Pradėjus ženklinti, valkataujančių gyvūnų sumažės?

Ž. Katkūnaitės nuotr.
Katės ypač ramiai reaguoja ženklinimo metu – ši gražuolė net nepajautė skausmo.
Iki ge­gu­žės 1 die­nos vi­si au­gin­ti­niai tu­ri bū­ti su­žymėti, o duo­me­nys apie tai su­ves­ti spe­cia­lio­je duo­me­nų ba­zė­je. Gy­ven­to­jams, ku­rie ne­bus pa­ženk­li­nę sa­vo au­gin­ti­nių, gre­sia iki 500 eu­rų bau­da. „Ženklinimas at­sieis ge­ro­kai pi­giau nei bau­da“, — pa­ti­ki­na Bir­žų ve­te­ri­na­ri­jos kli­ni­kos „Viz­gis“ ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jas Eit­vy­das Mer­kys.

Savininkai stresuoja labiau nei augintiniai

Či­pas — tai ma­žy­tė, vos įžiū­ri­ma mik­ros­che­ma, ku­ri švirkš­tu suleidžiama gy­vū­nui po oda kak­lo sri­ty­je. Ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jas Eit­vy­das Mer­kys sa­ko, kad mik­ros­che­ma sle­pia spe­cia­lų ko­dą, ku­ris iš anks­to bū­na su­ves­tas duo­me­nų sis­te­mo­je, to­dėl ga­li­ma pa­tik­rin­ti spe­cia­liu prie­tai­su ir nu­sta­ty­ti gy­vū­no sa­vi­nin­ką.

Prieš pro­ce­dū­rą, įsi­ti­ki­na­ma, ar anks­čiau au­gin­ti­nis ne­buvo ženklintas ir tik ta­da spe­cia­lia ada­ta ženk­li­na­ma. Tai už­trun­ka ke­lias mi­nu­tes, o di­dy­sis dar­bas — do­ku­men­tų pil­dy­mas.

Ar gy­vū­nai ne­stre­suo­ja šios pro­ce­dū­ros me­tu? Ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jas E. Mer­kys pa­ti­ki­na, kad la­biau stre­suo­ja gy­vū­nė­lių šei­mi­nin­kai. „Yra bu­vę to­kių gy­vū­nų, ku­rie už­mie­ga, ta­čiau pa­ste­bė­jau, kad daž­nai gy­vū­no cha­rak­te­ris su­tam­pa su šeimininko. Gy­vū­no ner­vi­nei būk­lei ne­tu­ri įta­kos veis­lė, la­biau veikia šei­mi­nin­ko tem­pe­ra­men­tas. Ženklinti gy­vū­nus at­ve­dę sa­vi­nin­kai kar­tais pa­pra­šo at­lik­ti au­gin­ti­niams nar­ko­zę. Mes to­kios pa­slau­gos ne­tei­kia­me, ne­bent ope­ra­ci­jos me­tu at­lie­ka­mas ženklinimas. Ma­nau, kad kiek­vie­na nar­ko­zė ri­zi­kin­ga, to­dėl ne­ver­ta ri­zi­kuo­ti dėl to­kios men­kos pro­ce­dū­ros“, —  pa­ta­ria E. Mer­kys.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/