Gy­ve­ni­mas – tai mu­zi­ka ma­na...

Pa­ro­vė­jos kul­tū­ros na­mų an­samb­liui „Me­lo­di­ja“ – pen­ke­ri me­tai.
Pa­ro­vė­jos kai­mo an­samb­lis su­si­bū­rė 2015 me­tų va­sa­rio 24 die­ną. Švie­saus at­mi­ni­mo me­no va­do­vas Eu­ge­ni­jus Mi­ka­la­jū­nas pa­si­kvie­tė į Pa­ro­vė­ją ge­rai ži­no­mą akor­deo­ni­nin­ką Vy­tau­tą Ka­va­liaus­ką. Di­džiau­sias va­do­vo no­ras – mo­ky­ti dai­nuo­ti vai­kus. Prie vai­kų pri­si­jun­gė ir suau­gu­sie­ji.

Eu­ge­ni­jus bu­vo me­no, kal­bos ir kul­tū­ros žmo­gus. Me­ni­nio skai­ty­mo meist­ras, ga­lė­jo dek­la­muo­ti poe­tų Pau­lio Šir­vio, Vy­tau­to Ma­čer­nio ir ki­tų ei­les. Vie­nas iš pir­mų­jų an­samb­lio dai­ni­nin­kų Jo­nas Re­peč­ka pa­si­žy­mė­jo sa­vo iš­skir­ti­niu bal­su, gra­žiu temb­ru. Pri­si­me­na­me Jį , kaip drau­giš­ką, nuo­šir­dų, šil­tą žmo­gų.

De­ja , Jo­no mes jau ne­be­tu­ri­me. Jis il­si­si Pa­ro­vė­jos ka­pi­nė­se.

Il­gai bu­vo ren­ka­mas ko­lek­ty­vo pa­va­di­ni­mas. Po il­gų svars­ty­mų pa­si­li­ko­me prie „Me­lo­di­ja“ var­do. Šį var­dą pa­siū­lė an­samb­lio na­rė Tat­ja­na. An­samb­lis „Me­lo­di­ja“ su­ren­gė ne­ma­žai kon­cer­tų Pa­ro­vė­jos bend­ruo­me­nė­je. Kon­cer­tuo­ta Bir­žų kul­tū­ros cent­re, Pas­va­lio, Ku­piš­kio, Pa­ne­vė­žio ra­jo­nuo­se. Pa­bu­vo­ta Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me, Ni­do­je. Vy­tau­tas Ka­va­liaus­kas va­do­vau­ja ne tik miš­riam an­samb­liui, bet ir mo­te­rų, vy­rų an­samb­liams, vy­rų due­tui, mo­te­rų due­tui, miš­riam trio, mo­te­rų trio. Bu­vo suor­ga­ni­za­vęs inst­ru­men­ti­nį an­samb­lį. Tu­ri vil­ties vėl mu­zi­kan­tus su­kvies­ti nau­jam ko­lek­ty­vui.

Šven­tė­je bu­vo pa­gerb­ti pir­mie­ji an­samb­lio dai­ni­nin­kai: Alek­sand­ra, Emi­li­ja, Onu­tė, Jo­nas, Egi­di­jus. Taip pat pa­svei­kin­ti vai­kai: Ka­mi­lė, Alan­ta, Elin­ga, Ak­vi­lė, Lau­ry­nas.

Į gra­žią šven­tę pas mus at­vy­ko sve­čiai iš Lat­vi­jos. Folk­lo­ro an­samb­lis „Svi­te­ne“ (va­do­vas Leons Za­rans), Pa­ne­vė­žio ra­jo­no ka­pe­la „Dem­ba“ (va­do­vas Vy­tau­tas Šuls­kis), Sa­la­mies­čio po­pgru­pė „Sau­lės skry­bė­lė“ (va­do­vas Al­man­tas To­to­ris) ir Bir­žų kul­tū­ros cent­ro Va­bal­nin­ko sky­riaus ka­pe­ly­tė (va­do­vas Pet­ras Ma­tu­lis).

Šven­tė­je da­ly­va­vo ne­ma­žai sve­čių.

Dė­ko­ja­me už pa­ra­mą, už šven­ti­nę nuo­tai­ką ir nuo­šir­dų ačiū ta­ria­me Bir­žų ra­jo­no ta­ry­bos na­riui, Nor­dic Pro­tein di­rek­to­riui Aud­riui Juk­nai, Bir­žų kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­riui Ro­mui Le­se­vi­čiui, Sei­mo na­riui Vik­to­rui Rin­ke­vi­čiui, Pa­ro­vė­jos kai­mo ūki­nin­kams Vai­du­tei ir Vy­tau­tui Stan­ke­vi­čiams. Ačiū Vai­du­tei už sū­rį.

Ačiū už šyp­se­nas, do­va­nas, ap­lo­dis­men­tus, ačiū, kad bu­vo­te su mu­mis to­kio­je gra­žio­je šven­tė­je. Pa­ro­vė­jo­je ir to­liau skam­bės „Me­lo­di­jos“ dai­nos.