Piešinių konkursas

Pie­ši­nių kon­kur­sui, skir­ta­me Eu­ro­pos kal­bų die­nai pa­mi­nė­ti, ku­rį pa­skel­bė Lie­tu­vos vai­kų ir jau­ni­mo cent­ras, bu­vo at­siųs­ti 536 pie­ši­niai iš vi­sos Lie­tu­vos. Iš gau­saus da­ly­vių bū­rio bu­vo at­rink­ta 12 nu­ga­lė­to­jų ke­tu­rio­se am­žiaus gru­pė­se ir 40 lau­rea­tų.

Džiau­gia­mės ir di­džiuo­ja­mės, kad 11–14 me­tų am­žiaus gru­pė­je, III vie­tą lai­mė­jo Bir­žų ,,At­ža­ly­no" pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­nė Smil­tė Alon­de­ry­tė (mo­ky­to­ja Ri­ma Brie­die­nė).

Rug­sė­jo 27 d. Smil­tė su mo­ky­to­ja Ri­ma da­ly­va­vo ap­do­va­no­ji­mų tei­ki­mo ce­re­mo­ni­jo­je Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me. 1-3 vie­tų lai­mė­to­jams ir jų mo­ky­to­jams bu­vo įteik­ti dip­lo­mai ir Sei­mo pir­mi­nin­ko V. Pranc­kie­čio var­di­nės pa­dė­kos.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.