar­bin­go am­žiaus Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio kraš­to gy­ven­to­jus, kad vi­sus ga­lė­tų pa­svei­kin­ti, pa­dė­ko­ti už jų dar­bą. Į po­pie­tę at­vy­ko Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ja Ast­ra Kor­sa­kie­nė, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vi­das Ei­du­kas, Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai, Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio mo­kyk­los at­sto­vai, mo­ki­nu­kai.

Pri­si­rin­ko pil­na sa­lė sen­jo­rų ir juos ger­bian­čių žmo­nių. Gru­pę Onos Mi­lie­nės se­ne­lių glo­bos na­mų gy­ven­to­jų į ren­gi­nį pa­ly­dė­jo Da­nu­tė Nind­riū­nai­tė, ne vie­nam sen­jo­rų at­vyk­ti į šven­tę pa­dė­jo ar­ti­mie­ji.

Ren­gi­nį pra­dė­ju­si D. Ma­tu­se­vi­čie­nė nuo­šir­džiai pa­svei­ki­no vi­sus sen­jo­rus, dė­ko­jo už jų dar­bą, už pa­tir­tį, už ge­ru­mą, ku­riuo da­li­na­si su vi­sais.

Me­ro pa­va­duo­to­ja Ast­ra Kor­sa­kie­nė pa­si­džiau­gė šios šven­tės pra­sme: ad­ven­to lai­ku pri­si­min­ti ir pa­gerb­ti žmo­nes, vi­są gy­ve­ni­mą ati­da­vu­sius sa­vo kraš­tui, są­ži­nin­gai dir­bu­sius, su­kau­pu­sius di­džiu­lę gy­ve­ni­mo pa­tir­tį. A. Kor­sa­kie­nė svei­ki­no se­no­lius, džiau­gė­si jų bu­vi­mu kar­tu. Kar­tu su Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi Vi­du Ei­du­ku gė­lių žie­dais ir svei­ka­tos do­va­nė­lė­mis – vi­ta­mi­nais, ap­do­va­no­jo še­še­tą vy­riau­sių mies­te­lio gy­ven­to­jų. Ne vi­si sen­jo­rai ga­lė­jo at­vyk­ti į šven­tę, ki­tiems do­va­nė­les ža­dė­jo įteik­ti ar­ti­mie­ji, se­niū­ni­jos so­cia­li­nio dar­bo or­ga­ni­za­to­rė Svet­la­na Vai­tai­tie­nė ir pa­ti ren­gi­nio su­ma­ny­to­ja D. Ma­tu­se­vi­čie­nė.

S. Vai­tai­tie­nė pa­svei­ki­no šven­tės da­ly­vius, pa­dė­ko­jo už jų iš­tver­mę ir iš­min­tį, pri­si­mi­nė Pa­sau­li­nės svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos tei­gi­nius apie žmo­gaus am­žių. D. Ma­tu­se­vi­čie­nė gė­lė­mis ir pa­dė­kos raš­tais ap­do­va­no­jo il­giau­sius me­tų ka­ro­lius su­vė­ru­sius mies­te­lio gy­ven­to­jus.

Sen­jo­rams kon­cer­ta­vo vai­kai ir jau­ni­mas: Bir­žų Vla­do Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ki­niai ir jų mo­ky­to­jos Al­la Fe­tin­gie­nė ir Ie­va Mor­kū­nai­tė.