Ilgapirščių grobis – brangi traktorių įranga ir vejapjovė

roboshop.lt nuotr.
Asociatyvi nuotrauka
Net­ru­kus į tei­sia­mų­jų suo­lą sės du bir­žie­čiai, kal­ti­na­mi trak­to­rių na­vi­ga­ci­jos sis­te­mų ir ve­jos pjo­vi­mo ro­bo­to va­gys­tė­mis. Il­gai pa­si­džiaug­ti vog­to­mis gė­ry­bė­mis jie ne­spė­jo – bu­vo su­lai­ky­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų.

Pa­ne­vė­žio apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rė Jū­ra­tė Mo­ciš­kie­nė bai­gė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ir teis­mui per­da­vė bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je 30-me­tis E. B. ir 20-me­tis E. D. kal­ti­na­mi di­de­lės ver­tės tur­to va­gys­te vei­kiant bend­ri­nin­kų gru­pė­je.

Per­nai rug­sė­jį į po­li­ci­ją krei­pė­si Pa­ne­vė­žio ra­jo­no gy­ven­to­jas. Vy­ras pra­ne­šė, kad sa­vait­ga­lį su šei­ma bu­vo iš­vy­kęs, o grį­žęs pa­si­ge­do ve­jap­jo­vės-ro­bo­to. Šis bu­vo pa­lik­tas ap­tver­to­je so­dy­bo­je. Nuos­to­lį šei­mi­nin­kas įver­ti­no 3 tūkst. 369 eu­rais.

Ka­dan­gi šio­je mo­der­nio­je ve­jap­jo­vė­je bu­vo įreng­ta GPS sis­te­ma, ne­tru­kus bu­vo nu­sta­ty­ta jos bu­vi­mo vie­ta – miš­ke­lis Bir­žų mies­to te­ri­to­ri­jo­je. Ten pa­slėp­tą ro­bo­tą po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ir su­ra­do. Po ty­ri­mo jis bu­vo grą­žin­tas sa­vi­nin­kui.

Po ke­lių die­nų į po­li­ci­ją krei­pė­si Ro­kiš­kio ra­jo­no ūki­nin­kas. Jis pra­ne­šė, kad ry­tą nu­vy­kęs į ap­tver­tą ūkio te­ri­to­ri­ją, pa­si­ge­do trak­to­riuo­se „John Dee­re“ ir „Fendt“ su­mon­tuo­tų na­vi­ga­ci­jos sis­te­mų. Bran­gią įran­gą sa­vi­nin­kas įver­ti­no 14 tūkst. 600 eu­rų.

Tos pa­čios die­nos po­pie­tę ne­to­li Bir­žų po­li­ci­jos eki­pa­žas su­stab­dė pa­tik­ri­ni­mui au­to­mo­bi­lį, ku­riuo va­žia­vo abu kal­ti­na­mie­ji. Sa­lo­ne vež­ta­me krep­šy­je bu­vo ras­ta iš ro­kiš­kė­no ūki­nin­ko trak­to­rių pa­vog­ta įran­ga.

Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą šio­je by­lo­je at­li­ko Pa­ne­vė­žio ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Nu­si­kal­ti­mų nuo­sa­vy­bei ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nai, o jiems va­do­va­vo Pa­ne­vė­žio apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rė J. Mo­ciš­kie­nė.

Pro­ku­ro­rės tei­gi­mu, au­to­mo­bi­lis, ku­riuo va­žia­vo kal­ti­na­mie­ji, bu­vo su­stab­dy­tas, nes Pa­ne­vė­žio po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai tu­rė­jo duo­me­nų, kad mi­nė­ti as­me­nys ga­li­mai vyk­do va­gys­tes. „Nors kal­ti­na­mie­ji vi­so iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu duo­ti pa­ro­dy­mus at­si­sa­kė, by­lo­je su­rink­ti duo­me­nys lei­džia pa­grįs­tai įtar­ti, kad jie yra įvyk­dę šias va­gys­tes“, – sa­kė pro­ku­ro­rė J. Mo­ciš­kie­nė.

Už di­de­lės ver­tės sve­ti­mo tur­to pa­gro­bi­mą Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas nu­ma­to lais­vės atė­mi­mą iki 8 me­tų. By­la per­duo­ta nag­ri­nė­ti į Pa­ne­vė­žio apy­lin­kės teis­mo Ro­kiš­kio rū­mus.