Rotary klubo dovana

Edi­tos MI­KE­LIO­NIE­NĖS nuo­tr.
Bir­žų Jur­gio Bie­li­nio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rei Vil­man­tei Vo­rie­nei Bir­žų ro­ta­ry klu­bo pre­zi­den­tas Aud­rius Juk­na įtei­kė raš­tą, liu­di­jan­tį bend­rą Či­ka­gos ir Bir­žų ro­ta­ry klu­bų do­va­ną neį­ga­liems vai­kams.
Praė­ju­sį tre­čia­die­nį Bir­žų ro­ta­ry klu­bas įtei­kė do­va­ną – Jur­gio Bie­li­nio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riu­je įreng­tą erd­vę neį­ga­liems vai­kams ir juos ly­din­tiems as­me­nims pra­tur­ti­no in­te­rak­ty­via įran­ga. Šios bend­ros Či­ka­gos lie­tu­vių ir Bir­žų ro­ta­ry klu­bų do­va­nos ver­tė – dau­giau kaip 12000 eu­rų. Bir­žie­čiai Ro­ta­ry klu­bo na­riai taip pat sky­rė 500 eu­rų trūks­ta­mą pi­ni­gų su­mą neį­ga­lios mer­gai­tės Va­ka­rės Šli­kai­tės ve­ži­mė­liui įsi­gy­ti.

Į šven­tę Bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riu­je rin­ko­si Bir­žų ro­ta­ry klu­bo na­riai, Vai­kų dar­že­lio "Vy­tu­rė­lis" vai­ku­čiai su ma­mo­mis, at­vy­ko vi­ce­me­rė Ast­ra Kor­sa­kie­nė, ži­niask­lai­dos at­sto­vai. Vi­si ap­žiū­rė­jo neį­ga­liems vai­ku­čiams įreng­tą kam­ba­rį, ku­rį pa­pil­dė Ro­ta­ry klu­bo do­va­na.

Nuo 2018 m. rug­sė­jo iki šių me­tų rug­sė­jo mė­ne­sio bib­lio­te­ka įgy­ven­di­na ES ir vals­ty­bės biu­dže­to lė­šo­mis vyk­do­mo pro­jek­to "Ta­vo – ma­no pa­sau­lis" veik­las. Šį pro­jek­tą bib­lio­te­ka ren­gė pa­gal Bir­žų vie­tos veik­los gru­pės pro­gra­mą. Iš pro­jek­to lė­šų Bib­lio­te­ko­je bu­vo su­kur­ta kū­ry­bi­nė ir poil­sio erd­vė: nu­pirk­ti bal­dai, žai­di­mų na­me­lis, pie­ši­mo smė­liu sta­las ir t. t. Šio­je erd­vė­je vyks­ta te­ra­pi­niai už­siė­mi­mai neį­ga­liems vai­kams ir in­di­vi­dua­liai, ir gru­pė­se: smė­lio, pa­sa­kų, pie­ši­mo te­ra­pi­jos, gar­si­niai skai­ty­mai, vai­kai už­sii­ma įvai­riais rank­dar­biais. Su vai­kais už­sii­ma bib­lio­te­kos dar­buo­to­jos, sa­va­no­riai, ku­rie lan­kė bend­rau­ti ir dirb­ti su spe­cia­lių po­rei­kių tu­rin­čiais ir neį­ga­liais vai­kais. Į kū­ry­bi­nę erd­vę mėgs­ta už­suk­ti vi­si ma­žie­ji bib­lio­te­kos lan­ky­to­jai, ku­riuos dar­buo­to­jos mie­lai prii­ma.

Nors pro­jek­tas baig­sis jau šių me­tų rug­sė­jį, ta­čiau bib­lio­te­ki­nin­kės jį ža­da tęs­ti.

su do­va­no­mis į bib­lio­te­ką at­vy­kę Bir­žų ro­ta­ry klu­bo na­riai pir­miau­sia 500 eu­rų do­va­ną įtei­kė Va­ka­rės Šli­kai­tės ma­mai. Ro­ta­ry klu­bo na­riai, ki­ti bir­žie­čiai ju­dė­ti ne­ga­lin­čiai Va­ka­rei au­ko­jo ir prieš Nau­juo­sius me­tus vy­ku­sia­me Me­ro lab­da­ros va­ka­re, ta­čiau po ren­gi­nio Va­ka­rės ma­mos Li­nos pa­si­tei­ra­vo, kiek dar pi­ni­gų trūks­ta nau­jam, spe­cia­liai mer­gai­tei pri­tai­ky­tam ve­ži­mė­liui. Ma­ma su­mą įvar­di­jo. Tad Ro­ta­ry klu­bo na­riai trūks­ta­mą su­mą do­va­no­jo. Ren­gi­ny­je da­ly­va­vu­si Li­na pa­dė­ko­jo vi­siems pri­si­dė­ju­siems ir sa­kė, kad ve­ži­mė­lis pa­ke­liui į Bir­žus, tik kol kas jo ke­lio­nė už­stri­go Len­ki­jo­je.

Tuo­met Ro­ta­ry klu­bo pre­zi­den­tas Aud­rius Juk­na Bib­lio­te­kos di­rek­to­rei Vil­man­tei Vo­rie­nei įtei­kė raš­tą, liu­di­jan­tį bend­rą Či­ka­gos (JAV) lie­tu­vių ir Bir­žų ro­ta­ry klu­bų do­va­ną. Jos ver­tė – dau­giau kaip 12000 eu­rų. A. Juk­na sa­kė, jog Či­ka­gos lie­tu­vių ro­ta­ry klu­bas ren­gė lab­da­ros va­ka­rus, su­rin­ko pi­ni­gų ir juos pa­sky­rė dviems Lie­tu­vos ro­ta­ry klu­bams. Džiu­gu, kad vie­nas jų – Bir­žų ro­ta­ry klu­bas. V. Vo­rie­nė taip pat dė­ko­jo Ro­ta­ry klu­bo na­riams už drau­gys­tę, bend­ra­vi­mą, pa­ra­mą, ku­rią bib­lio­te­ka iš Ro­ta­ry klu­bo gau­na ne pir­mą kar­tą.

Į šven­tę at­vy­ko ir "Vy­tu­rė­lio" mo­kyk­los-dar­že­lio di­rek­to­rė Vio­le­ta Stan­ci­kie­nė, ir mo­ky­to­ja Ni­jo­lė Bič­ku­vie­nė. Jos ti­ki­no: į kū­ry­bi­nę erd­vę Bib­lio­te­ko­je mo­kyk­lo­je-dar­že­ly­je ug­do­mi vai­kai nuo­lat at­vyks­ta. Tai pa­de­da spe­cia­lių­jų po­rei­kių tu­rin­tiems vai­kams ir at­si­pa­lai­duo­ti, ir su­kaup­ti dė­me­sį, ir to­bu­lė­ti.

Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riu­je esan­čią kū­ry­bos erd­vę Ro­ta­ry klu­bų na­riai pa­pil­dė van­dens bur­bu­lų vamz­džiais, in­te­rak­ty­vio­mis grin­di­mis ir jas val­dan­čiu kom­piu­te­riu, klu­bo lė­šo­mis bu­vo įreng­tos spe­cia­lios lan­gų užuo­lai­dos, minkš­ta sie­ne­le ati­tver­ta žai­di­mų erd­vė.

Kom­piu­te­ri­nius žai­di­mus, skir­tus la­vin­ti įvai­rių am­žiaus gru­pių vai­kams iš­ban­dė ir vi­ce­me­rė A. Kor­sa­kie­nė, ir ki­ti sve­čiai. Į šven­tę atė­ję vai­kai ypač bu­vo su­si­do­mė­ję kū­ry­bi­nės erd­vės žai­di­mais: pie­šė ant smė­lio, žai­dė na­me­ly­je, var­tė kny­ge­les, juos trau­kė ir spal­vo­tų bur­bu­lų vamz­džiai, ir lai­dai su švie­se­lė­mis. Vai­kai bu­vo taip su­si­do­mė­ję įvai­rio­mis veik­lo­mis, jog jų vi­sai ne­do­mi­no ap­lin­kui be­si­šne­ku­čiuo­jan­tys suau­gu­sie­ji.