Vabalninkas turi naują seniūną

Ze­nos ŠVAI­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Va­bal­nin­ko se­niū­nas Lai­mu­tis Braž­džio­nis.
Šį pir­ma­die­nį dar­bą pra­dė­jo nau­jas Va­bal­nin­ko se­niū­ni­jos se­niū­nas Lai­mu­tis Braž­džio­nis. Se­niū­nui – 57 me­tai. 22 me­tus Lai­mu­tis Braž­džio­nis dir­bo Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­ti­nio ūkio (da­bar Sta­ty­bos ir inf­rast­ruk­tū­ros sky­rius) vy­riau­siuo­ju spe­cia­lis­tu. Se­niū­nas su aukš­tuo­ju iš­si­la­vi­ni­mu. Eko­no­mis­tas.

"Bir­žie­čių žo­džiui" se­niū­nas L. Braž­džio­nis pa­sa­ko­jo: se­niū­ni­jos ko­lek­ty­vas jį su­ti­ko drau­giš­kai. Pir­mą­ją dar­bo die­ną se­niū­nas bend­rau­ja su se­niū­ni­jos dar­buo­to­jais, ar­ti­miau su­si­pa­žįs­ta su jų dar­bu, pro­ble­mo­mis.

Į klau­si­mą, ko­kią pa­val­di­nių sa­vy­bę se­niū­nas la­biau­siai ver­ti­na, jis įvar­di­jo pa­rei­gin­gu­mą. Pa­sak L. Braž­džio­nio, iki šiol dir­bę vi­si Va­bal­nin­ko se­niū­ni­jos se­niū­nai bu­vę pui­kūs, to­dėl nė vie­no iš jų neišs­kir­tų. Ką se­niū­nas pir­miau­sia no­rė­tų nu­veik­ti Va­bal­nin­ko ge­ro­vei, Lai­mu­tis Braž­džio­nis ne­daug­žo­džia­vo ir pa­ža­dė­jo at­sa­ky­ti vė­liau, kai ar­ti­miau ir pla­čiau ži­nos vi­sos se­niū­ni­jos si­tua­ci­ją.