Išgąsdino "Baltosios vaistinės" tvarkymo projekto kaina

Po dis­ku­si­jų ra­jo­no po­li­ti­kai pri­ta­rė, kad Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, ga­vu­si vals­ty­bės biu­dže­to da­li­nį fi­nan­sa­vi­mą pa­gal Pa­vel­dot­var­kos pro­gra­mą, or­ga­ni­zuo­tų kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų – "Bal­to­sios vais­ti­nės" bei rū­sio – tvar­ky­bos dar­bų pro­jek­tą, o sa­vi­val­dy­bė prie pro­jek­to ren­gi­mo fi­nan­sa­vi­mo pri­si­dė­tų 40 pro­c. vi­sų tin­ka­mų fi­nan­suo­ti iš­lai­dų.

Pre­li­mi­na­ri pro­jek­to pa­ren­gi­mo kai­na – 65000 eu­rų, iš jų Sa­vi­val­dy­bės lė­šos – 26000 eu­rų. Ši da­lis ga­li di­dė­ti dėl tin­ka­mų fi­nan­suo­ti iš­lai­dų, ku­rių ne­pa­dengs ski­ria­mas fi­nan­sa­vi­mas, ir ne­tin­ka­mų, bet bū­ti­nų tvar­ky­bos pro­jek­tui pa­reng­ti iš­lai­dų.

Anot ra­jo­no Ta­ry­bos na­rio D. Ja­ku­bė­no, ste­bi­na žvė­riš­ki įkai­niai. Ta­čiau Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros ir ur­ba­nis­ti­kos sky­riaus ve­dė­ja Lo­re­ta Mu­ni­kie­nė pa­ti­ki­no, jog tai yra ko­mer­ci­nis pa­siū­ly­mas, ku­ris vie­ši­na­mas. A. Ans­ki­nas do­mė­jo­si: o kas, jei lė­šų ne­pa­vyks gau­ti? L. Mu­ni­kie­nė sa­kė, jog šį is­to­ri­nį pa­sta­tą rei­kia tvar­ky­ti. V. Ja­rec­kas kal­bė­jo, jog bu­vo su­si­ti­kęs su pa­vel­do­sau­gos spe­cia­lis­tais. Pas­ta­tas pra­dė­jo ir­ti, by­ra sie­nos. Šis pa­sta­tas, anot me­ro, ne­sto­vės už­kal­tais lan­gais, kai ap­lin­kui bus tvar­ko­mos vie­šo­sios erd­vės. Da­bar svars­to­mos tik tvar­ky­bos pro­jek­to ga­li­my­bės.

V. Kur­ga­no­vas tei­ra­vo­si, ar tik vie­nas pro­jek­to ren­gė­jas bu­vo pa­si­rink­tas. L. Mu­ni­kie­nė at­sa­kė, jog pri­si­kvies­ti pro­jek­tų ren­gė­jus yra la­bai sun­ku, nes ato­sto­gų me­tas, tad džiau­gia­si pri­si­kvie­tę bent vie­ną.Ta­čiau atei­ty bus skel­bia­mi vie­šie­ji pri­ki­mai.

A. Juk­na do­mė­jo­si, ar nu­ma­ty­ta šio pa­sta­to pa­skir­tis. L. Mu­ni­kie­nė sa­kė, jog pa­sta­tui grei­čiau­siai ati­teks kul­tū­ri­nė pa­skir­tis.

I. Var­zie­nė tei­ra­vo­si, ko­kia ti­ki­my­bė gau­ti lė­šų pa­vel­do ob­jek­tu ir ar ka­da nors yra te­kę kreip­tis dėl lė­šų iš Kul­tū­ros de­par­ta­men­to? L. Mu­ni­kie­nė paaiš­ki­no, jog ti­ki­my­bė nė­ra di­de­lė, nes iš 120 pro­jek­tų lė­šos bus skir­tos tik 20.

Edi­ta MI­KE­LIO­NIE­NĖ