Pažymėjimai įteikti Papilio ir Nemunėlio Radviliškio seniūnijų seniūnaičiams

Lapk­ri­čio 14 die­ną Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ja Ast­ra Kor­sa­kie­nė se­niū­nai­čių pa­žy­mė­ji­mus įtei­kė ne­se­niai iš­rink­tiems Pa­pi­lio ir Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio se­niū­nai­ti­jų se­niū­nai­čiams.

A. Kor­sa­kie­nė kal­bė­jo, kad se­niū­nai­čiai yra ar­čiau­siai žmo­nių esan­tys val­džios at­sto­vai, lin­kė­jo jiems ma­ty­ti, gir­dė­ti gy­ven­to­jų bė­das, tin­ka­mai į jas rea­guo­ti ir sėk­min­gai spręs­ti. Me­ro pa­va­duo­to­ja dė­ko­jo, kad se­niū­nai­čiai pa­si­ry­žo jais tap­ti: vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais, be at­ly­gio, at­sto­vau­ti sa­vo kraš­to žmo­nėms, dirb­ti sun­kų ir daž­nai ne­dė­kin­gą dar­bą.

Se­niū­nai­čio pa­žy­mė­ji­mai bu­vo įteik­ti Pa­pi­lio se­niū­ni­jos se­niū­nai­čiams: Vio­le­tai Da­vi­do­ny­tei (Kuč­ga­lio se­niū­nai­ti­ja), Da­nu­tei Ei­no­rie­nei (Kup­re­liš­kio se­niū­nai­ti­ja), Sta­siui Pa­la­vins­kui (Kvet­kų se­niū­nai­ti­ja), Ju­liui Gau­čiui (Pa­pi­lio se­niū­nai­ti­ja), Aud­ro­niui Ivaš­kai (Sat­kū­nų se­niū­nai­ti­ja) ir Žid­rū­nui Užu­ba­liui (Skre­biš­kių se­niū­nai­ti­ja); Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio se­niū­ni­jos se­niū­nai­čiams: Li­nai Gri­gai­tei (Ger­ma­niš­kio se­niū­nai­ti­ja), Ro­lan­dui Bė­lia­kui (Ja­siš­kių se­niū­nai­ti­ja), Skaid­rei Ti­lin­die­nei (Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio se­niū­nai­ti­ja), Alek­sand­rui Lu­kins­kui (Pu­čia­kal­nės se­niū­nai­ti­ja), Ri­man­tui Šir­me­liui (Smal­tiš­kių se­niū­nai­ti­ja) ir An­ta­nui Bė­lia­kui (Suos­to se­niū­nai­ti­ja).

Se­niū­nai­čius pa­svei­ki­no, už pa­gal­bą jiems dė­ko­jo se­niū­nai Re­nas Čy­gas ir Gied­rius Ku­bi­lius.