Šventė Pasvaliečiuose

Dar prieš ke­lias die­nas vi­si gy­ve­no­me Ka­lė­dų ir Nau­jų me­tų nuo­tai­ko­mis. Di­džiau­sias džiaugs­mas ma­to­si vai­ku­čių vei­de­liuo­se, kai gau­na do­va­nė­les ir su­si­tin­ka su Ka­lė­dų Se­ne­liu. Taip lauk­ta šven­tė ap­lan­kė ir mū­sų vai­ku­čius.

Ma­žie­ji ne­kant­riai lau­kė Ka­lė­dų Se­ne­lio. Jam pa­ruo­šė vai­di­ni­mą apie Rau­don­ke­pu­rai­tę. Su­vai­di­no iš­trau­ką iš fil­mu­ko ''Na pa­lauk''. Į sve­čius už­kly­do per­so­na­žai Ge­na su Kul­vers­tu­ku ir ma­dam Ša­pok­liak. Ir suau­gu­siems bu­vo links­ma pri­si­min­ti vai­kys­tės fil­mu­kus. Ma­žie­ji ne­drą­siai, bet nuo­šir­džiai su­dai­na­vo vi­siems ''Džiaugs­min­gų Šv. Ka­lė­dų''. Ap­do­va­no­jo­me gra­žiai puo­šia­mų so­dy­bų sa­vi­nin­kus.

Ga­liau­siai bu­vo su­lauk­tas ir Ka­lė­dų Se­ne­lis. Jis at­vy­ko su vai­ku­čių my­li­mu per­so­na­žu Ka­ke Ma­ke. Šo­kom, dek­la­ma­vom, dai­na­vom, ga­mi­nom sal­džią va­tą, o svar­biau­sia, kad vai­ku­čiai na­mo ėjo ant vei­de­lių iš­pieš­tais dru­ge­liais, žvė­re­liais, klau­nais.

Vi­si iš­ly­dė­jo Se­ne­lį ir Ka­kę Ma­kę su są­ly­ga, kad vėl grįš ki­tais me­tais.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.