Reabilitavo žaliąsias rodykles

Fe­lik­so GRUNS­KIO nuo­tr.
Praė­ju­sių me­tų lapk­ri­čio pra­džios nuo­trau­ka – Kęs­tu­čio-Vy­tau­to gat­vės san­kry­žo­je prie švie­so­fo­ro dar bu­vo ža­lia ro­dyk­lė. Po ke­lių die­nos ji bu­vo nuim­ta, o vai­ruo­to­jai py­ko dėl to­kio spren­di­mo. Da­bar, rea­bi­li­ta­vus ža­lią­sias ro­dyk­les, jos tu­rė­tų su­grįž­ti ir į Bir­žų san­kry­žas.
Vy­riau­sy­bė nu­ta­rė vi­sam lai­kui prie švie­so­fo­rų grą­žin­ti ža­lią­sias ro­dyk­les. Šios ro­dyk­lės vi­so­je Lie­tu­vo­je bu­vo din­gu­sios nuo sau­sio 1 die­nos. Nors Bir­žuo­se šios ro­dyk­lės bu­vo nuim­tos anks­ti – be­ne praė­ju­sių me­tų lapk­ri­čio pra­džio­je.

Tad prie švie­so­fo­rų, kai Ke­lių eis­mo tai­syk­lių (KET) pa­kei­ti­mai bus ofi­cia­liai pa­skelb­ti Tei­sės ak­tų re­gist­re, vėl bus ga­li­ma pri­tvir­tin­ti ža­lią­sias len­te­les. Maž­daug nuo sau­sio vi­du­rio KET vėl įsi­ga­lios anks­tes­niais me­tais ga­lio­ju­si nuo­sta­ta: „Jei­gu san­kry­žo­je ties rau­do­nu švie­so­fo­ro sig­na­lu pri­tvir­tin­ta len­te­lė su ža­lia ro­dyk­le, nu­kreip­ta į de­ši­nę, vai­ruo­to­jams lei­džia­ma su­kti į de­ši­nę ir de­gant drau­džia­mam švie­so­fo­ro sig­na­lui, ta­čiau prieš įva­žiuo­da­mi į san­kry­žą jie pri­va­lo su­sto­ti prieš ke­lio ženk­lą „Stop“ li­ni­ja“ ir (ar) „Stop“ li­ni­ją, jei­gu jų nė­ra, – prieš pės­čių­jų pe­rė­ją, švie­so­fo­rą ir vėl pra­dė­ti va­žiuo­ti tik įsi­ti­ki­nus, kad tai yra sau­gu ir ne­bus truk­do­ma ki­toms trans­por­to prie­mo­nėms ir pės­tie­siems, ku­rių ju­dė­ji­mo kryp­tį jie ker­ta“.

Priei­na­me prie grau­džiai juo­kin­gos iš­va­dos, jog ža­lių­jų ro­dyk­lių bu­vo ga­li­ma net ne­nu­ka­bin­ti, nes ne­bu­vo to­kio rei­ka­la­vi­mo?! Tos ro­dyk­lės nuo me­tų pra­džios tik bu­vo nu­sto­ju­sios ga­lio­ti! Ne­bū­tu­mėm jų nu­ka­bi­nę, tos ro­dyk­lės, po val­džios spren­di­mų ir po­ky­čių KET vėl bū­tų pra­dė­ju­sios ga­lio­ti. Da­bar tų ro­dyk­lių rei­kės me­ta­lo lau­že ieš­ko­ti ar­ba nau­jas pa­ga­min­ti.

 

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.