Rotary takas – biržiečiams

Edi­tos MI­KE­LIO­NIE­NĖS nuo­tr.
Ati­da­ry­tas Ro­ta­ry ta­kas orie Šir­vė­nos eže­ro.
Bir­žų ro­ta­ry klu­bas pa­lei Šir­vė­nos eže­rą įren­gė ta­ką, ku­rį, dar ne­baig­tą įreng­ti, jau pa­mė­go bir­žie­čiai. Praė­ju­sį pir­ma­die­nį prie var­tų į ta­ką rin­ko­si Ro­ta­ry klu­bo žmo­nės ir pa­skel­bė ta­ką ati­da­ry­tu. Per­kirp­ta ati­da­ry­mo juos­te­lė vėl bu­vo su­riš­ta, nes ki­tą­met, dar­bai bus tę­sia­mi: sta­to­mi suo­le­liai, įren­gia­mos poil­sio zo­nos ir tai – ne pa­bai­ga. Ro­ta­ry žmo­nės tu­ri idė­jų, kaip dar pa­gra­žin­ti ta­ko ap­lin­ką.

Į ta­ko ati­da­ry­mą at­vy­ko ra­jo­no va­do­vai ir Ro­ta­ry klu­bo na­riai, ran­go­vai. Ro­ta­ry ta­kas su­jun­gė dvi­ra­čių ir pės­čių­jų ta­ką nuo til­to per eže­rą iki kem­pin­go. Ta­ko pra­džio­je pa­sta­ty­ti gra­žūs me­di­niai var­tai, ta­kas vin­giuo­ja per Ro­ta­ry klu­bo so­din­tą par­ką, jį puo­šia me­di­nis liep­te­lis.

Me­ras Vy­tas Ja­rec­kas nuo­šir­džiai dė­ko­jo Ro­ta­ry klu­bui už įspū­din­gą do­va­ną bir­žie­čiams ir mies­to sve­čiams. Ro­ta­ry klu­bo pre­zi­den­tas Aud­rius Juk­na dė­ko­jo ra­jo­no val­džiai už su­pra­ti­mą ir bend­ra­dar­bia­vi­mą.

Ro­ta­ry par­ko ir ta­ko idė­jos pra­di­nin­kas – Egi­di­jus Bu­tė­nas. Tuo me­tu Ro­ta­ry klu­bo pre­zi­den­to pa­rei­gas ėjęs Ri­čar­das Rin­ke­vi­čius šia idė­ja už­si­de­gė ir už­de­gė ki­tus. Par­ko ir ta­ko pro­jek­to koor­di­na­to­riu­mi ta­po To­mas Be­ke­ris. Iš pra­džių, kar­tu su ki­tų mies­to Ro­ta­ry klu­bo žmo­nė­mis bu­vo pa­so­din­tas par­kas. Šie­met – nu­ties­tas ta­kas, pa­sta­ty­tas liep­te­lis, var­tai. Vi­si dar­bai pa­da­ry­ti Ro­ta­ry klu­bo na­rių bei jų įmo­nių lė­šo­mis. Ta­ką tie­sė bend­ro­vė "Val­mis". Į ta­ko ati­da­ry­mą at­vy­ko ir šios bend­ro­vės va­do­vas Al­man­tas Va­ce­lis.

Per­kir­pę juos­te­lę, ati­da­ry­mo šven­tės da­ly­viai ta­ku pa­trau­kė į pa­vė­si­nę ša­lia kem­pin­go pa­si­šil­dy­ti prie lau­žo, pa­si­vai­šin­ti.