Vabalninkiečių "desantas" Nemunėlio Radviliškyje

Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio bib­lio­te­kos skai­ty­to­jų gru­pė „Ad Ast­ra“ mėgs­ta ke­liau­ti. Ap­lan­kė­me Bir­žų ra­jo­ne esan­čias ra­šy­to­jų gim­ti­nes, vie­šė­jo­me kai­my­ni­nių se­niū­ni­jų bib­lio­te­ko­se. Praei­tą va­sa­rą su­si­ti­ko­me su Va­bal­nin­ko se­niū­ni­jos li­te­ra­tais, ap­lan­kė­me mu­zie­jų, bend­ruo­me­nės na­mus, o šie­met at­sa­ko­ma­sis va­bal­nin­kie­čių „de­san­tas“, va­do­vau­ja­mas vy­res­nio­sios bib­lio­te­ki­nin­kės Vil­mos Šul­nie­nės, at­vy­ko į Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kį.

Su­si­ti­ki­mą pra­dė­jo­me nuo Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio pa­grin­di­nės mo­kyk­los mu­zie­jaus, kur mu­zie­jaus dar­buo­to­jas Eval­das Ti­mu­kas su­pa­žin­di­no su mies­te­lio is­to­ri­ja, uni­ka­liais eks­po­na­tais bei žy­miems mū­sų kraš­to žmo­nėms skir­to­mis eks­po­zi­ci­jo­mis. Trum­pos eks­kur­si­jos po mies­te­lį me­tu, sve­čiai pa­si­gro­žė­jo Apaš­čios ir Ne­mu­nė­lio san­ta­ka, Dai­nų slė­niu, mies­te­lio baž­ny­čio­mis. Pa­ke­lia­vę, su­si­rin­ko­me jau­kiam pa­bend­ra­vi­mui pa­grin­di­nės mo­kyk­los me­to­di­nia­me ka­bi­ne­te. Skai­to­vai Aloy­zas Ja­nu­lis, Da­nu­tė Braz­džiū­nie­nė, Al­gir­das Gar­baus­kas ir Ma­ry­tė Žiog­rai­tė skai­tė va­bal­nin­kie­čių li­te­ra­tų ir sa­vo kū­ry­bos ei­les. Rad­vi­liš­kie­čiai ir­gi neat­si­li­ko, nors to­kia gau­sa li­te­ra­tų ir ge­rų skai­to­vų, pa­si­gir­ti ne­ga­li­me. Bir­žų ra­jo­no li­te­ra­tų klu­bo „Vers­mė“ na­rė Da­lia Ma­tu­se­vi­čie­nė, vy­res­ny­sis bib­lio­te­ki­nin­kas Eval­das Ti­mu­kas, „Ad Ast­ra“ klu­bo na­rė Sta­nis­la­va Švy­kie­nė pa­skai­tė sa­vo kū­ry­bos ei­lė­raš­čių, o Leo­nar­da Čy­gie­nė pa­si­da­li­no vai­kys­tės pri­si­mi­ni­mais, su­si­ju­siais su Va­bal­nin­ko mies­te­liu. Sve­čiai tu­rė­jo pro­gos su­si­pa­žin­ti su Bi­ru­tės Ur­bo­nie­nės ga­min­tais pa­puo­ša­lais iš odos, ak­ri­lo lie­ji­mo tech­ni­ka at­lik­tais pie­ši­niais, So­na­tos Pa­liu­kie­nės en­kaus­ti­kos dar­bais bei Auš­ros Bar­kaus­kai­tės kur­tais pa­puo­ša­lais iš ka­ro­liu­kų. Šil­tai pa­bend­ra­vę, at­si­svei­ki­nę su dai­no­mis, mū­sų sve­čiai iš­vy­ko pa­si­gro­žė­ti ru­de­nė­jan­čia Dau­gu­vie­ty­ne ir San­da­riš­kių ąžuo­lu. Iš­sis­kir­da­mi su­ta­rė­me, kad tai ne­bu­vo pa­sku­ti­nis „de­san­tas“, kad drau­gys­tė tę­sis.