Gimiau, augau, gyvenu

Žid­ru­tės Užu­ba­lie­nės nuo­tr.
Po­pie­tės nuo­tai­kos.
"Pie­tų ša­le­lėj - Ne­mu­nas, o šiau­rėj - Ne­mu­nė­lis, kaip pirš­tu į dan­gų pa­tai­kei, Lie­tu­va..." – nuo­tai­kin­gai, tiks­liai Ro­kiš­kio ir Bir­žų kraš­tus jun­gian­tį Ne­mu­nė­lį, ei­liuo­ta me­ta­fo­ra api­bū­di­no švie­saus at­mi­ni­mo Ro­kiš­kio kraš­to poe­tas Da­nas Kai­rys. Lais­vės ko­vų is­to­ri­jos Obe­liuo­se mu­zie­ji­nin­kams Pa­pi­lį pa­siek­ti rei­kė­jo ap­lenk­ti ne tik Ne­mu­nė­lio, bet ir Lau­ku­pio, Apaš­čios, Ro­vė­jos upes. Vieš­na­gė kul­tū­ros tra­di­ci­jo­mis pa­si­žy­min­čia­me Pa­pi­lio kraš­te neat­si­tik­ti­nė.

Mu­zie­ji­nin­kus ir bib­lio­te­ki­nin­kes Da­nu­tę, Jo­li­tą ir An­ge­lę sie­ja bend­ra edu­ka­ci­nė veik­la, bei no­ras šią vi­su­mą pa­teik­ti taip, kad ji su­do­min­tų ieš­kan­čius. Gruo­džio 11 die­ną Pa­pi­lio kul­tū­ros na­muo­se vy­ko se­niū­ni­jos bib­lio­te­ki­nin­kių po­pie­tė „Gi­miau-au­gau-gy­ve­nu“. Su­si­rin­ku­siems li­te­ra­tū­ri­nę kom­po­zi­ci­ją pa­tei­kė Pa­pi­lio pa­grin­di­nės mo­kyk­los pra­di­nu­kai ir mo­ky­to­ja Vi­ta Ja­nu­še­vi­čie­nė. Po to bu­vo pri­sta­ty­tas svar­biau­sias po­pie­tės ak­cen­tas – Pa­pi­lio se­niū­ni­jos in­te­rak­ty­vus že­mė­la­pis, pa­reng­tas vy­res­nio­sios bib­lio­te­ki­nin­kės Jo­li­tos Ba­nie­nės. Kaip pa­sa­ko­jo su­si­rin­ku­siems šio su­ma­ny­mo au­to­rė Jo­li­ta pa­teik­ti vir­tua­lio­je erd­vė­je Pa­pi­lio se­niū­ni­jos vie­to­var­džiai su­da­rys ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti ir pa­ke­liau­ti po Pa­pi­lio kraš­tą. Su­ma­ny­mo pra­džia šių me­tų va­sa­rio mė­nuo, o da­bar­ties gruo­dis tar­si ap­vai­ni­kuo­ja me­tų dar­bą. Te­ko nau­do­tis įvai­riais šal­ti­niais, do­ku­men­tais, že­mė­la­piais. Su­kaup­ta pa­tir­tis nie­kur neiš­nyks­ta, o šio pra­smin­go dar­bo re­zul­ta­tai da­bar ma­tuo­ja­mi mul­ti­me­di­jos ek­ra­ne. Apie pa­tir­tį ir ga­li­my­bę su­kur­ti in­te­rak­ty­vų Obe­lių kraš­to lais­vės ko­vų že­mė­la­pį mu­zie­ji­nin­kai kon­sul­ta­vo­si su šios idė­jos au­to­re.

Ren­gi­nio sve­čiai tu­rė­jo ga­li­my­bę pa­si­klau­sy­ti bib­lio­te­ki­nin­kių skai­to­mų ei­lių ar pro­zos iš­trau­kų apie že­mė­la­py­je pa­mi­nė­tus vie­to­var­džius. Pa­sik­lau­sy­ti Juo­zo ir Ri­char­do due­to at­lie­ka­mų po­pu­lia­rių me­lo­di­jų. Pa­sig­ro­žė­ti ta­py­to­jo Vy­tau­to Jac­ke­vi­čiaus pieš­tais pa­veiks­lais. Ma­lo­nus šios bend­rys­tės tarp Pa­pi­lio ir Obe­lių pa­tvir­ti­ni­mas, po­pie­tė­je da­ly­va­vu­sių Pa­pi­lio pa­grin­di­nės mo­kyk­los moks­lei­vių ir „me­džio­to­jo Kip­ro Pet­raus­ko“ per­so­na­žo su­si­ti­ki­mas jau ki­to­je ki­to­kio­je ap­lin­ko­je.

Bend­ra­min­čius suar­ti­na ne tik vie­to­var­džiai, su­jun­gia upės, bet ir bend­ros idė­jos ku­rios ga­li pa­si­tar­nau­ti kraš­to ar is­to­ri­jos pa­ži­ni­mui.